Ezomphakathi

Isikhungo esicija abangaboni sesikhiqize abathweswe iziqu

Ukukhubazeka ngokungaboni kwabanye kungasho ukufinyelela esiphethweni sempilo ngoba amehlo yiwo ayinkombandlela kokuningi, kepha kuNkk uZethu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuzamazama komhlaba eMsinga kuphoqe ukuthi zithuthe izakhamizi 

Sigcine sithuthile lapho ebesihlala khona isakhamuzi saseMsinga Top kuwadi 15, uMnuz uMphalele Ngubane ngenxa yokusabela impilo yakhe neyomndeni wakhe.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IMeya yaseDumbe ihlalele ethembeni ngokuhle okuzayo kuMasipala

IMeya yaseDumbe uMnu uSibusiso Mkhabela uthi ukuthola umbiko okhombisa ukuthi basebenza ngendlela elungile, uMasipala uzoqhubeka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Okwenzeke eMgungundlovu kubikezela okukhulu okuzayo

Isigameko sangesonto eledlule KwaMpande eMgungundlovu sokubulawa kwabantu abayi-9 ngokudutshulwa maqede kuthungelwe ngomlilo indlu yomxhaso abebekuyo,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Liyakhula ibhizinisi lemfuyo likaNhleko eMzinyathi

Liyadlondlobala ibhizinisi  lomlimi waboHlanga uMnu uJohn Nhleko ofuye izinkomo zobisi. UNhleko ngokuhlala ohlala weWashbank ngaphansi kwesifunda…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubonga umasipala uMzinyathi ngokumeseka usomabhizinisi osafufusa

Liyadlondlobala ibhizinisi  lomlimi waboHlanga uMnu uJohn Nhleko ofuye izinkomo zobisi. UNhleko ngokuhlala ohlala eWashbank ngaphansi kwesifunda uMzinyathi, ufukulwe iwona uMasipala wesifunda uMzinyathi ngesikhathi ibhizinisi lakhe kucaca ukuthi kuyaphela ngalo njengoba isimo somnotho sikhombisa ukubheda.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubhubhane ukhuvethe lubonakala ludamba KwaZulu-Natal

UZikalala unxusa amaqembu ezepolitiki nabavoti abafanelekile ukuthi balandele imigomo kaHulumeni ebekiwe yokubhekana nokhuvethe.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Basenakho yini ukuwethemba abantu umgomo wokhuvethe?

UHulumeni waseNingizimu Afrika uselumisile okwesikhashana uhlelo lokugoma, emva kocwaningo oluveze ukuthi lo mgomo otheleke kuleli…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMasipala Ethekwini uphuza inyongo izakhamuzi kolwamanzi

Izingxenye eziningi zalo Masipala zisheba ukuphela kukagesi nokwamanzi  Phezu kokuba umasipala omkhulukazi eNingizimu Afrika okuwuMasipala…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umphakathi wakwaHlathikhulu ukhala ezimathonsi ngokuswela amanzi

Amanzi awumgogodla wenhlanzeko. Kulesi sikhathi lapho ukhuvethe ludla lubi, ludinga kukhushulwe izinga lenhlanzeko ukuze abantu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umndeni waseFairbreeze ukhala ngezethembiso zosizo ezingafezwa

Umndeni wowesifazane owabulawa ngokugencwa ngumzukulu oneminyaka yobudala eli-13 usola uHulumeni waKwaZulu-Natal ngokuwusebenzisa ukufeza izinhloso zawo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amakhwenkwe esabisa ukusoka ngenkani ngalo Zibandlela

Ukungenziwa kosiko lokusoka kulo nyaka ngenxa yemvalelwakhaya sekudale ingcindezi enkulu kubazali njengoba abafana besabisa ngokuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuphele inyanga hhayi imikhankaso yabesifazane

Umbiko wakamuva ngobugebengu eNingizimu Afrika uveza ukuthi njalo emveni kwamahora amathathu kuleli kubulawa owesifazane.  Yingakho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Usuphenduke ugoqanyawo wabesifazane uMthwalume

Uhlalele ovalweni umphakathi waseMthwalume ogwini oluseningizimu yesifundazwe iKwaZulu-Natal ngenxa yezigigaba zokutholakala kwabantu besifazane ezigangeni bebulewe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Aziyizwisisi eyezivimbamgwaqo izakhamuzi zaseMgungundlovu

Nakuba izivimbamgwaqo kungenye yezindlela zokulawula ukugcaluza kwabantu emgwaqeni njengoba izwe livaliwe, kwehlukene imizwa ngazo emphakathini,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuhlasele izimila zokufika eNanda Dam

Izakhamuzi zaseMzinyathi eNanda, ikakhulukazi eziziphilisa ngokutshala imifino, seziveze ukukhathazeka ngezihlahla eziyingozi ezivela kwamanye amazwe. Ubungozi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imboni yamatekisi ikhombise uholo

Bahlale bedelelwa laba bantu, kuthiwe abanandaba nabantu ababalethela amapuleti emizini yabo, okungabagibeli, kodwa banendaba nemali.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inzukazikeyi ngeMeya iqubule intukuthelo

Ubuholi baKwaZulu-Natal buyehluleka ukuphumela eshashalazini, bucacise ngekusasa leMeya kaMasipala i-Alfred Duma, eMnambithi, enyakatho ntshonalanga nesifundazwe,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amazwibela emibono yabantu ngesifo iCoronavirus

Ngemuva nje kokuthi uMnyango Wezempilo uqinisekile ukuthi sekutholakale ukuthi kunowesilisa ohlaselwe yilesi sifo, elaboHlanga ligijime…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
USeme uhlonishwa ngokuqanjwa kwesibhedlela ngaye

Makhathaleni kuwona lo nyaka kuzokwethulwa emphakathini isibhedlela sikanokusho esiseBridge City, KwaMashu, enyakatho yeTheku esiqanjwe ngomsunguli…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ichilo: Kuquluswa kuqulusiwe eHlalankosi

Isenzima impilo emphakathini owakhele isigodini saseNdimhlane, endaweni yaseMsebe, esifundeni saKwaMandlakazi, kwaNongoma. Sekuyophela iminyaka engama-26 iNingizimu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umgolo nomphumela omubi emnothweni nemvelo

IVANGELI elishunyayelwa nsuku zaphuma lokubuyiselwa komhlaba kwaboHlanga nokuba abasezindaweni zaMakhosi bahlomule ngemisebenzi bekuzo liseyiphupho kubantu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kwakunobuntu obumangalisayo kubantu baKwaMashu

Kwaqopheka umlando owawunganakwanga ukuba ungabhalwa encwadini ngabaningi ngisengumfundi ngeminyaka yowe-1970. Kwakunomama uMaNdlela kaNomusa ‘uNo’ Khanyile…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uthukulula amandla embokodo uDkt uMtshali

Isihabasheki sembokodo yoMkhonto Wesizwe saseSobantu eMgungundlovu esayibamba emzabalazweni wokukhulula uwoHlanga emaketangweni engcindezelo, sesiqale omunye umzabalazo.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now