Ezomphakathi

Amakhwenkwe esabisa ukusoka ngenkani ngalo Zibandlela

Ukungenziwa kosiko lokusoka kulo nyaka ngenxa yemvalelwakhaya sekudale ingcindezi enkulu kubazali njengoba abafana besabisa ngokuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuphele inyanga hhayi imikhankaso yabesifazane

Umbiko wakamuva ngobugebengu eNingizimu Afrika uveza ukuthi njalo emveni kwamahora amathathu kuleli kubulawa owesifazane.  Yingakho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Usuphenduke ugoqanyawo wabesifazane uMthwalume

Uhlalele ovalweni umphakathi waseMthwalume ogwini oluseningizimu yesifundazwe iKwaZulu-Natal ngenxa yezigigaba zokutholakala kwabantu besifazane ezigangeni bebulewe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Aziyizwisisi eyezivimbamgwaqo izakhamuzi zaseMgungundlovu

Nakuba izivimbamgwaqo kungenye yezindlela zokulawula ukugcaluza kwabantu emgwaqeni njengoba izwe livaliwe, kwehlukene imizwa ngazo emphakathini,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuhlasele izimila zokufika eNanda Dam

Izakhamuzi zaseMzinyathi eNanda, ikakhulukazi eziziphilisa ngokutshala imifino, seziveze ukukhathazeka ngezihlahla eziyingozi ezivela kwamanye amazwe. Ubungozi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imboni yamatekisi ikhombise uholo

Bahlale bedelelwa laba bantu, kuthiwe abanandaba nabantu ababalethela amapuleti emizini yabo, okungabagibeli, kodwa banendaba nemali.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inzukazikeyi ngeMeya iqubule intukuthelo

Ubuholi baKwaZulu-Natal buyehluleka ukuphumela eshashalazini, bucacise ngekusasa leMeya kaMasipala i-Alfred Duma, eMnambithi, enyakatho ntshonalanga nesifundazwe,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amazwibela emibono yabantu ngesifo iCoronavirus

Ngemuva nje kokuthi uMnyango Wezempilo uqinisekile ukuthi sekutholakale ukuthi kunowesilisa ohlaselwe yilesi sifo, elaboHlanga ligijime…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
USeme uhlonishwa ngokuqanjwa kwesibhedlela ngaye

Makhathaleni kuwona lo nyaka kuzokwethulwa emphakathini isibhedlela sikanokusho esiseBridge City, KwaMashu, enyakatho yeTheku esiqanjwe ngomsunguli…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ichilo: Kuquluswa kuqulusiwe eHlalankosi

Isenzima impilo emphakathini owakhele isigodini saseNdimhlane, endaweni yaseMsebe, esifundeni saKwaMandlakazi, kwaNongoma. Sekuyophela iminyaka engama-26 iNingizimu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umgolo nomphumela omubi emnothweni nemvelo

IVANGELI elishunyayelwa nsuku zaphuma lokubuyiselwa komhlaba kwaboHlanga nokuba abasezindaweni zaMakhosi bahlomule ngemisebenzi bekuzo liseyiphupho kubantu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kwakunobuntu obumangalisayo kubantu baKwaMashu

Kwaqopheka umlando owawunganakwanga ukuba ungabhalwa encwadini ngabaningi ngisengumfundi ngeminyaka yowe-1970. Kwakunomama uMaNdlela kaNomusa ‘uNo’ Khanyile…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uthukulula amandla embokodo uDkt uMtshali

Isihabasheki sembokodo yoMkhonto Wesizwe saseSobantu eMgungundlovu esayibamba emzabalazweni wokukhulula uwoHlanga emaketangweni engcindezelo, sesiqale omunye umzabalazo.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkinga yamanzi e-Adams Mission ingahlukanisa umphakathi

INDAWO i-Adams Mission iyinoni kulezi zinsuku ngokuba nodedangendlale womhlaba abantu abakwazi ukuwuthenga bakhe izithabathaba zemizi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMasipala uphika eyamanzi eMaqongqo

  INKINGA yokushoda kwamanzi ekhungethe iNingizimu Afrika isigadle kwezwela nasemphakathini waseMaqongqo ngaphansi kukaWadi 1 njengoba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ufuna ubulungiswa ngomxhaso kamfowabo

  EMVENI kokuba uMasipala i-Ethekwini umemezele uhlelo olusha lokwakhiwa kwezindlu kuzona zonke izindawo ezilakhele  ukuze…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sekuphele iminyaka ongaboni elinde umxhaso kuMasipala

  SEKUYOPHELA unyaka wesikhombisa owesilisa wasoBuka, eMelmoth oyimpumputhe ohlala yedwana efukwini elingenaphahla ngenxa yenkohlakalo ethinta…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bakhala ngentuthuko engabonwa kwanhlobo eSlangspruit

  UKHALA ngokungahlonishwa kwegama lengqalabutho yomzabalazo uMnu uMoses “Madevu” Mabhida umphakathi waseSlangspruit naseDenmark eMgungundlovu ovale…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Usola izinduna ugogo odlelwe isiza esinamathuna

  NAKUBA iNingizimu Afrika inomlando ongemuhle ngemithetho eyayicindezela abesifazane ezindabeni ezithinta ukwabiwa komhlaba njengemithetho yesintu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bazile ukudla ngobugebengu

  Sekubulawe abantu abevile kuma-20 kusuka ngonyaka odlule abanye besemakhaya   EMUVA kwezigameko eziningi zodlame…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umphakathi namangwevu ngaphambi kokhetho

NGAPHAMBI kokhetho lukazwelonke oluzobanjwa ngoLwesithathu oluzayo imiphakathi eminingi eNingizimu Afrika iphenduke inkundla yemibhikisho yezidingo ebinodlame…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Waze wampofu umphakathi wakwaMakhukhula ube ucebile

NGITHI ake ngiphawule kwelakho ngokuqwashisa umphakathi kanye noHulumeni ngamaqola aqola umhlabathi wabantu abasuke bebuyiselwa wona.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bakhala ngokulindiswa umnyama ongenafu koLindela nakwaMashu

KUZE kube imanje udaba okuyilo olusematheni olomhlaba ukuthi ubuyele kwaboHlanga. Inkinga ekhona eyokuthi asikabonakali isixazululo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Basabisa ngokusaphaza indle emgwaqeni “eDenmark”

NJENGOBA zisondela izinsuku zokhetho nomphakathi awuzibekile phansi ngemibhikisho yezidingo ezindaweni ezakhele uMgungundlovu. Ngeledlule umphakathi wase-14…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now