UNobenguni

36 Articles Published | Follow:
Imibala ezwenikazi ichaza imuva nesikompilo laboHlanga

Inyanga yobu-Afrika uNhlaba iwuphawu lobunye nokuzigqaja ngesiyikho, okuningi kwakho okususelwa kwimibala ewuphawu lokuningi Njengoba kuqala…

Ngezinjani izingane ezigcina zikhulela emigwaqeni?

Bahlobo bami kulengosi sihlale sibeka phambili lokho esikubiza ngelungelo lengane. Lokhu sikwenza sibuka izingane zaboHlanga…

Izingane nomthelela wesiko-nkolo nemikhuba

Zonke ingane uma ifika emhlabeni ifikela phezu kohlelo oluthile lomndeni. Lolu hlelo lubizwa ngamagama ehlukene,…

Thanda ukufunda amabhukwana esiZulu

Sezivuliwe izikole kanti namabhuku esikole usuwatholile. La mabhuku alingana nebanga lakho olifundayo njengoba ebhalwe ngolimi…

Ukuphupha ezinganeni yindlela yokukhula nokuxwayisa ngokuthile

Ukulala kunesibuyekezo okuyisibonakaliso engqondweni yezinsana Izingane nazo zingabantu. Lokhu okusho ukuthi yize zisencane kepha ekugcineni…

Vuka, hamba, lala isikhathi sewashi

AmaGibhithe abangowokuqala ukubala izikhathi zonyaka futhi abangamavulandlela ekwakheni ukuhlukaniseka kwesikhathi izingxenyana ezili-12 ngokwezikhathi zonyaka.

Intsha yamanje kayikhumbule ubuqhawe nesibindi sentsha yowe-1976

Ekuseni mhla zili-16 kuNhlangulana kowe-1976 izinkulungwane zabafundi baseSoweto zahlela futhi zabuthana ukuba zibe nombhikisho onokuthula,…

Nijabule nizibheke ngezikhathi zamaholide

Njengoba ningasayi esikoleni nizithola ninesikhathi esiningi sokudlala nokuzula nokuvakashela ezihlobeni eziseduze nezikude. Ngesikhathi nisaya esikoleni…

Ayikho ingane ezalwa inobandlululo nokucwasa

Imbewu yobandlululo nokucwasa esikhathini esiningi iyatshalwa enganeni ikhule yenze okufanayo.

Isililo seNdlovukazi uNandi: Besikhumbula uSontanti weNguga

Abadlali bomdlalo uShaka-ILembe ozotshengiswa ngonyaka ozayo nabo babekhona ukuzohlonipha iNdlovukazi . Kukhona isisho ebengihlale ngisizwa…

Sakha ukuphilisana nezingane eziyizithulu

Ngiyabingelela bahlobo bami ngethembe nonke niyaphila emakhaya nasezikoleni. Ngesonto eledlule sikhulume kabanzi ngokwehluka kwethu njengezingane.…

SONKE SIYIZINGANE, NALEZO EZIDALWE ZEHLUKA

Ukwenza kwethu namagama esiwasebenzisayo enza kube sengathi kukhona okonakele ngokudalwa wehlukile Bahlobo bami namuhla ngifisa sikhulume…

Ingozi yasophongolo namalungelo ezingane

Njengawowonke umuntu izingane zinelungelo lokuphila kepha indlela ezibhubha ngayo emgwaqeni ngenxa yokwephulwa komthetho izephuca leli…

Ukungena eSibayeni kube yinqabakutholwa kwabadala nabancane

Sivele kubantu kwachwaza bamukela ISILO esisha eHlalankosi kwaNongoma. Ngiyabingelela kini nonke bangani bami. Ngethemba niyaphila.…

Uphuzo ezinganeni yicala lethu sonke

La masonto amabili edlule abe ngabuhlungu kakhulu eNingizimu Afrika. Kubazali,  emphakathini, kothisha nakubafundi base-East London…

Izingane, abantu abasha bayimanje nekusasa lezwekazi

Inkunzi isematholeni e-Afrika kuphela uma encela kogwansile wokucijwa ngolwazi Usuku lwayizolo lusonge inyanga ebimqoka emlandweni…

Lalela uthakasele: Isisekelo sengane yoHlanga sisekunothisweni kwengqondo

Izinganekwane zabe ziyinkulisa kwaboHlanga Ngiyabingelela kini nonke, emakhaya nasezikoleni. Namuhla ngifisa sixoxe ngento emqoka nengiyithatha…

Uyilokhu oyikho ngenxa yemvelo, yiphathe kahle

Ukuhlonipha imvelo kusho ukuzihlonipha thina ngoba siphila ngayo siyidinga ihlanzekile ukuze siphile kahle Ngiyabingelela kinina…

Wonke amasiko abalulekile, nawe yazi elakini

Njengezingane zaboHlanga kuhle nazi ngamasiko enu nawabanye enifunda nabo ezikoleni Zonke izizwe zinamasiko azo. Ezinye…

IBhubesi likaZulu lamukelwe yizizwe zonke

Ukubekwa kweMBUBE entsha kuzosho ukubuya kwezikhathi ezimnandi nemikhosi kaZulu Ngiyabingelela bahlobo bami. Yimina uNobenguni.  Ngethemba…

Ingane enhle ngebingelelayo, ebongayo nevalelisayo

Abazali bethu banomsebenzi omkhulu wokusifundisa indlela okumele siziphathe ngayo singaboHlanga. Bayathanda kakhulu ukusifundisa ngobuntu obuqukethe…

Umlando Wethu: INkosi uCetshwayo kaMpande

Leli sonto esiphuma kulo belimqoka kakhulu emlandweni kaZulu nakubo aboHlanga. Ngosuku lwango mhla ziyisi-8 kuNhlolanja …

Ingane yoHlanga ikhuliswa ngumphakathi nesizwe

Sanibona, ngethemba isonto esikulo liniphethe kahle. Ngibonga kakhulu kulabo abangithumele imiyalezo bebonga lokhu esikuqalile ukuthi…

Umfana owayeyisilima

Kwesukasukela! Kwakukhona umfana owayeyisilima. Lo mfana wayengenabazali wakhula kanzima. Abantu babengamthandi lo mfana futhi wayengenabo…