nguZakhele Nyuswa

UNyuswa ungungoti kwezokuxhumana kukahulumeni nombhali. Ubengumfundisi wezokuxhumana nobuntatheli kwangqondonkulu.

49 Articles Published | Follow:
Umndeni uqonelwe indawo nguhulumeni eNanda Dam

Amanzi yinto ebaluleke kakhulu kumuntu, emndenini, nasesizweni, ngakho ke ukwakhiwa kwengqalasizinda yokuphakela umphakathi amanzi kuyinto…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imiphumela kamatikuletsheni iza nokuningi empilweni yomfundi

Empilweni yengane efundayo izivivinyo zikamatikuletsheni ziwuvuthondaba noma ziwupholavuthondaba. Imiphumela iba yibhuloho lokuwelela esigabeni esilandelayo ekungaba yikolishi noma yinyuvesi noma umsebenzi.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ithala nosizo kwaboHlanga abasacindezelekile

Ithala liyaqhubeka ukuba ngumalamulela kwaboHlanga abasazithola becindezelekile ngakwezomnotho. Isikhathi esiningi aboHlanga bathi noma bethole amathuba ebhizinisi kwale emandleni okugcina izivumelwano.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ungubani uDkt uMkhize?

UDkt uZwelini Lawrence Mkhize yinsizwa yaseMgungundlovu ezalelwe eWillowfountain. Ucijeke kakhulu kwezepolitiki ngesikhathi efundela ubudokotela e-University of KwaZulu-Natal (University of Natal).

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umalamulela waboHlanga

Njengoba kuphela unyaka, abantu abaningi bangesolwe uma bezibuza ukuthi njengoba isimo sezwe sezomnotho sintenga kanje, izinhlaka ezisungulelwe ukuthuthukisa umnotho ngabe zisebenza ngendlela yini futhi zinawo yini umthelela omuhle kubona.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izindleko zokukhiqiza umoba zenyuswa ezikamanyolo

Imboni yezolimo inengcindezi enkulu ngenxa yokukhuphuka kwentengo kamanyolo. Ukusukela ekuqaleni kwanonyaka intengo kamanyolo yamazwe ngamazwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amantongomane nokotini kuchuma kalula emasimini kamoba kuleli

Ukotini awufani nama-macademia wona adinga imali eningi ukuwaqala. Abomshini bakakotini bavamise ukuboleka abalimi imishini edingekayo, ngaleyo ndlela abalimi bagwema izindleko zokuthenga imishini yokusebenza.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Insangu engenabuthi isivunyelwe ukuba itshalwe

Isingansangu kanye nensangu zingane zandawonye kodwa insangu eyaziwa ngokubhenywa futhi ebizwa ngomthunzi wezinkukhu ayikavunyelwa ukusetshenziselwa izidingo zomnotho.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isivumelwano sokuphehla amandla kagesi ukugwema ukunqindeka kwawo eGoli

Okhulumela iCity Power, u-Isaac Mangena, uthe bazohambisana nohlelo lokucinywa kukagesi lwakwa-Eskom olukhona ukuze kuvikelwe ugesi kuzwelonke.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukunyuka kwentengo kashukela kuyingeniso elingcono kubalimi

Baningi abalimi abaqala isizini yezi-2019/20 bekweleta imishini egaya umoba okwakusho ukuthi umoba abawufaka emshinini kuleyosizini kwakufanele uqale ukhokhe isikweletu.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kungahle kubalungele abalimi bakamoba abasafufusa

Sekuneminyaka eminingi abalimi abalima ngokuncane bezithola belahlekelwa ngoba kuze kuvalwe isizini umoba wabo ungangenanga.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bakhala ngentela kashukela ezoba zindleko kubalimi

ISAFDA ikhala kakhulu ngokuthi abalimi abalima umoba ngokuncane bazolimala kakhulu uma kunganyuka intela kashukela njengoba intengo kashukela ithembele kakhulu ekuthengweni kukashukela.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isivumelwano esinqala phakathi kwenhlangano yabalimi noMnyango

Ezolimo zibaluleke kakhulu empilweni yanoma yisiphi isizwe. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi uma sekushaya isikhathi sokutshala, labo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Zithe ukuqhilika izihlathi kubatshali bakamoba kamuva

Esikhathini lapho amabhizinisi amaningi kubandakanya nabalimi bekhala esimantshiyane ngenxa yomthelela wokhuvethe kanye nezibhelu, abalimi bamoba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ihawu lokhuvethe: Abakhiqizi bathi aliwona ungunaphakade

Kukhona isiphakamiso sokuthi emuva komgomo wesibili abantu abathole isikhuthazimgomo abanye bayaphika

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kungenzeka ukuthi iNkantolo YoMthethosisekelo isiginqelwe kwelikaZuma

Injolozela izobe isekutheni kambe aBehluleli bangaphoxeka yini, lapho bezinuka amakhwapha

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kwethule uhlelo lokuthuthukisa intsha esembonini yezolimo

KWETHULWE ngokusemthethweni uhlelo lokufakwa kwentsha engasebenzi embonini yezemisebenzi yezolimo ngenhloso yokuyinika amava azoyisiza iqasheke noma…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umkhonto wezibhelu uphumele kubalimi

Izulu seliphindele esishozini kwabohlanga abasembonini yashukela njengoba I-Sezela Mill Group Board inqume ukunqaba umoba owasha…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imboni yomoba kubukeka izozwela kakhulu ngenxa yeziyaluyalu zakamuva

AboHlanga abasembonini yomoba basengcupheni yokulahlekelwa kunabobonke ngenxa yodungunyane oluhlasele ezweni. Iningi lalabalimi abalima ngokuncane abalelwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuqubuka kwamatele kufadalalisa umnotho wezwe

Umnotho wesifundazwe iKwaZulu-Natal ovele usesimweni esingesihle ngenxa yokhuvethe nezinkinga ezandulela ukhuvethe ungase uzike kunakuqala njengoba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UNgqongqoshe ubafuna befingqe imikhono abagogodile kwezolimo

Esikhathini lapho umnotho uzika ngamandla futhi kunesikhalo esikhulu ngezibalo zentsha engasebenzi, kunenhlansi evelayo esifundeni iKwaZulu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imizamo yokusimamisa abalimi abancane

Abalima ngokuncane abaningi labo ngaboHlanga bazohlomula kakhulu njengoba kusaqhubeka imizamo yokusimamisa imboni yashukela eyondla abalimi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umnotho wasemapulazini ungakhinyabezwa ukungaphephi

Umsebenzi wezolimo muhle, kodwa unezinkinga eziningi. Enye yezingqinamba zalo msebenzi ukuphepha kwabalimi, abasebenzi kanye nemindeni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bajabula babuya neno abalimi ngezimvula zakamuva

UNhlangulana yinyanga evamise ukuba yiyona eyomile kodwa kulo nyaka ezindaweni ezithile esifundazweni iKwaZulu-Natal kune imvula…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now