Iminenke nayo inemizwa!

Iminenke eyayihlala esivandeni sikaNkk Mondliwa yayingajabule neze neze. “SENGICIKEKILE!” kuvungama uMnenke uSlimy. “Nami futhi,” kuvuma…

Inyanga yamagugu: Izimpawu zikazwelonke zaseNingizimu Afrika

uMandulo yinyanga yezokuvakasha eNingizimu Afrika – inyanga egxile ekubungazeni kokubaluleka kwezokuvakasha emnothweni wezwe. INyanga Yezokuvakasha…

Unodoli wepigogo odle ngemibalabala

Ukwenza lokhu uzodinga izinto ezilandelayo:  Induku yeglue   Ipensela   Izikele   Iphepha le-Cardstock  …

Indlela yokwakha ishongololo ngobuchule

Lapha izingane zizozithola zimatasa kodwa zibe zidlala. Nakhu ozokudinga:   Induku yeglue   Izikele  …

Indaba yentuthwane

UNtuthwane Omncane wayede egconwa. “Izintuthwane vele azifundi. Izintuthwane kufanele zazi ukudla nje kuphela. Izintuthwane ziqoqa…

UDOKOTELA WEZINYONI

Kwake kwaba khona indoda eyayizithanda kakhulu izinyoni. Yenza indlu yezinyoni. Kwakuyikheji elikhulu izinyoni ezazihlala kulo…

Indlela yokwenza isibani usebenzisa isayensi

Ilambu le-DIY Lava elijabulisayo elinesayensi encane lisebenzisa izinto zasendlini ezilula. Izingane kanye nabantu abadala bazothanda…

Ibhubesi nenkawu

Ngelinye ilanga umkhulu wayefuna ukusifundisa isifundo esithile mayelana nokwethembana nokubonga, ngakho wasixoxela indaba yebhubesi nenkawu……

Ukuqamba amanga kwenza ungalalelwa ngisho usukhuluma iqiniso

Endulo, kwakunomfana ongumalusi owayenesithukuthezi ebuka umhlambi wakhe wezimvu entabeni. Ukuze azijabulise, wamemeza, “Impisi! Impisi! Izimvu…

Indaba engabagijimi abathathu 

Ngezinsuku lapho abelungu babebusa iNingizimu Afrika futhi ubandlululo kuwumthetho wezwe, abantu abamnyama babehlangana endaweni yabamhlophe…

Waguqula izimpilo zabaningi uMadiba 

Wayengomunye wezishoshovu zamalungelo abantu nesigomagoma somzabalazo.  Waba nguMengameli wokuqala woHlanga kuleli. UMnu uNelson Rolihlahla Mandela…

Qaphela ungaweli emgodini owumbele omunye

Igundane nesele kwakungabangane. Njalo ekuseni isele laliphuma echibini lalo livakashele umngane walo owayehlala emgodini oseceleni…

Isifundo ngomoya nelanga 

Kwake kwaba nokuxabana kweLanga noMoya. Bobabili babethi banamandla.Ekugcineni bavumelana ngokuthi bazovivinywa amandla. “Nangu umhambi. Ake…

Izizathu ezi-5 zokuthi kungani ubuchopho bakho bushaya ingqondo

Gcwalisa ikhanda lakho kulawa maqiniso amangalisayo Ubuchopho nokusebenza komzimba Ukuze wenze umzimba wakho wenze izenzo…

Ukungcolisa Kwepulasitiki: Yini inkinga ngepulasitiki?

Okokuqala, ake sibe ngokoqobo: Akuwona wonke amapulasitiki amabi. Izigqoko zamabhayisikili, ama-airbag emoto, nezinto eziningi zokwelapha…

Intsha yamanje kayikhumbule ubuqhawe nesibindi sentsha yowe-1976

Ekuseni mhla zili-16 kuNhlangulana kowe-1976 izinkulungwane zabafundi baseSoweto zahlela futhi zabuthana ukuba zibe nombhikisho onokuthula,…

Amaqiniso ayi-5 aphezulu ngoSuku Lwentsha eNingizimu Afrika

Kunamazwe emhlabeni jikelele agubha uSuku lweNtsha. Nokho, iholidi laseNingizimu Afrika lamhla zi-16 kuNhlangulana lihlukile ngenxa…

Imisebenzi yasendlini ongayidlala ebusika

Imisebenzi yasendlini ezokwenza uhlale umatasa kulobu busika noma sekuphume isikole okanye ngezimpelasonto Masibhekane nakho, akuthina…

Kungani ilulwane lindiza ebusuku

Kwesukasukela, eminyakeni eminingi eyadlula, kwakukhona igundane lehlathi okwakuthiwa uLegotlo. ULegotlo wayengumngani omkhulu kaMamanthwane – ilulwane.…

Usuku lwemvula

Kwakuwusuku oluhle libalele futhi le ntombazanyana uTina yayilungele ukuphuma iyodlala nabangane bayo. Kodwa ngokuphazima kweso…

Amaqiniso ajabulisayo ngotshani!

Utshani buyingxenye ebalulekile ye-ecosystem yethu, futhi bubalulekile empilweni njengoba sibazi. Kodwa, kukhona amaqiniso ajabulisayo mayelana…

Imibala ezwenikazi ichaza imuva nesikompilo laboHlanga

Inyanga yobu-Afrika uNhlaba iwuphawu lobunye nokuzigqaja ngesiyikho, okuningi kwakho okususelwa kwimibala ewuphawu lokuningi Njengoba kuqala…

Isayensi Yoqobo: Ongakwenza ngotshani

UNobenguni usikhombisa ukuthi yini ongayenza ngokusebznisa utshani okuyinto ongayithola kalula. Qoqa izinto ezingezansi futhi ulungele…

USosibhakabhaka

Lalina ngalelo langa, kanti uJosh wayehlezi etafuleni lasekhishini enza ikhayithi. Wayenokusazinswazi okuthile ayekusebenzisa ukwenza uhlaka…