nguDkt uRosie Mgqibisa

nguDkt uRosie Mgqibisa

UDkt uMngqibisa ungudokotela wezempilo.

10 Articles Published | Follow:
Ukugoma kuhlolwa kuqala bese kwedluliselwa emphakathini

Kwenziwa isiqiniseko sokuthi umgomo uphephile futhi usesimweni esifanele ukuthi ungasetshenziswa kubantu Ukugoma indlela esebenzayo yokuvikela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Akuqikelelwe ukudla imithi kungadlondlobalisi igciwane

Kungaba nemiphumela emibi ukungalandelwa kwemiyalelo yabezempilo ngemithi ebulala amagciwane emzimbeni Kusukela zili-16 kuya zingama-22 kuLwezi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuqwasha yisifo esidalwa yizimo esidinga ukwelashwa

Ukuqwasha yisimo lapho umuntu enobunzima bokulala izinsuku ezintathu noma ngaphezulu evikini. Lokhu kubonakala ngokuba nenkinga…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukukhuluphala ngokweqile kuyingozi engaholela ekufeni

Kusukela mhla ziyisi-9 kuya zili-19 kuMfumfu iNational Obesity Week. Nakuba sesike sakhuluma ngokukhuluphala ngokweqile ngeNyanga…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isifo sezinso kumele siqashelwe ngoba singaphatha noma ngubani

Mhla ziyisi-7 kuya zili-11 kuMandulo bekuyisonto lokuqwashisa ngezinso, iNational Kidney Awareness Week, ngakho-ke ukuhambisana nalokhu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukubhebhetheka kokhuvethe kuqala ukubambeka

INingizimu Afrika isiqala ukukhombisa ukwehla kwezibalo zansuku zonke zabatheleleka ngokhuvethe. Kuqala isonto ngoMsombuluko bebeyizi-25 051…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abesifazane abaqaphele ngomdlavuza webele nowesibeletho

Njengoba uNcwaba kuyinyanga yabesifazane ngibone kubalulekile ukuba sikhulume ngomdlavuza ojwayelekile kubantu besifazane. Ngonyaka odlule sike…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Lubonakala seluthinta ezomoya nezengqondo ukhuvethe

Abantu abaningi baseNiningizimu Afrika bafelwe ngabathandiweyo babo. Sibone yanda imingcwabo kula masonto edlule. Lesi sifo…

Ingcuphe yokhuvethe kwabanesifo sikashukela

Ukhuvethe lusaqhubeka nokuba yyinkinga enkulu emazweni amaningi njengoba asebetheleleke ngalo sebengaphezulu kwezigidi eziyisi-7 emhlabeni jikelele…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Thola ulwazi ngeSakhiwo soHlelo Lwezempilo Yomphakathi

Siyimiphakathi sidinga ukwazi ukuthi impilo iyilungelo. Lokhu kusho ukuthi wonke umuntu ophilayo unelungelo lokuthola ukuphila…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now