Now Reading
Umgolo noma isidingo? UMphathiswa ufuna ubutsetse bemoto yesigidi
Dark Light

Umgolo noma isidingo? UMphathiswa ufuna ubutsetse bemoto yesigidi

Akuseyona imfihlo ukuthi iNingizimu Afrika ayisenamali. Lokhu kudalwa yizizathu ezahlukene ezinye ngezalapha ekhaya kanti ezinye zincike kwipolitiki yezomnotho emhlabeni jikelele. Ukungahambi kahle kwesimo sezezimali kuleli kufakazelwe yincwadi ebhalwe nguhulumeni wakuleli.

Encwadini ebhalelwe uMqondisi-Jikelele Osabambile woMnyango Wezamabhizinisi Amancane, uMnu u-Ismail Momoniat isimo sonke sezwe sabekwa obala. Ngokwalencwadi akusahambi kahle nosekuphikisana nesabelomali salonyakamali wezi-2023/24. Wonke amaphupho kanjalo nezinhlelo zizophazamiseka. Lencwadi ibeka ngokuthi imali elindeleke ukuthi itholakale ngokuqoqa intela ngeke ibe yisamba esabe sihlonziwe. NgoNtulikazi umnyango othintekayo wabika ukuthi isabelo zimali siphume emzileni ngesibalo esiyizigidigidi ezili-143.8 zamarandi.

UMnyango Wezezimali kaZwelonke kwavela ukuthi uzosebenzisana neminyango nezinye izinhlaka zikahulumeni ukuhlanganisa izabelomali njengengxenye yohlelo lweMedium Term Budget Policy Statement(MTBPS). Lolu wuhlelo olwenzeka minyaka yonke yokubuyekeza isabelomali phakathi nonyaka nokubheka isimo sezomnotho.

Nakuzifundazwe kuyezwela

Konke lokhu kuzithinta ngqo izifundazwe kanjalo nohulumeni bendawo. Okhulumela uMnyango Wezezimali esiFundazweni saKwaZulu Natal uThuba Vilane ngaleso sikhathi wakuvuma ukuthi lesisiFundazwe sazisiwe ngalenkinga.

“IProvincial Executive Council (PEC) iludingidile udaba yanquma ukuthi kuxoxiswane nohulumeni kazwelonke njengoba lesisimo sichaphazela isiFundazwe ngenxa yezinto ezingephutha laso,” kusho uMnu Vilane.

Eqhuba wathi IPEC ithe lokhu kuyingqinamba yasosonke isiFundazwe ngakho-ke kuzoba nokufakana imilomo nazo zonke izinhlaka ukugwadla amasu.

Lesi siFundazwe saba ngabokuqala ukufaka imigomo yokonga imali ngowezi-2007, ngakho izinhlelo zokwenza lokhu vele zikhona, ngakho-ke ngeke kube lukhuni ukuhlonza izinto ezingenasidingo, bese leyomali ifakwa ekuhambiseni izinsiza kubantu,”kuphetha uMnu uVilane.

Phezu kwalokho

Inkulumo evame ukuzwakala kubantu emazingeni aphansi ngokuthi osopolitiki babeka phambili izisu zabo nemindeni yabo ngaphambi kwabantu kwabanye ingacishe ifakazeleke ngesinyathelo sikaMphathiswa Wezemfundo KwaZulu-Natal uNks uMbali Fraser okuvela ukuthi ufuna imoto yohlobo lweMercedes Benz ebiza ngale kwesigidi nengxenye. Naphezu kwendlala engaka nesililo kuhulumeni ngokuntula izimali, umphathiswa ushaya phansi ngonyawo uthi akakwazi ukuqhubeka nokusebenzisa imoto yohlobo lweBMW X4 eyabe isetshenziswa owayephethe umnyango phambilini uMnu uKwazi Mshengu. 

ElaboHlanga linawo amakhophi ezincwadi eziqhamuka ehhovisi likaMhlonishwa ngokujutshwa nguye lifaka isicelo sokuba athengelwe unyonyovu lweMercedes Benz GLE 300D 4×4 emnyama sucu. UMphathiswa esicelweni sakhe esiphuma ehhovisi lakhe ngesandla soyiNhloko eHhovisi uMnu uGN Ngcobo iqondiswe kwiNhloko eHhovisi likaMgcinimafa kuhulumeni wesifundazwe sithi imoto eyabe isetshenziswa uMshengu isikhathele okungangokuba isihambe ibanga elingamakhilomitha ali-114 941 akusekude ukuthi iphelelwe iwarranty yeminyaka emihlanu okanye ibanga le-120 000km.

Isicelo siqhuba sithi imoto efunwa uMphathiswa ikhona ohlwini lwe RT57-2019 kanjalo nentengo yayo eyi-R1 243 660.00. Empendulweni ephuma koyiNhloko yoMnyango Wezokuthutha ibhekiswe kukaMnu uNgcobo ngesicelo asifaka semoto egameni likaMphathiswa zi-11 kuMbasa wezi-2023 ithi inkontileka ebizwa ngeNational Transversal Contract RT 57-2019 ngokuthengwa kwezimoto zikahulumeni isezandleni zikaMgcinimafa Kazwelonke.

Iqhuba ithi ukuthengwa kwezimoto zikahulumeni kwesekelwe imithetho enjengePublic Finance Management Act nakho konke okuyizisekelo ezihambisana nenqubomgomo kaMgcinimafa okuhlanganisa neSupply Chain Management noHlaka olwaziwa ngeGuide for Members of the Executive. 

