Inkundla Yabantu

Ukukhuluphala ngokweqile kuyingozi engaholela ekufeni

Kusukela mhla ziyisi-9 kuya zili-19 kuMfumfu iNational Obesity Week. Nakuba sesike sakhuluma ngokukhuluphala ngokweqile ngeNyanga…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Intela nezibonelelo manje nakudala kuleli

Kudala abesilisa boHlanga babenohlelo lwabo lokukhokha intela yonyaka eyayibizwa ngokuthi ukuthelela ikhanda Phambilini aboHlanga eNingizimu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Zindala zombili phakathi kwezikaMsholozi noZondo

Bafuna uMsholozi esitikini Uma emsulwa kungani engaveli achaze ngokwenzeka, kungani elokhu ebaleka uma emsulwa? Kubuhlungu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
KwaSizabantu, engakubona nengikwaziyo

Kunemithetho nenqubo okubekiwe okwenza ukuthi imigomo yemishini igcineke okuwukufunda ukuzimela, ukuzithiba, ukunqoba ubuthaka nezifo, utshwala…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abavoti bakuleli babhekene nesimo esingejwayelekile

Izinto zimapeketwane eqenjini elibusayo nakuwo wonke amaqembu aphikisayo Isikhathi sokhetho siletha ithemba lokuthi kukhona okusha…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Okuthintithiwe kwendulo kusha emehlweni esizukulwane esisha

Esikhathini esikuso ingqephu eyayihamba phambili kudala isiphenduke yaba ngethandwa kakhulu  Kunohlobo lokugqokwayo, lokudliwayo, lwezakhiwo, lwezindlu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinto ezibambe inqubekela phambili yentsha

Abantu abasha abaningi, ikakhulu kuleli, bakhala ngokunganakwa kanye nokungqongqoza eminyangweni eminingi yamathuba kungabi namuntu obavulelayo.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kukhona ababona okubi noma wenze kahle

Babongela uMosimane ngokuthola amadlelo aluhlaza Ziyethusa izindaba zokushiya kukaMosimane ngoba izwe lonke belazi ukuthi usayine…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ufuba lungaba yinkomba yesandulelangculaza nokhuvethe

Ziyaqhubeka nokwehla izibalo ezintsha zabatheleleka ngokhuvethe eNingizimu Afrika. Sekubikwa abantu abathelelekile abangaphansi kwe-1 000 ngosuku.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Luqede uzwelo kwabanye udaba lukamalugaju

Bajatshuliswa ukuduva kwesidumbu sikamalugaju emakhazeni Kunzima, ubugebengu abukhokheli. Umalugaju lona bekumele amaphoyisa amnike umphakathi ngoba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INkantolo Yezabasebenzi namazwi ahlakaniphile

“Izimo abazithola sebekuzo abaqashi nezisebenzi azinamlando, ziyahlukumeza futhi zenza kungabi nasiqiniseko. Izimpendulo azinakutholakala emlandweni, akunamhlahlandlela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imikhuba yabamhlophe ngemisebenzi yaboHlanga engamahele

Bathwala kanzima aboHlanga asebekhushulelwe ezikhundleni eziphezulu ezinye izinhlanga zingakwamukeli ukugixabezwa kwabo ngalezo zikhundla Kwakunomzabalazo owawufuqwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amafagugu esizwe: Kasikhumbuzane umlando sicabe imvomva

Kuhle ukuthi ukugujwa kwamafagugu esizwe kubekelwe inyanga yonke kaMandulo ukuba kwenziwe ngayo. Sisuke sinikwa isikhathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izilimi zebele ziyithina kusuka ozwaneni kuya onweleni

Akukhona ukuzenyeza ukuzigqaja ngobugugu bolimi lwebele, ngobuwena, ngamasiko nokuyigazi lokhokho abasendulelayo nangemvelo, esakunikwa nguMdali wakho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuzibeka ethubeni lokuqashwa emakethe yemisebenzi ngale kwezi-2020

Ingijabulisile into engiyibone ezinkundleni zokuxhumana evikini eledlule, lapho abantu abasha bengenele umkhankaso wokusizana ekufuneni umsebenzi.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abesifazane kuDA ngamadoda isibili

Ngalesi sikhathi abesilisa bebaleka bashiye isithunzi, amathimbazane eDA ancama ukufa lapho emi khona Ngonyaka owedlule…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imfundo kumele ilethe uguquko ekucabangeni

KwaboHlanga abaningi imfundo iyinto eyigugu kakhulu. Ngingomunye wabaziqhenyayo ngethuba le mfundo engiyitholile, ikakhulu ngemuva kokungaphumeleli…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isifo sezinso kumele siqashelwe ngoba singaphatha noma ngubani

Mhla ziyisi-7 kuya zili-11 kuMandulo bekuyisonto lokuqwashisa ngezinso, iNational Kidney Awareness Week, ngakho-ke ukuhambisana nalokhu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ezokuthutha impahla ziguqukile zanyakazisa izwe

Amafemu nezinkampani zaseNingizimu Afrika kwakuzisingathele ngokugcwele, imikhakha eyahlukene, ekuqhubeni amabhizinisi eminyakeni enganeno kowe-1984. Kwakungowezokukhiqizwa kwempahla,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkululeko yangempela yaboHlanga ilele ekwazini okusifikise lapha

Phezu komzabalazo owaliwa ngezingazi zamadoda nabafazi, aboHlanga basayizicelankobe, abafo bona basasendaweni engcono Ezikhathini ezehlukene ngibalulile ubumqoka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukubhebhetheka kokhuvethe kuqala ukubambeka

INingizimu Afrika isiqala ukukhombisa ukwehla kwezibalo zansuku zonke zabatheleleka ngokhuvethe. Kuqala isonto ngoMsombuluko bebeyizi-25 051…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umsebenzi wokuqapha unabile, ubanzi futhi ujulile

Wawusabukelwa phansi umsebenzi wonogada futhi wawuchizelwa ngababeyintsha, ababelunguzile ezikoleni nezinye izinhlanga ngaphambi kowe-1970.  Kwakuthiwa umsebenzi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Senza abesifazane umongo wokusungula amakhono kwezokwakha

Ikusasa labantu besifazane embonini yokwakha lithole uxhaso olukhulu njengoba sekunesivumelwano phakathi kwenhlangano ethuthukisa amakhono kwezokwakha,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kubukeka uHulumeni engazikhathelele izakhamuzi zakuleli

Iqembu i-ANC namanye afana ne-AZAPO, i-IFP njalo njalo benza umsebenzi omuhle bebumbene njengamaqembu aboHlanga ukulwela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now