Kubusisiwe ukubonelelana ekhaya, kwabadala nabancane

Umuntu wabe efukulwa ngethemba lokuthi uzovuka naye avuse abanye emdenini Siphila ezikhathini ezinzima. Ngaphandle kokhuvethe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukugcinwa kwamasiko namagugu kumele kuholwe umphakathi ulekelelwa uhulumeni

Siqhubeka engosini yangeledlule osekuyibinza lokugcina. Isimo esikhona njengamanje lapha edlinzeni siyadabukisa. Umuntu angaphika lapha kutshalwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uthando lwezobuchwepheshe lumenze wasungula i-App yamaciko

Ezinyangeni ezimbili ezedlule ngibhale ngokubaluleka ngokuthuthukiswa kwamakhono ezindaweni zasemakhaya nasemalokishini, nokuthi lokhu kungawulekelela kanjani umnotho…

Imbangi yeTwitter: Ngabe iThreads iza nokwehlukile?

Kuningi esikubone kwenzeka kwezokuxhumana kuleli sonto emhlabeni. Okunye kwakho kube ukwethulwa kwenkundla entsha sha yezokuxhumana…

Ukugcinwa kwamasiko namagugu kumele kuholwe umphakathi ulekelelwa uhulumeni

Kunesikhathi lapho ngangike ngigqugquzele abasebenzi bakahulumeni ngobumqoka bokushayela izimoto zikahulumeni ngendlela efanele. Kunomkhuba ongemuhle wezinye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Makusabalaliswe ezokuxhumana: Amakilasi edijithali makangagxili ezikoleni kuphela

Ngesonto eledlule sikhulume ngezigqila zobuchwepheshe, lapho besibheka indlela engeyinhle esisebenzisa ngayo ubuchwepheshe bezokuxhumana njengamaselula namakhompuyutha…

Incwadi yezenzo: Ubunye bobuthathu Obungcwele

Abantu Abadala abangamashumi amabili nane sibabiza ngoBaba noMama besizwe soHlanga. Omdala, ngamunye, ubizwa ngoBaba wesizwana …...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izigqila zobuchwepheshe: Masingalawulwa yizinkundla zokuxhumana

Sisasekuyo inyanga yentsha, sengike ngakuqaphela ezinkundleni zokuxhumana ukuthi iningi labantu selifaka noma yini nje ebukeka…

Isahluko Sesine: Icala ngokufihlwa kweqiniso

Ukufihla iqiniso kulicala elinzima kakhulu. Kudala ukulimala nokujabha, futhi kudukisa umuntu. Kudala ukulahlekelwa amandla nokulahlekelwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umnotho usemhlabathini: Imiphakathi ayifunde ukuzimela

Engosini eyedlule ngibhale ngokubaluleka kokuthuthukiswa kwamakhono ezindaweni zasemakhaya. Kungithokozisile ukuphawula kwabafundi belaboHlanga ngalokhu, nokho ngiqaphelile…

Ukusondelana kwamaZulu nenkomo kujulile

Abantu bakwaZulu basondelene nenkomo ngendlela ebanzi ngokungeze kwalinganiseka. Futhi akulula nokubalula ukuthi ukusimama komuntu enkomeni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isahluko Sesithathu: Ulwazi lwesikhathi

Ukuba nje umuntu woHlanga ubenolwazi lwesikhathi lesi esiphila kuso, ubezokwamukela iSintu ngentokozo, sona esibuyisela umuntu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Phezu komkhono: Ukuthuthukiswa kwamakhono ezindaweni zasemakhaya

Amakhono ayisisekelo sempilo yabantu. Yiwona asetshenziswayo emiphakathini ukuphemba impilo. Ngaphandle kwawo impilo esiyiphilayo ingefiphele. Imvamisa…

Isahluko Sesibili: Iqiniso elimsulwa

Ithathelwa kwiKhur’aani Surah 69, ‘Isehlakalo.’ Okushiwoyo lapha kulesi sihloko kuliqiniso futhi kuyagcwaliseka namuhla, kulesi sikhathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukusithela kweLembe kwenza kwavuka abasimbambatha amakhanda

Impela noma ngabe ukhonza kuliphi ibandla, kubalulekile ukuthatha umzuzu uncome utuse igalelo lomuntu onsundu noma…

Isiqephu Sokuqala: Asiqaphele singaholelwa Ophathe

I‘Christianity’ ayisizo izimfundiso zikaJesu, kanti i-‘Islam’ le yamaSulumane akusizo izimfundiso zikaMuhammad.’ Abafundisi balezi zinkolelo bazovumelana…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukwazi imilando kuzosizuzisa inhlakanipho yabasandulela

Bandla lakwethu ngicela ke sibhekisane lapha ngoba enhle ithungelwa ebandla ofisa ukuya phambili empilweni ngokucophelela…

Isiqephu Sokuqala: Alaziwe iqiniso ngoMvelingqangi

Ukwazi iqiniso ngobukhona bukaMveliqali, nokuthi ubukhona bakhe kusho usindiso kuzona zonke izimvu zolahleko (aboHlanga), kungukwazi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuncindisana singaboHlanga yikho okuyosiweza ngelibanzi

Akukho sithutha sindlebende kwabo kanti futhi akekho umthakathi owedlula owasegcekeni esiqhephuka naye kuvele elomhlathi kuthi…

Isiqephu Sesithupha: Amandla emvelo nokudaleka kwabebala elimhlophe

AboHlanga lwebala elimpofu kabasiwo umkhiqizo wemvelo, kanti futhi kabadabuki ndawo lapha emhlabeni. Kabadabuki e-Europe, ngoba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isiqephu Sesihlanu: Ukuhluka kwesidalwa esingumuntu

Incwadi yokuqala kaMose ibizwa ngoGenesise. KuGenesise uMdali uyadala, “Ekuqaleni uMveliqali wadala izulu nomhlaba.” UMdali onamandla…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Impi yamarobhothi isemnyango: Ngabe sihlome ngokwanele siyindlu emnyama?

Lesi isikhathi sokuba sisabalalise ukusebenza kwemicabango nemiqondo yethu siyindlu emnyama ngomkhakha wobunjiniyela be-robotics.

Makuphuculwe isiko lokufunda nokufundisa ezikoleni zikaHulumeni

Ekuqaleni kwalonyaka uMphathiswa wezeMfundo KwaZulu-Natali uNks uMbali Frazer utshele amalungu ePhalamende ukuthi uMnyango wakhe uthenge…

Isiqephu sesine: Safika kanjani isono emhlabeni?

Ngakho ke, “ngomuntu munye.” Ubani lo muntu owaletha isono na? Abanye bethu bazothi “u-Adamu.” Ngivumelama…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now