Ababhali bethu

ngu-Anathi Mtaka

ngu-Anathi Mtaka

UMtaka ungumbhali wezindaba zamazwe neMeneja kwi-Igunundu Agency.

Bheki Mbanjwa

Bheki Mbanjwa

UMbanjwa uyithatheli emkantshubovu kanye nongoti wezokuxhumana kuhulumeni.

Dez Khumalo

Dez Khumalo

UKhumalo uqweqwe lombhali wamabhuku nemidlalo yomsakazo.

nguDkt uVVO Mkhize

nguDkt uVVO Mkhize

UDkt uMkhize ngumelaphi wendabuko, umbhali nongoti ezindabeni ezithinta isintu.

Dkt uMpumelelo Mbatha

Dkt uMpumelelo Mbatha

UDkt uMbatha ungungoti wolimi umbhali weSichazamazwi sesiZulu.

nguNathi Olifant

nguNathi Olifant

UOliphant uyithatheli emkantshubovu kanye nongoti wezokuxhumana kuhulumeni.

Ngqondobukhali

Ngqondobukhali

UNgqondobukhali yisithunywa seZinyandezulu

Adv uHlengiwe Mkhasibe

Adv uHlengiwe Mkhasibe

UAdv uMkhasibe ungummeli waseMajajini neMantshi ebambile.

ngu-Allen Thompson

ngu-Allen Thompson

UThompson unguMengameli wenyunyana yothisha iNatu.

ngu-Andile Moshoeshoe

ngu-Andile Moshoeshoe

UMoshoeshe uyintatheli engxile kwipolitiki nezomphakathi.

ngu-Edmund Mhlongo

ngu-Edmund Mhlongo

UMhlongo ungungoti wezeshashalazi, umbhali wemidlalo yeshashalazi nomsunguli weK-Cap.

ngu-Otto Kunene

ngu-Otto Kunene

UMnu u-Otto Kunene uYilungu leQembu iNkatha eSishayamthetho saKwaZulu-Natal.

nguBlessed Gwala

nguBlessed Gwala

UMnu uBlessed Gwala, oseKomitini elibhekele ukusebenza kweHhovisi likaNdunankulu eSishayamthetho saKwaZulu-Natal.

nguBongani Mavuso

nguBongani Mavuso

UMavuso ngumethuli wezindaba emsakazweni Ukhozi FM, imbongi nombhali wamabhuku ehlukene

nguCebo Buthelezi

nguCebo Buthelezi

UButhelezi uyintatheli yezindaba zomphakathi.

nguCelani Sikhakhane

nguCelani Sikhakhane

USikhakhane yintatheli emnkantshubomvu egxile ekuphenyeni izindaba zepolitiki.

nguCyril Madlala

nguCyril Madlala

UMandla unguMheli osemkantshubovu.

nguDkt uMbukeni Herbert Mnguni

nguDkt uMbukeni Herbert Mnguni

UDkt uMnguni yisifundiswa saseNingizimu Afrika esizinze eJalimane.

nguDkt uNomcebo Mthembu

nguDkt uNomcebo Mthembu

UDkt uNomcebo Mthembu nguMsunguli we-Indoni SA

nguDkt uSimphiwe Nojiyeza

nguDkt uSimphiwe Nojiyeza

UDkt uNojiyeza ungusolwazi kwezenhlalo yabantu neZifundo Zentuthuko.

nguDkt uZweli Mkhize

nguDkt uZweli Mkhize

UDkt uZweli Mkhize unguNgqongqoshe Wezempilo eNingizimu Afrika.

nguDkt uRosie Mgqibisa

nguDkt uRosie Mgqibisa

UDkt uMngqibisa ungudokotela wezempilo.

ngu-Edward Zuma

ngu-Edward Zuma

UZuma uyisishabasheki sezepolitiki.

nguFrancois Rodgers

nguFrancois Rodgers

Umnu uFrancois Rodgers unguSoswebhu weDA eSishayamthetho saKwaZulu-Natal futhi uhlala ekomidini lezeziMali kanye neSCOPA

