nguMusa KMB Mpanza

UMusa KMB Mpanza ungumfundi weziqu zobuDokotela kumkhakha wezokuXhumana e-University of South Africa.

26 Articles Published | Follow:
Inqokotho yesibongo: UGedleyihlekisa noMangosuthu abafakwe ezithakazelweni zabakwabo

Izibongo eziningi KwaZulu zakhiwe ngobuqhawe bezingqalabubutho zabantu bakulezo zibongo. Kanjalo nezithakazelo iningi lazo lisuselwa ebuqhaweni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izikole ezakhiwe ngentshisekelo yekusasa lezingane eNquthu

Wawungasafisi nakancane umphakathi waseNquthu ukuba izingane zawo zihambe amabanga amade ziya ezikoleni njengawo phambilini. Wabe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izikole eziningi eMondlo zakhiwa umphakathi onakelelayo

Wawusanda kufika umphakathi elokishini iMondlo, eliseVryheid elinezigceme ezinhlanu okuwu-A kuya ku-E, uvela emakhaya eZinyokeni ngaseNcome,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Masingabulalani siqedane sodwa ngenxa yoguquko olungemukeleki kalula

Kujwayelekile ukuthi uma umuntu esakhula hhayi nje ngokomzimba neminyaka kuphela kodwa nangokolwazi ukuthi atshelwe ngokuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uvalo lwezinhlonzi: Umbuso wentando yeningi nenkinga yenkohlakalo

Eminyakeni eminingi eyadlula, uMnu uKenneth Bhengu wabhala washicilela incwadi eyinoveli esihloko sithi; Umbuso WeZembe Nenkinga…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuphothula umatikuletsheni nokwethweswa iziqu ukuqala kobunzima bempilo

Njengoba kusaqala inyanga okuthiwa ngeyabantu abasha kusazoba khona indathane yemibungazo kodwa ekugcineni eshiya umuntu omusha…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isithembu singaba yisixazululo yini ekulingekeni nasehlazweni?

Kunentokazi yase-USA enguDebbie Ford eyabhala yashicilela incwadi esihloko sithi; “Why Good People Do Bad Things”…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abesifazane ababunjwe beseva kungalindwa iziphithiphithi – uMpanza

Nokho kuyajabulisa esikubona kwenzeka kweminye imikhakha lapho abesifazane sebehlonishwa ngokugixabezwa noma babanjiswe izikhundla ezimqoka

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umthetho wesithembu sabesifazane uyasithunaza isimame – uThabekhulu

Osolwazi ezikhungweni zemfundo ephakeme bangakutshela kahle ukuthi uma uzokwenza ucwaningo kufanele kube nenkinga ekhona nofisa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngabe izifundiswa ze-Afrika ziyawufukula yini umnotho wezwekazi?

Ngezifundiswa leli zwekazi elinazo akufanele engabe sisanezinkinga ngezifo ezifana nomalaleveva okwenza sizibuze ngohlobo lwemfundo yethu …...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukhwantalala seludale izibazi emiphakathini ehlukene

Umbiko uveza ukuthi abantu abasha bazama kaningana ukuzibulala nsukuzonke ngenxa yengcindezi ngokomqondo  okudalwa yizinkinga ezahlukahlukene…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kubhekwe intuthuko yangampela koHulumeni Basemakhaya

Okhethweni lwangoMfumfu imihlahlandlela yamaqembu bekufanele ikhulume ngezinkinga ezibhekene nezigceme  Ngonyaka we-1996 ilapho saqala khona ukuvotela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sekwenze muphi umehluko ukuhlumelelisa emajele akuleli?

Ngabe indlela esetshenziswayo ezindaweni okugcinwa kuzo iziboshwa iyaphumelela, uma kunjalo kungani zigcwele? Izwe iNingizimu Afrika…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UThabekhulu uthi okufumbethe kunguwena, kuyikusasa nempilo yakho

Namuhla ngifisa sike sithi ukulumana indlebe ngendlela esikhuliswe ngayo emakhaya kusukela mhla sizalwa namakhono ethu,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umculo wombhaqanga uya ngokumfimfa kungafanele

Emasontweni amabili kuya kwamathathu edlule kuke kwaba khona imvunge nokukhononda kwamaciko ngodaba lomculo wombhaqanga. Amanye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abaholi bayayidinga yini imfundo, ngabe ibalulekile kulesi sikhathi?

Kusukela emandulo bakhona abaholi ababengayanga esikoleni kodwa ubuhlakani babo namanje buyaziwa  Kusukela emandulo ipolitiki ingakabi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kusinda kwehlela kubaholi bezitshudeni emanyuvesi

Lokhu kubonakala ngeziteleka eseziqalile eGoli okungangabazeki ukuthi zizokwenabela nakwezinye izifundazwe Selokhu ngaqala ukusebenza nabaholi bezitshudeni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Nakhu imidlalo kamabonakude ifa ubuthaphuthaphu, konakele kuphi?

Indaba ikubabhali abehluleka ukuhlala emongweni wokubhala ngobuchule nokuba ngabantu abaphila nabantu   Esikhathini esingeside kakhulu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Mawaqedwe amalayisensi ethelevishini – Umbhali

Lolu hlelo thina ma-Afrika aseNingizimu Afrika alusisebenzeli njengoba luhlomulise iBritain ngempumelelo enkulu Phakathi kweminyaka yama-264…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abaholi mabafunde ukusheshisa uma benza izinto bekuHulumeni

Lokhu kuyokwenza ukuthi uma siphela isikhathi sabo bashiye ngokukhululeka bazi ukuthi bawenzile umsebenzi  Izwekazi i-Afrika…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuphelelwa umsebenzi kungawulimaza umqondo

Kulesi sikhathi kubalulekile ukuthi ugxilise ukucabanga kwakho ezintweni ezizokuyisa phambili, ubhekane nesimo  Ukufika nokusabalala kokhuvethe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Oqapha iminwe yakhe uyakuwulonda umsebenzi

Kuhle ukukuqaphela ukuthi esikwenza ngeminwe yethu kungasivalela iminyango yokufezekisa izifiso zethu ngomuso Ngezikhathi zikaHulumeni wobandlululo,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Akuguqulwe ukwenza ukuqeda ukuhlukunyezwa ngokobulili

Kufanele ukuthi kuze kufe bani ukuze iqine imikhankaso yokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane ngabesilisa?  Sekuphele iminyaka ngeminyaka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imingcele nobuzwe bethu kumele kuvikelwe kakhulu

Ngeminyaka ye-1990 iqembu lomculo iBoom Shaka lake lakhipha icwecwe elaliqanjwe ngegama lalo leli qembu, kulelo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now