Izingane ZelaboHlanga

UKatie nomngane wakhe omkhulu, isidawana

UKatie wayehlala ezizwa sengathi akekho noyedwa umuntu axhumene naye. Akekho umuntu ayembona njengomngani empilweni yakhe.…

ULittle Tuk uqhubeka nokuba wusizo

Umfanyana uLittle Tuk wayengumuntu oweyenza izinto ezingajwayelekile njengoba kwavela esigabeni sokuqala sohambo lwakhe. Ngelinye ilanga…

Kungani amahlamvu ebomvu ekwindla

Eminyakeni eminingi edlule, kwakuyizilwane kuphela ezaziphila emhlabeni futhi zinemikhandlu yazo. IBhele lalingasali lapho nezidladla zalo…

Ukupenda ngeminwe

Okudingayo Amashidi amaphepha amaningana Upende oshubile Isipuni esidala Indishi enamanzi anensipho Ithawula Sebenzisa isipuni ukwapune…

INkosi eyayicebile kodwa inganelisekile ngenakho

Siqhubeka nesiqephu sendoda eyayicebile izalwa eBukhosini.  Le ndoda yayiqhelelene kakhulu nabantu ngoba yayikholelwa ekutheni njengoba…

Ufudu olwalusaba ukuduma kwezulu

‘O wen, kuzomele uphumele nagaphandle ukuze sikwazi ukuqhubeka!” Naphezu kokuba u-Owen wayazi ukuthi udadewabo usho…

Uphuzo ezinganeni yicala lethu sonke

La masonto amabili edlule abe ngabuhlungu kakhulu eNingizimu Afrika. Kubazali,  emphakathini, kothisha nakubafundi base-East London…

Izingane, abantu abasha bayimanje nekusasa lezwekazi

Inkunzi isematholeni e-Afrika kuphela uma encela kogwansile wokucijwa ngolwazi Usuku lwayizolo lusonge inyanga ebimqoka emlandweni…

Intombazane uBhulibhuli owayethanda izinganekwane

E ndaweni eyabe iyihlathi nelincanyana e-India kwakuhlala intombazane encane ogama layo okwabe kunguBhulibhuli. Wayehlala kule…

Ungakuthola okufunayo ngokubekezela empilweni

Lena yimpicabadala yendaba enezigatshana ezinodlame. Sixwayisa kubazali ukuthi bayifunde kuqala ngaphambi kokuba bayifundele izingane Siyaqhubeka…

Ukuphupha ezinganeni yindlela yokukhula nokuxwayisa ngokuthile

Ukulala kunesibuyekezo okuyisibonakaliso engqondweni yezinsana Izingane nazo zingabantu. Lokhu okusho ukuthi yize zisencane kepha ekugcineni…

Isigqila sentombazane nemfihlo yekewu

UHu-lin kwakuyintombazane encane eyabe iyisigqila. Ukuze azithole eseyisigqila nje, wayedayiswe ngubaba wakhe esemncane. Kwase kuphele…

Umfana owayethanda ukwazi ngomlando

Umfana omncane igama lakhe okwabe kunguBamboo wasala ekhexile emuva kokubona into ayengakaze ayibone selokhu aba…

Lalela uthakasele: Isisekelo sengane yoHlanga sisekunothisweni kwengqondo

Izinganekwane zabe ziyinkulisa kwaboHlanga Ngiyabingelela kini nonke, emakhaya nasezikoleni. Namuhla ngifisa sixoxe ngento emqoka nengiyithatha…

Uyilokhu oyikho ngenxa yemvelo, yiphathe kahle

Ukuhlonipha imvelo kusho ukuzihlonipha thina ngoba siphila ngayo siyidinga ihlanzekile ukuze siphile kahle Ngiyabingelela kinina…

Idemokhrasi isho ukuthi…

UMthethosisekelo wezwe waqinisekisa idemokhrasi ezakhamuzini zakuleli Ngokwekhalenda laseNingizimu Afrika umhla zingama-27 kuMbasa yiholide. Iningi lenu…

Ingane yomfana iyisihlangu sekhaya nesizwe

Ingane eqotho yomfana namuhla yindoda yakusasa eqotho Kukhona imfundisoze mayelana nokukhuliswa kwezingane zabafana nabesilisa kwaboHlanga.…

UMkhosi WoMhlanga: Isifungo sesizwe esiqhubekayo

Minyaka yonke kubeNguni bakwaZulu nabakwaNgwane kukhona okuhle okwenzakalayo nokuqondene namatshitshi. Ngalesi sikhathi kuba khona umkhosi…

Wonke amasiko abalulekile, nawe yazi elakini

Njengezingane zaboHlanga kuhle nazi ngamasiko enu nawabanye enifunda nabo ezikoleni Zonke izizwe zinamasiko azo. Ezinye…

Uvemvane lufuna ubambo lwalo

Kwake kwaba khona uvemvane olwalufisa umakoti, futhi, njengoba kungase kucatshangwe, lalifuna ukukhetha omuhle kakhulu phakathi…

IBhubesi likaZulu lamukelwe yizizwe zonke

Ukubekwa kweMBUBE entsha kuzosho ukubuya kwezikhathi ezimnandi nemikhosi kaZulu Ngiyabingelela bahlobo bami. Yimina uNobenguni.  Ngethemba…

UMDLOKOMBANA: Inkosana, umkhulu, ubaba wesizwe neNkosi

Njengengxenye yesikhumbuzo sokwebuza kweSILO, ElaboHlanga lizokhiqiza ibhukwana lamancoko noma amakhathuni ngoMdlokombana. Lezi ngezinye zezihloko ezikhona.…

UNWELE OLUDE: Izinwele zisho lukhulu kumuntu

Selokhu kwathi nhlo izinwele kwaboHlanga zixoxa indaba yomuntu, umphakathi nesizwe “Ungawasusi amaqhakuva ezinweleni zakho! Wasuse…

Ubuchwepheshe buminxa miningi

Ubuchwepheshe sebaphenduka ingxenye yempilo yethu. Zimbalwa kakhulu izinto ezingasabusebenzisi ubuchwepheshe. Ubuwazi nje ukuthi nezitshalo zisebenzisa…