nguSolwazi uLincoln Zamokuhle Mthokozisi Khumalo

USolwazi uZ.L.M. Khumalo uyiNhloko Yezilimi Zase-Afrika e-University of Zululand. Uyilungu lesigungu le-Insika YamaNtungwa nelungu loMkhandlu Wesilondolozimagugu iVoortrekker neloMkhandlu Wesilondolozimagugu iNcome.

12 Articles Published | Follow:
Kuba sengathi nguwe wedwa oququdwa umzwangedwa

Uma ukhungethwe okukukhungethe namehlo kuba sengathi afinyele Umuntu ngokumilwa yinsumpa ekhaleni uye aphatheke kabi ecabanga…

Umthombo uqeda inxano nokulowo ongazi ungathi womile

Okukhanyayo ukuthi ngelinye ilanga izingane sezibuka emuva, zibona umonakalo okuzo, zibona inzuzo ekuzo, ziyakwazi ukuqhathanisa…

Umculo, ingoma nokuhuba kwezinyoni

Ungabezwa sebemusho, bemhasha kusongane unwele manje umathebathebane ongampunga njengoheshane bethi: Mathebathebane!  Wayishay’ indlamu,  Wayibek’ esangweni! …

Ilanda likuxhopha ngobumhlophe balo liseza kude

Ukunona esikunkankanya ngenhla ufakazi oqanda ikhanda wakho yindlanzi. Indlanzi ungayedlula endleleni uyibona ubuncane uyeye, kanti…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuwubulwane ukukhipha umsila kumuntu, kuwubuntu ukukhothana amanxeba kwezilwane

Ngamanga ukuthi umuntu akanamsila, bayawazisa oweveli Zisuke zingayikhothi amanxeba wena owabona inja ikhotha enye amanxeba…

Ukubonga: Othi ‘angibongi’ ubonga ngokwedlulele

Ukwaneliseka nenkuthazo kulethwa ukubonga nokubongwa kanjalo nokubongelwa Ayikho into eyedlula ukubonga nokubongwa kumuntu. Angakwenzela nanoma…

Ayithandabuzwa indoda: Akungabi bikho mvunge ngawe uyindoda

Kuyakhanya ukuthi indoda ukuba ibe yindoda kunezimiso nemigomo

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umashayabhuqe ukushiya ufana netwani lengulube

Isihe nesihawu sishile kwezinye izinhliziyo, kweminye imizi, kwamanye amazwe nasezingxenyeni eziningi zomhlaba. Umuntu uma usumshaye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubunyoka benyoka busebunyokeni bayo ngezindlela ezahlukene

Uma usuze wabizwa ngenyoka ngenxa yobuvila usuke usuhlule, kubhala uSolwazi uZ.L.M Khumalo

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuthandiswa kuminxa yonke, kuqala kugcine kumuntu

Ukuthandiswa nokwenyanyiswa kungebe nje kumyeni kuphela

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isizwe sihloba ngezintombi nezinsizwa zaso

Izintombi zesizwe nesizwe ziyizimbali kuso. Kulapho isizwe nesizwe esizibuka siziqhayise khona ngoba ziqhakaza zihlobe ngemibalabala…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Siqala i-eseyi entsha ethi – Sengathi Nguwe Wedwa

Siqala i-eseyi ethi Sengathi Uwena Wedwa eqinisa idolo umphakathi ukuthi ungalahli ithemba ngoba awuwedwa kulokhu…