Imibala ezwenikazi ichaza imuva nesikompilo laboHlanga

Inyanga yobu-Afrika uNhlaba iwuphawu lobunye nokuzigqaja ngesiyikho, okuningi kwakho okususelwa kwimibala ewuphawu lokuningi Njengoba kuqala…

Kungani umlilo nemvula kuyizitha?

Kudala kwakukhona inkosi eyayinendodakazi enhle. Izinsizwa eziningi zazifuna ukumshada. Kodwa induna yacabanga, “Ayiyinhle kakhulu indodakazi…

Yenza ipulazi

Vumela izingane zijabule ngokwenza ipulazi lazo liphelele ngezilwane, uthango, izindawo zokudla, izinqolobane nezinye izakhiwo zepulazi.…

Ngezinjani izingane ezigcina zikhulela emigwaqeni?

Bahlobo bami kulengosi sihlale sibeka phambili lokho esikubiza ngelungelo lengane. Lokhu sikwenza sibuka izingane zaboHlanga…

Izingane nomthelela wesiko-nkolo nemikhuba

Zonke ingane uma ifika emhlabeni ifikela phezu kohlelo oluthile lomndeni. Lolu hlelo lubizwa ngamagama ehlukene,…

Indlela ewubuhlakani yokuheha izingane ukuthi zidle izitshalo

Bambalwa kakhulu abantu abangasho ukuthi kwakulula kubona ukudla izitshalo beseyizingane. Lokhu kudla akuvamile ukuthandeka ezinganeni.…

Thanda ukufunda amabhukwana esiZulu

Sezivuliwe izikole kanti namabhuku esikole usuwatholile. La mabhuku alingana nebanga lakho olifundayo njengoba ebhalwe ngolimi…

Eminyakeni eminingi ezayo ilanga lizoshintsha

Inkanyezi iyibhola legesi elishisayo, elikhazimulayo. Lapho ubheka phezulu esibhakabhakeni ebusuku, ungabona inqwaba yezinkanyezi ezibenyezelayo. Ingabe…

Ukuphupha ezinganeni yindlela yokukhula nokuxwayisa ngokuthile

Ukulala kunesibuyekezo okuyisibonakaliso engqondweni yezinsana Izingane nazo zingabantu. Lokhu okusho ukuthi yize zisencane kepha ekugcineni…

Vuka, hamba, lala isikhathi sewashi

AmaGibhithe abangowokuqala ukubala izikhathi zonyaka futhi abangamavulandlela ekwakheni ukuhlukaniseka kwesikhathi izingxenyana ezili-12 ngokwezikhathi zonyaka.

Ukukhulisa umntwana: Isandla siqine noma sithambe?

Ukukhulisa ingane yoHlanga eNingizimu Afrika kunezingqinamba eziningi. Kepha futhi kunezifundo eziningi. Sekuphele iminyaka engama-27 kwaphela…

Amaqiniso ayi-5 aphezulu ngoSuku Lwentsha eNingizimu Afrika

Kunamazwe emhlabeni jikelele agubha uSuku lweNtsha. Nokho, iholidi laseNingizimu Afrika lamhla zi-16 kuNhlangulana lihlukile ngenxa…

Usuku lwemvula

Kwakuwusuku oluhle libalele futhi le ntombazanyana uTina yayilungele ukuphuma iyodlala nabangane bayo. Kodwa ngokuphazima kweso…

Unodoli wepigogo odle ngemibalabala

Ukwenza lokhu uzodinga izinto ezilandelayo:  Induku yeglue   Ipensela   Izikele   Iphepha le-Cardstock  …

Indlela yokwakha ishongololo ngobuchule

Lapha izingane zizozithola zimatasa kodwa zibe zidlala. Nakhu ozokudinga:   Induku yeglue   Izikele  …

Iminenke nayo inemizwa!

Iminenke eyayihlala esivandeni sikaNkk Mondliwa yayingajabule neze neze. “SENGICIKEKILE!” kuvungama uMnenke uSlimy. “Nami futhi,” kuvuma…

Inyanga yamagugu: Izimpawu zikazwelonke zaseNingizimu Afrika

uMandulo yinyanga yezokuvakasha eNingizimu Afrika – inyanga egxile ekubungazeni kokubaluleka kwezokuvakasha emnothweni wezwe. INyanga Yezokuvakasha…

Indaba yentuthwane

UNtuthwane Omncane wayede egconwa. “Izintuthwane vele azifundi. Izintuthwane kufanele zazi ukudla nje kuphela. Izintuthwane ziqoqa…

UDOKOTELA WEZINYONI

Kwake kwaba khona indoda eyayizithanda kakhulu izinyoni. Yenza indlu yezinyoni. Kwakuyikheji elikhulu izinyoni ezazihlala kulo…

Indlela yokwenza isibani usebenzisa isayensi

Ilambu le-DIY Lava elijabulisayo elinesayensi encane lisebenzisa izinto zasendlini ezilula. Izingane kanye nabantu abadala bazothanda…

Ibhubesi nenkawu

Ngelinye ilanga umkhulu wayefuna ukusifundisa isifundo esithile mayelana nokwethembana nokubonga, ngakho wasixoxela indaba yebhubesi nenkawu……

Ukuqamba amanga kwenza ungalalelwa ngisho usukhuluma iqiniso

Endulo, kwakunomfana ongumalusi owayenesithukuthezi ebuka umhlambi wakhe wezimvu entabeni. Ukuze azijabulise, wamemeza, “Impisi! Impisi! Izimvu…

Indaba engabagijimi abathathu 

Ngezinsuku lapho abelungu babebusa iNingizimu Afrika futhi ubandlululo kuwumthetho wezwe, abantu abamnyama babehlangana endaweni yabamhlophe…

Waguqula izimpilo zabaningi uMadiba 

Wayengomunye wezishoshovu zamalungelo abantu nesigomagoma somzabalazo.  Waba nguMengameli wokuqala woHlanga kuleli. UMnu uNelson Rolihlahla Mandela…