Igunundu Podcast

18 Articles Published | Follow:
UMvikeli weButho: Imizamo yeSILO yokugeza iButho kukhucululeke ipolitiki yamaqembu

Kulesi siqephu uMfo wakwaNomajalimane (onguMhluzi Omkhulu kwelaboHlanga) usilandisa ngemizamo yeSILO yokugeza iButho kukhucululeke ipolitiki yamaqembu.…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
UNomanzi: Masifundisane ngobumqoka bokulawula amanzi

UNomanzi (olifuzamuntu) ungowesifazane wasekhaya okhaliphile ofundisa umphakathi nobumqoka bokulawula amanzi....

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Iphodikhasti: Amazwi okugcina

Kulolu chungechunge lweziqephu umlaleli ulalela amanye amagama akhulunywa yiSILO sisephakathi kwethu.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Iphodikhasti: Aphi amadoda?

Ngesikhathi kunokuxokozela koMkhulu kunombuzo ekutheni siphi isizwe?

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Iphodikhasti: Isangoma esibhula ngomthandazo

Kulesi siqephu ElaboHlanga libungaza impilo yeSILO sisephakathi kwethu.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Iphodikhasti: Izwe Lithini?

Lalela isiqephu sokuqala sochungechunge lwephodikhasti ebungaza iminyaka engama-73 yokuzalwa kweSILO esesiNyandezulu.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
#UMsombulukoWesinqumo: Abe-ABC bathi amakhono nengqalasizinda yinhliziyo yentuthuko

Uthi isixazululo silele ekufakeni abantu abanamakhono kanye nokuthuthukisa ingqalasizinda kakhulukazi ezindaweni zakobantu, emakhaya nasemalokishini.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Iphodikhasti: Ukuntuleka kwamathuba emisebenzi eNingizimu Afrika

Kulesi siqephu uMnu uNhlanhla Mtaka uhlaziya ipolitiki yezomnotho kuleli ugxile kwaboHlanga, abachaza njengabakhi bezimoto bengazigibeli.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Iwebhina: Ikhonco elintulekayo kohulumeni bendawo

Kulesi siqephu uMtaka umeme uSolwazi uSomadoda Fikeni nohlonishwa kakhulu emkhakheni wezokuhlaziya phakathi kokunye ipolitiki, ipolitiki yezomnotho kanye nezokubuswa nokuphatha.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
#UMsombulukoWokhetho: Isikhongeli sokhetho siyisi vumelwano phakathi kweqembu nomvoti

Kulesi siqephu uMtaka uxoxa noSolwazi uBheki Mngomezulu ngobumqoka besikhongeli nokuthi abavoti bangaselusa kanjani ngale kokhetho.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
#UMsombulukoWesinqumo: I-PAC ithi ineqhingasu lokutakula omasipala kuleli

Kulokhu bathembisa ukuthi imibango yangaphakathi sekuyindulo elibi, bathi sebekulungisile ukukhuluma ngokhetho lohulumeni bendawo bathi baphethe lokho i-Azania ( iNingizimu Afrika) ekudingayo kakhulukazi komasipala.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
#UMsombulukoWokhetho:I-IFP ithi abavoti abayethembe ngohulumeni bendawo kuleminyaka emihlanu ezayo

i-IFP linikeza isiqiniseko sokuthi uma nivotele lona nizobe nivotele uHulumeni Wendawo ozobusa ngobuqotho, onobuholi ongabethemba. UHulumeni ozoletha intuthuko ozoyithinta ngezandla uyibone ngamehlo: ugesi, amanzi ahlanzekile, imigwaqo, izindlu, ukuthuthwa kukadoti

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
#UMsombulukoWesinqumo: I-Democratic Alliance ithi yiyo kuphela eyenza izinto zenzeke

Lapha uNtusi uveza lokho athi kwenza behluke eqenjini elibusayo nakwamanye aphikisayo nathi ngenxa yalokho abavoti kumele bakhethe phakathi kwezethembiso kanye ne-DA eyenza izinto zenzeke.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
#UMsombulukoWesinqumo: I-African Transformation Movement ithi intuthuko ayisuke emadolobheni ibheke emakhaya, kobantu

Kulesi siqephu uMtaka uxoxa noMnu uSbusiso Mncwabe ngesikhongeli se-ATM.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
#UMsombulukoWesinqumo: Izitoyitoyi zithi zifuna izinguquko manje!

Abe Economic Freedom Fighters bathi bangumalamulela kusimo senkohlakalo ezweni. Bathi aboHlanga kumele babone izinguquko manje. Bathi sebekulungele ukuphatha.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Iphosikhasti: UMsombuluko Wesinqumo – Imithetho Yokhetho Isiqephu Sesibili

Kulesi siqephu uMtaka uxoxa noMnu uMawethu Mosery oyiSikhulu Esiphezulu ku-IEC kuzwelonke. Babheka imithetho yokhetho njengoba kuzoba nokhetho lohulumeni wendawo mhla lu-1 kuLwezi.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
#UMsombuluko Wesinqumo – Yazi kabanzi ngemithetho yokhetho

Kulesi siqephu uMtaka uxoxa noMnu uMawethu Mosery oyiSikhulu Esiphezulu ku-IEC kuzwelonke. Babheka imithetho yokhetho njengoba kuzoba nokhetho lohulumeni wendawo mhla lu-1 kuLwezi.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ubumqoka bokubhala nokushicilela ngesiZulu

Kulesi siqephu sokuqala uMfo waKwaNomajalimane uxoxa nongoti bolimi: uSolwazi u-Otty Nxumalo, uMnu uNhlanhla Xala (onguMhluzi Omkhulu kwelaboHlanga) neciko uMnu uMbuso Khoza mayelana nobumqoka bokubhala nokushicilela ngesiZulu.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here