Umlando Wepolitiki

UBulawayo notalagu lokubuyisana nobunye ne-ANC

Ukubuyisana kuncike ekutheni igama loMntwana liyagezeka kumanembe epolitiki yomzabalazo

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iminjunju yomhlaba isuka kude, ijulile, ibanzi

UMnu uZephania L. Mothopeng wayenguMengameli wePan Africanist Congress of Azania (PAC). Wayebizwa nge ‘Bhubesi Lase-Azania’.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isifo somtomdala: Ngabe uKhongolose uyogcine ubuyisene nendodana yawo?

Ukubuyisana kungasho lukhulu emlandweni. Ipolitiki yakusasa ikhomba ukuthi bayadingana Ungomunye wamalungu okuqala namadala eqembu elibusayo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inhlangano iBCM yayibeka owoHlanga eqhulwini

Unya olwalwenziwa ngabamhlophe befuqwa ubandlululo nenzondo lwadala ukuzenyeza okukhulu kwaboHlanga. Babethathiswa ekwezinto hhayi abantu ngesikhathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMaThethiwe: Umhlengikazi kwezempilo, kwezenhlakahle nakwezepolitiki

NgoMandulo wonyaka we- 1944 ngesikhathi kwethulwa ngokusemthethweni i-African National Congress Youth League (uVukayibambe), wayeyedwa owesifazane…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uncelise abasekhaya nabezizwe uMathabo Kunene

USolwazi uMazisi kaMdabuli Kunene, kwakuyinyosi evelele, umbhali nomhayi wezinkondlo onekhono. Ubekwe kobandayo ngowezi-2006, abantu besazibuza…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Unamathele kumyeni ngisho umgcagco bewulumula ngobandlululo

We..e..na ufuna ukuba ngudokotela, wena? Uyadlala! Ungumuntu wesifazane futhi umnyama. Yinto engeke yenzeka nje leyo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubeyithemba lababesekudingisweni uMaDube wePan Africanist Congress

Eduze kwayo yonke indoda ephumelelayo empilweni kusuke kukhona owesifazane oqotho eduze kwayo. Lokhu kubonakale empilweni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UNomvo Booi wayeyisishoshovu sePan Africanist Congress

Uma isibhuda sesisukuma sithatha izikhali siphikelela empini, kusuke kubonakala ukuthi cha uMthimba usunyathela indle yabantwana,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sibungaza uMzala Nxumalo

Uma kuvele isifo noma umkhuhlane omkhulu emzini othile akubuzwa. Uzwa ngesililo siqhuma phezulu, ubone ngoklele…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Babekiwe abanqunywa ngenxa yezibhelu zaseMkhumbane

Eminyakeni engamashumi ayisithupha edlule mhla zingama-24 kuMasingana we-1960, uMkhumbane ‘eMkheyi” owaziwa ngeCato Manor, kwaKito, wawakhelene…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bayibambe ishisa abaholi bombutho wabesifazane be-IFP

UMholi we-Inkatha Freedom Party (IFP) osethathe umhlalaphansi, iNkosi uMangosuthu Buthelezi, ubengaqedi ukwethula inkulumo yakhe kunoma…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMoses Mabhida: Usozinyunyana olethele leli izingunquko ezimqoka

INkosi u-Albert John Luthuli, yaba ngumuntu wokuqala e-Afrika ukunikwa indondo ehlonishwayo emhlabeni jikelele, iNoble Peace…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uncele ezombangazwe kuyise wahabulisa ngenhlonipho izizukulwane

Kunesisho sesiZulu esithi umbala wenkomo ucaca enkonyaneni. Uma ulandela umlando, ubushabasheki, ukuhlukumezeka, impokophelo, ukuhlabana, ukugqama…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
USol Plaatjie: UMtswana owayezigqaja nowayengacwasi

Eminyakeni eli-108 umzabalazo waboHlanga wakhiqiza hhayi kuphela inhlangano kepha nabaholi abathile namagalelo abo waguqula indlela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umlenze wesibili wephupho ngemfundo yaboHlanga

Kunesisho sesiZulu esithi “Ubucu obuhle buhamba ngabubili”. Ubudlelwano nobungani boMntwana wakwaPhindangene nenjinga uSir uHarry Oppenheimer…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sihlala sibhibha isilonda ngeTrust Feed engasanakwa

Minyaka yonke uma sekufika isikhathi sokuphela konyaka, abezindaba bazithola benomthwalo wokubheka ukuqhubeka kwempilo nentuthuko eTrust…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngabe asenza ngakho ayelwela inkululeko e-Afrika?

Emlandweni wezwekazi i-Afrika ikakhulukazi lowo oqondene nokulwela inkululeko yaboHlanga, isifunda se-Afrika eseNingizimu sidume kakhulu njengaleso…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ungezitshwe kalula uZibandlela ngenxa yezigomagoma zakuleli

Ingabe we mhla ziyisi-5 kuZibandlela sakwenzani singabantu baseNingizimu Afrika. Usilethela amaqhawe emhlabeni uphinde usephuce wona.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amahalanjonjo kaHulumeni wakwaZulu

Ngonyaka we-1972 kwasugulwa uMaziphathe waKwaZulu uhambisana nesiShayamthetho (KwaZulu Legislative Assembly). UHulumeni wobandlululo wawukhuthaza oHulumeni bezabelo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iminyaka engama-40 yoholo luka-Ayatollah

NGOWE-1979 kuNhlolanja, umholi wenkolo yamaSulumane u-Ayatollah Khomeini wahola ukhukhulelangoqo wemibhikisho eyaholela ekuguqeni kombuso weNkosi uMohammad…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukubaluleka kwebutho loMkhonto Wesizwe iLuthuli Detachment

NJALO uma kuthintwa impilo yamaqhawe, ayeyibambe emzabalazweni wezikhali ku- African National Congress ngaphansi kophiko lwezempi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
URobert Mangaliso Sobukwe: Umqwaqwadi wezingqwele

NgoLwesibili zingama-27 kuNhlolanja kuzobe kuphela iminyaka engama-40 kwadlula uSobukwe. ElaboHlanga lihlaziya iqhaza lemibono yalo mholi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isinqumo esiguqule umlando we-IFP

Isimemezelo soMntwana wakwaPhindangene ngozomlomula siqale ikhasi elisha   ‘Ngizoholwa yinina ngoba ngiyisisebenzi sale Nhlangano. Uma…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now