Amasiko nemikhuba

Ukugcinwa kwamasiko namagugu kumele kuholwe umphakathi ulekelelwa uhulumeni

Siqhubeka engosini yangeledlule. Okubuhlungu kakhulu okungisukumisile ukuba ngibhale lomnikelo ukucekelwa phansi kwamatshe uHulumeni awafakile ukubungaza…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukugcinwa kwamasiko namagugu kumele kuholwe umphakathi ulekelelwa uhulumeni

Kunesikhathi lapho ngangike ngigqugquzele abasebenzi bakahulumeni ngobumqoka bokushayela izimoto zikahulumeni ngendlela efanele. Kunomkhuba ongemuhle wezinye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umthetho Wesintu akumele wehlelwe isithunzi

Abaholi bomdabu bangachazwa ngokoMthetho Wesintu namasiko njengababambe izikhundla zokuphatha futhi ezibanika amandla ezizweni zabo. Lezo zizwe esifundazweni KwaZulu-Natal kungaba eziyingxenye yesizwe samaZulu.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Intsha mayigxile esikweni layo nasemikhubeni yakwabo

Kuhle intsha ikwazi ukuthathisa kwabadala ithathe okuhle ukuze nayo ikudlulisele ezizukulwaneni ezizokwazi ukuqhuba isiko.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuhlukana imibono ngokuthuna nokulothisa

Sekuhlatshwe umkhosi ngenkinga yokwesweleka kwezindawo zokungcwaba emadolobheni eNingizimu Afrika. Abantu sebeyalelwe ukuthi babheke ezinye izindlela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Akuvikelwe abafana, kuvikelwe ikusasa

Ngabe angiyena umzali oqotho uma ngingaqali ngokubabaza imikhuba eyenziwa ngabantu ababukela phansi isiko lethu, empeleni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inzotha, ukuzithoba nentobeko akubuse kofihlwayo

ISIZUKULWANE esilandelayo masingathezi amabunga nezinkuni zedungamuzi nina beNkosi! Angazi noma sekwasiphulwa izikhonkwane yini zagxunyekwa kabusha.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Akathintwa umZulu eqamba amagama olimi lwakhe

LIYABABAZEKA ikhono lamaZulu ekuqambeni nasekuguquleni amagama esiNgisi nesiBhunu awaguqulele esiZulwini.  Athi uma ewaguqula la magama…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Indulo malingathathwa njengophawu lobuqaba

ALIDUME libathathe nina beSidlukula Dlwedlwe!! Sisagangada yona lenyathuko emizila miningi ngokubhadulwa ngokhokho bethu, madala juteni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Masiqaphele esikushoyo nesikwenza egameni lesiko

NANKU umkhumiso Ndlu kaNtu! Sisesikhathini esibucayi, sisengcupheni silenga ngentambo yolwembu. Lesi sigaba esikuso siyisizwe siyefana…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isiko lokusoka eTanzania lithi alifane nelakwaXhosa

SINESISHOZI thina boHlanga baseNingizimu Afrika ngoba asizinikanga nakancane isikhathi sisebancane okuyinto esingayenzi ngisho namanje. Isikhathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amasiko aseMalawi anakho ukuhlobana nawamaZulu

  IMALAWI siyayazi sonke ukuthi yake yaba noMengameli wokuqala woHlanga, uDkt uHastings Kamuzu Banda emuva…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Akubhenywa gudu kuqanjwa amagama olwethunga

  AMAQEMBU aphikisayo ePhalamende asuse esinamathambo isidumo.  Lesi sidumo sisuswe wukuya kwawo eNkantolo YoMthethosisekelo eyothi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Asibe ngamavulandlela ezindaweni ezingamafagugu

NINA bakaHlabahlungu bazoshumayezana! Sisabathe mpongo lala nansi ima ngezinyawo zangemuva. Ziya ngokwanda izihibe amafindo nezibopho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UZibandlela udala umzizizi emakhanda abantu

NINA baka Bhid’elimathetha asithokoze! Ngicela ukuphambana nale nkunzi yehlombe yobhuklaba lwefu lwezinhlekabayeni. Njengoba sikuZibandlela asikhumbule…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Asizibe izindlela eziya emagameni anohlalwana

LE nyanga eqale ngoLwesihlanu olwedlule ngesiZulu ibizwa ngokuthi uZibandlela. Ukubizwa kwayo kanjena kubangelwa wumeno oba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubululwane nobumpoqabulungu buyihuha kwaboHlanga

BUDLA lubi ubumpoqabulungu kwaboHlanga kulezi zinsuku. Abantu abaMnyama bazenyeza ngobubona kangangokuthi kukhona obabonayo ukuthi bangafisa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Lisabalulekile isiko labeNguni lokweluka (ukusoka)

KUBA isikhathi esibaluleke kakhulu ukweluka (ukusokwa) e-Eastern Cape. Ukusoka noma ukwaluka ngelinye lamasiko abalulekile esizweni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AbeNguni banamasiko nemikhuba okuhambisanayo

UMA kukhulunywa ngabeNguni kusuke kushiwo izizwe ezihlanganise amaNdebele, amaSwazi, amaXhosa namaZulu yingakho nje kwenye inkathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sekunomkhuba wokushuphula olimini lwethunga

KUNOMKHUBA owenziwa ngabathile wokushuphula izinhlamvu ezithile eziqalweni zamagama esiZulu. Lo mkhuba uvamise ukwenziwa ngabakhuluma isiNgisi.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngokwase-Afrika ukuqala kokona kuwukuqala kwesono

Ukubhabhadiswa kwengane engakoni kususa siphi isono kowoHlanga   INKOLO yase-Afrika inombono ohlukile mayelana nokudaleka kwesono…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukucimela nokuncama imikhosi eyandulela ukwenda

Emva komkhosi wabayeni, umakoti uyaphuma eya ezihlotsheni zakhe, eseyozibika ukuthi uyahamba useyavalelisa   EMPELENI usuke…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Usiko lokusoka ngokwase-Afrika luyinhlanzeko

Usiko lokusoka lwasungulwa futhi laqalwa e-Afrika ngaphambi kokuba ludume umhlaba wonke, lugcine seluthathwa yizizwe eziningi ezahlukeneyo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
E-Afrika amasiko noBukhosi kuyahambisana

Uma amasiko endabuko (esintu) engumgogodla wobuholi bendabuko, isizwe sakithi saseNingizimu ne-Afrika, esizigqajayo ngoBuntu baso, siyaphoqeleka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now