Now Reading
Kulokhu kudilike izintaba kuleli nase-United States of America
Dark Light

Kulokhu kudilike izintaba kuleli nase-United States of America

Ukudlula kukababa uMlangeni nesikhuphekhuphe somzabalazo waboHlanga e-USA kwethusile

Intaba yisakhiwo semvelo okukholakala ukuthi singunaphakade. Ababaningi abangathi bazalwe sikhona kepha baningi abazalwa bakhule baze bahambe emhlabeni intaba isekhona. Kube yilowo muzwa kulezi zinyanga ezimbalwa njengoba kwenzeke okungajwayelekile lapho kudlula emhlabeni izigomagoma emikhakheni eyahlukene. Yize bekukhona abadlulile kwezobuciko kuleli okubalwa umama uThwala nobaba uMsomi ukudlula kukababa uMlangeni eNingizimu Afrika kanye nokukaMnu uLewis obeyisikhuphekhuphe somzabalazo waboHlanga e-United States of America.

Izindaba zokudlula kukaLewis zizwakale emhlabeni ngoMgqibelo lapho umndeni usuvuma ukuthi nembala selisilahlile akasekho lo mholi. Kwabaningi boHlanga e-USA ukwedlula kwakhe bekuvala isahluko esimqoka emlandweni wabo.

Wayethathwa “njengesigangi” njengoba ayenganqeni ukuzifaka nokuhlela imibhikisho elwisana nokucindezelwa kwabantu. Lokhu kwenza waboshwa iziqubu ezingama-40 e-USA kuphela. Wayehlonishwa uLewis ngolwazi lwakhe lokuhlela imibhikisho nemiduvo ezingeni lomphakathi ngeminyaka ye-1950. Eyaduma kakhulu kwabe kuyileyo eyabe iseJim Crown South neFreedom Rides ngowe-1961.

Wayengomunye wabaholi abayisithupha (ababaziwa ngeleBig Six) abahlela imashi enkulukazi ngoNdasa we-1963 eWashington. Kukulo mbhikisho lapho uMfu uLurther King asho khona inkulumo yakhe ethi “Ngine Phupho” kwaduma izinkalo. Naye uLewis wenza isethulo eselibhungu leminyaka engama-23. Kule mashi eyayinesiqubulo esithi “Jobs and Freedom” wakhuluma phambi kwabantu abayi-250 000 ngaphandle kwaseLincon Memorial.

Ngonyaka we-1965 wabonakala ngojosaka wakhe ephakathi kwabaholi abahola abalweli benkululeko besuka eSelma kuya  eMontgomery.  Kule mashi washaywa kanzima ngamaphoyisa. Wayengumholi ohlonishwayo weStudent Nonviolent Coordinating Committee (SNCC)

Umlando wempilo yakhe ezalwa ngaphansi kobubha negcindezelo kwamenza wakwamukela ukuthi ukukhululeka kwakhe noma kwaboHlanga bodwa e-USA akuphelele uma aboHlanga nabacindezelwa emhlabeni jikelele bengakhululekile. Yikho okwamenza waba yingxenye yezikhuphekhuphe zomzabalazo waboHlanga e-USA abakha amaxhama naboHlanga e-Afrika ngenhloso yokubambisana emzabalazweni. Uyatuswa futhi ngokuthi waba nesandla ekwakheni ubunye phakathi kweminyakazo yaboHlanga e-USA njengoba ukuxhumana kwakhe noMnu uMalcom X kwaba nezithelo ezinhle. 

Waseka kakhulu umzabalazo waboHlanga eNingizimu Afrika. Wenza njalo nasemikhankasweni yosizo eSomalia. Unyaka we-1968 waba ngobuhlungu kuLewis nokwaba wunyaka lapho ingqwele yakhe uMfu uLurther King Jnr abulawa khona. Lokhu kwamenza waqoma ukuyongenela ubuholi bepolitiki. Ngonyaka we-1986 eneminyaka engama-33 waqokwa ukuba seSishayamthetho. Kusuka lapho alukho ukhetho lapho ayengaqokwanga khona kuze kube uyahamba emhlabeni. Ubeyilungu lamakhokhasi ehlukene kubalwa iNative American Caucus, the Caucus on Human Trafficking, and the Congressional Human Rights Caucus.  Ubeyibambile nakumakomiti abheka izindaba zesimomazwe nezazibheke izindaba zamazwe afana neTurkey, iBrazil, iPakistan, iMorocco, iPanama ne-India. Udlule emhlabeni eneminyaka engama-80.

NaseNingizimu Afrika lisilahlile

See Also

Kuthe kusetshiswa ezokwedlula kukaLewis neNingizimu Afrika ne-African National Congress (ANC) yaphucwa iqhawe lomzabalazo, ubaba uMlangeni. Ukulila okukhulu ngoMlangeni kusekutheni uhambe ngesikhathi iqembu lakhe i-ANC lisazifuna ngoba kunombono wokuthi ebudeni bendlela selilahle umongo walokho elasungulelwa khona. Izikhalo ngezinsolo zenkohlakalo kanjalo nobufakazi obuqhamukayo kwenza naye qobo uMlangeni wangawuvala umlomo ngento athi ilichilo emzabalazweni aba yingxenye yakhe cishe yonke impilo yobusha nobudala bakhe.

Kukhona okucishe kufane ngempilo kaMlangeni noLewis. Bobabili baphile ngaphansi koholo lwabaholi abaduma umhlaba wonke uLurther King Jnr kanye noMandela. Bobabili babewukudla kwejele kanti futhi bobabili babeyingxenye yomzabalazo waboHlanga emhlabeni jikelele. UMlangeni wayeyingxenye yabaholi abayisi-8 ababoshelwa esiqhingini iRobben Island ngecala lokuvukela umbuso. Ukuzithoba kukaMlangeni kuthathwa njengesifundo kubantu abasha abakwipolitiki .

Waba ngabanye bokuqala abathola uqeqesho lwezempi ngaphansi koMkhonto Wesizwe ngesikhathi ejutshwa ukuba ayocijwa eChina ngeminyaka yawo-1960 wabuya ngowe-1993.  Ekuboshweni kwakhe ecaleni elaziwa ngeRivonia wagwetshwa okokuqala ukudilikelwa yijele kepha wagcine ebhadle iminyaka engama-26.  Uze wagoduka ehlala kobantu njengoba ehambe ehlala eSoweto. Ugoduke eneminyaka engama-95.  Nembala yize ukufa kungelinganiswe kepha kusobala kulokhu kudilike izintaba lapha nangale kolwandle khona kuzwakele. 

Scroll To Top