INhloko yezokuthutha ithi imoto yohlobo lweMercedes Benz eqokwe uMphathiswa ibiza ngale kwesigidi ekubeni uHlaka olwelusa luphinde lukhalime iziphathimanandla iGuide for Membership of the Executive luthi iziphathimandla zingakwazi ukuthenga imoto engezodlula kuma-R500 000.

Iqhuba ithi uma kubhekwa iminyaka yemoto nokuthi isihambe ibanga elingakanani, kuphakanyiswa ukuba uMnyango Wezemfundo esifundazweni ukuba uxhumane ngokushesha noMgcinimafa Wesifundazwe ukuze isicelo sidluliselwe kuMgcinimafa Kazwelonke becela ukuba kungalandelwa umthetho nequbomgomo yeGuide for Members of the Executive. IHhovisi likaMphathiswa uFraser libe selibhalela uMgcinimafa linxusa ukuba kushaywe indiva inqubo elandelwayo ukuze uMhlonishwa akwazi ukuthola lolu hlobo lwemoto alufunayo. 

Umgcinimafa uthi ayingangaye

Empendulweni ephume ngesandla sikaNks uCoetzee oyiNhloko eMnyangweni kaMgcinimafa wathi kumele kwaziwe ukuthi umyalelo kaMgcinimafa iNational Treasury Instruction Notes 06 of 2019/20 ucacisa ngomthetho omayelana neChapter 4 we Guide for Members of the Executive mayelana nalokho okusuke kusilele entwengweni yemoto kahulumeni. Uthi umthetho uyaphikisana nokuthi kweqiwe kuleyo ntengo yemoto ebekiwe. 

See Also

Uma esesonga uNks uCoetzee ukubeka kucace ukuthi bona babambelele kumthetho oqhamuka ku-Office of the Accounting-General. Ube eseluleka ngokuthi uMnyango Wezemfundo uMgcinimafa Kuzwelonke ukuba kube nguye owephula umthetho ukuze bakwazi ukuthola lemoto. Embikweni wakamuva ngesicelo sikaMphathiswa osihloko sithi: REPORT ON THE STATUS FOR THE PURCHASE OF MÉC VEHICLE MERCEDES BENZ GLE 300D kuthiwa isicelo sokuba kungalandelwa umthetho nenqubomgomo saphasiswa iNhloko Yomnyango zingama 20/09/2022. Umbiko uthi esinye isethulo naso esaphasiswa mhla zili 11/04/2023.  

Uqhuba uthi impendulo yatholakala iphuma emnyangweni wezokuthutha esifundazweni. Kwaphinde kwenziwa esinye isicelo esibuyekeziwe okwabe kuyiseluleko sikaMgcinimafa. Umbiko uphetha ngokuthi nesethulo esibuyekeziwe saphasiswa iNhloko yoMnyango sathunyelwa kuMgcinimafa esifundazweni 05/05/2023. Manje into esilindiwe impendulo.

ElaboHlanga linike uMnyango Wezemfundo esifundazweni izinsuku ezimbili ukuba uphendule ngalolu daba kwaze kwashaya isikhathi sokuloba okhulumela umnyango uMnu uMuzi Mahlambi engaphenduli. UMnu uMahlambi uthunyelelwe imibuzo lapho leli phephandaba belicela ukuphawula komnyango ngesicelo sikaMphathiswa uFraser sokuthengelwa imoto entsha ukuthi sesikusiphi isigaba, nokuthi njengoba uMgcinimafa wakubeka kwacaca ukuthi izimali azikho  kukhona yini okuzolekelela uMphathiswa ekutholeni imoto entsha ekubeni isekhona lena ebihamba uMphathiswa wangaphambilini uMnu uMshengu iBMW X4 yize kuthiwa isihambe kakhulu kodwa sekubalwa izinyanga kuyiwe okhethweni okungenzeka kushintshe nombusazwe.

Yisiphi isimanga ngalelihashi elifunwayo?


Kuzona zonke izinhlobo ze-Merc iGLE 300d inguvala ngolwimi lwaselokshini okuthiwa ilast number, kanti ngolwasezimotweni kuthiwa “top of the range.” Ezimotweni ezinkulu eNingizimu Afrika okwamanje yiyo ehamba phambili. Ngaphandle kwentengo yayo emba eqolo lolu hlobo lweMercedes Benz lwehlukile ezimbangini zayo okuyi-Audi Q7 neBMW X4. Nakuphethroli iyaligqobhoza iphakethe yize idonsa ngodizili. Icaphuma amalitha Ali-9.5 ngebanga le100km. 

Le-Merc idonsa ngawo womane mamsondo, kodwa ekugcineni ayilona uhlobo lwemoto olungaqwala imimango namathafa kungabi ndaba zalutho ngoba kuhamba kuhambe izwele, Isakhiwo sayo ngaphakathi nobuchwepheshe besimanje buyenza yehluke kakhulu kwimbangi yayo enkulu iBMW X4. 

Ngemizuzwana emihlanu iyakwazi ukusuka ku-0 ifinyelele ku-100km. Ishaya ngodedangendlale weScreen phakathi komshayeli nephasenja esiqukethe yonke imininingwane yayo kusuka esikalweni somoya emasondweni, ibanga esikihambile kusuka ungene kuyo washaya ukhiye, kanti uma amabhande engafakiwe ayinyakazi nokunyakaza. Ithe yethulwa nje kwaMercedes bathi bese benohlu lomntakabani abafuna ukuyithenga. 

Empeleni lena yimoto yokutetemuka uma ungumzimba okhalimali ngoba angeke kwaba imoto yomsebenzi wansukuzonke ngoba iwarranty yayo kulokhu bayifinyezile 

Scroll To Top