Injolozela

Ukungcola nenkohlakalo sekuyingxenye yempilo eThekwini

Ukungcola kwedolobha iTheku akusagcini ngokuba emehlweni ezakhamizi, abakhokhintela nezivakashi kuphela kepha naseminyangweni yokuphatha ukungcola nenkohlakalo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umkhosi woMhlanga: Ubuyekeza indulo, uvikela inamuhla nekusasa

Intwasa esikuyo uMandulo ingemqoka manxa kukhulunywa ngemikhosi kaZulu. Kuku lentwasa lapho sikhumbula khona umbumbi kaZulu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umkhuba noma Isiko: Umthetho ngokushadiswa kwezingane

Ukushadisa izingane kuyinto eyenzekayo kakhulu e-Afrika kanti iNingizimu Afrika ingelinye lamazwe avumela ukuthi izingane zikwazi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkolo yabansundu bezwekazi leNgodwane akaze icindezele ubulili

Ngokwenkolo endala yabaseLangeni nxashana sikhuluma ngabaNgcwele sithi iLanga(uBaba weMvelo yonke). Bese kuba yiNdlovukazi uNomhoyi efaniswa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iqhingasu ngomhlaba kaZulu okumele usimamise umnotho

Ezinyangeni ezedlule kubekhona ukuhumuzela eMakhosini kanye naseNdlunkulu mayelana nodaba lomhlaba kanye nokuqokwa kweBhodi le-Ingonyama Trust.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bebefeza izinjongo ze-UN abaholi base-Afrika

Imibono isalokhu iqhubekile nokwehlukana mayelana nokuhambela kwamazwe ase-Afrika e-Ukraine naseRussia emasontweni ambalwa edlule. Baningi abathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UHlabisa akakawathathi amandla okuhola iqembu kubhekwe okhethweni

Ngike ngabona ingxoxo kaMengameli we-Inkatha Freedom Party uMnu uVelenkosini Hlabisa nabezindaba zakwaSABC. UNgotsha ubuzwe ukuthi,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Busabonakala ubuholi bukaLembede nanamuhla

Intsha ngabantu abanomfutho, nentshisekelo yokwenza izinto ngendlela yabo. Abanye abantu abasha bayisibonelo esihle emphakathini ekubeni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amagangangozi kaNdunankulu u-Abiy e-Amhara anganomthelela kokubili

Ngomhla zi-2 kuMbasa wezi-2018, u-Abiy Ahmed wakhethwa ngokusemthethweni njengoNdunankulu wase-Ethiopia, okusho ukuthi sekuphele iminyaka emihlanu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UShenge uphendula kwinselelo ayiphonselwe i-ANC ngokuhlonishwa isifunda iKing Cetshwayo

Ephephandabeni iBayede ka-24 kuNdasa kunombhalo kaNobhala kaKhongolose waKwaZulu-Natal uMnu uBheki Mtolo isihloko salombhalo sithi; “UKhongolose…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Icheme obala i-International Criminal Court koluthinta uPutin

Ngeledlule, iNkantolo yamazwe ngamazwe i-International Criminal Court (ICC) iphinde yaziveza ukuchema nokuthanda ukugxambukela kwezepolitiki yamazwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngabe bayolibusa? Isizukulwane esisha sabaholi singahle sibhekane notalagu

Izwekazi i-Afrika linomkhokha uma kufika kwipolitiki nobuholi. Lokhu sekunesikhathi njengoba kwaqala ukugqama uma nje izwe lokuqala elathola inkululeko iGhana lazithola selisemlandweni omubi wokuketulwa kombuso, kuguqulwa nobuholi.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Nakanjani u-Eskom uzobe uyingxenye yokhetho lowezi-2024

Njalo ngonyaka wokhetho kubakhona izinto noma into eba sematheni neyenza abantu balivotele noma bangalivoteli iqembu.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ISihlalo sikaZulu: Kulokhu uhulumeni kuyomele akhethe amagama

Lokhu kukhuluma akuqondakali ngoba kuhumusheka ngokuthi uma uhulumeni engenzanga izinto ezithinta uZulu, okuwukubekwa kweNgonyama noma imikhosi kaZulu kusho ukuthi inqola ngeke iqhubeke.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isono somzabalazo: Ukukhohlakala komama bomzabalazo

Ubuhlungu nobunzima bomama bomzabalazo abunakwanga izolo nanamuhla.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umlando wethu: Nginanela ngokuthokoza umlando ngoNdlunku okaMpahleni

Ngizalwe ngowe-1972, ngingumzukulu kaSigubhu Mtshali, ngizalwa yindodana yakhe endala uMbhekeni Mtshali ongasekho. Ngingumzukulu kaSigubhu kunkosikazi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMtolo akehlele kontanga yakhe

Kuyamangaza ukuthi uMnu uBheki Mtolo angexwayisa uMntwana waKwaPhindangene ukuthi aziphathe kanjani izindaba zaseNdlunkulu.  uMntwana waKwaPhindangene…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umgubho wenyanga yentsha

Intsha eningi ezinkundleni zokuxhumana izwakalise ukungawujabuleli umgubho wosuku lwabo kulo nyaka. Balubona lungebalulekile futhi lulahlekelwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Intsha nezethembiso zosopolitiki ezingafezekile

Iminyaka engamashumi amane nesihlanu emva kosuku oluyingqophamlando langomhla zili-16 kuNhlangulana we-1976. Lolu suku seluphenduke lwaba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isalindiwe iSouthern African Development Community ngeyaseCabo Delgado

Kubili okwenzeke kuleli sonto okungavamile kuNhlangano yamazwe ase-Afrika eseNingizimu, iSouthern African Development Community (SADC). Okokuqala,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sekuqalile ukungaboni ngasolinye kwesobuMengameli eChad

Kuvamile ukuthi uma kwedlule emhlabeni obekade engumholi wezwe lase-Afrika uma kubhalwa ngaye kugxilwe kakhulu ezintweni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imizamo yeSILO yokugeza ibutho kukhucululeke ipolitiki yamaqembu

Ekutshalweni kweSILO ibutho ligqame ngobunye obabunqindwe yipolitiki Igama ibutho noma amabutho like lanukubezeka kule minyaka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ISILO: Umholi onohlonze owayenza isizwe sakhe sizigqaje sibe nokuzethemba

Usizi olukhulu luhaqe isizwe sonke emva kokukhothama kweSILO Samabandla Onke – uGoodwill kaBhekuzulu. KuMasipala wonke…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ugongolo esweni: UMpanza uthi usifumbu ubona uqhaqhazela kuNxele

Ukholwa ukuthi wawenza ngendlela efanele umsebenzi ngesikhathi esaphethe isiteshi somsakazo uKhozi esaze sathola izindondo  Ngicela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now