nguGugulethu Xaba

UMnu uXaba ungumsunguli we-Adamopix. Uyilulungu leBhodi yenkampani eklelisiwe kuJSE iCorwil Ltd.

52 Articles Published | Follow:
Isiyingi sokuqhutshezelwa kwesivumelwano sezohwebo lwamazwe ase-Afrika

okucaciswa yilesi sivumelwano, udaba olulokhu luyinzukayikeyi lwezokumbiwa phansi. Kuzokhumbuleka ukuthi cishe wonke amazwe ase-Afrika zonke izinto ezimbiwa phansi, ayazithatha zingahluziwe zinjalo, aziyise phesheya kwezilwandle ziyohluzwa khona qede zibuye lapha sezimba eqolo.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inyanga ye-Afrika nomnotho wayo

Kule nyanga uNhlaba sizobe sibheka umnotho wezwekazi i-Afrika. Le nyanga eyaqoshwa emlandweni we-Afrika njengenyanga yokugubha…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umnotho nenkululeko akubonakale kusezandleni zaboHlanga

INingizimu Afrika beyigubha iminyaka engama 27 yathola inkululeko. Namuhla sibheka ngamafuphi le nkululeko esigabeni sezomnotho. …...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iphupho lobunye bezwekazi i-Afrika lingabhuntshiswa ubudedengu kwezomnotho

Kunomlilo osekulokhu ufufusa kuleli, okungathi nxa ungaqaphelisiswa buchitheke bugayiwe phakathi komAfrika nomAfrika.  Ukwanda kwezinsolo ezithi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isidingo soguqukongqangi kwezomnotho welakuleli

Kule nyanga eyaziwa ngeyenkululeko kwelaseNingizimu Afrika, sibheka udaba loguquko kwezomnotho. Mhla zingama-27 kuMbasa kunyaka wezi-2021…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umdeshi uqhoqhobele ifa laboHlanga eMagudu ngasoPhongolo

Yize kusaqhubeka ukulwela udaba lokubuyiswa komhlaba waboHlanga usuka kubadeshi, kukhona udaba okumele malulungiswe kulabo asebevele…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ISILO besizibambela kwezomnotho nakwezolimo

Ngalesi sikhathi lapho uZulu, iNingizimu Afrika namazwe amaningi begobodisile, bezilele oMdala wethu, iSILO SamaBandla, uNomthebe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imboni ekhulayo eNingizimu Afrika

Nokusebenzisa izindlela zobuchwepheshe kube nomthelela omuhle ekwandiseni imisebenzi UMengameli wezwe, uMnu uCyril Ramaphosa, njalo ngokuqala…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isithebe saboHlanga emnothweni kuleli

Sisazolokhu siqhubeka sibheka ukuthuthuka kwe-Afrika esigabeni sezomnotho.  Kuleli viki, mhla zilishumi kuMbasa, iSekela liNgqongqoshe eMnyangweni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umnyango wokuqoqwa kwentela nezomnotho

Mhla zingama-31 kuNdasa bekuphela unyaka wezimali wezi-2020/21 ehhovisi elibhekelele ukuqoqwa kwezimali zentela eNingizimu Afrika, i-South…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isigaba esinzulu se-African Continental Free Trade Area

Umgqigqo ngesivumelwano sokuhwebelana samazwe ezwekazi i-Afrika selokhu uqhubeke njalo. Kuzokhumbuleka ukuthi sike sabhala ngalesi sivumelwano…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukwethulwa kwebhange elisha labesifazane iYWBN

Kodwa bazimisele ukwamukela abesilisa ukutshala imali Kwakungowezi-2011 lapho owesifazane owabe eneminyaka engama-24 nje vo aqala…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ISILO besizibambela mathupha kwezomnotho wezolimo

Namuhla lapho uZulu, iNingizimu Afrika namazwe amaningi begobodisile, bezilele oMdala wethu, iSILO Samabandla, uNomthebe wesizwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukwehla komnotho okungakaze kube khona kwelaseNingizimu Afrika

Ukuqala kweviki kulethele leli izindaba ezimbi ngezomnotho. Lowo ongumphathi weStatsSA okuwumnyango obhekelele ukubalwa kwabantu nezinkomba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Intokazi esencane esingene shi embonini yensangu

Ayizange idikibaliswe wukugqoza kwamathuba kepha yazikhandla yasebenza  Igama lakhe nguNokukhanya Nxumalo. Le ntokazi esencane izalwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Lukhulu oluze nomnotho wamaganu esizweni sakwaTembe

Izakhamuzi zakulezi zindawo ikakhulukazi abesifazane seziqalile ukuhlomula kulesi sithelo ngamathuba omsebenzi nangemali yokuziphilisa   Namuhla…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isihlahla umhlakuva othakathiwe ungakhiqiza uwoyela omuningi

Lesi esinye sezihlahla ezizimilelayo lapha eNingizimu Afrika. Ngaphambili sike sabhala ngezinye zezihlahla ezimndeni munye nalesi,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isivumelwano sokusebenzisana kwezinhlangano zaboHlanga eNingizimu Afrika

Selokhu inhlangano ebusayo ithathe ihlandla lesithupha umbuso, kunento ebonakala ifufusa, futhi kamumva nje iyagalawela. Lokhu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sibheka isethulozimali sikaNgqongqoshe Wezezimali

NgoLwesithathu mhla zingama-24 kuNdasa uNgqongqoshe Wezezimali, uMnu uTito Mboweni ubeke isethulomali ezweni. Bekuyisethulomali sonyaka lesi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuhlabana kwe-Afrika ngowesifazane kwesiphezulu kuWTO

Ukuqokwa kokuqala ngqa komAfrika futhi nokungowesifazane woHlanga ukuthi abe nguMqondisi Jikelele wenhlangano yezizwe kwezokuhwebelana iWorld…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
I-Afrika ihlonzwa njengekusasa lomkhiqizo omkhulu woju

Izinyosi yizilwanyana ezincane kepha ezibaluleke kakhulu emvelweni. Ngokombiko weNorton Rose Fullbright, esisodwa kwezintathu izitshalo kumbe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ezohwebo ngesikhathi sokhuvethe

Njengemvula efika kungazelele muntu, unyaka wezi-2020 utheleke nesigemegeme esikhulukazi sokhuvethe. Ukhuvethe lolu lunise okwemvula maqede…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kunyakaza iNingizimu Afrika ngomthelela weCOVID-19 nangomnotho wamazwe ezikhishwe

Izigameko ezenzeka kamuva emhlabeni wonke jikelele zibonakala zingabikezelanga. Namuhla sibona isifo esingumbhedukane sesidlangile sasabalala namazwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuhweba ngogesi sekuvulelekile kuwonke wonke

Njalo nxa kunenkinga esuke ibhekene nezwe, kuyaye kumele kubhekwe izindlela ezintsha zokusebenza ukuze kuvele izixazululo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now