Inkundla Yabantu

Izingane nentsha bonke bayakudinga ukubongwa!

Uma uzijwayeza ukubingelela nawe uzobingelelwa. Uma uvamise ukubonga nokunconywa nakuwe kuzokwenziwa njalo.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isifo sikashukela kumele uhlale ngokusilawula ngoba aselapheki

Isifo sikashukela singabuye silawulwe ngendlela ophila ngayo, udinga ukuba uhlale uzivocavoca isikhathi esiningi okuzosiza ukwehlisa isisindo sakho.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Nakulokhu i-EFF ihlomule ngokuphathiswa izikhiye

Leli qembu laya ezingxoxweni zokwakha imikhandlu ngokubambisana ngezinhloso ezimbili, eyokuqala okungukuguqisa i-African National Congress (ANC) emikhandlwini eyizizinda zomnotho kuleli okungabalwa kuwo iTshwane, eThekwini, iJohannesburg, eKurhuleni naseNelson Mandela Bay.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuvota ngokwabantu, ipolitiki ngeyamaqembu: Indaba ngePatriotic Alliance

Kumasipala waseWestern Cape iBeaufort West i-ANC ithole amavoti angama-28.31%, i-DA yathola angama-27.11%, iPA yathola angama-21.93% kuqokwe uMnu uGaba wePA njengeMeya. Isivumelwano se-ANC nePA sihlomulise iPA ngeziMeya eziyisithupha nabaphathi bamahhovisi okuthuthukiswa kwengqala sizitha abali-10.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubuholi be-IFP abungacashi ngoMntwana

Inkatha Freedom Party ngomlomo kaMengameli wayo ubaba uHlabisa, iphumele obala ngeledlule ithi ngeke ihlangane ne-African…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukukhula kwedemokhrasi kulingana nezinkinga ezisemaqenjini

Enhla nasezansi ezweni lonke ngithi kangiphawule nami nganazi izihloko ezithe zaba sematheni kulezinsuku nokusivezele okuthile…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isigwaca esisuka sikholwa yizagila kolwezindlu KwaZulu-Natal

Oshicilelweni lwelaboHlanga lwamhla zingamashumi amabili nesishiyagalolunye kuMfumfu kungihlabe umxhwele ukuvuma koMnyango Wezokuhlaliswa Kwabantu kweleNdlovukazi uMthaniya…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isixazululo saboHlanga nomhlaba wabo

Izizwe zaboHlanga kanye nezimilo zabo zaziphila ngokudla imvelo nokuvikelwa kwayo, kepha ukuphatha komhlaba bewuphathwa ngobuzwe.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinkinga zamaqembu nokwehla kwevoti lawo

Owayeyilungu lePhalamende leqembu i-Inkatha Freedom Party uGavin Woods wake wabhala umbiko ngaleli qembu owawuqukethe izingqinamba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ake sikhuthaze izingane nentsha yakithi ngokubonga

Iningi lingakuphika noma likuvume, kuneqiniso elibabisa okwenyongo yenyathi elihlale lisobala okwenadinga yembuzi ukuthi imfundiso enkulu kunayo yonke zonke izingane ziyifunda ekhaya lapho zizalwa khona.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Elakuleli lidinga osopolitiki abafundisekile

Kusukela kwaphuma imiphumela ezinsukwini ezedlule, ezinkundleni zokuxhumana, abantu baveze ukujabulela abantu abasha abafundile abasezikhundleni

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Asifinyelele ekujuleni kwengonyuluka ekhuthaza ukubonga

Ziningi izinto abantu abakhuthazana ngazo ukuqinisekisa ukuthi kuyenzeka kuphinde kufezeke abakuhlosile.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amazwi okubonga abavoti ngokwethemba iqembu i-Inkatha Yenkululeko

Nina njengabavoti eNingizimu Afrika seniyidlalile indima yenu ngokuba nivote nigunyaze iqembu i-Inkatha Yenkululeko ukuba liniphathele imikhandlu yomasipala, manje sekuyithuba leqembu i-Inkatha Yenkululeko ukuba lenze njengoba ithembisile.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IDA izoba nohulumeni ovulelekile kuMasipala uMngeni

Umonakalo oshiywe abebekade bebusa lo Mkhandlu mkhulu, lesi isikhathi sokulungisa. Sizosebenza imini nobusuku ukuqinisekisa ukuthi sibuyisela izinto esimweni ukuze umkhandlu ukwazi ukwethulela abantu izidingo.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubumqoka bokucwaninga ngemishanguzo

Yize ulwazi olusha lulokhu luqhamuka ngocwaningo kuzolokhu kunezikhala okudinga ukuba kubhekwane nazo yingakho kunesidingo esiqhubekayo ukuthuthukisa okwenzeka manje nokuthola okungcono, okulula, okuphephile nokungumthelela ekwelapheni izifo ezikhona nezingaqubuka.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kumele sikhuthaze usozigameko wokubonga nsukuzonke!

“Ngiyakholewa ekutheni umusa uyimpendulo eqondile yokubonga. Ngenkathi uqhubeka nokubonga umusa uyaqhamuka. Izibusiso zihamba emzileni wokubonga.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izwe lingene labhajwa kunoxhaka omdala wabathumbi bezizwe

Ngithi nami ake ngisike elijikayo mayelana nezigameko esizibona zenzeka kuleli lizwe kuleli sonto lokwandulela ukhetho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kungani ivoti laboHlanga liyisibunge kodwa izwi labo liyiqaqa

Labo baholi balibangisa ezikhungweni zokuvota behambela phezulu bezishaya isifuba ngoba basuke benesiqiniseko sokuthi bazodla umhlanganiso.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sekulele ezakhamuzini ngokuzokwenzeka eSudan

Uma kukhona abaholi bamazwe ehlukene nalabo bezinhlaka ezifana ne-African Union (AU), i-European Union (EU), kanye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ingozi yomhawu ophendule amaqhawe aba ngabakhapheli

Umona nomhawu kungazwakala kuyibizo elihlonza izehlakalo ezifanayo. Kepha uma ungabuka izehlakalo kanye nomonakalo okwenzeka phansi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bekuhlangene aBambo kukhunjulwa iNkosi uThami Mkhize waseMfeni

Ngempelasonto yezi 24 kuMandulo bekufinywa ngeNdololwane kwaMkhize eMfeni eSigodlweni seNkosi uMlulama kaSiyingela njengoba isizukulwane saBambo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isenzangakhona: Isidinga iSADC eyaKwaNgwane

Sekuphele izinyanga ezithi azibe yisi-5 kwaqubuka imibhikisho Eswatini nokucacile ukuthi, uma kungathathwa izinyathelo ezinqala zokuthola…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuncane kubo! Kukhulu abakwenza mihla nemihla kithina

Siqhubeka nokwazisa ababe nomnikelo onzulu empilweni yethu njengengxenye yesibili yokugcizelela ubumqoka bokubonga, ngaphansi komkhuba esiwukhuthazayo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuzilolonga nempilonhle

Ukuzilolonga kukhombise ukukhiqiza iserothini ekwenza uzizwe uthakasile nedopamine ekwenza uzizwe ugqugquzelekile, wakekelile, ugxilile futhi ujabulile.

This content is for subscribers only.
Login Join Now