Ababhali bethu

Anathi Mtaka

UMtaka ungumbhali wezindaba zamazwe neMeneja kwi-Igunundu Agency.

Bheki Mbanjwa

UMbanjwa uyithatheli emkantshubovu kanye nongoti wezokuxhumana kuhulumeni.

Chris Pappas

Omele iDA kwesobundunankulu KwaZulu-Natal

Dez Khumalo

UKhumalo uqweqwe lombhali wamabhuku nemidlalo yomsakazo.

Dkt VVO Mkhize

UDkt uMkhize ngumelaphi wendabuko, umbhali nongoti ezindabeni ezithinta isintu.

nguDkt uLihle Qulu

UDkt uQulu unguSosayensi Wemizwa (Neuroscientist) neSenior Lecturer ophikweni lweSakhiwomuntu, ngaphansi kweFakhalthi yeSayensi Yemithi Nezempilo e-University of Stellenbosch.

Dkt uMpumelelo Mbatha

UDkt uMbatha ungungoti wolimi umbhali weSichazamazwi sesiZulu.

nguNathi Olifant

UOliphant uyithatheli emkantshubovu kanye nongoti wezokuxhumana kuhulumeni.

Ngqondobukhali

UNgqondobukhali yisithunywa seZinyandezulu

Adv uHlengiwe Mkhasibe

UAdv uMkhasibe ungummeli waseMajajini neMantshi ebambile.

ngu-Allen Thompson

UThompson unguMengameli wenyunyana yothisha iNatu.

ngu-Andile Moshoeshoe

UMoshoeshe uyintatheli engxile kwipolitiki nezomphakathi.

ngu-Edmund Mhlongo

UMhlongo ungungoti wezeshashalazi, umbhali wemidlalo yeshashalazi nomsunguli weK-Cap.

ngu-Otto Kunene

UMnu u-Otto Kunene uYilungu leQembu iNkatha eSishayamthetho saKwaZulu-Natal.

nguBheki Mtolo

UBheki Mtolo, ILungu le-ANC KZN PEC

nguBlessed Gwala

UMnu uBlessed Gwala, oseKomitini elibhekele ukusebenza kweHhovisi likaNdunankulu eSishayamthetho saKwaZulu-Natal.

nguBonga Mpanza

UMnu uBonga Mpanza wayenguMphathi woKhozi FM

nguBongani Mavuso

UMavuso ngumethuli wezindaba emsakazweni Ukhozi FM, imbongi nombhali wamabhuku ehlukene

nguCebo Buthelezi

UButhelezi uyintatheli yezindaba zomphakathi.

nguCelani Sikhakhane

USikhakhane yintatheli emnkantshubomvu egxile ekuphenyeni izindaba zepolitiki.

nguCyril Madlala

UMandla unguMheli osemkantshubovu.

nguDkt uMbukeni Herbert Mnguni

UDkt uMnguni yisifundiswa saseNingizimu Afrika esizinze eJalimane.

nguDkt uNomcebo Mthembu

UDkt uNomcebo Mthembu nguMsunguli we-Indoni SA

nguDkt uNomthandazo Ngcobo

UDkt uNomthandazo Ngcobo ngudokotela wesikhumba ePrince Memorial Hospital nakwezinye ezizimele

nguDkt uSimphiwe Nojiyeza

UDkt uNojiyeza ungusolwazi kwezenhlalo yabantu neZifundo Zentuthuko.

nguDkt uVusi Shongwe

UDokotela Vusi Shongwe, Emgungundlovu, kwisiFundazwe saKwaZulu-Natal

nguDkt uZweli Mkhize

UDkt uZweli Mkhize unguNgqongqoshe Wezempilo eNingizimu Afrika.

nguDkt uRosie Mgqibisa

UDkt uMngqibisa ungudokotela wezempilo.

ngu-Edward Zuma

UZuma uyisishabasheki sezepolitiki.

nguFrancois Rodgers

Umnu uFrancois Rodgers unguSoswebhu weDA eSishayamthetho saKwaZulu-Natal futhi uhlala ekomidini lezeziMali kanye neSCOPA

nguGugulethu Xaba

UMnu uXaba ungumsunguli we-Adamopix. Uyilulungu leBhodi yenkampani eklelisiwe kuJSE iCorwil Ltd.

nguKwazi Mshengu

UMshengu unguMphathiswa Womnyango Wezemfundo KwaZulu-Natal.

nguLinda Ndebele

UNdebele unguSihlalo wePan Africanist Congress of Azania KwaZulu-Natal.

