Umbono Wephephandaba

Ngubani okumele asolwe ngoqhibukhowe bemijondolo

Omasipala abapheze ukuyishaya emuva bayishaye phambili ngoba ekugcineni yibo abanesandla kulokhu Kuhlala kukhalwa zinsuku zaphuma…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Asimbongele uBroos nezakhe ngokuqeda ishobolo kuBafana

Asiphiki ukuthi kuningi okuhle asekwenzele iqembu kepha njengesizwe sisabheke lukhulu

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Akungalindelwa imiphumela emihle kumatikuletsheni kungalungisiwe

Abaphathiswa nezikhulu zemfundo asibabone behambela izikole kungakhalwa selidume ledlula.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubethuleleni aze abhoboke  esesemnyango uDe Ruyter

Amanyundululu awaphahlaze ekugcineni enza kwehle ukwethenjwa kukaKhongolose ngo-Eskom NgoLwesithathu ekuseni kuvukwe nezindaba ezithi obeyiSikhulu Esiphezulu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkulumo iyaphambana njengoba iPosi lidiliza nje

UMengameli ukhuluma ngamathuba emisebenzi ngapha, engxenye abasebenzi bahleli ngokuminca.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kubalandeli be-IFP ne-EFF: Ningavumi nina boHlanga

Kunobungozi obukhulu obungavusa udlame.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UHulumeni akasukume alungise  eyamanzi ingafiki ezingeni likagesi

Ukungena ngenxeba kwabezepolitiki sekusho khona ukuthi isiqalile ukuphuma esandleni Isisho esithi, “Amanzi Ayimpilo” siyisonga yonke…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuzogqobhoka iphakethe ngophethiloli nangowe-2023

Emhlabeni jikelele ukuqala konyaka kuba isikhathi esilukhuni satshe lapho kubuyiselwa izingane ezikoleni. Inkece abantu abasuke…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ekagesi ingaphezu kwepolitiki nosopolitiki

Sikumema ukuba ube yingxenye yokunquma u-Eskom ishoba ngesehlo sikagesi ezweni.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Alwesekwe ikhwelo leSPCA lokuvalwa kwamagovu epit bull

Uhulumeni akashayelele isipikili kuqedwe ukufuywa kwalezi zinja ezibulalayo emakhaya.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kulokhu onqobile ku-AFCON yi-Afrika ngobubanzi

UGomes uphakamise ifulegi neNingizimu Afrika kowe-Afcon yize iBafana Bafana ibingabonwa

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imiphumela emihle yezemfundo ngephumelelisa nomphakathi

Emuva kwemiphumela ngabe ndlelani esiyisebenzisa ukuthola ukuthi umphakathi uthinteka kanjani?

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AbakwaShuter and Shooter izikhukhukazi zolwethunga

Ubuhlobo babo nelaboHlanga sebuqalile ukuchamisela okuhle kodwa ezinganeni nakubazali

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Okwenzeka ePalestine kuyisibuko sesimomazwe

Njalo uma kufa abantu i-United Nations yembuleka izinqe, ilokhu isho izimemezelo Imibiko evela eGaza kayimihle.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sithi mabuchume ubuhle obenzeka eNdlunkulu

Yize kuseyisiqalo kepha abeNdlovu benzengakhona ukuthatha eliya phambili Aluyona imfihlo uthando esinalo ngoBukhosi base-Afrika. Asinamahloni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sethula iFagugu kwaboHlanga

Lokhu sikwenza ngoba siyakholwa ukuthi izolo lingakhanyisela izolo nekusasa Iphephandaba laboHlanga liyaqhubeka nokwenza izinguquko njengengxenye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kulokhu asisebenzise ilungelo lokujezisa nelokuklomelisa

Imiphakathi isinikwe amandla amangalisayo okuzibangula iva njengoba ikhansela selaphenduka unkulunkulwana nje endaweni Useziqhathile umfo kaRamaphosa.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ayixoxwe eyokhetho loHulumeni Bendawo

Ukhetho luyisikali esimqoka ngaphansi kwedemokhrasi. Yilo olunika abantu ithuba lokuba bajezise noma baklomelise abaholi. Nonyaka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Okwenziwa uLeon nezakhe ukushinga kwaphela

Le nhlamba ingale kukaMaimane kepha ibhekiswe kubo bonke aboHlanga Kwamukelekile ukuthi osopolitiki bangolunye uhlobo lwabantu.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kambe kungani sinendaba ngomsakazo u-Ukhozi?

Umsakazo lona ungowethu ngakho konke yikho sikwelusa okwenzeka kuwona Kunezinto ezimqoka emphakathini nasesizweni jikelele. Lezi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Nakulokhu iPhasika alibe wukutshaleka kwethemba

AbangamaKhrestu njengazo zonke izinkolo kukhona abangakwenza Emakhulwini ngamakhulu amaKhrestu kuleli nasemhlabeni jikelele lena yimpelasonto engcwele.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Alulingani ulwazi ngokubuyiswa komhlaba

Ulwazi oluningi lusabukeka lukosopolitiki kunomphakathi waboHlanga othinteka ngqo Kulabo abazi ngomlando wepolitiki wakuleli bayazi ukuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
KweleNkosana kaZulu nathi siyingxenye

UZulu wonkana awube yingxenye yokuthola ilahle emlotheni Selidume ledlula. ISILO sesebuzile sesilinde kuzo iZinyandezulu ukuba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ISILO nephephandaba laboHlanga, iBAYEDE

Akuyona imfihlo ukuthi igama lethu labukela kokuhle ngeSILO Samabandla Kusuka nonyaka uNdasa uyoba yintwasa esinika…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now