Inkundla Yabantu

UThabekhulu uthi okufumbethe kunguwena, kuyikusasa nempilo yakho

Namuhla ngifisa sike sithi ukulumana indlebe ngendlela esikhuliswe ngayo emakhaya kusukela mhla sizalwa namakhono ethu,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Usuku lokuphila kahle lusikhumbuza ngokuphila okuphelele

NgoLwesithathu ziyisi-7 kuMbasa umhlaba wonke ubugubha usuku lwezempilo olubizwa ngokuthi iWorld Health Day ngaphansi kwesiqubulo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abafundi abaningi bafunda ngemali yokwebolekwa

Kuzwisa ubuhlungu ukubona aboHlanga bengene shiqe ezikweletini ezidalwe ukubolekwa kwemali ukuze kukhokhelwe imfundo ezikhungweni zemfundo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AmaNdiya azisungulela isibhedlela sawo sokuqala eChatsworth

AmaNdiya asibona isidingo sezempilo ngokuba aphose esivivaneni ekwakhiweni kwesibhedlela ngaphambi kokuba kube uHulumeni wesifundazwe owawusabizwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngabe isiko noma umkhuba uma indoda isinqunu esibayeni?

Abanankinga nalokhu Uma umnumzane womuzi eseshaya ngesudi yesele kusuke sekunzima egcekeni lomuzi. Kusuke sekwenziwa izinto…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umculo wombhaqanga uya ngokumfimfa kungafanele

Emasontweni amabili kuya kwamathathu edlule kuke kwaba khona imvunge nokukhononda kwamaciko ngodaba lomculo wombhaqanga. Amanye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kukhulu ukubaluleka nezindlela zokusebenzisa isikhathi

Ukubaluleka kwesikhathi kuyinto enganakekile kwabaningi, ikakhulu kubantu abasha.  Kulula kwabaningi ukudlala ngethuba nesikhathi abanikwe sona.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ucwaningo lwezempilo kwaboHlanga eThekwini namaphethelo

Ababhali uGavin Maasdorp no-A.S.B Humphreys bencwadi iFrom Shantytown to Township: An Economic Study of African…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kwehlukene imibono ngokuxoshwa komqeqeshi weBafana

Bazwelana noMolefi Ntseki Uzame kakhulu sengifisa u-Ernst Middendrop manje ngiyazi iBafana Bafana ingehluleka kowamanqamu, siwabonile…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abaholi bayayidinga yini imfundo, ngabe ibalulekile kulesi sikhathi?

Kusukela emandulo bakhona abaholi ababengayanga esikoleni kodwa ubuhlakani babo namanje buyaziwa  Kusukela emandulo ipolitiki ingakabi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ufuba lusekhona futhi luseyingozi – abacwaningi

Njengoba umhlaba ubugubha uSuku Lofuba (World TB Day) mhla zingama-24 kuNdasa wezi-2021, ngeshwa kunesidingo sokuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
SingaboHlanga sicindezelana sodwa ngezindlela eziningi

Impi phakathi kwaboHlanga iyadabukisa futhi iyethusa. Bengithi isitha sowoHlanga ubunzima kanye nenhlupheko abhekene nayo. Angikholwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuningi asikhumbuza khona uNdasa njengenyanga yezehlakalo

Umlando uqala ngenkathi umuntu eqaphela okwenzeke ekubona ngamehlo, ekuzwe ngezindlebe nakufundile ndawana thizeni bese eqaphela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abaholi boHlanga kwawabelungu bakwazile ukwenza uguquko?

Akukho abakwenzile Akekho okwazile ukuguqula abelungu bahlula uMashaba, bathi akathathe imali alungisele abamhlophe wanqaba kwabe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kusinda kwehlela kubaholi bezitshudeni emanyuvesi

Lokhu kubonakala ngeziteleka eseziqalile eGoli okungangabazeki ukuthi zizokwenabela nakwezinye izifundazwe Selokhu ngaqala ukusebenza nabaholi bezitshudeni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Nasemkhakheni wezemidlalo sasingene khaxa iSILO

Kuyohlale kukhumbuleka iNgonyama uZwelithini kaBhekuzulu, kaSolomon igqama ngamaqhaza amaningi isadla anhlamvana nazohlala egqamile njengezinye iZingonyama. …...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imitapo yolwazi iyizizinda zolwazi hhayi amabhuku

Esikhathini lapho khona imfundo ibonakala sengathi ayibasizi aboHlanga, ngifisa ukuveza ukubaluleka kolwazi. Enye yezinto ezenza…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INdlondlo ishiye abeNguni benesihlangu sokubavikela

INdlondl’enophaphe’ekhanda Ndaba kawulalele lomunt’omemezayo Umemeza sengathi uyakhala Ukhal’isililo Uth’igula likaJama lichithekile Lichithwa yiNgqwel’endala Ngeyakithi kwaMalandela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Besekungayiphutha yini ukungafiki enkomeni kutshalwa iSILO?

  Bathi bekufanele kungasetshenzwa Kona uZulu kumele azile wonke. Ukube uZulu ubenabagqugquzeli bekufanele kube nombuthano…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Nakhu imidlalo kamabonakude ifa ubuthaphuthaphu, konakele kuphi?

Indaba ikubabhali abehluleka ukuhlala emongweni wokubhala ngobuchule nokuba ngabantu abaphila nabantu   Esikhathini esingeside kakhulu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuthikamezeka komfutho wehlo kungabanga izinkinga zokubona

Okubalulekile ukuthi umuntu ahlolwe ngokushesha angalindi uma ebona ukuthi kunento engalungile emehlweni akhe  Isonto lomhla…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izethembiso ezingafezwa ziyimbangela enkulu yemibhikisho ezikhungweni

Eminyakeni eyela eshumini ngisenyuvesi kuyadabukisa ukubona abafundi, ikakhulu aboHlanga, bebhikisha njalo ngaphambi kokuba baqale izifundo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kwakufanele kutshalwe izihlahla emalokishini aseThekwini

Kuyacaca ukuthi izinto ezindala okubukeka sengathi zintsha njengoba zagqama ngowezi-2000, zibhalwe ekhasini lama-62  nelama-63 kube…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UNgcolosi uvule isigcawu uthi iBhayibheli labekelwa ukugqilaza aboHlanga

  Bathi uNgcolosi uyihlabe esikhonkosini Uqinisile libe nomthelela omubi kakhulu kusikompilo lomuntu. Ukukuqonda lokhu kudinga…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now