nguLindani Dhlomo

UDhlomo ungungoti wezamabhizinisi nombhali wamabhuku ehlukene ngokwakhiwa nokuphathwa kwamabhizinisi

nguLinda Ximba

UXimba uyintatheli yezemidlalo nezobuciko.

nguLindiwe Dlamini

UNkk uDlamini unguMthuthukisi Womphakathi Ozimele noSonhlalakahle.

nguMandla Zulu

UZulu uyintatheli ephenyayo esimkatshubovu.

nguMbuso Khoza

UKhoza ungungoti kwezomculo wesiNtu abuye abe ngumsunguli weMbuso Khoza Centre for Arts for and Heritage.

nguMehluleli u-Isaac Madondo

UMehluleli uMjabuliseni Isaac Madondo oyiPhini likaMengameli WamaJaji KwaZulu-Natal nongumbhali wencwadi ethi: Umsuka Nemvelaphi Yomuntu Omnyama. Ngaleli bhuku ungashayela ku: 082 6952800.

nguMfanafuthi Mhlungu

UCllr uMfanafuthi Mhlungu nguMholi weKhokhasi yeDA kuMasipala Wesifunda iZululand

nguMfo waKwaNomajalimane

UMfowakwaNomajalimane ungungoti wepolitiki nepolitiki yezomnotho. UnguMhleli Omkhulu noMshicileli weBayede.

nguMfuniselwa Bhengu

UBhengu ungumbhali wezincwadi. Kemet: The Genesis of Genesis, AmaZulu: Ancient Egyptian Origin

Mfu uFrikkie Mulder

UMfu uMulder ungoti wezifundo zenkolo nomholi webandla

nguMluleki Ndobe

UNdobe uyiSekele Somlomo weSishayamthetho saKwaZulu-Natal.

nguMntomuhle Khawula

UKhawula yilungu elimele i-IFP eSishayamthetho saKwaZulu-Natal.

nguMntwana wakwaPhindangene

UMntwana unguNdunankulu kaZulu noMsunguli we-Inkatha Freedom Party.

nguMntwana uBhekizizwe Zeblon Zulu

UMntwana uBhekizizwe ungusomlando nombhali wezincwadi zomlando.

Mthokozisi Duze

UDuze uyiSikhulu Esiphezulu eMhlathuze Water

nguMusa KMB Mpanza

UMusa KMB Mpanza ungumfundi weziqu zobuDokotela kumkhakha wezokuXhumana e-University of South Africa.

nguMxolisi Themba

UMxolisi Themba ongusomabhizinisi emkhakheni wezamandla ezithuthi nezakhiwo eMgungundlovu

nguNdabezinhle Sibiya

UNdabezinhle Sibiya oKhulumela uMphathiswa Wezezimali: uNomusa MaDube Ncube

nguNgqongqoshe uNomusa MaDube-Ncube

UMaDube Ncube unguMphathiswa Wezokuthuthukiswa Komnotho, Ezokuvakasha Nezemvelo KwaZulu-Natal.

nguNhlakanipho Ntombela

UNtombela yilungu elimele i-ANC eSishayamthetho saKwaZulu-Natal.

nguPhilani Mavundla

UMnu uPG Mavundla unguMengameli we-Abantu Batho Congress (ABC).

nguPhumlani Mfeka

UMbhali yiNduna Phumlani kaDoto Mfeka weNJENJE YabeNguni

nguReggie Khumalo

Umufi uKhumalo ubengungoti womlando nomsakazi.

nguSanele Gamede

UMnu uSanele Gamede: UMqeqeshi WezeMpilo Yabantu Abasha Nezemisebenzi

nguSanele Ngcobo

UNgcobo usoPhikweni lweZempilo yoMphakathi e-University of Pretoria wenza neziqu zePHD.

nguSenzo kaJi Mkhize

Hopewell-eThala (endlini yaseMfeni)

nguSenzo Mbatha

UMbatha ungusomlando nombhali wezincwadi ngomlando.

nguSibusiso Mncwabe

UMnu uSibusiso Mncwabe ukhulumela i-African Transformation Movement (ATM) kuzwelonke

nguSihle Ndlovu

USihle Ndlovu ungumbhali wezemidlalo osesebenze njengentatheli iminyaka eli-17. Uke waba nguMhleli wezemidlalo kwelinye lamaphephandaba amakhulu esiZulu KwaZulu-Natal. Uyintatheli ekwazi ukubhala ngonobhutshuzwayo, ikhilikithi, yibhola lombhoxo, ezokusubatha negalofu.

nguSithembiso Mkhize

UMkhize uyintatheli yezemindlalo engxile kumankomane nezokusubatha.

nguSolwazi uChristian Themba Msimang

USolwazi uChristian Themba Msimang ungumbhali wencwadi Kusadliwa Ngoludala nezinye eziningi ezikhuluma ngomlando namagugu kaZulu.

