nguLindani Dhlomo

UDhlomo ungungoti wezamabhizinisi nombhali wamabhuku ehlukene ngokwakhiwa nokuphathwa kwamabhizinisi

54 Articles Published | Follow:
Mhlawumbe ibhizinisi lamabhasi selifike ekugcineni kulelizwe

Abahlaziya ezamabhizinisi balichaza ibhizinisi njengento enempilo, enesikhathi sokuzalwa nesikhathi sokuphela. Lokhu kukhula kwebhizinisi akubalwa ngeminyaka,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Lisekhona isasasa langesikhathi kuqalwa ibhizinisi?

Uma ukhuluma nosomabhizinisi ngokwamheha ebhizinisini akulo uyokutshela izizathu ezithile, ezinye zazo ezingase zingakugculisi. Kungenzeka ukuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umuntu uzihlela kanjani emhlabeni ongavumi ukuhleleka?

Isikhathi sokuqala konyaka siyisikhathi esibalulekile ebhizinisini nasempilweni yomuntu ozimisele ngenqubekelaphambili kwakwenzayo. Kuyaye kube yisikhathi esihle…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuyingozi empilweni ukuthanda imali ngokweqile

Iqiniso elingephikiswe ngelokuthi akekho umuntu ongayithandi imali, kumbe ongafisi ukuba nayo. Wonke umuntu usemkhankasweni wokufuna…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukhuvethe luphambamise izinhlelo kubangcwabi

Kuyiphupho likasomabhizinisi ukuba kwande abathengi. Ubuningi babathengi buvamise ukusho ukungena kwemali eningi ebhizinisini nokufezeka kwezinhloso…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuningi esingakufunda ezimweni esedlula kuzona

Ukufika kokhuvethe kwenze abantu baqala phansi bafuna izindlela zokuziphephisa. Njengoba selubuye isibili luza kabi, kangangokuba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Mkhulu umqansa obhekene nosomabhizinisi kulesi sikhathi

Uma kudlalwa umlabalaba kuba nethuba lapho omunye wabadlalayo ayaye athathe isinqumo sokuzibutha izinkomo adlala ngazo,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umbhalo nezimpawu kuqukethe umyalezo obalulekile ngomkhiqizo

Angazi ukuthi kwakuyokuba njani ukuba imikhiqizo yayigoqwa ngamaphepha angabhalwe lutho, umuntu ehlukanise ngombala wephepha ukuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AboHlanga bagqokiswe ibhantshi abalithatha bengalilinganisanga

Sesihambe ibanga elide kulungiswa amaphutha obandlululo kodwa kokuningi kubonakala kusafana nalapho kusukwa khona. Kungenzeka yini…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Athwala nzima amabhizinisi engakhokhelwa esesebenzile

Kunezinto ezigcina sezithathwa njengendlela yokuphila, osomabhizinisi bakwamukela nje ukuthi uHulumeni nezinkampani ezinkulu ziyephuza ukukhokhela imisebenzi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imali itholakala kudlalwa iphinde ihambe kudlalwa

Sikhule kunemidlalo enhlobonhlobo, esemthethweni neminye eyayithathwa kancane nje, kodwa inamandla okujwayeza umuntu indlela ethile yokuphila…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ingazuza inkolo kwezokuvakasha okuyimboni ebanzi

Amabandla ezenkolo amaningi athembele eminikelweni ephuma emalungwini amanye awo adla imbuya ngothi. Ngithanda ukususa umsindo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kunezinhlelo ezigcina zilawula ukuhleleka komnotho

Isikhathi esiningi siyaye sijwayele ukubona siphunyukwa noma izinto zedlula sisale ngaphandle singazi ukuthi sisale kuphi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uguquko lukaHulumeni lugcina luyizindleko ezichaphazela ibhizinisi

Kucacile ngempela ukuthi izinguquko zesine emkhakheni wezimboni [4IR] ziphoqa izinguquko eziningi emikhakheni eyahlukene. Kulabo abasebhizinisini…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sekusele iminyaka elishumi sifike kowezi-2030

Emasontweni ambalwa edlule iStats SA ikhiphe umbiko oveze isithombe esibi sokuphela kwamathuba emisebenzi, okuthe abahlaziyi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isizwe sibhodla indlala kuphele amathuba okuqashwa

Siwuqale lo nyaka kulokhu kukhulunywa ngokuthi uHulumeni kumele enze izithangami kumbe aqhamuke nezinhlelo ezizoveza amathuba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kubalulekile ukubuka izigaba zempilo yebhizinisi

Selikhulile ibhizinisi lakwa-Edgars. Inkampani ebala iminyaka esondela ekhulwini iphila singayithatha njengenkampani enamandla. Nayo leyo nkampani…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ugwayi wumkhiqizo ongaphelelwa ngamandla

Ukuba ugwayi ngolunye uhlobo lwemikhiqizo ejwayelekile nje kulo mhlaba ngabe sesikhuluma ngawo njengomkhiqizo ophelelwe yisikhathi,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ihlo lokuhlola insimu seliyinto yayizolo kubalimi

Kunemisebenzi esiyaye sithi uma siyibuka siyibone ingenandlela yokuguquka. Ngenkathi sikhula sihlwanyela imbewu ngemuva kwesipani sezinkabi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ingqephu nemikhiqizo yaboHlanga kusenethuba emhlabeni ovulekile

Kubukeka abaseNingizimu Afrika boHlanga besekude ukufika ezingeni lokuhlonishwa ngalokho okungokwabo. Uma umuntu kunguye ojivaza noma…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kukhona okungenziwa ngezinselelo kwezolimo

Sikhule sivuka ekuseni sibophele izinkabi, sibheke emasimini uma sekuyintwasahlobo. Omunye ebambe igeja kanti omunye uyashayela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Lesi yisikhathi sokuqinisa ezokuhweba e-Afrika

Eminyakeni ebalelwa eshumini eyedlule iNhlangano Ubumbano Lwe-Afrika phakathi kwezinhlelo zayo yaqhamuka nohlelo lweminyaka eyishumi olwabizwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ibukeka inejubane namasu inyamazane ehujwa aboHlanga

Eminyakeni engaphezu kwamashumi amabili nesihlanu kwabuya ithemba lokuthi le nyamazane ebeyixoshwa iminyaka ngeminyaka seyibanjiwe. Phela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kumele ihlolisiswe imikhiqizo esetshenziselwa ukhuvethe

Ngabe isesimweni esilungele ukusetshenziswa ngabantu imikhiqizo edingeka kangaka muva nje, esetshenziswa ubuthaphuthaphu? Sekubonakala kuyinto asebeyamukele…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now