nguSabelo Mbatha

UMbatha ngumhleli nomhluzi wezindaba kwelaboHlanga.

58 Articles Published | Follow:
Abesifazane bazithola bebhekene nokuningi okubacindezelayo

USUKU LWABESIFAZANE: Ucwaningo luveza ukuthi abesifazane badikwadikwa yizimo nxa zonke.

INkantolo Enkulu yaseThekwini ichithe inkampani yomshwalense

Umshwalense yinto ebalulekile kumuntu kepha abaningi sebethanda ukuba manqika ukuyijoyina ngenxa yezingqinamba eziba khona uma…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izingane zinamalungelo futhi zivikelwe yimithetho yezwe

Leli sonto esikulo libizwa ngokuthi iChild Protection Week ngalo kugcizelelwa ukubaluleka kokuvikelwa kwezingane namalungelo azo.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INkantolo YoMthethosisekelo ikhiphe isinqumo ngoshwele kwelikaSenwedi

Mhla zingama-21 kuNhlaba wezi-2021 ecaleni likaSenwedi v The State [2021] ZACC 12, iNkantolo YoMthethosisekelo ikhiphe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iziboshwa zinelungelo lokuxhumana nokuhlinzekwa ngabameli

Abantu abatokile noma ababoshiwe banamalungelo athile ngaphansi koMthethosisekelo wezwe. Elinye lalawa malungelo ngelithi umuntu oboshiwe noma…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abehluleli beNkantolo YoMthethosisekelo bathole uNgqongqoshe enecala kwelikaMahlangu

Mhla zili-14 kuNhlaba wezi-2021 ecaleni eliwuCCT88/20 [2021] ZACC 10, iNkantolo YoMthethosisekelo ikhiphe isinqumo odabeni lwesicelo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INkantolo YoMthethosisekelo ichithe uMthetho ocwasa abesifazane abagcagcile

Mhla zili-14 kuMbasa wezi-2021 ecaleni eliwu-CCT23/20 [2021] ZACC, iNkantolo YoMthethosisekelo yakhipha isinqumo esicelweni sokuqinisekisa isinqumo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuyicala elibovu elingaholela ejele ukuziphindiselela kosolwayo

Kuhlezi kugcizelelwa ukuthi ukuziphindiselela kumuntu owonile noma ukuzithathela umthetho kuyicala elibovu futhi kunemiphumela engaholela ekugwetshweni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INkantolo Yokwedluliswa Kwamacala ibone ngokufana neNkulu kwelezibhamu

Mhla zingama-22 kuMbasa wezi-2021 iNkantolo Yokwedluliswa Kwamacala imile esinqumweni seNkantolo Enkulu yaseGauteng esigabeni sasePretoria sokuchitha…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubhekana nokuxoshwa uma ubhikisha uphethe isikhali

Akungabazeki ukuthi isinqumo seNkantolo Yokwedluliswa Kwamacala Ezisebenzi sizoguqula ukwenzeka kwezinto uma kunemibhikisho yezisebenzi. Mhla zili-13…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isigwebo sokusebenzela umphakathi siyabhekisiswa

NgoMbasa wezi-2021 iNkantolo kaMantshi eMahlabathini igwebe intombazane eneminyaka yobudala eli-16 izinyanga ezili-12 yenza umsebenzi womphakathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uthini umthetho ngokwabiwa kwefa kwababobulili obufanayo ababeganene

UMthethosisekelo waseNingizimu Afrika uyakuvuma ukuganana nokuthandana kwabantu bobulili obufanayo kodwa kuningi okugcina sekushayisana kulobu budlelwano…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uphahla lwenkawu: Umndondo sekuyiPhalamende kuHlophe

Kungenzeka ukuthi uMengameli waBehluleli eWestern Cape uJohn Hlophe, abenguMehluleli wokuqala eNingizimu Afrika elawulwa ngokwedemokhrasi ukukhishwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umthetho usuzovumela ukuba indeni esencane ingcwatshwe

Kuye kube buhlungu lapho abazali sebezitshelile ukuthi bazoba nomntwana kepha ekugcineni kungenzeki ngenxa yezimo ezithile.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inhlangano ikhala ngezikhala ezingavaliwe kuze kube manje

Sekuhlangene unyaka umhlaba wonke wahlaselwa ubhubhane ukhuvethe ukugadla kwalo okusazwela namanje. Izazi zithi isimo sisazoqhubeka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinkantolo zibhekelela ingane uma umzali efudukela emazweni

Kuliqiniso ukuthi abaningi ikakhulukazi aboHlanga abanalo ulwazi lokuthi ukuhamba nengane encane uye ezweni elingaphandle kwelakho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkantolo yezomndeni yethulwe ngokusemthethweni eThekwini

Njengoba zanda izigameko zokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane kuleli, baningi abakuthola kunzima ukuthi amacala abawafake ezinkantolo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umthetho wezingane uvikela ingane nombheki

Udaba oluhamba phambili kule ngosi yanamuhla yilolu lo mbango wefa lengane obuphakathi kukayise, ugogo wayo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INkantolo Enkulu iphinde yahlukanisa phakathi komzali nobuhlobo begazi

Uphinde wakhala ngaphansi omunye umzamo kababa wengane obefuna ukuhlomula efeni layo lezigidi ezili-R15 okwakuyisinxephezelo eyasinikwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isikhungo sezomthetho esibhekela abesifazane sinezinhloso ezinhle

Nakuba iNingizimu Afrika inoMthethosisekelo onconywa umhlaba wonke kodwa iningi labesifazane boHlanga bakuleli alikabuboni ubungcono empilweni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ufuna isinxephezelo eHhovisi likaNdunankulu eMpumalanga

INkantolo Yokwedlulswa Kwamacala yamukele isicelo sokuphonsela inselelo isinqumo senkantolo esithinta uNdunankulu wasesifundazweni iMpumalanga esimayelana nokukhokhelwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ungadlulwa yisikhathi sesicelo esibekwe ngokomthetho kwezokwelashwa

Kubalulekile ukukuqonda ukuthi kunezikhathi ezibekiwe ukufaka isicelo sokukhokhelwa ngokulimala ngenxa yobudedengu bezisebenzi zezempilo. Uma ungalufaki…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kulokoza inhlansi yethemba kuleli ngeNkantolo Yezomhlaba ehlongozwayo

Ingase iphenduleke imithandazo yeminyaka yaboHlanga eNingizimu Afrika njengoba uNgqongqoshe Wezobulungiswa Nokuthuthukiswa KoMthethosisekelo uRonald Lamola eveze…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Olomhlaba luyiva, izinkantolo ziyacophelela ezinqumeni ezizikhiphayo

Inyanga uNhlaba wezi-2018 iyohlala ingeyaba nzima kakhulu kubantu ababefake izicelo zokubuyiselwa umhlaba eNingizimu Afrika njengoba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now