nguZakhele Nyuswa

UNyuswa ungungoti kwezokuxhumana kukahulumeni nombhali. Ubengumfundisi wezokuxhumana nobuntatheli kwangqondonkulu.

93 Articles Published | Follow:
Lubunjwa luseva futhi ukhamba lufuze imbiza kuLuyanda noPhila

UGumede waseSavanna Park eNtshonalanga YeTheku, ukhombise ikhono nokuzimisela ngalo mdlalo ngesikhathi elala isithathu emncintiswaneni weSA Kids.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukunyuka kwentengo kashukela yokuvala unyaka

Abalimi bakamoba bahleke bodwa njengoba intengo kashukela yokuvala unyaka kashukela wezi-2023-24 kuvale iphezulu.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ezolimo ngesikhathi sokhetho

Ngesikhathi sezinketho kusuke amaqembu ezepolitiki asebenzisa izindlela eziningi ukuheha abavoti. Ziningi izethembiso ezenziwayo. Lezi zethembiso…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuqeqeshwa kwentsha kwezamandla elanga

Inhlangano engenzi nzuzo, iKwaZulu Natal Education Development Trust, ngokubambisana noMasipala eThekwini bethule umklamo wengqalasizinda yamandla kagesi avuselelwayo.

Usuku Lwabesimame luhlomulise awaseKZN nawaseGauteng

Igcagcele esokeni emacikweni aKwaZulu-Natal naseGauteng egidlabezwa ngezigidi ezili-R10. 

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UNdunankulu ufuna izindawo ezingumongo wezolimo

UNdunankulu waKwaZulu-Natal, uNomusa MaDube Ncube useyalele uNgqongqoshe Wezolimo Nokuthuthukiswa Kwezindawo Zasemakhaya ukuthi aphuthumise ukusebenza kwezinhlelo zokuxhasa abalimi.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Babonga bayanconcoza osomabhizinisi abancane ngohlelo olubafukulayo

NgoLwesibili KwaMashu esigcemeni u-C bekunomcimbi lapho kade kuzonikezelwa ngamasheke nezinsiza kosomabhizinisi abayiminsinsi yokuzimilela.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isikhwama sabahwebi singaba umalamulela kosomabhizinisi abancane

Isikhalo ngodaba lwezipaza sizwakala zinkalo zonke njengoba aboHlanga bekhala ngokungabi nawo amandla okuthenga impahla ngobuningi ukuze kwehle intengo.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abalimi bakamoba bakhala ngentela kashukela

Njengoba sekusondele isikhathi sokuthi uNgqongqoshe Wezezimali, u-Enoch Godongwana ethule isabelomali sonyakamali wezi-2024/25, injolozela, phakathi kokunye, ikwezolimo.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umsindo phakathi kukaMasipala noMnyango

Umcimbi ohlelwe nguMasipala uMhlathuze enhla nogu lwaKwaZulu-Natal usususe umsindo phakathi kwalo masipala noMnyango Wezolimo Nokuthuthukiswa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinselelo zokucimakonga ugesi kuleli

Ukucishwa kukagesi ngenhloso yokuwonga kungenye yezinto ezinqala ezikhathaza abantu baseNingizimu Afrika.

Amaqhude ayeqana ngoHulett

Inhlanganisela yezinkampani iRGS ebandakanya i-Ingonyama Holdings, isithathe isinqumo sokuhlanganyela nenkampani ecela inkantolo ukuba imise futhi ichithe ukuphumelela kwesicelo seVision Consortium sokuthenga iTongaat-Hulett.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UThimba uvule unyaka ngegiya eliphezulu enqoba i-Altron Big Easy

Umdlali wegalofu elikhokhelwayo uToto Thimba Jnr uqede isomiso seminyaka emihlanu ngokudla umhlanganiso emncintiswaneni we-Altron Big…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IMelika ayiyijezisanga iNingizimu Afrika nge-AGOA

Bekunokusaba ekutheni ukuphambana ne-USA  ezintweni ezithile kungahle kulikhiphe ngaphandle elakuleli Ukuvuselelwa komthetho wase-USA onikeza amazwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kushiye imibuzo ukuhoxa kwe-RGS ekuthengeni u-Tongaat Hullet

Inhlanganisela yezinkampani eholwa yi-RGS ebigaqele ukuthenga inkampani engaphansi kotakulo, iTongaat Hulett ithuse abaningi ngesikhathi ihoxa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukwethulwa kohlaka olusha kuzovimba ukuqhoqhobalana odabeni lwamanzi 

Esifundeni saseMkhanyakude amanzi sekunesikhathi eside elibhola lomnqakiswano wezepolitiki ngenxa yokwesweleka kwawo yize kunedamu elikhulu iJozini.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuphazamiseke imizamo ye-Ingonyama Holdings yokuthenga uHullet 

Imizamo yobukhosi bakwaZulu  yokuthenga inkampani kashukela esezinkingeni, iTongaat Hulett SA iphazamisekile okwesikhashana.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isihlava sokwebiwa kwemfuyo sihlalisa kabi abafuyi

Kusukela emandulo, imfuyo ayiwona nje umongo weqholo labohlanga kepha iphinde ibe ngumalamulela kwezomnotho.

UBukhosi bakwaZulu bungahle buphathe uHullet

Eminyakeni eyedlule ISILO uBhejane saba nombono ngekusasa lohlaka loBukhosi Ingonyama Trust noZulu. Sikhuluma eMkhosini woMhlanga…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bathi thokola themba amathunzi ayewukela abalimi

Kuntwela ezansi kubafuyi bezinkomo boHlanga njengoba Izinkulungwane zabalimi kulindeleke ukuthizihlomule esivumelwaneni esifaka uhulumeni inkampani iKaran Beef, kanye nenhlangano yabalimi i-African Farmers Association of South African.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imbokodo ibaqwaqwade emakhanda emncintiswaneni wabalimi

IsiZulu sithi ubucu obuhle obuhamba ngabubili. Lokhu kusebenzele ababiliabanamabhizinisi ezolimo eMandeni eNyakatho Nogu esiFundazweni saKwaZulu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Yize kuwumqansa uMajola akalilahli ithemba ngegalofu

Insizwa yasePhoenix iqwala idwala lomdlalo wegalofu ezingeni labakhokhelwayo. USabela Majola ofunde igalofu enkundleni yaseRoyal Durban…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UGumede ubangula iva embonini kashukela 

Okwenzeke kamuva embonini yashukela kubukeka kufaka umbuzo othi lingase libanguleke yini iva onyaweni lwayo.  Abalimi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Enethunga isengela phansi kwezokuvakasha

UMnyango WezoMnotho, Ezokuvasha Nezemvelo ube sematheni ugxekwa ngokwabela iSouth African Music Awards (SAMA) imali eyizigidi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now