Sbonga Zungu

25 Articles Published | Follow:
Indlela ewubuhlakani yokuheha izingane ukuthi zidle izitshalo

Bambalwa kakhulu abantu abangasho ukuthi kwakulula kubona ukudla izitshalo beseyizingane. Lokhu kudla akuvamile ukuthandeka ezinganeni.…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Amamafini kashokoledi

Izithako Amakota amathathu (3/4) enkomishi kafulawa. Ingxenye (1/2) yenkomishi yecocoa powder, engenashukela Amakota amathathu (3/4)…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Indlela ewubuhlakani yokuheha izingane ukuthi zidle izitshalo

Bambalwa kakhulu abantu abangasho ukuthi kwakulula kubona ukudla izitshalo beseyizingane. Lokhu kudla akuvamile ukuthandeka ezinganeni.…

Isitshulu esiconsisa amathe

Akukholakali ukuthi sesishoshele ekupheleni konyaka wezi-2020. Lesi sikhathi yisikhathi sokuphumula, kuhlanganwe njengemindeni, kujatshulwe. Abaningi bayavala…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Isinamoni yisinongo esinezinzuzo eziningi emizimbeni yethu

Isinamoni isinongo esiphuma esihlahleni esibizwa ngeCinnamonum. Sekunesikhathi eside saqala ukusetshenziswa njengesinongo emlandweni. Ngezikhathi zasemandulo, kwakuyisinongo…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Amaqebelengwana kashokoledi wobisi

Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, sike sacobelelana ngendlelakwenza yamaqebelengwana kashokoledi onsundu.  Njengomuntu ongawukhonzile kakhulu ushokoledi onsundu, nganquma…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ikhekhe iMadeira elinokunambitheka kukalamula

IMadeira uhlobo lwekhekhe oluthandwa cishe umhlaba wonke. Ubulula balo kanye nokunambitheka kungezinye zezizathu ezenza lithandeke…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
UNGAKWAZI UKUBHAKA AMABHISKIDI AZOYIZAYO

Amabhiskidi uhlobo lombhako noma ngubani angakwazi ukulwenza. Akukhathalekile ukuthi ungumbhaki omdala noma umusha kule ndima.…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ikhekhe likashizi elingabhakiwe

Ngenxa yokubona indlela abantu abaphila ngayo esikhathini samanje, abakhiqizi bavame ukuzama ukuqhamuka nezindlela zokwenza izinto…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ukubhaka ngaphandle kukaflawa

Ngike ngaba nengxoxo nomunye obalule ukuthi unyaka wezi-2020 kube unyaka omude kunayo yonke empilweni yakhe,…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
USU

Ukuhlatshwa kwezilwane ezifana nezinkomo, izimbuzi, izimvu njalo njalo kuyinto evamile kakhulu emindenini eyahlukene. Ngiyakhumbula nje…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Impuphu isithako sezinhlobo ezahlukene zokudla

Ubusika buvame ukuletha ukudangala kwabaningi lapho siphoqeleka ukugqoka ngokweqile, ukuvimba amakhaza. Siyaphoqeka ukuzigquma ezindlini phambi…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ukudla okulula ukukwenza lapho unezivakashi

Ngenxa yokuthi ukupheka ukudla kwesipuni kuvame ukuba nomsebenzi omkhulu, kuphinde kudle nesikhathi, iningi labantu lincamela ukosa inyama lapho livakashwelwe

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Umehluko phakathi kwe-Icing neFrosting

Nakuba sekuze kwangathi kuyemukeleka ukusebenzisa la magama amabili uma kukhulunywa ngokuhlotshiswa kombhako, kuyasiza ukuba nolwazi…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Amamafini kalamula nezinhlamvana zikapopi

Enye yezinto ezithokozisa umphefumlo wami kakhulu, yiphunga eligcwala indlu njalo lapho ngibhaka. Iphunga lezithako (lapho…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ujeqe

Kungithokozise kakhulu ukuthola ama-imeyli avela kubafundi bethu ngeviki eledlule, bengithumelela izithombe zomqombothi abawugayile emva kwesiqephu…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ikhekhe eliphuzi nendlelakwenza yalo ekhethekile

Cishe wonke umbhaki uzokutshela ukuthi ikhekhe eliphuzi linguhlobo lwekhekhe oIukhetheke kangakanani ngenxa yobuciko obudingeka ekulenzeni.…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Utshwala besintu – umqombothi

Sekuze kwaba amahlandla amabili uMengameli wezwe uCyril Ramaphosa ememezela ukuvalwa kokudayiswa kotshwala eNingizimu Afrika selokhu…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Utamatisi nezinhlobonhlobo zawo

Kunokuphikisana nokudideka okukhulu ngotamatisi – ingabe isitshalo noma isithelo? Lokhu kudideka kuvela ezindleleni utamatisi osetshenziswa…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ikhekhe likabhanana elizoyizayo

Ekukhuleni kwami, ngangingumuntu olikhonzile kakhulu iziko. Ziningi izinhlobo zokudla engangizizama ngisakhula. Kodwa ukubhaka kwakungakaze kungifi…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Amasu okugcina amapani okubhaka ehlanzekile

Sekukaningi ngizwa ababhaki bekhala ngokwehluleka kwabo ukugcina amapani okubhaka ehlanzekile. Kujwayelekile ukuthi amapani okubhaka abukeke…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Amabhisikidi emfologo

Namhlanje sizocobelelana ngendlelakwenza engicabanga ukuthi ingelula ukwedlula zonke ezikhona. Ngezithako ezine nje kuphela, noma ngubani…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Yazi kabanzi ngezinhlobo zikaflawa

Iqiniso ukuthi iningi lethu aligqizi qakala ukuthi lisebenzisa nhloboni kaflawa uma libhaka (nami ngike ngaba…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ukungabi nezithako ezidingwa indlelakwenza, makungakuvimbi ekubhakeni kwakho

Emavikini amathathu edlule ngathola incwadi evela komunye wabalandeli bale ngosi, ecela ukuthi ngicobelele ngolwazi lwami…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here