Inkundla Yabantu

Ezezithuthi: Itshe lisahlezi phezu kwelinye embonini yezokuthutha

Umsebenzi wamatekisi, umsebenzi ocishe ube ama-100% okanye ongama-99% aboHlanga lapho beziphathele khona umsebenzi wabo. Umsebenzi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inhlonipho nokuthandaza kusedolweni kowoHlanga

Kunento esingayazi thina esiphilayo noma abangayazi abaphila enyameni ukuyibona nokuyiqonda ukuthi sasihlanzekile yini ngaphakathi kusukela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkolo yama-Afrika yadicilelwa phansi ngamamishinali – uGatsheni

Ababhali uPeter B. Clarcke benoPetwer Beyer, basincelisa  esahlukweni sokuqala sencwadi yabo iThe World’s Religious; Continuous…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ezezithuthi: Umgwaqo omkhulu uN3 unezingozi eziningi

UNational Road Number 3 (N3) umgwaqo ophuma eThekwini odlula eFree State uthinte enye ingxenye yeMpumalanga…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Usizi lwabohlanga: Sisengasibuyisa isithunzi sowoHlanga ezweni lakithi uma sisebenza ngokubambisana

INingizimu Afrika yizwe eligqugquzela imfundo, utshelwe nangamathuba eza nayo. Izwe elinemali eningi kodwa abaphathi bezwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sesakhululeka ngokwepolitiki kuphela asikhululekeni ngokwenkolo

Kuyoze kube nini? Idabukisa kakhulu indaba yaboHlanga e-Afrika naseNingizimu Afrika abaqhuba intwala ngewisa. Abangaqapheli, abangaboni,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Impunga yesintu: Inkolo nokwenza kwamaZulu kulandela izimiso zaMakhosi

Kukhona ebengifisa sibonisane ngakho singaBantu bakwaZulu. Sikhona yini na isigaba esingaphezulu koBukhosi ngokomoya nesinamandla angaphezulu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubumqoka bezinkanyezi nomkhathi kwaboHlanga

Kusukela emandulo aboHlanga bebezazisa  izinkanyezi nomkhathi. Indlela yokuphila kwaboHlanga ibincike emvelweni nokujula kwayo. Ngangokuthi imikhosi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AboHlanga ababambelele enkolweni yesintu nazo zonke izindlela

AboHlanga abasukume bazithintithe babhale, bacobelelane kakhulu ngemimoya emihle yase-Afrika, yaseNingizimuj Afrika eyehlukahlukene abagudluzwa kuyona ngabamhlophe,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Usizi lwaboHlanga: Ubuqola ngaphakathi egaraji buzoqeda abaningi uma akunqandwe

Impicabadala yokuthenga imoto eyebiwe egaraji kunzima nokuyichaza kumuntu ongena egaraji ezothenga imoto ngokuthemba Kule ngosi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukudaleka kwezulu nomhlaba ngokwaboHlanga

Umlando ngokudalwa komhlaba  nezulu kujulile kakhulu. Kule ngosi sizogxila emlandweni osuswelwa encwadini Indaba My Children…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Usizi lwaboHlanga: Ingozi yokuthenga imoto ezinkundleni zokuxhumana

Sebephelile abantu bakithi begetshengwa ngezikhangisi zezimoto ezisezinkundleni zokuxhumana. Umuntu ubona imoto ayithandayo esikhangisweni esisezinkundleni zokuxhumana,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kwakufanele kushiwo okufunakalayo kungagcini ngokungafunwa ngokwezilimi

Kungukwesaba abelumbi base-Europe, baseNtshonalanga, base-United States of America, nasebakha e-Afrika nabakwamanye amazwe, njengoba singakuphumeli obala…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Usizi lwaboHlanga: Ukuphepha emgwaqeni kuhambisana nolwazi ngesithuthi

Into eyenza ukuthi ungaphephi uma uvelelwa yingozi okufika kuqala ukugcwelezwa ngenxa yokwanda kobugebengu Asikhulume ngokuphepha…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukhiye ongenangidi: Intsha iphethe isinqindi lutho ijozi

Sisabungaza inyanga yentsha, kusemqoka ukuthi sibonisane ngezinkinga ezibhekene nabantu abasha. Kubalulekile ukuthi singakhohlisani futhi singenzi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinhloli zazikhona kusukela emandulo izwe lisesezandleni zaboHlanga

Ubunhloli yinto endala singakazalwa sonke. Kuyaziwa ukuthi ubunhloli babukhona ngesikhathi aboHlanga besazibusa, besaliphethe izwe ngempela.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Usizi lwaboHlanga: UHulumeni usibopha ngasibhamba sinye nokuhlupheka

Isikhathi sokuvala ngenxa yokhuvethe sikhuphule isibalo sezigameko zokuhlukunyezwa ngokobulili ikakhulu abesifazane UHulumeni usihlanganyela nokuhlupheka, lokhu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Siyibungaza kanjani inyanga yabantu abasha iningi labo lihlupheka

Ukuqala kwenyanga uNhlangulana, kwamukelwe ngokukhulu ukujabula ezinkundleni zokuxhumana, ikakhulukazi kuTwitter. Akungithusi ukubona abantu abasha bejabulela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Wayenombono ngezemfundo nangezomnotho uMtimande kwaboHlanga

Sincane isibalo saboHlanga, abanemizwa yezimfundiso ezinhle zasemakhaya mayelana noMdali, namathongo, nabadala nabaphansi ezihlanzekileyo ngabo zase-Afrika…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Usizi lwaboHlanga: Insila yobandlululo ayikapheli

Ngesikhathi sobandlululo izinto eziningi ezisiza umphakathi zazizinze ePitoli, namanje kusenezinto okusenzima ukuzithola Uma kukhulunywa ngenkululeko…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sibindi uyabulala sibindi uyaphilisa: Amaqembu anohlonze awagudluki ekuthatheni izinqumo

Eminyakeni eyedlule izikhondlakhondla zamaqembu afana neManchester United edlala kwelamaNgisi neKaizer Chiefs egijima kuDStv Premiership bazakhele…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubumqoka bezinkanyezi nomkhathi kwaboHlanga

Kusukela emandulo aboHlanga bebezasiza izinkanyezi nomkhathi. Indlela yokuphila kwaboHlanga ibincike  emvelweni nokujula kwayo. Ngangokuthi imikhosi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukhondolo lomndeni luyalandeleka ngezindlela ezahlukile ngokwezikhathi

Asibeni neqiniso nsuku zonke uma sithi singaboHlanga base-Afrika. Nokuthi abamhlophe bafika bengeza phezu kolwazi esilwaziyo,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Usizi lwaboHlanga: Kunesidingo esinqala sokutholakala kwesiphetho ngezikhukhula

Kukhona ababhubhile, ababhujelwe, ababhubhile batholakala, ababhubhile abangatholakala kwaguguleka amathuna kwalimala impahla Izikhukhula ezihlasele isifundazwe seNdlovukazi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now