nguZakhele Nyuswa

nguZakhele Nyuswa

UNyuswa ungungoti kwezokuxhumana kukahulumeni nombhali. Ubengumfundisi wezokuxhumana nobuntatheli kwangqondonkulu.

39 Articles Published | Follow:
Kungahle kubalungele abalimi bakamoba abasafufusa

Sekuneminyaka eminingi abalimi abalima ngokuncane bezithola belahlekelwa ngoba kuze kuvalwe isizini umoba wabo ungangenanga.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bakhala ngentela kashukela ezoba zindleko kubalimi

ISAFDA ikhala kakhulu ngokuthi abalimi abalima umoba ngokuncane bazolimala kakhulu uma kunganyuka intela kashukela njengoba intengo kashukela ithembele kakhulu ekuthengweni kukashukela.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isivumelwano esinqala phakathi kwenhlangano yabalimi noMnyango

Ezolimo zibaluleke kakhulu empilweni yanoma yisiphi isizwe. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi uma sekushaya isikhathi sokutshala, labo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Zithe ukuqhilika izihlathi kubatshali bakamoba kamuva

Esikhathini lapho amabhizinisi amaningi kubandakanya nabalimi bekhala esimantshiyane ngenxa yomthelela wokhuvethe kanye nezibhelu, abalimi bamoba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ihawu lokhuvethe: Abakhiqizi bathi aliwona ungunaphakade

Kukhona isiphakamiso sokuthi emuva komgomo wesibili abantu abathole isikhuthazimgomo abanye bayaphika

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kungenzeka ukuthi iNkantolo YoMthethosisekelo isiginqelwe kwelikaZuma

Injolozela izobe isekutheni kambe aBehluleli bangaphoxeka yini, lapho bezinuka amakhwapha

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kwethule uhlelo lokuthuthukisa intsha esembonini yezolimo

KWETHULWE ngokusemthethweni uhlelo lokufakwa kwentsha engasebenzi embonini yezemisebenzi yezolimo ngenhloso yokuyinika amava azoyisiza iqasheke noma…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umkhonto wezibhelu uphumele kubalimi

Izulu seliphindele esishozini kwabohlanga abasembonini yashukela njengoba I-Sezela Mill Group Board inqume ukunqaba umoba owasha…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imboni yomoba kubukeka izozwela kakhulu ngenxa yeziyaluyalu zakamuva

AboHlanga abasembonini yomoba basengcupheni yokulahlekelwa kunabobonke ngenxa yodungunyane oluhlasele ezweni. Iningi lalabalimi abalima ngokuncane abalelwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuqubuka kwamatele kufadalalisa umnotho wezwe

Umnotho wesifundazwe iKwaZulu-Natal ovele usesimweni esingesihle ngenxa yokhuvethe nezinkinga ezandulela ukhuvethe ungase uzike kunakuqala njengoba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UNgqongqoshe ubafuna befingqe imikhono abagogodile kwezolimo

Esikhathini lapho umnotho uzika ngamandla futhi kunesikhalo esikhulu ngezibalo zentsha engasebenzi, kunenhlansi evelayo esifundeni iKwaZulu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imizamo yokusimamisa abalimi abancane

Abalima ngokuncane abaningi labo ngaboHlanga bazohlomula kakhulu njengoba kusaqhubeka imizamo yokusimamisa imboni yashukela eyondla abalimi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umnotho wasemapulazini ungakhinyabezwa ukungaphephi

Umsebenzi wezolimo muhle, kodwa unezinkinga eziningi. Enye yezingqinamba zalo msebenzi ukuphepha kwabalimi, abasebenzi kanye nemindeni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bajabula babuya neno abalimi ngezimvula zakamuva

UNhlangulana yinyanga evamise ukuba yiyona eyomile kodwa kulo nyaka ezindaweni ezithile esifundazweni iKwaZulu-Natal kune imvula…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kulokoza inhlansi yethemba ngamabhizinisi kobantu

Kuntwela ezansi kwezamabhizinisi aboHlanga ezindaweni zasemakhaya nasemalokishini njengoba uHulumeni eseqhamuke nohlelo lokusimamisa amabhizinisi ezindaweni zasemakhaya…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukunyuka kwentengo kushiye abalimi bencumile

Abalimi bakamoba bahleka bodwa ngenxa yokunyuka kwentengo kashukela ebizwa ngeRecoverable Value Price yafinyelela ezi-R5196.13 ngethani.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amandla e-Ithala: Igalelo ekufukuleni amakhono nomnotho

Ngalesi sikhathi kunesililo kuzwelonke ngokukhula kwesibalo sabangasebenzi kanye nokuswelakala kwamakhono, isikhungo i-Ithala Development Finance Corporation…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umdlalo wegalofu ubonakala udlondlobala ezingeni lomhlaba

Lokhu kubonakala ngomqhudelwano omkhulu nosezingeni labakhokhelwayo ozodlalelwa eSaudi Arabia okokuqala ngqa   Isimo segalofu ezingeni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ezingena manje: ElaboHlanga ekuthuthukisweni kwezemidlalo kwabesifazane.

Umhlinzeki wezindaba zemidlalo yabesifazane eNingizimu Afrika; i-gsport, isibambisene nabashicileli abagaya ezomdabu, i-Igunundu Press, ukuba ibuye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amanzi isikhali esiyingozi emnothweni

Ingomboco yelaboHlanga yakamuva ihlahle indlela yokusebenzisana ezinhlakeni zabalawula amanzi ezifundeni ezintathu eziphakelwa i-Umhlathuze Water Amanzi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukufinyelela emidlalweni emikhulu yegalofu akubhedile

Ingqwangqwayi, uTiger Woods, okuthe isihlinziwe bathi kuphelile ngayo izobe ingomunye wababala imishayo yabo  Intaka ibekelwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMhlathuze Water ukhombisa ukuzibangula

Inkampani eke yayamaniswa nomsanka ibukeka yebuza kulokho futhi iphokophele phambili Esikhathini lapho izinhlangano nezinkampani ezingaphansi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izakhiwomahhovisi KwaZulu-Natal: Insengwakazi yamaNdiya nabelungu

Ngisho uHulumeni wesifundazwe uyisiqashi. Amabhizinisi aboHlanga athola izimvuthu Kulabo ababelwela inkululeko okwabe kumqoka wukuthola amandla…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umvundla ozikhundlakhundla: UNkk uMakhosi Khoza kwelinye iqembu

Abaqonda ipolitiki bathi ikusasa alaziwa njengoba izitha namhlanje zingabangane kusasa. Lokhu kufezeke ngesikhathi owayeyilungu lePhalamende…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now