Gugulethu Xaba

Gugulethu Xaba

UMnu uXaba ungumsunguli we-Adamopix. Uyilulungu leBhodi yenkampani eklelisiwe kuJSE iCorwil Ltd.

nguKwazi Mshengu

nguKwazi Mshengu

UMshengu unguMphathiswa Womnyango Wezemfundo KwaZulu-Natal.

nguLinda Ndebele

nguLinda Ndebele

UNdebele unguSihlalo wePan Africanist Congress of Azania KwaZulu-Natal.

nguLindani Dhlomo

nguLindani Dhlomo

UDhlomo ungungoti wezamabhizinisi nombhali wamabhuku ehlukene ngokwakhiwa nokuphathwa kwamabhizinisi

nguLinda Ximba

nguLinda Ximba

UXimba uyintatheli yezemidlalo nezobuciko.

nguLindiwe Dlamini

nguLindiwe Dlamini

UNkk uDlamini unguMthuthukisi Womphakathi Ozimele noSonhlalakahle.

nguMandla Zulu

nguMandla Zulu

UZulu uyintatheli ephenyayo esimkatshubovu.

nguMbuso Khoza

nguMbuso Khoza

UKhoza ungumculi, umbhali wamahubo nesazi samasiko.

nguMfanafuthi Mhlungu

nguMfanafuthi Mhlungu

UCllr uMfanafuthi Mhlungu nguMholi weKhokhasi yeDA kuMasipala Wesifunda iZululand

nguMfo wakwaNomajalimane

nguMfo wakwaNomajalimane

UMfowakwaNomajalimane ungungoti wepolitiki nepolitiki yezomnotho. UnguMhleli Omkhulu noMshicileli weBayede.

Mfuniselwa Bhengu

Mfuniselwa Bhengu

UBhengu ungumbhali wezincwadi. Kemet: The Genesis of Genesis, AmaZulu: Ancient Egyptian Origin

Mfu uFrikkie Mulder

Mfu uFrikkie Mulder

UMfu uMulder ungoti wezifundo zenkolo nomholi webandla

nguMluleki Ndobe

nguMluleki Ndobe

UNdobe uyiSekele Somlomo weSishayamthetho saKwaZulu-Natal.

nguMntomuhle Khawula

nguMntomuhle Khawula

UKhawula yilungu elimele i-IFP eSishayamthetho saKwaZulu-Natal.

nguMntwana wakwaPhindangene

nguMntwana wakwaPhindangene

UMntwana unguNdunankulu kaZulu noMsunguli we-Inkatha Freedom Party.

Mntwana uBhekizizwe Zulu

Mntwana uBhekizizwe Zulu

UMntwana uBhekizizwe ungusomlando nombhali wezincwadi zomlando.

Mthokozisi Duze

Mthokozisi Duze

UDuze uyiSikhulu Esiphezulu eMhlathuze Water

nguNgqongqoshe uNomusa MaDube-Ncube

nguNgqongqoshe uNomusa MaDube-Ncube

UMaDube Ncube unguMphathiswa Wezokuthuthukiswa Komnotho, Ezokuvakasha Nezemvelo KwaZulu-Natal.

nguNhlakanipho Ntombela

nguNhlakanipho Ntombela

UNtombela yilungu elimele i-ANC eSishayamthetho saKwaZulu-Natal.

nguPhilani Mavundla

nguPhilani Mavundla

UMnu uPG Mavundla unguMengameli we-Abantu Batho Congress (ABC).

nguReggie Khumalo

nguReggie Khumalo

Umufi uKhumalo ubengungoti womlando nomsakazi.

nguSanele Gamede

nguSanele Gamede

UMnu uSanele Gamede: UMqeqeshi WezeMpilo Yabantu Abasha Nezemisebenzi

nguSanele Ngcobo

nguSanele Ngcobo

UNgcobo usoPhikweni lweZempilo yoMphakathi e-University of Pretoria wenza neziqu zePHD.

