Injolozela

ISihlalo sikaZulu: Kulokhu uhulumeni kuyomele akhethe amagama

Lokhu kukhuluma akuqondakali ngoba kuhumusheka ngokuthi uma uhulumeni engenzanga izinto ezithinta uZulu, okuwukubekwa kweNgonyama noma imikhosi kaZulu kusho ukuthi inqola ngeke iqhubeke.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isono somzabalazo: Ukukhohlakala komama bomzabalazo

Ubuhlungu nobunzima bomama bomzabalazo abunakwanga izolo nanamuhla.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umlando wethu: Nginanela ngokuthokoza umlando ngoNdlunku okaMpahleni

Ngizalwe ngowe-1972, ngingumzukulu kaSigubhu Mtshali, ngizalwa yindodana yakhe endala uMbhekeni Mtshali ongasekho. Ngingumzukulu kaSigubhu kunkosikazi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMtolo akehlele kontanga yakhe

Kuyamangaza ukuthi uMnu uBheki Mtolo angexwayisa uMntwana waKwaPhindangene ukuthi aziphathe kanjani izindaba zaseNdlunkulu.  uMntwana waKwaPhindangene…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umgubho wenyanga yentsha

Intsha eningi ezinkundleni zokuxhumana izwakalise ukungawujabuleli umgubho wosuku lwabo kulo nyaka. Balubona lungebalulekile futhi lulahlekelwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Intsha nezethembiso zosopolitiki ezingafezekile

Iminyaka engamashumi amane nesihlanu emva kosuku oluyingqophamlando langomhla zili-16 kuNhlangulana we-1976. Lolu suku seluphenduke lwaba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isalindiwe iSouthern African Development Community ngeyaseCabo Delgado

Kubili okwenzeke kuleli sonto okungavamile kuNhlangano yamazwe ase-Afrika eseNingizimu, iSouthern African Development Community (SADC). Okokuqala,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sekuqalile ukungaboni ngasolinye kwesobuMengameli eChad

Kuvamile ukuthi uma kwedlule emhlabeni obekade engumholi wezwe lase-Afrika uma kubhalwa ngaye kugxilwe kakhulu ezintweni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imizamo yeSILO yokugeza ibutho kukhucululeke ipolitiki yamaqembu

Ekutshalweni kweSILO ibutho ligqame ngobunye obabunqindwe yipolitiki Igama ibutho noma amabutho like lanukubezeka kule minyaka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ISILO: Umholi onohlonze owayenza isizwe sakhe sizigqaje sibe nokuzethemba

Usizi olukhulu luhaqe isizwe sonke emva kokukhothama kweSILO Samabandla Onke – uGoodwill kaBhekuzulu. KuMasipala wonke…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ugongolo esweni: UMpanza uthi usifumbu ubona uqhaqhazela kuNxele

Ukholwa ukuthi wawenza ngendlela efanele umsebenzi ngesikhathi esaphethe isiteshi somsakazo uKhozi esaze sathola izindondo  Ngicela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ulwazi njengelungelo: Lisafelwa iqiniso kwabezindaba

Yize amazwe omhlaba amaningi esephila ngaphansi kwedemokhrasi, kwezinye izingxenye izintatheli zisazabalaza Bambalwa abangaphika ubumqoka kwabezindaba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AboHlanga bangenza lukhulu behlangene ngezamabhizinisi

Usungathi eThekwini babengekho aboHlanga ababehweba benamabhizinisi khona ngaphambi kokuba bathuthiswe bayohlaliswa ezindaweni asebehlala kuzona manje.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uveza amachilo umbiko woMcwaningimabhuku

Umbiko kaMcwaningimabhuku Jikelele, uMnu uKimi Makwetu, wokusetshenziswa kwemali ngomasipala kuleli onyakeni wezimali wezi-2018/19 okhishwe ngoLwesithathu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Namanje isashaywa indiva imithetho yemvalelwakhaya

Ukwehliswa kwezigaba zokhuvethe kunciphise uvalo nokukhathazeka kubantu ngokubhebhetheka kwaleli gciwane eselimise kabi umhlaba wonke. Kusukela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ikhumuka amasondo inqola yabezindaba

Ayasibekela amafu kwabezindaba ngenxa yokuswelakala kwezikhangisi. Izinkampani ziyadiliza ezinye zingahle zivalwe

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukhuvethe: Uma isifo sesigugula okwenza sehluke

Kobantu ukulondolozwa kwelungu lomndeni yinto emqoka nehlonishwayo

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Liyagqabuka igoda ngesivumelwano noHulumeni

Muva nje amaqembu aphikisayo, izinyunyana nabamabhizinisi sebengaphesheya kokwabe kuvunyelwene ngakho njengezwe

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amaqhawe angenazibongo: Bangabokuqala nabokugcina

Ngezimpelasonto kuba nzima kakhulu. Lapha kusesibhedlela egunjini lapho kwamukela khona iziguli ezisuke zilethwa ngama-ambulensi kanti…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Owezi-2020: Unyaka oqale washeshe waphela

Kuvamile ukuthi uma kusongwa unyaka omdala kuqala omusha, abantu babe nezinhlelo kanjalo namaphupho amasha. Lesi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UNkulunkulu ukhona ezindaweni zonke: Ibhuntshile imibuthano yezenkolo

Ukubheduka kwesifo iCOVID-19 emazweni ehlukene omhlaba, sekwenze kwakhumbuleka izifundiso zakudala, zokuthi uMdali akekho nje esakhiweni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isemqoka inhlanzeko emathuneni ukugwema izifo

Singangathanda ukucabanga ngakho kodwa uma sesifile iningi lethu liyophelela emangcwabeni. Amangcwaba aneqhaza elikhulu nelibalulekile emphakathini…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iyangqubuzana imibono ngomthethosivivinywa weNHI

Kusukela ngoMfumfu wangonyaka odlule amalungu ePhalamende asekomitini elengamele uMnyango Wezempilo kuzwelonke alokhu ehla enyuka ezungeza…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinqumo zezinkantolo ezingahle zicijise imikhonto ezweni

Unyaka esikuwo ungomqoka kakhulu embusazweni. Umqoka eqenjini elibusayo ngoba ezinyangeni ezingengaki lizobamba umhlangano walo omkhulu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now