nguSolwazi u-Otty Nxumalo

nguSolwazi u-Otty Nxumalo

USol uNxumalo ngungoti wolimi nomhlali wezincwadi ezahlukene.

24 Articles Published | Follow:
UMDLOKOMBANA: Inkosana, umkhulu, ubaba wesizwe neNkosi

Njengengxenye yesikhumbuzo sokwebuza kweSILO, ElaboHlanga lizokhiqiza ibhukwana lamancoko noma amakhathuni ngoMdlokombana. Lezi ngezinye zezihloko ezikhona.…

Amafagugu esizwe: Kasikhumbuzane umlando sicabe imvomva

Ezinye izizwe kazivamisile ukuneseka noma ukunenamela uma nigubha amafagugu enu ikakhulukazi uma kade enibukela phansi noma efunde imibhalo eminingi enijivazayo. Kayikhulunywa uma kade enigqilazile.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubuholi obuqotho ngesikhathi esifanele eNingizimu Afrika

Izikhathi eziguquguqukayo. Isimo esishintsha ibhulakufesi libe yidina kuthi idina libe yibhulakufesi. Amantwenguntwengu angumphumela wethumba ebelivuthwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubuholi obuqotho ngesikhathi esifanele

Izikhathi eziguquguqukayo. Isimo esishintsha ibhulakufesi libe yidina kuthi idina libe yibhulakufesi. Amantwenguntwengu angumphumela wethumba ebelivuthwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sithini ngeNkandla? Ingwenya idla uhlobo eyake yaludla

Lesi saga siyazichaza. Sisho ukuthi ingwenya eyake yadla umuntu ibe isizingela abantu ngoba isuke seyake…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isililo: Izinkondlo nemvunge kuyolanda ngabo

Lala ngokuthula Solwazi James Stephen Mzilikazi Khumalo (89)Ukufa kakukwazi ukubalaya labo abasuke belayezile ukuthi uma…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Igcokama ngokubhala nobulona uMfuniselwa John Bhengu lisathe khumu

Uma sivuka sibona kuntwela ezansi, sibona kuyikizela amacembe ezihlahleni. Sibone inyoni iphaphazelisa amaphiko ihleli kuso…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umengulo ngo-DBZ Ntuli

Imibhalo yesintu ingaphezulu
kwesingakucabanga nokukuchaza.
Iqukethe ubutoti, ubunzulu,
ingcwenga, umpe, inkazimulo,
konke okusihaqile.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ziyini izibongo? Nantu ugqozi olusha

Izibongo wumgedezo obunjwe ngamagama anobunkondlo akhuluma ngaMakhosi, ngamaqhawe nabavelele, ampongolozwa yimbongi ehaya ngezigameko empilweni yobongelwayo. …...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Lashona emini kwakhala izihlonono

Endlini sekuthule cwaka. Ngingene ngikhokhoba nginyathela kancane. Bekufanele ngabe ngigaqile. Kodwa uMntanenkosi uShiyiwe Mantfombi Dlamini…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ISILO Samabandla igugu lamagugu

Yasho inceku naseBhayibhelini yathi: “Ngiswele amazwi ayizinkulungwane okubonga.” Kayishongo ukuthi izinkulungwane ezingaki. Lokhu kwakwenziwa wukuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isililo: Usephumule kohlabayo nomagade uDkt uFrank Mdlalose

Umakhuluma kancane enze kakhulu. Kasikhaleli abake basikhalela. Kasidabuki ngokuhanjelwa abebesazisa.  Kasidumisi abasithandayo. Kasidumisi ababenelisiwe wudumo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
KwaSizabantu, engakubona nengikwaziyo

Kunemithetho nenqubo okubekiwe okwenza ukuthi imigomo yemishini igcineke okuwukufunda ukuzimela, ukuzithiba, ukunqoba ubuthaka nezifo, utshwala…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uphumule uxamu kavinjelwa kwezobuholi – uMama uSizakele Magwaza (89)

Kakukhulunywa ngabo ngoba kubukiswa ngokucikoza okuthile. Kabakhalelwa ngoba kulisiko ukukhala. Kukhulunywa ngabo ngoba izintaba, imifula,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ISILILO: Ukwedlula koMntwana uThibelamambuka

INdlunkulu, abasebenza noMntwana uThibela nabangani bakhe bafele phakathi bengakwazi nokuyophosa itshe ngenxa yokhuvethe olungathi lwehlula…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ibhuku likaMwelase eliqukethe izingxoxo eziguqula impilo yakho nelivula amehlo

Lapho eyini umuntu? Ungumphumela wobuntu obusuka komunye kuzaleke obunye? Ungumphumela wemfihlo emthokomalisayo imondle imsingathe esezulwini…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuzalwa kweSILO: UMagasela nezindaba ezimnandi eNdlunkulu kaZulu

Kuleli binzana ababhali balanda ngezigigaba ezandulela ukufika kweSILO uZwelithini kaBhekuzulu emhlabeni UMagasela, owayewugalagala lomthandazi, wathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Lindisa ndoda yamadoda ndlelanhle

Ngabe kungcono ukuba kukhona amagama akhiyelwayo kuthiwe ayosetshenziswa kuphela uma sekukhulunywa ngobani nobani. Kwakuyoshiwo lokho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukusondelana kwamaZulu nenkomo kujulile

Abantu bakwaZulu basondelene nenkomo ngendlela ebanzi ngokungeze kwalinganiseka. Futhi akulula nokubalula ukuthi ukusimama komuntu enkomeni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Phumula Duma Pewa: Qhawe ngosiba

Ngiyalazi ilanga malintwela Ngiyalibuka lishanel’ ubumnyama Libingelelwa zintaba namathombonkala Limoyizelelwa ngamafu elidedela Lifilizelwe zinkanyezi zilidedela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isililo: Nsizwa Yezinziswa

Bathi umhlaba kawunoni, beqondise emhlabathini, wona ungumaminzela. Thina sithi lo mhlaba esihamba kuwo uyanona ngezinsizwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izilimi zase-Afrika ukhokho wokhokho wezilimi

Emveni kokukhuluma ngokuvelela kokwethiwa kwamagama abantu nokwendalo jikelele ngesiZulu emsakazweni iZululand FM kulawa masonto edlule…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UPhapha ukhuthaza i-Afrika ukuthi ibekezele yize kunzima

UNGABA nezimpazamo, ube nelukuluku, uthukuthele nokuthukuthela, kodwa uze ungalibali yikuthi impilo yakho ingumshikashika omkhulukazi onokuba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMuthi oMkhulu uwile: Lala ngokuthula Dkt Joshua Radebe

NGEKE sisikhihle ngawe ngoba sophikiswa ngamahlamvu ahlabelela engathuli kungathi umoya uwasondeze emlonyeni wawo njengesitolotolo. NGEKE…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now