nguDkt uRosie Mgqibisa

nguDkt uRosie Mgqibisa

UDkt uMngqibisa ungudokotela wezempilo.

17 Articles Published | Follow:
Ukuhlamba izandla kungahlenga impilo yabaningi

Umhla ziyisi-5 kuNhlaba usuku lwenhlanzeko yezandla lomhlaba. Isiqubulo salo mkhankaso sithi “Seconds save lives: clean…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umalaleveva yisifo esiyingozi enkulu esibhebhethekiswa umiyane

Mhla zingama-25 kuMbasa usuku olubizwa ngeWorld Malaria Day. Lolu suku luveza impumelelo ekulweni nomalaleveva nokubungaza…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Usuku lokuphila kahle lusikhumbuza ngokuphila okuphelele

NgoLwesithathu ziyisi-7 kuMbasa umhlaba wonke ubugubha usuku lwezempilo olubizwa ngokuthi iWorld Health Day ngaphansi kwesiqubulo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ufuba lusekhona futhi luseyingozi – abacwaningi

Njengoba umhlaba ubugubha uSuku Lofuba (World TB Day) mhla zingama-24 kuNdasa wezi-2021, ngeshwa kunesidingo sokuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuthikamezeka komfutho wehlo kungabanga izinkinga zokubona

Okubalulekile ukuthi umuntu ahlolwe ngokushesha angalindi uma ebona ukuthi kunento engalungile emehlweni akhe  Isonto lomhla…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uhlobo lokhuvethe lwaseNingizimu Afrika luyingozi enkulu

Ukhuvethe lusaqhubeka nokuba yinkinga enkulu kwezempilo futhi lumise kabi uhlelo lwezempilo ezweni lethu.    Ngalesi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uphuzo lunemiphumela eyinkimbinkimbi

Emveni kwesimemezelo sikaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa ngeledlule sokuvumela ukusatshalaliswa nokuthengwa kotshwala, ngicabange ukuthi kuzobaluleka ukukhumbuza…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukugoma kuhlolwa kuqala bese kwedluliselwa emphakathini

Kwenziwa isiqiniseko sokuthi umgomo uphephile futhi usesimweni esifanele ukuthi ungasetshenziswa kubantu Ukugoma indlela esebenzayo yokuvikela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Akuqikelelwe ukudla imithi kungadlondlobalisi igciwane

Kungaba nemiphumela emibi ukungalandelwa kwemiyalelo yabezempilo ngemithi ebulala amagciwane emzimbeni Kusukela zili-16 kuya zingama-22 kuLwezi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuqwasha yisifo esidalwa yizimo esidinga ukwelashwa

Ukuqwasha yisimo lapho umuntu enobunzima bokulala izinsuku ezintathu noma ngaphezulu evikini. Lokhu kubonakala ngokuba nenkinga…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukukhuluphala ngokweqile kuyingozi engaholela ekufeni

Kusukela mhla ziyisi-9 kuya zili-19 kuMfumfu iNational Obesity Week. Nakuba sesike sakhuluma ngokukhuluphala ngokweqile ngeNyanga…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isifo sezinso kumele siqashelwe ngoba singaphatha noma ngubani

Mhla ziyisi-7 kuya zili-11 kuMandulo bekuyisonto lokuqwashisa ngezinso, iNational Kidney Awareness Week, ngakho-ke ukuhambisana nalokhu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukubhebhetheka kokhuvethe kuqala ukubambeka

INingizimu Afrika isiqala ukukhombisa ukwehla kwezibalo zansuku zonke zabatheleleka ngokhuvethe. Kuqala isonto ngoMsombuluko bebeyizi-25 051…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abesifazane abaqaphele ngomdlavuza webele nowesibeletho

Njengoba uNcwaba kuyinyanga yabesifazane ngibone kubalulekile ukuba sikhulume ngomdlavuza ojwayelekile kubantu besifazane. Ngonyaka odlule sike…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Lubonakala seluthinta ezomoya nezengqondo ukhuvethe

Abantu abaningi baseNiningizimu Afrika bafelwe ngabathandiweyo babo. Sibone yanda imingcwabo kula masonto edlule. Lesi sifo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ingcuphe yokhuvethe kwabanesifo sikashukela

Ukhuvethe lusaqhubeka nokuba yinkinga enkulu emazweni amaningi njengoba asebetheleleke ngalo sebengaphezulu kwezigidi eziyisi-7 emhlabeni jikelele…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Thola ulwazi ngeSakhiwo soHlelo Lwezempilo Yomphakathi

Siyimiphakathi sidinga ukwazi ukuthi impilo iyilungelo. Lokhu kusho ukuthi wonke umuntu ophilayo unelungelo lokuthola ukuphila…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now