nguSenzo Mbatha

nguSenzo Mbatha

UMbatha ungusomlando nombhali wezincwadi ngomlando.

nguSibusiso Mncwabe

nguSibusiso Mncwabe

UMnu uSibusiso Mncwabe ukhulumela i-African Transformation Movement (ATM) kuzwelonke

nguSihle Ndlovu

nguSihle Ndlovu

USihle Ndlovu ungumbhali wezemidlalo osesebenze njengentatheli iminyaka eli-17. Uke waba nguMhleli wezemidlalo kwelinye lamaphephandaba amakhulu esiZulu KwaZulu-Natal. Uyintatheli ekwazi ukubhala ngonobhutshuzwayo, ikhilikithi, yibhola lombhoxo, ezokusubatha negalofu.

nguSithembiso Mkhize

nguSithembiso Mkhize

UMkhize uyintatheli yezemindlalo engxile kumankomane nezokusubatha.

nguSolwazi uChristian Themba Msimang

nguSolwazi uChristian Themba Msimang

USolwazi uChristian Themba Msimang ungumbhali wencwadi Kusadliwa Ngoludala nezinye eziningi ezikhuluma ngomlando namagugu kaZulu.

nguSolwazi uNombulelo Magula

nguSolwazi uNombulelo Magula

USolwazi uNombulelo Magula uyiNhloko Yezokwelashwa Kwezifo eNyuvesi YaKwaZulu-Natal.

nguSolwazi uBonke Dumisa

nguSolwazi uBonke Dumisa

USolwazi uDumisa ungungoti Wezomnotho noMthetho noMmeli waseMajajini.

nguSolwazi u-Otty Nxumalo

nguSolwazi u-Otty Nxumalo

USol uNxumalo ngungoti wolimi nomhlali wezincwadi ezahlukene.

nguThabani Khumalo

nguThabani Khumalo

UMnu uThabani Khumalo ungumhlaziyi ozimele

nguVelenkosi Hlabisa

nguVelenkosi Hlabisa

UHlabisa nguMengameli we-Inkatha Freedom Party.

nguZakhele Nyuswa

nguZakhele Nyuswa

UNyuswa ungungoti kwezokuxhumana kukahulumeni nombhali. Ubengumfundisi wezokuxhumana nobuntatheli kwangqondonkulu.

ONgagezwe Lakhe

ONgagezwe Lakhe

INgonyama kaZulu esesihlalweni ingowolibo lweLembe.

nguSabelo Mbatha

nguSabelo Mbatha

UMbatha ngumhleli nomhluzi wezindaba kwelaboHlanga.

nguSiyethaba Mhlongo

nguSiyethaba Mhlongo

UMhlongo yintatheli ebheke izindaba zohulumeni bendawo

nguBheki Khumalo

nguBheki Khumalo

UKhumalo ungumeluleki ozimele kwezomthetho wabasebenzi.

nguQhelani Msweli

nguQhelani Msweli

UMsweli uyintatheli yezemidlalo engxile kwikhilikithi nombhoxo.

nguSabelo Maphumulo

nguSabelo Maphumulo

UMaphumulo uyintatheli yezemidlalo.

nguSenzo Ngubane

nguSenzo Ngubane

UNgubane ungungoti wezindaba ezimayelana ne-Afrika nezokubusa.

Ntobeko Shozi

Ntobeko Shozi

UShozi yisifundiswa nombhali wezindaba zesimomazwe, wenza iqhuzu lePHD.

nguSolwazi uJabulani Maphalala

nguSolwazi uJabulani Maphalala

USolwazi uMaphalala ungungoti womlando kaZulu nama-Afrika nombhali wamabhuku.

nguZanele Buthelezi

nguZanele Buthelezi

UZanele yintatheli esimkatshubovu nezinze eChina.

nguZwakele Mncwango

nguZwakele Mncwango

UMncwango ungumholi weDemocratic Alliance KwaZulu-Natal.