Kuphendulwa izikhuni: NamaBhunu awamile ukuvuthisa izikhuni

Abe AfriForum basabalalisa umkhankaso wabo othi kuleli abelungu bayabhujiswa, uHulumeni waboHlanga uthule

This content is for subscribers only.
Login Join Now
I-ActionSA isithembe iNkantolo Yezokhetho

Ukuqonga kwezinkinga ezimayelana nokhetho sekuphoqe ukuthi inhlangano iyokhuleka ukuthi inkantolo ibe ngumalamulela

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Liyobe lisombuluka mhla uvota

Kuleli sonto uNgqongqoshe obhekele ezithinta ohulumeni bendawo uDkt uMaDlamini Zuma umemezele usuku lokuthi kuyiwa nini esigcawini nayilapho abavoti beyokwenza khona isinqumo

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isinqumo Ngokhetho: Ngabe lona ngunoxhaka noma ukwenzangakhona

Usuku lwangoMsombuluko belumqoka kusimiso sedemokhrasi yakuleli. Lolu bekuwusuku lapho inhlangano elisu ukhetho kuleli i–Independent Electoral…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bathembisa lukhulu omakoti kwezepolitiki

Umhlaziyi wezepolitiki ozimele uDkt Ralph Mathekga uthe amaqembu amasha analo ithuba lokuziveza okhethweni lohulumeni bezindawo oluzayo.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngabe usifanele lomthoba nhliziyo?

UKhongolose ubufuna aqokwe njengoSomlomo. Lokhu njengezifiso zawo kwenzekile, umbuzo uthi lona izwe lizozuzani kulokho.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMaimane uthi inhlangano yokhetho yehlulekile ukuhlinzeka ukhetho oluphephile

Uphenyo lweKhomishini eholwa nguMehluleli uMoseneke luzwile ukuthi ukuhlehliswa kokhetho loHulumeni Bezindawo lwangoMfumfu zingama-27 kuzoba nomthelela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izingane zinamalungelo futhi zivikelwe yimithetho yezwe

Leli sonto esikulo libizwa ngokuthi iChild Protection Week ngalo kugcizelelwa ukubaluleka kokuvikelwa kwezingane namalungelo azo.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iziboshwa zinelungelo lokuxhumana nokuhlinzekwa ngabameli

Abantu abatokile noma ababoshiwe banamalungelo athile ngaphansi koMthethosisekelo wezwe. Elinye lalawa malungelo ngelithi umuntu oboshiwe noma…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INkantolo YoMthethosisekelo ichithe uMthetho ocwasa abesifazane abagcagcile

Mhla zili-14 kuMbasa wezi-2021 ecaleni eliwu-CCT23/20 [2021] ZACC, iNkantolo YoMthethosisekelo yakhipha isinqumo esicelweni sokuqinisekisa isinqumo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuyicala elibovu elingaholela ejele ukuziphindiselela kosolwayo

Kuhlezi kugcizelelwa ukuthi ukuziphindiselela kumuntu owonile noma ukuzithathela umthetho kuyicala elibovu futhi kunemiphumela engaholela ekugwetshweni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INkantolo Yokwedluliswa Kwamacala ibone ngokufana neNkulu kwelezibhamu

Mhla zingama-22 kuMbasa wezi-2021 iNkantolo Yokwedluliswa Kwamacala imile esinqumweni seNkantolo Enkulu yaseGauteng esigabeni sasePretoria sokuchitha…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubhekana nokuxoshwa uma ubhikisha uphethe isikhali

Akungabazeki ukuthi isinqumo seNkantolo Yokwedluliswa Kwamacala Ezisebenzi sizoguqula ukwenzeka kwezinto uma kunemibhikisho yezisebenzi. Mhla zili-13…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isigwebo sokusebenzela umphakathi siyabhekisiswa

NgoMbasa wezi-2021 iNkantolo kaMantshi eMahlabathini igwebe intombazane eneminyaka yobudala eli-16 izinyanga ezili-12 yenza umsebenzi womphakathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uthini umthetho ngokwabiwa kwefa kwababobulili obufanayo ababeganene

UMthethosisekelo waseNingizimu Afrika uyakuvuma ukuganana nokuthandana kwabantu bobulili obufanayo kodwa kuningi okugcina sekushayisana kulobu budlelwano…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uphahla lwenkawu: Umndondo sekuyiPhalamende kuHlophe

Kungenzeka ukuthi uMengameli waBehluleli eWestern Cape uJohn Hlophe, abenguMehluleli wokuqala eNingizimu Afrika elawulwa ngokwedemokhrasi ukukhishwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umthetho usuzovumela ukuba indeni esencane ingcwatshwe

Kuye kube buhlungu lapho abazali sebezitshelile ukuthi bazoba nomntwana kepha ekugcineni kungenzeki ngenxa yezimo ezithile.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inhlangano ikhala ngezikhala ezingavaliwe kuze kube manje

Sekuhlangene unyaka umhlaba wonke wahlaselwa ubhubhane ukhuvethe ukugadla kwalo okusazwela namanje. Izazi zithi isimo sisazoqhubeka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinkantolo zibhekelela ingane uma umzali efudukela emazweni

Kuliqiniso ukuthi abaningi ikakhulukazi aboHlanga abanalo ulwazi lokuthi ukuhamba nengane encane uye ezweni elingaphandle kwelakho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkantolo yezomndeni yethulwe ngokusemthethweni eThekwini

Njengoba zanda izigameko zokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane kuleli, baningi abakuthola kunzima ukuthi amacala abawafake ezinkantolo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umthetho wezingane uvikela ingane nombheki

Udaba oluhamba phambili kule ngosi yanamuhla yilolu lo mbango wefa lengane obuphakathi kukayise, ugogo wayo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INkantolo Enkulu iphinde yahlukanisa phakathi komzali nobuhlobo begazi

Uphinde wakhala ngaphansi omunye umzamo kababa wengane obefuna ukuhlomula efeni layo lezigidi ezili-R15 okwakuyisinxephezelo eyasinikwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isikhungo sezomthetho esibhekela abesifazane sinezinhloso ezinhle

Nakuba iNingizimu Afrika inoMthethosisekelo onconywa umhlaba wonke kodwa iningi labesifazane boHlanga bakuleli alikabuboni ubungcono empilweni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ufuna isinxephezelo eHhovisi likaNdunankulu eMpumalanga

INkantolo Yokwedlulswa Kwamacala yamukele isicelo sokuphonsela inselelo isinqumo senkantolo esithinta uNdunankulu wasesifundazweni iMpumalanga esimayelana nokukhokhelwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now