ONgangezwe Lakhe

INgonyama kaZulu esesihlalweni ingowolibo lweLembe.

14 Articles Published | Follow:
Inkulumo yokugcina yeSilo esizweni

Lena yinkulumo yoMdala yokugcina nayethula njengengxenye yesikhumbuzo seminyaka eyi-142 yeMpi yaseSandlwana mhla zingama-22 kuMasingana ngowezi-2021…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UYAMEMEZA OKANDABA

INKULUMO YESILO NGOSUKU LOKUGUBHA IMINYAKA EYI-142 YEMPI YASE SANDLWANA NGAPHANSI KWENGQIKITHI ETHI: UKHUVETHE IMPI YESIZUKULWANE…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ISILO sethule ibutho emphakathini nakuHulumeni

Inkulumo yeSILO ngoMkhosi WoSelwa, eNyokeni kwaNongoma ngoLwezi wezi-2020 Kuleso naleso sizwe siyafika isikhathi sokubheka emuva…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IMbube ibabaza imihlola, amanyala nechilo okwenziwa abesilisa

INkulumo Yesizwe eMkhosini WoMhlanga eNyokeni kwaNongoma, mhla zi-5 kuMandulo wezi-2020 UMkhosi WoMhlanga ungumkhuleko ojulile. Ngawo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkulumo yeSILO eMkhosini wonomathemba mhla ziyisi-8 kuNcwaba ngowezi-2020

Sihlangana ngesikhathi lapho isizwe sibhekene nomzabalazo onzima wempilo. Sihlangana lapho imindeni eminingi isemanzini ngenxa yokhuvethe.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ISILO sicela isipho sempilo kubantu

Umyalezo weSILO wokugubha iminyaka engamashumi ayisikhombisa nambili sabona ilanga, ngomhla zingama-27 kuNtulikazi ngowezi -2020  Bantu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sihlabe ngedolo phezu kwesihlangu iSILO sanxusela ama-Afrika

Umlayezo weSILO mhla zi-4 kuNtulikazi wezi-2020 ngosuku lokukhumbula ukubhujiswa kweSigodlo sasOndini ngowezi-1879  Ngale ntambama ngikhuluma…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Udlame ngokobulili luyishwa nechilo esizweni

INkinga yodlame ngokobulili ilokhu ihlaziywa yizifundiswa ezahlukene nabanye abaphawulayo. Lapho kusukelwa khona akufani, kukhona okusukela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ISILO sikhuthaze abesifazane ngokuvikela umhlaba

Inkulumo yeSILO eMkhosini weSivivane eSigodlweni kwakhangela, kwaNongoma mhla zi-3 kuNcwaba ngowezi-2019 “INdlunkulu ekhona phakathi kwethu,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkulumo yeSILO embizweni kaZulu yesibili oNdini mhla zizine kuNtulikazi

  Ngonyaka owedlule sihlangene kuyo le ndawo ngesizathu esehlukileyo. Esabe sihlangene ngakho kwabe kusithinta sonke…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
OMdala uthi uZulu akakhonzi kwezinye izizwe

“INDLUNKULU ekhona phakathi kwethu. Mntwana wakwaPhindangene. UNkosi yaseCongo eyisimenywa sami, aMakhosi nezinhlaka zoBukhosi. UMphathiswa uNomusa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ISILO sigcizelele ubunye nokulwa nendlala

SOMLOMO neSekela lakho, uNdunakulu wesifundazwe uMhlonishwa uMchunu. Amalungu ale Ndlu enhloniphekileyo, aMakhosi nezinhlaka zoBukhosi ezikhona…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMnguni Omnyama ulila ngempatho enikezwa uZulu

INDLUNKULU ekhona phakathi kwethu, uMntwana wakwaPhindangene, uSihlalo weNdlu iNkosi uChiliza, aMakhosi nezinhlaka zoBukhosi. Ngiyabingelela. Ngiyabonga ngobukhona kwenu kanjalo nokuzinika isikhathi sokuxoxa ngalokho okumele…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkulumo yeSILO yokukhuza udlame

Lena yinkulumo yeSILO esayethula eMoses Mabhida ngomhla zingama 20 kuMbasa 2015. Lapha Ongangezwe Lakhe wayebabaza…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now