nguDkt uRosie Mgqibisa

UDkt uMngqibisa ungudokotela wezempilo.

21 Articles Published | Follow:
I-Omicron kubonakala inamandla futhi izwela kakhulu kuneDelta

Ukhuvethe luyaqhubeka luba yinkinga ekuyeleni empilweni ejwayelekile. INingizimu Afrika isesimweni sokwethuka emveni kwesimemezelo sokuthi sekukhona…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Isifo sikashukela kumele uhlale ngokusilawula ngoba aselapheki

Isifo sikashukela singabuye silawulwe ngendlela ophila ngayo, udinga ukuba uhlale uzivocavoca isikhathi esiningi okuzosiza ukwehlisa isisindo sakho.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ubumqoka bokucwaninga ngemishanguzo

Yize ulwazi olusha lulokhu luqhamuka ngocwaningo kuzolokhu kunezikhala okudinga ukuba kubhekwane nazo yingakho kunesidingo esiqhubekayo ukuthuthukisa okwenzeka manje nokuthola okungcono, okulula, okuphephile nokungumthelela ekwelapheni izifo ezikhona nezingaqubuka.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Kufanele sazi siqonde ukhuvethe olude

Ukhuvethe luseyinkinga egqamile  emhlabeni lapho kunezigidi ezili-160 zabantu abathelelekile futhi kube nezigidi ezingaphezu kwezi-3.4 zasebefile…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ukuhlamba izandla kungahlenga impilo yabaningi

Umhla ziyisi-5 kuNhlaba usuku lwenhlanzeko yezandla lomhlaba. Isiqubulo salo mkhankaso sithi “Seconds save lives: clean…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Umalaleveva yisifo esiyingozi enkulu esibhebhethekiswa umiyane

Mhla zingama-25 kuMbasa usuku olubizwa ngeWorld Malaria Day. Lolu suku luveza impumelelo ekulweni nomalaleveva nokubungaza…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Usuku lokuphila kahle lusikhumbuza ngokuphila okuphelele

NgoLwesithathu ziyisi-7 kuMbasa umhlaba wonke ubugubha usuku lwezempilo olubizwa ngokuthi iWorld Health Day ngaphansi kwesiqubulo…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ufuba lusekhona futhi luseyingozi – abacwaningi

Njengoba umhlaba ubugubha uSuku Lofuba (World TB Day) mhla zingama-24 kuNdasa wezi-2021, ngeshwa kunesidingo sokuthi…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ukuthikamezeka komfutho wehlo kungabanga izinkinga zokubona

Okubalulekile ukuthi umuntu ahlolwe ngokushesha angalindi uma ebona ukuthi kunento engalungile emehlweni akhe  Isonto lomhla…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Uhlobo lokhuvethe lwaseNingizimu Afrika luyingozi enkulu

Ukhuvethe lusaqhubeka nokuba yinkinga enkulu kwezempilo futhi lumise kabi uhlelo lwezempilo ezweni lethu.    Ngalesi…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Uphuzo lunemiphumela eyinkimbinkimbi

Emveni kwesimemezelo sikaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa ngeledlule sokuvumela ukusatshalaliswa nokuthengwa kotshwala, ngicabange ukuthi kuzobaluleka ukukhumbuza…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ukugoma kuhlolwa kuqala bese kwedluliselwa emphakathini

Kwenziwa isiqiniseko sokuthi umgomo uphephile futhi usesimweni esifanele ukuthi ungasetshenziswa kubantu Ukugoma indlela esebenzayo yokuvikela…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Akuqikelelwe ukudla imithi kungadlondlobalisi igciwane

Kungaba nemiphumela emibi ukungalandelwa kwemiyalelo yabezempilo ngemithi ebulala amagciwane emzimbeni Kusukela zili-16 kuya zingama-22 kuLwezi…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ukuqwasha yisifo esidalwa yizimo esidinga ukwelashwa

Ukuqwasha yisimo lapho umuntu enobunzima bokulala izinsuku ezintathu noma ngaphezulu evikini. Lokhu kubonakala ngokuba nenkinga…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ukukhuluphala ngokweqile kuyingozi engaholela ekufeni

Kusukela mhla ziyisi-9 kuya zili-19 kuMfumfu iNational Obesity Week. Nakuba sesike sakhuluma ngokukhuluphala ngokweqile ngeNyanga…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Isifo sezinso kumele siqashelwe ngoba singaphatha noma ngubani

Mhla ziyisi-7 kuya zili-11 kuMandulo bekuyisonto lokuqwashisa ngezinso, iNational Kidney Awareness Week, ngakho-ke ukuhambisana nalokhu…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ukubhebhetheka kokhuvethe kuqala ukubambeka

INingizimu Afrika isiqala ukukhombisa ukwehla kwezibalo zansuku zonke zabatheleleka ngokhuvethe. Kuqala isonto ngoMsombuluko bebeyizi-25 051…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Abesifazane abaqaphele ngomdlavuza webele nowesibeletho

Njengoba uNcwaba kuyinyanga yabesifazane ngibone kubalulekile ukuba sikhulume ngomdlavuza ojwayelekile kubantu besifazane. Ngonyaka odlule sike…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Lubonakala seluthinta ezomoya nezengqondo ukhuvethe

Abantu abaningi baseNiningizimu Afrika bafelwe ngabathandiweyo babo. Sibone yanda imingcwabo kula masonto edlule. Lesi sifo…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ingcuphe yokhuvethe kwabanesifo sikashukela

Ukhuvethe lusaqhubeka nokuba yinkinga enkulu emazweni amaningi njengoba asebetheleleke ngalo sebengaphezulu kwezigidi eziyisi-7 emhlabeni jikelele…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Thola ulwazi ngeSakhiwo soHlelo Lwezempilo Yomphakathi

Siyimiphakathi sidinga ukwazi ukuthi impilo iyilungelo. Lokhu kusho ukuthi wonke umuntu ophilayo unelungelo lokuthola ukuphila…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here