nguMusa KMB Mpanza

nguMusa KMB Mpanza

UMusa KMB Mpanza ungumfundi weziqu zobuDokotela kumkhakha wezokuXhumana e-University of South Africa.

15 Articles Published | Follow:
Kubhekwe intuthuko yangampela koHulumeni Basemakhaya

Okhethweni lwangoMfumfu imihlahlandlela yamaqembu bekufanele ikhulume ngezinkinga ezibhekene nezigceme  Ngonyaka we-1996 ilapho saqala khona ukuvotela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sekwenze muphi umehluko ukuhlumelelisa emajele akuleli?

Ngabe indlela esetshenziswayo ezindaweni okugcinwa kuzo iziboshwa iyaphumelela, uma kunjalo kungani zigcwele? Izwe iNingizimu Afrika…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UThabekhulu uthi okufumbethe kunguwena, kuyikusasa nempilo yakho

Namuhla ngifisa sike sithi ukulumana indlebe ngendlela esikhuliswe ngayo emakhaya kusukela mhla sizalwa namakhono ethu,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umculo wombhaqanga uya ngokumfimfa kungafanele

Emasontweni amabili kuya kwamathathu edlule kuke kwaba khona imvunge nokukhononda kwamaciko ngodaba lomculo wombhaqanga. Amanye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abaholi bayayidinga yini imfundo, ngabe ibalulekile kulesi sikhathi?

Kusukela emandulo bakhona abaholi ababengayanga esikoleni kodwa ubuhlakani babo namanje buyaziwa  Kusukela emandulo ipolitiki ingakabi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kusinda kwehlela kubaholi bezitshudeni emanyuvesi

Lokhu kubonakala ngeziteleka eseziqalile eGoli okungangabazeki ukuthi zizokwenabela nakwezinye izifundazwe Selokhu ngaqala ukusebenza nabaholi bezitshudeni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Nakhu imidlalo kamabonakude ifa ubuthaphuthaphu, konakele kuphi?

Indaba ikubabhali abehluleka ukuhlala emongweni wokubhala ngobuchule nokuba ngabantu abaphila nabantu   Esikhathini esingeside kakhulu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Mawaqedwe amalayisensi ethelevishini – Umbhali

Lolu hlelo thina ma-Afrika aseNingizimu Afrika alusisebenzeli njengoba luhlomulise iBritain ngempumelelo enkulu Phakathi kweminyaka yama-264…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abaholi mabafunde ukusheshisa uma benza izinto bekuHulumeni

Lokhu kuyokwenza ukuthi uma siphela isikhathi sabo bashiye ngokukhululeka bazi ukuthi bawenzile umsebenzi  Izwekazi i-Afrika…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuphelelwa umsebenzi kungawulimaza umqondo

Kulesi sikhathi kubalulekile ukuthi ugxilise ukucabanga kwakho ezintweni ezizokuyisa phambili, ubhekane nesimo  Ukufika nokusabalala kokhuvethe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Oqapha iminwe yakhe uyakuwulonda umsebenzi

Kuhle ukukuqaphela ukuthi esikwenza ngeminwe yethu kungasivalela iminyango yokufezekisa izifiso zethu ngomuso Ngezikhathi zikaHulumeni wobandlululo,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Akuguqulwe ukwenza ukuqeda ukuhlukunyezwa ngokobulili

Kufanele ukuthi kuze kufe bani ukuze iqine imikhankaso yokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane ngabesilisa?  Sekuphele iminyaka ngeminyaka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imingcele nobuzwe bethu kumele kuvikelwe kakhulu

Ngeminyaka ye-1990 iqembu lomculo iBoom Shaka lake lakhipha icwecwe elaliqanjwe ngegama lalo leli qembu, kulelo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INingizimu Afrika ayizenzele ucwaningo ngokhuvethe

Okuningi okushiwo ngokhuvethe sikuzwa ngamazwe asentshonalanga futhi enake izinkinga zawo hhayi ezakuleli UMengameli wezwe uMnu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Lungaqedwa kalula uchungechunge lweziteleka emanyuvesi

Sekukaningi sibona iziteleka ezikhungweni zemfundo ephakame njalo ngasekuqaleni konyaka. Mhlawumbe kulo nyaka kuzoba ngcono ngenxa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now