IPhalamende

Ngabe usifanele lomthoba nhliziyo?

UKhongolose ubufuna aqokwe njengoSomlomo. Lokhu njengezifiso zawo kwenzekile, umbuzo uthi lona izwe lizozuzani kulokho.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMama uKhawula: Ugedegede lwezitoyitoyi ezibovu

Uthi abantu abangakhathazeki ukhona usenhlabathini futhi usacija nabanye abaholi abasebasha Kupolitiki bahlale bekhona abantu abayisithako…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Yazi kabanzi ngesabelomali seNingizimu Afrika

Isabelomali sezwe sidingidwa futhi sigunyazwe yiPhalamende. Minyaka yonke ophathiswe uMnyango Wezezimali wethula isabelomali ePhalamende bese…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuvele ukuthi usifumbu ubebona uqhaqhazela

Itshe ligaye ngomunye umhlathi kulokhu ngesikhathi uhlaka olumele omasipala kuleli iSouth African Local Government Association…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
I-ANC esilingweni sokujezisa uMvikeli WoMphakathi

Ikomiti lePhalamende livule amasango ukuthi kwenzeke noma yini ngo-Adv uBusisiwe Mkhwebane Njengawo wonke amaqembu epolitiki…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Nakulokhu kuphumelele isintu

Kube ngokokuqala ukuthi imbongi ehaya uMengameli kube ngeyesizwe samaKhoisan INGCINDEZI ephuma  kuhlaka oluzimele olumele aMakhosi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amaqembu amancane agxila kokunyanyalatwayo

NGONHLABA wezi- 2017, amalungu ePhalamende likazwelonke ahlangana adingida udaba lokuxhaswa kwemboni yamatekisi. Lena kwakuyinkulumompikiswano yokucebisa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuqiniswa izinhlelo zokulwa nobugebengu ezweni

UKWANDA kwamaqembu ezigelekeqe esifundazweni iWestern Cape nasePort Elizabeth kwagcina kuphoqe uNgqongqoshe Wamaphoyisa uMnu uBheki Cele…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Eyobugebengu inyakazise nePhalamende zisuka

IZIGAMEKO zobugebengu nokuzithathela umthetho okuvulwe ngazo unyaka wezi-2019 sezinyakazise nePhalamende okuphoqile ukuthi iKomidi loMnyango Wezamaphoyisa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kukhalwa ngamaselula abambezelayo koWezasekhaya

UKUBAMBEZELEKA kokusebenza emaHhovisi oMnyango Wezasekhaya ezweni kuthiwa kudalwa abasebenzi abasebenzisa amaselula ngesikhathi sokusebenza bagcine sebekhohliwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Eyobugebengu inyakazise nePhalamende zisuka

IZIGAMEKO zobugebengu nokuzithathela umthetho okuvulwe ngazo unyaka wezi-2019 sezinyakazise nePhalamende okuphoqile ukuthi iKomidi loMnyango Wezamaphoyisa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ICorruption Watch ithi izoqhubeka nengcindezi

INHLANGANO elwa nenkohlakalo ezinhlakeni zikaHulumeni iCorruption Watch ithi nakulo nyaka izoqhubeka nokuqinisa umkhankaso wayo wokufaka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuliwa nokuqedwa nya kwezinkulumo ezicwasayo

IKOMIDI loMnyango Wezobulungiswa Nokuhlunyeleliswa Kwezimilo seliwubeke ezithebeni zomphakathi nezinhlangano ezithintekayo uMthethosivivinywa omayelana Nokuvinjelwa kanye Nokuqedwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umphakathi unelungelo lokuvezelwa okwenzeka ePhalamende

UKUNGENA kweqembu i-Economic Freedom Fighters (EFF) ePhalamende kwashintsha izinto kwipolitiki yaseNingizimu Afrika kwenza nabantu bafuna…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UGodi uwuvalele ekhoneni uMnyango kaNxesi

LUYASHUBA udaba lokuqashwa kwesikhulu esibhekele izimali kuPublic Service Commission (PSC) njengoba kuleli sonto amalungu ale…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iseyinkinga eyokuhlukunyezwa kwabafundi besifazane emanyuvesi

NAPHEZU kwemizamo yeKomidi loMnyango WezeMfundo yokulwa nesihlava sokuhlaselwa kwabafundi besifazane badlwengulwe ezikhungweni zmfundo ephakeme, lo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umbiko wesikhashana wezethulo kwelomhlaba

IKOMIDI elihlanganyele lasePhalamende Elicubungula ukuChitshiyelwa koMthethosisekelo seliwutholile umbiko wesikhashana wezethulo ezenziwa emphakathini kuzona zonke izifundazwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ICorruption Watch ifuna uphenyo koWezasekhaya

INHLANGANO elwa nenkohlakalo ezinhlakeni zikaHulumeni iCorruption Watch isibhalele iKomidi loMnyango Wezasekhaya ePhalamende ngekubize ngenkohlakalo edla…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kunokukhathazeka ngabaphathi abangabaqondisi

UKUNGAPHUMELI obala kwezikhulu zikaHulumeni ngeqhaza lazo ezinkampanini sekunyakazise uSihlalo weKomidi Lephalamende Lezamabhizinisi Omphakathi, Ukuphatha Nokuhlola…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imisebenzi kaMantashe iqala ukugqama: uLuzipho

NAPHEZU kokuba iKomidi Lezokumbiwa ePhalamende eliholwa uMnu uSahlulele Luzipho liwuncoma umsebenzi osuwenziwe uNgqongqoshe kulo Mnyango…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imbokodo isafuna ilungiswe eyokumeleleka

NJENGOBA iNingizimu Afrika isaqhubeka nokubungaza inyanga yabesifazane ngoLwesibili abesifazane abebeqhamuka emikhakheni ehlukene bahlangane ePhalamende lapho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IKomidi lincoma ukuziphatha kwabenza izethulo

EMUVA kokuvalwa kwehlandla lokulalelwa kwezethulo esifundazweni iKwaZulu- Natal ngeledlule, Ikomidi Elihlanganyele Elicubungula Ukuchitshiyelwa kwesigatshana 25…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IKomidi lanelisekile ngokuqhubeka kwezithangami

KUBUKEKA sebethelelene amanzi oMnu uJulius Malema we-Economic Freedom Fighters (EFF) nozakwabo weCongress of the People…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngabe sekungukushabalala kukaManana ePhalamende

Inkulu ingcindezi ebhekiswe eqenjini elibusayo ukuba ePhalamende likhombe indlela uMnu uManana   KUNGENZEKA yini ukuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now