Isahluko Sesibili: Iqiniso elimsulwa

Ithathelwa kwiKhur’aani Surah 69, ‘Isehlakalo.’ Okushiwoyo lapha kulesi sihloko kuliqiniso futhi kuyagcwaliseka namuhla, kulesi sikhathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukusithela kweLembe kwenza kwavuka abasimbambatha amakhanda

Impela noma ngabe ukhonza kuliphi ibandla, kubalulekile ukuthatha umzuzu uncome utuse igalelo lomuntu onsundu noma…

Isiqephu Sokuqala: Asiqaphele singaholelwa Ophathe

I‘Christianity’ ayisizo izimfundiso zikaJesu, kanti i-‘Islam’ le yamaSulumane akusizo izimfundiso zikaMuhammad.’ Abafundisi balezi zinkolelo bazovumelana…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukwazi imilando kuzosizuzisa inhlakanipho yabasandulela

Bandla lakwethu ngicela ke sibhekisane lapha ngoba enhle ithungelwa ebandla ofisa ukuya phambili empilweni ngokucophelela…

Isiqephu Sokuqala: Alaziwe iqiniso ngoMvelingqangi

Ukwazi iqiniso ngobukhona bukaMveliqali, nokuthi ubukhona bakhe kusho usindiso kuzona zonke izimvu zolahleko (aboHlanga), kungukwazi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuncindisana singaboHlanga yikho okuyosiweza ngelibanzi

Akukho sithutha sindlebende kwabo kanti futhi akekho umthakathi owedlula owasegcekeni esiqhephuka naye kuvele elomhlathi kuthi…

Isiqephu Sesithupha: Amandla emvelo nokudaleka kwabebala elimhlophe

AboHlanga lwebala elimpofu kabasiwo umkhiqizo wemvelo, kanti futhi kabadabuki ndawo lapha emhlabeni. Kabadabuki e-Europe, ngoba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Impi yamarobhothi isemnyango: Ngabe sihlome ngokwanele siyindlu emnyama?

Lesi isikhathi sokuba sisabalalise ukusebenza kwemicabango nemiqondo yethu siyindlu emnyama ngomkhakha wobunjiniyela be-robotics.

Isiqephu Sesihlanu: Ukuhluka kwesidalwa esingumuntu

Incwadi yokuqala kaMose ibizwa ngoGenesise. KuGenesise uMdali uyadala, “Ekuqaleni uMveliqali wadala izulu nomhlaba.” UMdali onamandla…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Makuphuculwe isiko lokufunda nokufundisa ezikoleni zikaHulumeni

Ekuqaleni kwalonyaka uMphathiswa wezeMfundo KwaZulu-Natali uNks uMbali Frazer utshele amalungu ePhalamende ukuthi uMnyango wakhe uthenge…

Isiqephu sesine: Safika kanjani isono emhlabeni?

Ngakho ke, “ngomuntu munye.” Ubani lo muntu owaletha isono na? Abanye bethu bazothi “u-Adamu.” Ngivumelama…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IPhasika lokuqala malibe ubufakazi bokubaluleka kobuchwepheshe kumaKhrestu

Kulempelasonto amaKhrestu emhlabeni jikelele azobe ekhumbula ukufa nokuvuka kukaJesu Khrestu, uMsindisi wawo. Lesi yisikhathi esibalulekile…

Isiqephu sesithathu: Agcinaphi amandla eSonto

Isithunywa u-Elijah, wasipha izifundo zokuba sizifunde. Umbuzo nezimpendulo 40, ngaphansi kwesifundo sesibili, sibuzwa umbuzo othi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isiqephu sesibili: Ubulawa yini umhlaba

Yini edala ukufa komhlaba, lokhu okubizwa ngenkathi yobusika. Ukufa komhlaba kudalwa ukuphenduka kobudlelwane, phakathi komhlaba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
I-inthanethi ingaba isango lempumelelo kumaciko amaningi e-Afrika

Izwe laseNigeria lidume kakhulu kwezikaqedisizungu uma liqhathaniswa namanye amazwe ase-Afrika ngenxa yedumela lamafilimu abo kuleminyaka…

Waba ngabanye bokuqala besifazane boHlanga ukushicilela uJabavu

UNoni Jabavu wayengumbhali waseNingizimu Afrika oyingqalabutho – incwadi entsha ekhombisa ukuthi isabalulekile kangakanani UJabavu waba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isiqephu sokuqala: IPhasika – Ukuwelela ngale kokufa kokuqonda

Ngifisa ukukhuma nabafo bethu nodade bethu, abangamakholwa (amaKhristu), laba abagubha iholidi leli elethiwa ngama’Easter.’ Leli…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isiqephu sesibili: Kungenzeka yini ukuthi aboHlanga badabuka kuNotshezi?

Kuthiwa uMoromudzi wayenenhliziyo enhle, engenanzondo ngabantu besimame, kodwa wayefisa ukuba kube nokuthula phakathi kwabo. UMoromudzi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ingosi yokuqala: Ngabe kube kungenzeka ukuthi aboHlanga badabuka kuNotshezi (Mars)?

U-Elon Musk, ongumsungili weSpaceX, uhola ithimba loSolwazi noNjiniyela abakha izithuthi zomkhathi ezizothatha abantu la emhlabeni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Asiqaphele ukuthi abefundisi singabenzi bathathe indawo yabazali

Bakwethu lesi yisinyikanyika sendaba. Bengakafiki abezizwe nezindonga zokukhonzela ezibizwa ngamasonto, indawo yomzali yayicace bha ingenachashaza.…

Ukuhlehlela enyova kwaNomjubane kwenzeka kane ngonyaka

Ukuhlehlela enyova kwaNomjubane (Mercury) kwenzeka kane ngonyaka. Iningi labantu likholelwa ukuthi lesehlakalo sokuhlehla kwaNomjubane sinomthelela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMaskandi wakwazi ukuchuma ngobugagu bamaciko angaphambilini

Uma sithi nhla endulo! umlando uwelakanya ngocwaningo olunzulu, kusukela ngezikhathi esezadlula lapho abantu besahuba belingisa…

Isiqephu sesine: Luyini ulibofuzo

Ulibofuzo lwakhiwa umgogodla kanye nomzimba. Umgogoda wakhiwa oshukela bemvelo okuthiwa amapolysaccharides kanye nalokhu okuthiwa ama-phosphates.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isiqephu sesithathu: Ukukhula kwethumbu

Into yokuqala ehlumayo ngaphakathi kombungu yilokhu okwakha imizwa noma phecelezi i-’nervous system’, kanye nethumbu. Kusho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now