nguShalo Mbatha

10 Articles Published | Follow:
Ukudunguzela kweSILO uCetshwayo nokuboniswa ngoMamonga

Kuqhubeka kushicilelo olwedluleLapho engatholi ukwesekwa ngalo mqondo wokubeka uDinuzulu, wasesabisa ngokuphaka impi iyovumbulula uCetshwayo ehlathini.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isala kutshelwa sibona ngomopho – kwaba kanjalo naseNdlovukazini yamaNgisi

Izingxoxo zazizinde futhi zilukhuni phakathi kwababusi naphakathi kukaCetshwayo noHulumeni kaGladstone.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AmaNgisi abeka imithetho eyayizolawula uZulu

Kwakukubi ngokwanele ukuthi amaNgisi ayesephendule uZulu ohlala phesheya koThukela izimpabanga kodwa lokhu kuhlanjalazwa okunjena kwakungakaze kubonwe nanini.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuboshwa kweSILO uCetshwayo kwasho ukushintsha kwezinto KuZulu

Ukumehlisa isithunzi ngokwedlulele, bamphoqa ukuhlala ethendeni elinamagumbi amabili kuphela namalungu esifazane amane asebukhosini.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uhulumeni wamaNgisi eNgilandi waqala ukuzwelana noZulu

AmaNgisi ayengakholwa ukuthi ayenganqotshwa isizwe somdabu e-Afrika. Base bejezisa uhulumeni kaDisraeli ngokukhetha iLiberal Party yomdodovu uWilliam Gladstone ngoMbasa we-1880

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bakonyeliswa abalekelela amaNgisi ekunqobeni uZulu ( Kuqhubeka oshicilelweni olwedlule)

 Kanti abanye abanikezwa “ imibuso” yize babebhekene namaNgisi ngokuzikhandla kwakunguMgojana Ndwandwe ( owayeganwe nguMntwana uMbixambixa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AmaNgisi abeka imithetho eyayizolawula uZulu

UWolseley wabatshela ukuthi kwasekuzobusa imithetho yomnqamulajuqu nokuthi umbuso wakwaZulu wawungeke usaba njengoba bewazi. Waseqhubeka wathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AmaNgisi azama ngazo zonke izindlela ukuhlambalaza iSilo uCetshwayo

Uhambo lokuya ejele leNkosi uCetshwayo aluphelanga oNdini. Bamhambisa ngezinyawo ibanga elalingamakhilomitha cishe ayeyi-140 ukuyofika ogwini lapho ayelindwe khona umkhumbi.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AmaNgisi anonya emizamweni yawo yokuthola ISilo uCetshwayo

Abantu abaningi bahlukunyezwa ngendlela eyayinonya, bashiselwa nemizi kodwa iningi labo laqoma ukufa kunokusikhaphela iSilo samabandla…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AmaNgisi namambuka atamasa uZulu usagqishanisa oNdini

Abanye babo kwakungamakholwa ayevela eDriefontein, eMnambithi, eNdaleni eduze kwaseRichmond naseDindela. Abaholi bawo kwabe kunguStephen Mini,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now