Injolozela

AboHlanga bangenza lukhulu behlangene ngezamabhizinisi

Usungathi eThekwini babengekho aboHlanga ababehweba benamabhizinisi khona ngaphambi kokuba bathuthiswe bayohlaliswa ezindaweni asebehlala kuzona manje.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukhuvethe luphoqa izinguquko emingcwabeni yaboHlanga

Abebeluthatha kancane ukhuvethe ngiyacabanga ukuthi balubuka ngamanye amehlo uma seluphoqa izinguquko ezintweni ebesesizithatha njengengxenye yempilo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uveza amachilo umbiko woMcwaningimabhuku

Umbiko kaMcwaningimabhuku Jikelele, uMnu uKimi Makwetu, wokusetshenziswa kwemali ngomasipala kuleli onyakeni wezimali wezi-2018/19 okhishwe ngoLwesithathu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Namanje isashaywa indiva imithetho yemvalelwakhaya

Ukwehliswa kwezigaba zokhuvethe kunciphise uvalo nokukhathazeka kubantu ngokubhebhetheka kwaleli gciwane eselimise kabi umhlaba wonke. Kusukela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukhuvethe luveze ukuthi idemokhrasi ayikho ezikoleni

Lena idinga ukusukunyelwa ngokubambisana othisha, abazali namalungu omphakathi kuphoqwe uMnyango noHulumeni

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ikhumuka amasondo inqola yabezindaba

Ayasibekela amafu kwabezindaba ngenxa yokuswelakala kwezikhangisi. Izinkampani ziyadiliza ezinye zingahle zivalwe

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukhuvethe: Uma isifo sesigugula okwenza sehluke

Kobantu ukulondolozwa kwelungu lomndeni yinto emqoka nehlonishwayo

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Zihambile izinsuku kuyenyukela kubantu nakuHulumeni

Okwaqala kuwukuqonda namuhla sekuyinkulumompikiswano ngokumele kwenziwe yizwe kanti abanye bathi umlungisi uzithela isisila

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Liyagqabuka igoda ngesivumelwano noHulumeni

Muva nje amaqembu aphikisayo, izinyunyana nabamabhizinisi sebengaphesheya kokwabe kuvunyelwene ngakho njengezwe

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amaqhawe angenazibongo: Bangabokuqala nabokugcina

Ngezimpelasonto kuba nzima kakhulu. Lapha kusesibhedlela egunjini lapho kwamukela khona iziguli ezisuke zilethwa ngama-ambulensi kanti…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Owezi-2020: Unyaka oqale washeshe waphela

Kuvamile ukuthi uma kusongwa unyaka omdala kuqala omusha, abantu babe nezinhlelo kanjalo namaphupho amasha. Lesi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UNkulunkulu ukhona ezindaweni zonke: Ibhuntshile imibuthano yezenkolo

Ukubheduka kwesifo iCOVID-19 emazweni ehlukene omhlaba, sekwenze kwakhumbuleka izifundiso zakudala, zokuthi uMdali akekho nje esakhiweni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isemqoka inhlanzeko emathuneni ukugwema izifo

Singangathanda ukucabanga ngakho kodwa uma sesifile iningi lethu liyophelela emangcwabeni. Amangcwaba aneqhaza elikhulu nelibalulekile emphakathini…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iyangqubuzana imibono ngomthethosivivinywa weNHI

Kusukela ngoMfumfu wangonyaka odlule amalungu ePhalamende asekomitini elengamele uMnyango Wezempilo kuzwelonke alokhu ehla enyuka ezungeza…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinqumo zezinkantolo ezingahle zicijise imikhonto ezweni

Unyaka esikuwo ungomqoka kakhulu embusazweni. Umqoka eqenjini elibusayo ngoba ezinyangeni ezingengaki lizobamba umhlangano walo omkhulu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kungelinganwe kwehluke imiphakathi ngokwemvelaphi

Selidume ledlula! Iphumile imphumela kaMatikuletsheni kuleli sonto, kwachazwa, kwakhalwa, kwakhonjwana ngeminwe, kwahalaliselwana. Kujatshulelwe ukwenyuka kwezinga…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sizibukula izilulu zethelevishini nomsakazo kuleli

Enye insizwa yakwaNgidi (engasekho) eyayiphethe iHhovisi elengamele izindaba zezisebenzi kwenye yezinkampani ezinkulu eyenza insipho nezimonyo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ichilo abafundi bebhubhisa isikhungo

Abafundi abasezikhungweni zemfundo ephakeme kulindeleke ukuthi babe yisibani esizokhanyisela isizwe eminyakeni ezayo. Ngabaholi bakusasa emikhakheni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izembatho zisho lukhulu eminxeni ehlukene

Imfi hlakalo kaMvelinqangi ukuba izivatho noma okugqokwayo okuba yizingubo,yimvunulo nezinto ezithize kwembathwe ngoba kuyisibonakaliso sothando,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinhlokodolobha sekwaba yizindawo zokudlala

Emhlabeni jikelele ziqashelwa ngelokhozi izinto ezenzeka enhlokodolobha. Okwenzeka eLondon, eWashington, eParis, eTokyo, eFrankfurt naseJerusalem akugcini…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izintwala zayizolo: Usizi lwaboHlanga luseyiva elingafuni ukubanguleka

Kuphele unyaka obunzimana kwaboHlanga kwangena omusha lapho izakhamuzi zaseNingizimu Afrika bezithembe ukuthi amakhizane awo onyaka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UTambo: Isithixo noma umholi wombangazwe

EMLANDWENI wezizwe nemiphakathi eyahlukehlukene, bakhona abaholi abamlando wabo ungagcini nje ngokuxoxwa yisizukulwane sabo kepha ogcina…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izivuvaba zowezi-2019 emhlabeni zingakapakela kozayo

Unyaka osongwayo ungacishe uthathwe njengobe nezinxushunxushu eziningi kwipolitiki emhlabeni kusuka kwadilizwa udonga lwaseBerlin ngowe-1989 nokuqedwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Odokotela nabama-Medical Aid basadinga incazelo ngeNHI

Siyaqhubeka nombhalo esiwuqale ngeledlule ngohlelo lukaHulumeni lwezokwelapha iNational Health Insurance Fund (NHI) okuhloswe ngalo ukutakula…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now