Kwenziwe izinguquko koluthinta uRamaphosa

USomlomo wePhalamende, uNkk uNosiviwe Mapisa-Nqakula, usenqume ukukhipha uSolwazi uRichard Calland esigungwini esizophenya ukuthi bukhona yini…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Balwela ukuthi abazimele nabo bakwazi ukuncintisana okhethweni

Uma iPhalamende liphasisa uMthethosivivinywa Wokuchitshiyelwa Kwezokhetho ngendlela ekuyona njengamanje, kuba sengozini yokuthi isichibiyelo siphikiswe enkantolo.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Hleze lube yisiqalo sokusha ukhetho lowezi-2004: Mamabolo

Isikhulu seKhomishana yoKhetho uMnu uSy Mamabolo sithi noma ngabe yisiphi isinqumo sephalamende mayelana noMthethosivivinywa wokugcina…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuyokweqana izibiba zomthetho ngesoMehluleli Omkhulu

Kuleli sonto uqalelile umshikashika njengoba inhlolokhono ibivezelwa umphakathi kulaba abane abagaqele isikhundla soMehluleli Omkhulu okunguMehluleli…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Aphikisayo aphumelele ukuyiphula ishoba i-ANC komasipala

Abe-ActionSA ngomlomo kaMashaba abakufihlanga ukuthi impela bangabaqoma bonke kepha hhayi uKhongolose.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AbeNFP bahloniphe umholi okaMagwaza Msibi ngeDumbe

Ukubuyela kweNFP eDumbe kungasho ithuba lokukwazi ukuba nesizinda sokuzibonakalisa njengeqembu elisemandleni njengoba kwenza iDemocratic Alliance ( DA) kuMasipala iKapa

This content is for subscribers only.
Login Join Now
I-ANC ilahlwe yicala: Bajeziselwe ukushinga nokudakwawumbuso

URamaphosa noZikalala bangahle babhekane nolaka lwamalungu

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Nelengqwele liyopha: Abe IEC bawavumile amabatha

Ubufakazi bokungahleleki kuyiphoxile lenhlangano njengoba igcine isishwabana ulimi ngesikhathi izama ukuziphungela.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
URamaphosa noZikalala engcindezini ngenxa yemiphumela

Izinombolo zakamuva zikhomba ukuthi uRamaphosa kenzanga kuyaphi njengoba usazika umkhumbi.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
I-ActionSA isithembe iNkantolo Yezokhetho

Ukuqonga kwezinkinga ezimayelana nokhetho sekuphoqe ukuthi inhlangano iyokhuleka ukuthi inkantolo ibe ngumalamulela

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izitoyitoyi: Okwamanje ayingangamlomo komasipala

Leli qembu lisethubeni lokuba landise ukumeleleka koHulumeni Bendawo inqobo nje uma abantu bengagcini
ngokubashayela ihlombe kepha bangabavoteli

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Liyobe lisombuluka mhla uvota

Kuleli sonto uNgqongqoshe obhekele ezithinta ohulumeni bendawo uDkt uMaDlamini Zuma umemezele usuku lokuthi kuyiwa nini esigcawini nayilapho abavoti beyokwenza khona isinqumo

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isinqumo Ngokhetho: Ngabe lona ngunoxhaka noma ukwenzangakhona

Usuku lwangoMsombuluko belumqoka kusimiso sedemokhrasi yakuleli. Lolu bekuwusuku lapho inhlangano elisu ukhetho kuleli i–Independent Electoral…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bathembisa lukhulu omakoti kwezepolitiki

Umhlaziyi wezepolitiki ozimele uDkt Ralph Mathekga uthe amaqembu amasha analo ithuba lokuziveza okhethweni lohulumeni bezindawo oluzayo.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngabe usifanele lomthoba nhliziyo?

UKhongolose ubufuna aqokwe njengoSomlomo. Lokhu njengezifiso zawo kwenzekile, umbuzo uthi lona izwe lizozuzani kulokho.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMaimane uthi inhlangano yokhetho yehlulekile ukuhlinzeka ukhetho oluphephile

Uphenyo lweKhomishini eholwa nguMehluleli uMoseneke luzwile ukuthi ukuhlehliswa kokhetho loHulumeni Bezindawo lwangoMfumfu zingama-27 kuzoba nomthelela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izingane zinamalungelo futhi zivikelwe yimithetho yezwe

Leli sonto esikulo libizwa ngokuthi iChild Protection Week ngalo kugcizelelwa ukubaluleka kokuvikelwa kwezingane namalungelo azo.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iziboshwa zinelungelo lokuxhumana nokuhlinzekwa ngabameli

Abantu abatokile noma ababoshiwe banamalungelo athile ngaphansi koMthethosisekelo wezwe. Elinye lalawa malungelo ngelithi umuntu oboshiwe noma…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INkantolo YoMthethosisekelo ichithe uMthetho ocwasa abesifazane abagcagcile

Mhla zili-14 kuMbasa wezi-2021 ecaleni eliwu-CCT23/20 [2021] ZACC, iNkantolo YoMthethosisekelo yakhipha isinqumo esicelweni sokuqinisekisa isinqumo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuyicala elibovu elingaholela ejele ukuziphindiselela kosolwayo

Kuhlezi kugcizelelwa ukuthi ukuziphindiselela kumuntu owonile noma ukuzithathela umthetho kuyicala elibovu futhi kunemiphumela engaholela ekugwetshweni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INkantolo Yokwedluliswa Kwamacala ibone ngokufana neNkulu kwelezibhamu

Mhla zingama-22 kuMbasa wezi-2021 iNkantolo Yokwedluliswa Kwamacala imile esinqumweni seNkantolo Enkulu yaseGauteng esigabeni sasePretoria sokuchitha…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubhekana nokuxoshwa uma ubhikisha uphethe isikhali

Akungabazeki ukuthi isinqumo seNkantolo Yokwedluliswa Kwamacala Ezisebenzi sizoguqula ukwenzeka kwezinto uma kunemibhikisho yezisebenzi. Mhla zili-13…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isigwebo sokusebenzela umphakathi siyabhekisiswa

NgoMbasa wezi-2021 iNkantolo kaMantshi eMahlabathini igwebe intombazane eneminyaka yobudala eli-16 izinyanga ezili-12 yenza umsebenzi womphakathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uthini umthetho ngokwabiwa kwefa kwababobulili obufanayo ababeganene

UMthethosisekelo waseNingizimu Afrika uyakuvuma ukuganana nokuthandana kwabantu bobulili obufanayo kodwa kuningi okugcina sekushayisana kulobu budlelwano…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now