nguSolwazi uLincoln Zamokuhle Mthokozisi Khumalo

USolwazi uZ.L.M. Khumalo uyiNhloko Yezilimi Zase-Afrika e-University of Zululand. Uyilungu lesigungu le-Insika YamaNtungwa nelungu loMkhandlu Wesilondolozimagugu iVoortrekker neloMkhandlu Wesilondolozimagugu iNcome.

nguSolwazi uNombulelo Magula

USolwazi uNombulelo Magula uyiNhloko Yezokwelashwa Kwezifo eNyuvesi YaKwaZulu-Natal.

nguSolwazi uBonke Dumisa

USolwazi uDumisa ungungoti Wezomnotho noMthetho noMmeli waseMajajini.

nguSolwazi u-Otty Nxumalo

USol uNxumalo ngungoti wolimi nomhlali wezincwadi ezahlukene.

nguSphindile Mthethwa

USphindile Mthethwa, uyingxenye yethimba lakwaShuter & Shooter Publishers

nguThabani Khumalo

UMnu uThabani Khumalo ungumhlaziyi ozimele

nguThabiso Zulu

UMnu uThabiso Zulu (Isishabasheki esilwela amalungelo abantu silwe nanenkohlakalo)

nguThulasizwe Buthelezi

UThulasizwe Buthelezi (iLungu leSigungu eSiphezulu seQembu le-IFP neMeya yoMkhandlu weSifunda saseZululand)

nguVelenkosi Hlabisa

UHlabisa nguMengameli we-Inkatha Freedom Party.

nguZakhele Nyuswa

UNyuswa ungungoti kwezokuxhumana kukahulumeni nombhali. Ubengumfundisi wezokuxhumana nobuntatheli kwangqondonkulu.

nguZodwa Zondi

UZodwa Zondi ungumshicileli omkhulu wezilimi zendabuko kwaShuter and Shooter

ONgangezwe Lakhe

INgonyama kaZulu esesihlalweni ingowolibo lweLembe.

Pearl Bhengu

UPearl Bhengu uyiGroup Chief Executive Officer (GCE) ye-Ithala Development Finance Corporation (IDFC)

nguSabelo Mbatha

UMbatha ngumhleli nomhluzi wezindaba kwelaboHlanga.

nguSiyethaba Mhlongo

UMhlongo yintatheli ebheke izindaba zohulumeni bendawo

nguThemba J. Nkosi

UThemba Nkosi yintatheli ezimele ezinze eThekwini noMsunguli weThemba Nkosi Dreamers Foundation. Lesi sikhungo sikazwelonke sisiza intsha ngezicathulo zesikole, izichazamazwi, amakhompuyutha. Siphinde siyisize ekufezeni amaphupho ayo ngokuyikhuthaza ukuba ibhale izinhloso zayo ngempilo, nokufunda amabhuku nsukuzu zonke kanye nokuqopha izehlo zempilo yomuntu nzuku zonke.

nguBheki Khumalo

UKhumalo ungumeluleki ozimele kwezomthetho wabasebenzi.

nguDkt uSibu Lubelwana

UDkt uSibu Lubelwana udokotela obelethisayo nowabesifazane esibhedlela iKing Edward. Ufundisa ophikweni iMedical School eNyuvesi YaKwaZulu-Natal

nguQhelani Msweli

UMsweli uyintatheli yezemidlalo engxile kwikhilikithi nombhoxo.

nguSabelo Maphumulo

UMaphumulo uyintatheli yezemidlalo.

nguSenzo Ngubane

UNgubane ungungoti wezindaba ezimayelana ne-Afrika nezokubusa.

nguNtobeko Shozi

UShozi yisifundiswa nombhali wezindaba zesimomazwe, wenza iqhuzu lePHD.

nguSolwazi uJabulani Maphalala

USolwazi uMaphalala ungungoti womlando kaZulu nama-Afrika nombhali wamabhuku.

nguZanele Buthelezi

UZanele yintatheli esimkatshubovu nezinze eChina.

nguZwakele Mncwango

UMncwango ungumholi weDemocratic Alliance KwaZulu-Natal.

YiNkosi uMbhengi II

Ibhalwe iNkosi UMbhengi II kaBonginkosi kaMandlakayise kaQiyana kaMatshana kaNxazonke kaMbhengi I kaMhlongo kaNqeshe kaSililo eLangeni eMhlathuze, Chairman of Nkosazane Nandi WaseLangeni Foundation

Zukile Majova

UMajova unguMhleli wephephandaba i-SCROLLA engabalingani belaboHlanga.