nguThemba J. Nkosi

UThemba Nkosi yintatheli ezimele ezinze eThekwini noMsunguli weThemba Nkosi Dreamers Foundation. Lesi sikhungo sikazwelonke sisiza intsha ngezicathulo zesikole, izichazamazwi, amakhompuyutha. Siphinde siyisize ekufezeni amaphupho ayo ngokuyikhuthaza ukuba ibhale izinhloso zayo ngempilo, nokufunda amabhuku nsukuzu zonke kanye nokuqopha izehlo zempilo yomuntu nzuku zonke.

14 Articles Published | Follow:
Senzani nsukuzonke ukuqhubezela izinhloso zonyaka

Kunomuntu onesipho esiyisimangaliso uma engasisebenzisa ngobunono nangendlela ehlelekile, owabo bangavuka qingqo othulini lobuvila nokugqilazwa yimicabango…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bhala phansi izinhloso zakho kulo nyaka!

Umlando awusona isithutha futhi awukhohlisani! Awusoze wakuholela Ophathe. Uyisibuko sesizwe nezizukulwane nempumelelo yethu igabavula kulowo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
“Somandla sibonga isipho sempilo esiwunyaka wezi-2022!”

Kufanele silibonge siphinde silibongisise leli thuba ngoba aliwona umdlalo nomqhubasuku!

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ake sikhuthaze izingane nentsha yakithi ngokubonga

Iningi lingakuphika noma likuvume, kuneqiniso elibabisa okwenyongo yenyathi elihlale lisobala okwenadinga yembuzi ukuthi imfundiso enkulu kunayo yonke zonke izingane ziyifunda ekhaya lapho zizalwa khona.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Asifunde ukubabonga besaphila besezwa besasibona

Kunento esifuqayo njengoba le ngosi isaqhubeka nokudingida iphinde igcizelela isiko nomkhuba wokubonga. Izama ukubamba iqhaza…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izingane nentsha bonke bayakudinga ukubongwa!

Uma uzijwayeza ukubingelela nawe uzobingelelwa. Uma uvamise ukubonga nokunconywa nakuwe kuzokwenziwa njalo.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Asifinyelele ekujuleni kwengonyuluka ekhuthaza ukubonga

Ziningi izinto abantu abakhuthazana ngazo ukuqinisekisa ukuthi kuyenzeka kuphinde kufezeke abakuhlosile.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kumele sikhuthaze usozigameko wokubonga nsukuzonke!

“Ngiyakholewa ekutheni umusa uyimpendulo eqondile yokubonga. Ngenkathi uqhubeka nokubonga umusa uyaqhamuka. Izibusiso zihamba emzileni wokubonga.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuncane kubo! Kukhulu abakwenza mihla nemihla kithina

Siqhubeka nokwazisa ababe nomnikelo onzulu empilweni yethu njengengxenye yesibili yokugcizelela ubumqoka bokubonga, ngaphansi komkhuba esiwukhuthazayo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kungani abantu bengasasiselani ake sizejwayeze ukuphana

Akulona icala ukulindela ukusizwa nokucela usizo, akufanele kube insakavukela umchilo wesidwaba.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuyoba nini abaholi base-Afrika bebhalelwa ngezinye izizwe

Kuyishwa elingachazeki ukuthi labaholi bale ngxenye ye-Afrika ababhalanga. Singabala uJonas Savimbi we-Unita e-Angola, uSam Nujoma eNamibia (osadla anhlamvana) nabanye.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Asifunde ukubonga lokhu esinakho ukudlula ukukhalela esingenakho

Umuntu ongathi akukho okuhle angabhala ngakho empilweni yakhe uyimpumputhe emqondweni. Nongathi akukho okuhlabahlosile nakuzuzile noma wakunqoba eziwombeni ezithile zempilo yakhe uyobe ugxoba umqondo wakhe okomuntu odovadoda inhlama yokhonkolo.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ibambeni bafana: Akukhuthazwe ukuqoshwa kwezehlo

Bekufanele intsha yezwe lakithi nabaholi baseNingizimu Afrika kanye nomphakathi nezizwe zonke zezwekazi i-Afrika, zifunde kwezasentshonalanga ezilikhuthalele leli siko noma umkhuba wokuqopha phansi izehlo ezimqoka ezenzeka usuku ngosuku empilweni yomuntu ngayedwa.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuwe isibonelo emphakathini ngoMbovu

Kunabantu uma besaphila akucabangeki ukuthi ngolunye usuku bayodlula emhlabeni. Uma ubuka ukwenza kwabo okuhle, ubuchule…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now