Umbono Wephephandaba

Kulokhu onqobile ku-AFCON yi-Afrika ngobubanzi

UGomes uphakamise ifulegi neNingizimu Afrika kowe-Afcon yize iBafana Bafana ibingabonwa

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imiphumela emihle yezemfundo ngephumelelisa nomphakathi

Emuva kwemiphumela ngabe ndlelani esiyisebenzisa ukuthola ukuthi umphakathi uthinteka kanjani?

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AbakwaShuter and Shooter izikhukhukazi zolwethunga

Ubuhlobo babo nelaboHlanga sebuqalile ukuchamisela okuhle kodwa ezinganeni nakubazali

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Okwenzeka ePalestine kuyisibuko sesimomazwe

Njalo uma kufa abantu i-United Nations yembuleka izinqe, ilokhu isho izimemezelo Imibiko evela eGaza kayimihle.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sithi mabuchume ubuhle obenzeka eNdlunkulu

Yize kuseyisiqalo kepha abeNdlovu benzengakhona ukuthatha eliya phambili Aluyona imfihlo uthando esinalo ngoBukhosi base-Afrika. Asinamahloni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sethula iFagugu kwaboHlanga

Lokhu sikwenza ngoba siyakholwa ukuthi izolo lingakhanyisela izolo nekusasa Iphephandaba laboHlanga liyaqhubeka nokwenza izinguquko njengengxenye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kulokhu asisebenzise ilungelo lokujezisa nelokuklomelisa

Imiphakathi isinikwe amandla amangalisayo okuzibangula iva njengoba ikhansela selaphenduka unkulunkulwana nje endaweni Useziqhathile umfo kaRamaphosa.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ayixoxwe eyokhetho loHulumeni Bendawo

Ukhetho luyisikali esimqoka ngaphansi kwedemokhrasi. Yilo olunika abantu ithuba lokuba bajezise noma baklomelise abaholi. Nonyaka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Okwenziwa uLeon nezakhe ukushinga kwaphela

Le nhlamba ingale kukaMaimane kepha ibhekiswe kubo bonke aboHlanga Kwamukelekile ukuthi osopolitiki bangolunye uhlobo lwabantu.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kambe kungani sinendaba ngomsakazo u-Ukhozi?

Umsakazo lona ungowethu ngakho konke yikho sikwelusa okwenzeka kuwona Kunezinto ezimqoka emphakathini nasesizweni jikelele. Lezi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Nakulokhu iPhasika alibe wukutshaleka kwethemba

AbangamaKhrestu njengazo zonke izinkolo kukhona abangakwenza Emakhulwini ngamakhulu amaKhrestu kuleli nasemhlabeni jikelele lena yimpelasonto engcwele.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Alulingani ulwazi ngokubuyiswa komhlaba

Ulwazi oluningi lusabukeka lukosopolitiki kunomphakathi waboHlanga othinteka ngqo Kulabo abazi ngomlando wepolitiki wakuleli bayazi ukuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
KweleNkosana kaZulu nathi siyingxenye

UZulu wonkana awube yingxenye yokuthola ilahle emlotheni Selidume ledlula. ISILO sesebuzile sesilinde kuzo iZinyandezulu ukuba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ISILO nephephandaba laboHlanga, iBAYEDE

Akuyona imfihlo ukuthi igama lethu labukela kokuhle ngeSILO Samabandla Kusuka nonyaka uNdasa uyoba yintwasa esinika…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bukhona ubuwula ekushayweni yinduku eyodwa kuphindelela

Enye yezinto emqoka ekuthuthukeni kwezwe ngezemfundo. Ngenxa yalokhu umnyango obhekene nezemfundo ungomqoka. Ubumqoka bawo buyabonakala…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umnikelo we-Ithala uyancomeka

Ukuswelakala kwamathuba omsebenzi yinto exoxwa nsukuzaphuma kuleli. Lena yinkinga exake hhayi uHulumeni nohlale njalo ubalisa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinduna zingumzimba woBukhosi kwaZulu

Kumele kukhathaze noma ngubani ukubulawa kwezinduna nembangela yakho Umlando wabeNguni abanguZulu uyasivezela ukuthi uBukhosi lobu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bezikuphi izinhloli nenxusa e-India?

 Kunezinto okuthi nxa zenzeka uzibuze ukuthi zenzeke kanjani. Ukuthi babekuphi abantu zize zenzeke nje? Kuleli…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubumqoka besimiso sikaZulu buvele obala

 UNdunankulu wesizwe uwenze ngesinwe umsebenzi wakhe ngesikhathi esimqoka  Kunabantu kanjalo nezikhundla okulula ukuthi uzithathe kancane…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kulokhu amalungelo abangasekho abukelwe phansi

Akuyona indlela le esilondoloza ngayo abakwethu. Sidlala abangcwabi nje babe sinikwe ngubani? Enye yezinto labo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bangcweka ngakhona omkhaya bakwaZulu

Muhle umdlalo kaZuma noZondo uma siwuqaphela singafunda lukhulu Kuningi okuhlale kukhulunywa ngeKhomishini kaZondo. Kukhona abayitusayo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UKhongolose nenkinga yokuncelisa amawele

Kula mawele okungamaNdiya, abelungu naboHlanga leli elidinga ukondliwa yilo elingatholi ngokwanele njengamanye Cishe sonke asibazi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Unyaka wezinguquko nakuleli laboHlanga

Kukhulu okuzayo kwelaboHlanga nonyaka nokuyokwenzeka ngokubambisana  Samukela bonke abafundi bethu kulo nyaka othembisa lukhulu. Sithi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ingozi kaKhongolose yokusuka endaweni yakhe

USUKU olwabe lukade lumenyezelwa lufike lwedlula. Lona bekuwumgubho weminyaka eli-107 kwabunjwa inhlangano namuhla esibizwa ngele-African…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now