nguZodwa Zondi

UZodwa Zondi ungumshicileli omkhulu wezilimi zendabuko kwaShuter and Shooter

11 Articles Published | Follow:
Sicobelelana ngencwadi yombhalo womdlalo

Incwadi yemibhalo womdlalo iqukethe umbhalo osuke ubhalwe ngendlela eveza abalingiswa bezikhulumela bona ngqo. Ngakho-ke kulolu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isakhiwo sombhalo wencwadi yezindaba ezimfushane

Kweledlule sinike amanqampunqampu ngombhalo wencwadi eyinoveli. Lokhu kungenhloso yokunikeza isithombe ngemicikilisho eyahlukene emibhalweni yamanoveli. Namuhla…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umdwebi uyasiza kwezokushicilela

Phambilini sabalula ukuthi baningi ababamba iqhaza ekushicilelweni komsebenzi obhaliwe. IsiZulu sithi ‘injobo enhle ithungelwa ebandla’. …...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinhlobo zabahleli kwezokushicilela zinemisebenzi engafani

Phambilini sanikeza amanqampunqampu ngegalelo lomhleli ngoba phela besingeke sigeqe amagula singemuki. Kulawa manqampunqampu sabuka ukuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Likhulu iqhaza lomhleli emkhakheni wezokushicilela

Ukushicilela kungenye yezindlela zokuqinisekisa ukusabalala kolwazi ukuze sakhe isizwe esambulelekile. Ngakho-ke kubalulekile ukukhumbula ukuthi ‘umuntu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Akuvumelekile ukwephula ilungelo lobunikazi eliklanyelwe isikhathi

Kweledlule sethembise ukuthi sizokhuluma ngokwephulwa kwelungelomnikazi. Ngibone kukuhle siyibambe ezimpondweni namuhla.  Ilungelomnikazi ilungelo lobunikazi eliklanyelwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukusebenzisana nababhali kusemqoka kumshicileli

Umshicileli ungumshicileli ngenxa yokuba khona kwababhali. Ngaphandle kwababhali, awukho umsebenzi wabashicileli. Kuzokhumbuleka ukuthi emasontweni adlulile…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Eminye yemisebenzi yomshicileli ukulawula imisebenzi

Umshicileli kufanele futhi kuyaphoqa ukuthi abe nekhono lokulawula amaphrojekthi noma imisebenzi.  Sizokhumbula ukuthi sake sakuveza…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amathuba emkhakheni wokushicilela imisebenzi yezikole

Sisahlezi lapha endabeni yamathuba emkhakheni wokushicilela. Njengoba izwe libhekene nokwentuleka kwemisebenzi nezinga lobubha lindlondlobala, thina…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kubaluleke kakhulu kubashicileli ukuzithuthukisa

Kweledlule sike sacobelelana ngemigudu ehanjwa umbhalo uma uzoshicilelwa. Namuhla ngithanda sibheke abantu abashicilelayo. Kuyiqiniso ukuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kabanzi ngamabhuku: Inqubo yokushicilela inemigudu

Namuhla ngithanda sike sibheke ukuthi ukushicilelwa kwebhuku kuhamba kanjani. Liqhamuka sekuyibhuku nje, liguduze miphi imigudu.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now