Inkundla Yabantu

Lesi yisikhathi sokuzihlomisa ngolwazi nangezindlela zokuzisiza

NgokweWorld Health Organization (WHO) ukuphila kwengqondo yisimo lapho umuntu ebona khona ukuthi uyakwazi ukwenza izinto,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kubukisiswa ubuqiniso bomlando obhalwa osomlando kwelaboHlanga

Ngicela ungiphe isikhala kwelakho elihamba phambili ngokuqhakambisa ifagugu laboHlanga. Inhloso yokubhala le ncwadi ukuqale ngihalalise…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isingangathi, seluyadlanga ukhuvethe kweleNdlovukazi uMthaniya

Ongoti bathi isifundazwe iKwaZulu-Natal  sizophenduka isikhuphe somkhuhlane odla kwasani  Itende labe ligcwele phama. Kwakukhona osopolitiki…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
OweDA kuMasipala Wesifunda iZululand ukhathazekile ngokubikiwe

Akungasetshenziswa thina kulezi zinhloso zonkungclisa igama lomholi weDA uMnu uZwakele Mncwango Ngithuke koma nasozwanini ngezinsolo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Awuqine umthetho kwabakhwabanisa eyezivikeli

Ukuzitapela imali ehlinzekelwe ukulwa nobhubhane ukhuvethe kuyefana nokuthatha umkhonto ugwaze izisebenzi zezempilo ezizithole sezitheleleke ngegciwane.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngabe ukugoduka kukaMlangeni kushiye iqembu linqunu?

Izinsolo zenkohlakalo ethinta ukhuvethe zingase zibe yinxeba lokugcina elingajuqa uKhongolose Bambalwa abangaliphika igalelo le-African National…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMntwana waKwaPhindangene ubuka ngeso elibanzi eloBukhosi

Ngizoxolisa ngokubhalela iphephandaba lenu nokuba ngibhale into ende kumbe lokho okungase kungehli kahle kini.  Ningixolele.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kufanele kugqame umyalezo hhayi osopolitiki

Ezokuxhumana ziyinsika kaHulumeni wedemokhrasi, uHulumeni olalelayo, uHulumeni onakekelayo futhi okholelwa ekunikezeni izakhamuzi ngolwazi ukuze zibe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Siya ngokugqunqa isimo sobuHoli beNdabuko

Kunefu elimnyama elifukuzela phezu koBukhosi, liza nembubhiso. UBukhosi benziwa imfeketho nakuba sikhuluma ezigcawini ezahlukene kodwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uzalelwe yinja endlini uHulumeni eMali

Izakhamuzi ezavuka umbhejazane eMali nosufake uHulumeni ngaphansi kwengcindezi zesiphoqe i-Economic Community of West African States…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Buyaqhubeka ubuntandane bukaNdunankulu wase-Ethiopia

Sikhomba ukumphelela isineke sikaNdunankulu wase-Ethiopia uMnu u-Abiy Ahmed. Leli lizwe libhekene noxhaxha lwezinkinga eziningi zazo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imitapo yolwazi iyisisekelo esibalulekile

Kwakusewukopeletsheni lapho imitapo yolwazi yayingakhiwanga emakhaya nasemalokishini aboHlanga ngaphambi kowe-1990. Kwakunombono wokwakhiwa nokuhlinzekwa ngemitapo yolwazi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izithangami zokubeka izimvo zeDA KwaZulu Natal

Njengeqembu leDA KwaZulu-Natal sisungule uhlelo olubizwa nge-Isithangami. Njengoba igama lizichaza, lena inkundla yokwabelana imibono. Injongo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kujahwephi kuvulwa izikole sesibheke kuvuthondaba lokhuvethe?

Udaba lokuvulwa nokuvalwa kwezikole wudaba olusezinhliziyweni zabobonke abantu baseNingizimu Afrika abasebenzayo nabangasebenzi, abadla izambane likampondo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Igama uNatal nezikhumbuzo zabacindezeli makuhambe

Umbutho kaPoqo, iPan Africanist Congress (PAC) of Azania, esifundazweni iKwaZulu-Natal ufuna igama labacindezeli uNatal lisuswe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umbhali ubona eyamatekisi iqhubulushwa

Iqiniso elimsulwa lithi vele uHulumeni ophethe akayithandi imboni yamatekisi nanoma iyiphi futhi okungeyaboHlanga ngokweqiniso Sekukuningi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Mawunakwe umlayezo wemvelo

Sekukaningi ngizwa abantu bekhala ngokuthi sekuyizinsuku zokugcina ngenxa yesimo sezulu esiguquguquka umzuzu nomzuzu, abanye baze…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umbiko ukhombisa ubudedengu minxa yonke

Umbono wephephandaba laboHlanga, Bayede elishicilelwe zi-3  kuya ziyisi-9 kuNtulikazi 2020, lapho libuza khona umbuzo ngoMcwaningimabhuku…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umi ngomumo uMnyango ukwamukela abanye abafundi

Ukubuyela esikoleni kweBanga 6 neBanga 11 ngoMsombuluko mhla ziyisi-6 kuNtulikazi ngemuva kwesikhathi eside izikole zivaliwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Madoda ake nithathe izanca niyibambe ekhaleni

Sibuya kuNhlangulana hhiya inhle ngalokho imvelo ngoba iyazihlangula bese ishanela ngoNtulikazi. Kuyisibusiso ukuba ngowoHlanga ngoba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuxhamazela kungaholela abafundi eweni

“Sizosebenza kanzima ukwenza isiqiniseko sokuthi sivikela abafundi, othisha nezisebenzi ezikoleni ukwenza isiqiniseko sokuthi siyalwa nokhuvethe,”…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuyababa kwaboHlanga embonini kashukela

Usizi lwaboHlanga embonini kashukela luyinto endala futhi engakapheli. Ngesikhathi sobandlululo aboHlanga babebambe indima yokusebenzela abatshali…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inhlangano egqugquzela ubu-Afrika entsheni ilwa nodlame

Imizamo yenhlangano i-Indoni SA yokufundisa intsha yaseNingizimu Afrika ngesiko lase-Afrika nokuziphatha isiqala ukuthela izithelo njengoba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMgungundlovu ubukeka ukhula ngesibalo sabanokhuvethe

Siyakhula isibalo sabantu abahaqwe ukhuvethe eMgungundlovu. Umbiko okhishwe uMnyango Wezempilo mhla zingama-29 kuNhlangulana uthi eMsunduzi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now