nguLindani Dhlomo

nguLindani Dhlomo

UDhlomo ungungoti wezamabhizinisi nombhali wamabhuku ehlukene ngokwakhiwa nokuphathwa kwamabhizinisi

44 Articles Published | Follow:
Athwala nzima amabhizinisi engakhokhelwa esesebenzile

Kunezinto ezigcina sezithathwa njengendlela yokuphila, osomabhizinisi bakwamukela nje ukuthi uHulumeni nezinkampani ezinkulu ziyephuza ukukhokhela imisebenzi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imali itholakala kudlalwa iphinde ihambe kudlalwa

Sikhule kunemidlalo enhlobonhlobo, esemthethweni neminye eyayithathwa kancane nje, kodwa inamandla okujwayeza umuntu indlela ethile yokuphila…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ingazuza inkolo kwezokuvakasha okuyimboni ebanzi

Amabandla ezenkolo amaningi athembele eminikelweni ephuma emalungwini amanye awo adla imbuya ngothi. Ngithanda ukususa umsindo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kunezinhlelo ezigcina zilawula ukuhleleka komnotho

Isikhathi esiningi siyaye sijwayele ukubona siphunyukwa noma izinto zedlula sisale ngaphandle singazi ukuthi sisale kuphi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uguquko lukaHulumeni lugcina luyizindleko ezichaphazela ibhizinisi

Kucacile ngempela ukuthi izinguquko zesine emkhakheni wezimboni [4IR] ziphoqa izinguquko eziningi emikhakheni eyahlukene. Kulabo abasebhizinisini…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sekusele iminyaka elishumi sifike kowezi-2030

Emasontweni ambalwa edlule iStats SA ikhiphe umbiko oveze isithombe esibi sokuphela kwamathuba emisebenzi, okuthe abahlaziyi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isizwe sibhodla indlala kuphele amathuba okuqashwa

Siwuqale lo nyaka kulokhu kukhulunywa ngokuthi uHulumeni kumele enze izithangami kumbe aqhamuke nezinhlelo ezizoveza amathuba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kubalulekile ukubuka izigaba zempilo yebhizinisi

Selikhulile ibhizinisi lakwa-Edgars. Inkampani ebala iminyaka esondela ekhulwini iphila singayithatha njengenkampani enamandla. Nayo leyo nkampani…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ugwayi wumkhiqizo ongaphelelwa ngamandla

Ukuba ugwayi ngolunye uhlobo lwemikhiqizo ejwayelekile nje kulo mhlaba ngabe sesikhuluma ngawo njengomkhiqizo ophelelwe yisikhathi,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ihlo lokuhlola insimu seliyinto yayizolo kubalimi

Kunemisebenzi esiyaye sithi uma siyibuka siyibone ingenandlela yokuguquka. Ngenkathi sikhula sihlwanyela imbewu ngemuva kwesipani sezinkabi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ingqephu nemikhiqizo yaboHlanga kusenethuba emhlabeni ovulekile

Kubukeka abaseNingizimu Afrika boHlanga besekude ukufika ezingeni lokuhlonishwa ngalokho okungokwabo. Uma umuntu kunguye ojivaza noma…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kukhona okungenziwa ngezinselelo kwezolimo

Sikhule sivuka ekuseni sibophele izinkabi, sibheke emasimini uma sekuyintwasahlobo. Omunye ebambe igeja kanti omunye uyashayela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Lesi yisikhathi sokuqinisa ezokuhweba e-Afrika

Eminyakeni ebalelwa eshumini eyedlule iNhlangano Ubumbano Lwe-Afrika phakathi kwezinhlelo zayo yaqhamuka nohlelo lweminyaka eyishumi olwabizwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ibukeka inejubane namasu inyamazane ehujwa aboHlanga

Eminyakeni engaphezu kwamashumi amabili nesihlanu kwabuya ithemba lokuthi le nyamazane ebeyixoshwa iminyaka ngeminyaka seyibanjiwe. Phela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kumele ihlolisiswe imikhiqizo esetshenziselwa ukhuvethe

Ngabe isesimweni esilungele ukusetshenziswa ngabantu imikhiqizo edingeka kangaka muva nje, esetshenziswa ubuthaphuthaphu? Sekubonakala kuyinto asebeyamukele…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukukhangezwa kunobungozi ekwakheni isizwe sakusasa

Kwezindala zembongi uMnu uMzwakhe Mbuli kunale nkondlo ethi “Ukulimala Kwengqondo, Wukulimala Komuntu”. Ingqondo yomuntu yiwona…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukhuvethe luphoqa izinguquko emingcwabeni yaboHlanga

Abebeluthatha kancane ukhuvethe ngiyacabanga ukuthi balubuka ngamanye amehlo uma seluphoqa izinguquko ezintweni ebesesizithatha njengengxenye yempilo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isekude ukubuyela esimweni imboni eqashisa ngezimoto

Iwa libheke umoya kwabaqashisa ngezimoto njengoba ukhuvethe ludla lubi, luhlangene nemvalelwakhaya. Ukuqala kwemvalelwakhaya okuhambisana nokumiswa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kungabe wonke amabhizinisi azosizakala ngoxhaso?

Lungene ukhuvethe kungalindele muntu. Kwaba sengathi yiphupho ukuthi abantu bonke baseNingizimu Afrika bazohlala lapho bekhona…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Lenza njani ibhizinisi uma umhlaba umile

Ngalesi sikhathi semvalelwakhaya (Lockdown) ngingakusho ngiqiniseke ukuthi kunezingxenye zomhlaba ezisemqoka ezime nse, okuyokuba nzima ukuphinda…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kukhalwa ngezibalo zabahlomula kuB-BBEE

NgoLwesihlanu olwedlule zili-13 kuNdasa bekuhlangenwe eThekwini kuxoxwa ngokusebenza kohlelo lweBroad- Based Black Economic Empowerment (B-BBEE)…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Indidane yokwehlukanisa phakathi kukaphethroli nentela

Bambalwa abantu abathi uma bethenga babale behlukanise phakathi kwenani eliyilo lempahla nentela. Uma sizithengela nje…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ogade uheshane yena ugadwe ngubani?

Yileso naleso sigodi sinezinkunzi ezikhonyayo kuso. Inkunzi ivamise ukukhonya iminyaka ethile bese kukhula enye. Emabhizinisini…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Limelwe ukuphila ledlule izizukulwane ibhizinisi

Indaba enkulu akusikho nje ukubhalisa ngokomthetho noma ukusungula ibhizinisi, kodwa isekusebenzeni kwalo laziwe liphile ledlule…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now