EzoHulumeni Bendawo

Umphakathi ukhala ngokuba uhubhu lukabhejane kukaMasipala kolwamanzi

Uhlaka olumele umphakathi ezindaweni ezingaphansi kweVerulam, ePhoenix, e-Ottawa nasoThongathi ukhala ngokuba uhubhu kabhejane kwezikhulu zikaMasipala iTheku

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IMeya yaseNewcastle izokwethula inkulumo yesimo sedolobha

UMasipala iNewcastle uke waba sematheni ngesikweletu esiphezulu senkampani ehlinzeka ngogesi kuleli u-Eskom.  Emasontweni amathathu edlule…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ipolitiki yamaqembu: UMfundisi, ziyamthimula ezakwabo

Siveza incwadi ethunyelwe nguMntwana imxusa ukuba angenelele Ngesikhathi sekusele izinyanga ezimbalwa kube khona ukhetho loHulumeni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMsunduzi ucela usizo enkampanini ehlinzeka ngogesi kuleli

UMasipala uMsunduzi usalokhu ulusebenze njalo udaba lokulungisa ingqalasizinda yawo esihanjelwe isikhathi. Ezinye zezinkinga ezihlasele uMsunduzi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ayivumi ukucima imililo komasipala nakulokhu

Ukungaphathi kahle nokungathembeki kwezinye izisebenzi zomasipala kuholele ekutheni baqashwe ngolokhozi   Kubo bonke ohulumeni abakhona…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMnyango uyaziphungela

Siyabonga ngokunikezwa ithuba lokuthi uMnyango uphendule kulolu daba ukuze kuqondiswe izinto ezimbalwa ezibekeka sengathi ziyisiminya…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imizamo ephunzile ebaQulusini ngeMeneja yoMkhandlu

USomlomo kaMasipala AbaQulusi usola inhlese yezepolitiki ngemizamo youchitha iMeneja ekhona njengamanje okunguMnu uBonga Evert Ntanzi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kugqama amazondo kolukaNtanzi wasebaQulusini

Imibiko emithathu yakamuva imkhipha phambili kepha umnyango ungahle uphikelele Cishe uma kukhona izindondo zemeneja engadla…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bathi uNtuli uginge indlovu eMtubatuba

Amazondo eNkatha, ukusetshenziswa kwabezindaba nokudlaliswa kwenkece kuthiwa yikho okuthathe iNkatha emsamo kwayibeka emnyango, kwathatha i-ANC…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imibhikisho iveza obala inkohlakalo kuMasipala Ingquza

Yenekwe obala inkohlakalo eMkhandlwini Ingquza esifundazweni i-Eastern Cape ngesikhathi izakhamuzi ebezibhikisha zibambisene kanye nosomabhizinisi bendawo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMsunduzi uqikelela imigomo nemiyalelo

UMasipala yiwo oba semehlweni abantu kuHulumeni njengoba kuwuHulumeni wasekhaya. Njengoba kuqale ukhuvethe eNingizimu Afrika, owokuqala…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umlilo wemfucuza ubafice bemi ngankomo aboMsunduzi kulokhu

Mhla lulunye kuNhlolanja kophezulu kuqubuke umlilo entathakusa eLandfill Site ekuNew England Road, eMgungundlovu. UMnu uSipho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ITheku: Ikhiwane elihle ligcwala izibungu

UKhongolose nesinqumo esinqala sokubangula iva okungathi uma wenze kabi buchitheke bugayiwe UBUHLE bedolobha iTheku bubatshazwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
USALGA usenobudlelwano nabezemfundo ephakeme

UKUZE kwenziwe ngcono isimo sokuphatha kohulumeni bendawo eNingizimu Afrika, iSouth African Local Government Association (SALGA)…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kubukeka zisobishini izikhulu eMkhanyakude

KUNGAKAPHOLI maseko kuputshuke umbiko woMcwaningimabhuku oqukethe okushaqisayo ngokusetshenziswa budlabha kwezigidi zemali eMkhandlwini waseMkhanyakude leli phephandaba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umcwaningimabhuku uvumbulule okushaqisayo eMkhanyakude

Umbiko obulindwe ngabomvu uvumbulule umsanka othinta izikhulu nowe-IEC   UMBIKO kaMcwaningima-bhuku Omkhulu usuphinde wavumbulula enye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now