nguSolwazi u-Otty Nxumalo

USol uNxumalo ngungoti wolimi nomhlali wezincwadi ezahlukene.

33 Articles Published | Follow:
ISILILO : Hamba Kahle Qhawe Mfu Erlo Stegen

Hamba kahle qhawe lamaqhawe thwala umqhele wakho bese ulala embhedeni uthi ja. Phakathi kwakho namazulu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Into angayemukeli wayengayemukeli

Iqhawe lakwaZulu lithunukwa ngezibongo zalo. Zisukela ebuqhaweni zize ziyilande indaba yakhe ngisho esesithele kulo mhlaba.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umntwana ulwile ukulwa okuhle

Aphumaphi amagama akwazi ukwenanela, ukuhalalisa, ukubonga nokuchaza umuntu akuzwayo emzimbeni nasemoyeni ngokuguqa kweqhawe emaqhaweni uMntwana…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amafagugu esizwe: Kasikhumbuzane umlando sicabe imvomva

Ezinye izizwe kazivamisile ukuneseka noma ukunenamela uma nigubha amafagugu enu ikakhulukazi uma kade enibukela phansi noma efunde imibhalo eminingi enijivazayo. Kayikhulunywa uma kade enigqilazile.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukusondelana kwamaZulu nenkomo kujulile

Abantu bakwaZulu basondelene nenkomo ngendlela ebanzi ngokungeze kwalinganiseka. Futhi akulula nokubalula ukuthi ukusimama komuntu enkomeni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uchungechunge ngeSihlalo: Lapho buyini uBukhosi noma iSihlalo?

Akekho ungcweti, ungoti, ngisho injulalwazi engachaza ngokuphelele ukuthi ubukhosi buyini. Akekho futhi owendlunkulu nowake wahlala eSihlalweni…

Imisebenzi yakhe emphakathini iyomlandela umufi umama uNzuza

Akudingekile ube ngusombusazwe, inkosikazi yebhantshi, yisifundiswa, kade wenze okusukumisa abantu phansi badumise uNkulunkulu ngawe.  Lena…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Lashona emini kwakhala izihlonono

Endlini sekuthule cwaka. Ngingene ngikhokhoba nginyathela kancane. Bekufanele ngabe ngigaqile. Kodwa uMntanenkosi uShiyiwe Mantfombi Dlamini…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Intshumayelo kaMfu uHawu Mbatha kukhulekelwa izwe

Zivelaphi izimpi, nokulwa kuvelaphi Phakathi kwenu na?… Aninalutho ngokuba ningaceli, niyacela nokho anemukeliswa ngokuba nicela…

Uma sekuncancathiwe umkhawulo wutalagu

Sivivela ukuqondana nalowo muhla ocwebesekile emehlweni kaNkulunkulu.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uma sekuncancathiwe umkhawulo wutalagu

Sisakhula wawubona umuntu omdala ephethe uthayela umaguludla, unemivinqi, athi uyawuncancatha. Wayethi uzowuncancatha uze wenze intando…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMDLOKOMBANA: Inkosana, umkhulu, ubaba wesizwe neNkosi

Njengengxenye yesikhumbuzo sokwebuza kweSILO, ElaboHlanga lizokhiqiza ibhukwana lamancoko noma amakhathuni ngoMdlokombana. Lezi ngezinye zezihloko ezikhona.…

Ubuholi obuqotho ngesikhathi esifanele eNingizimu Afrika

Izikhathi eziguquguqukayo. Isimo esishintsha ibhulakufesi libe yidina kuthi idina libe yibhulakufesi. Amantwenguntwengu angumphumela wethumba ebelivuthwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubuholi obuqotho ngesikhathi esifanele

Izikhathi eziguquguqukayo. Isimo esishintsha ibhulakufesi libe yidina kuthi idina libe yibhulakufesi. Amantwenguntwengu angumphumela wethumba ebelivuthwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sithini ngeNkandla? Ingwenya idla uhlobo eyake yaludla

Lesi saga siyazichaza. Sisho ukuthi ingwenya eyake yadla umuntu ibe isizingela abantu ngoba isuke seyake…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isililo: Izinkondlo nemvunge kuyolanda ngabo

Lala ngokuthula Solwazi James Stephen Mzilikazi Khumalo (89)Ukufa kakukwazi ukubalaya labo abasuke belayezile ukuthi uma…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Igcokama ngokubhala nobulona uMfuniselwa John Bhengu lisathe khumu

Uma sivuka sibona kuntwela ezansi, sibona kuyikizela amacembe ezihlahleni. Sibone inyoni iphaphazelisa amaphiko ihleli kuso…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umengulo ngo-DBZ Ntuli

Imibhalo yesintu ingaphezulu
kwesingakucabanga nokukuchaza.
Iqukethe ubutoti, ubunzulu,
ingcwenga, umpe, inkazimulo,
konke okusihaqile.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ziyini izibongo? Nantu ugqozi olusha

Izibongo wumgedezo obunjwe ngamagama anobunkondlo akhuluma ngaMakhosi, ngamaqhawe nabavelele, ampongolozwa yimbongi ehaya ngezigameko empilweni yobongelwayo. …...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Lashona emini kwakhala izihlonono

Endlini sekuthule cwaka. Ngingene ngikhokhoba nginyathela kancane. Bekufanele ngabe ngigaqile. Kodwa uMntanenkosi uShiyiwe Mantfombi Dlamini…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ISILO Samabandla igugu lamagugu

Yasho inceku naseBhayibhelini yathi: “Ngiswele amazwi ayizinkulungwane okubonga.” Kayishongo ukuthi izinkulungwane ezingaki. Lokhu kwakwenziwa wukuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isililo: Usephumule kohlabayo nomagade uDkt uFrank Mdlalose

Umakhuluma kancane enze kakhulu. Kasikhaleli abake basikhalela. Kasidabuki ngokuhanjelwa abebesazisa.  Kasidumisi abasithandayo. Kasidumisi ababenelisiwe wudumo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
KwaSizabantu, engakubona nengikwaziyo

Kunemithetho nenqubo okubekiwe okwenza ukuthi imigomo yemishini igcineke okuwukufunda ukuzimela, ukuzithiba, ukunqoba ubuthaka nezifo, utshwala…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uphumule uxamu kavinjelwa kwezobuholi – uMama uSizakele Magwaza (89)

Kakukhulunywa ngabo ngoba kubukiswa ngokucikoza okuthile. Kabakhalelwa ngoba kulisiko ukukhala. Kukhulunywa ngabo ngoba izintaba, imifula,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now