Ezingena manje

Iqhakaza iqhakazile inkanyezi enguKhoza

Iphupho lakhe lokuzojabulisa abakwabo seliya ngokufezeka Unamakhono amaningi. Ngaphandle kokucula iJazz, uphiwe nasekuculeni amahubo esizwe…

Ongoti bayathimula ngohlelomnotho lukaMengameli uRamaphosa

Ongoti  bezepolitiki nomnotho sebekhulume ngokungahlonizi ukuthi inkulumo kaMengameli wakuleli, uMnu uCyril Ramaphosa ifana nenganekwane ukuthi…

Ukuquzana kwabo kungababishisa bobabili uZuma noZondo

Impi yomkhaya phakathi kukaZuma noZondo ingahle ihlukanise izwe phakathi kube khona ophenyeka ibheshu Isimo abaningi…

Intokazi yaseMzimkhulu ibona isingalihola iqembu

Ukulungele ukuhola iqembu iKingdom Queens elizogijima okokuqala kuligi enkulu kuleli iTelkom Netball League (TNL). Lowo…

Kubhoke inkemane yesicoco sePSL KwaZulu-Natal

Sekwedlule amasizini angamashumi amabili nantathu isicoco seligi singanukwa kulesi sifundazwe kwagcina ngeRangers  Nakuba kuthokozisa ukuthi kalikho…

IMbube ibabaza imihlola, amanyala nechilo okwenziwa abesilisa

INkulumo Yesizwe eMkhosini WoMhlanga eNyokeni kwaNongoma, mhla zi-5 kuMandulo wezi-2020 UMkhosi WoMhlanga ungumkhuleko ojulile. Ngawo…

Abayi nganxanye bedlana imilala ngolwakwaClicks

Abavumelana noClicks  Mhleli: Ngizizwa ngibuhlungu emoyeni, inhliziyo yami iphophoza igazi ngento engiyizwile ngaphinde ngayayibona. Ngabe…

Ukukhethwa kwemikhakha yezemisebenzi ngemuva kokuhlasela kokhuvethe

Ukhuvethe alubulalanga abantu kuphela kodwa ludale uguquko ezintweni eziningi emhlabeni wonke jikelele. Ukuvalwa kwamazwe kanye…

Isizwe sihloba ngezintombi nezinsizwa zaso

Izintombi zesizwe nesizwe ziyizimbali kuso. Kulapho isizwe nesizwe esizibuka siziqhayise khona ngoba ziqhakaza zihlobe ngemibalabala…

Amehlo asethe njo kuMncwango weDA

Ngesikhathi injolozela ibisezinkingeni ezikhungethe iqembu elibusayo, amehlo abesukile kwamanye amaqembu kuleli. Nokho okwenzeke maphakathi nesonto…

Kungani ezikaKhuzeni zibe mathintanyawo?

Ngokuguqula isinqumo baqinisekise ukuthi isifundazwe esinamalungu amaningi asinqindeki ukuba yingxenye yenkulumo mpikiswano   NgoLwesihlanu iphephandaba…

INTAMBANANA: Ichilo elifihlelwe umhlaba eNtambanana

Umklamo owabiza izigidi ezicela emashumi amabili usuphenduke imigede nezakhiwo ziyabhidlika  Igama eselahlala lisemlonyeni wosopolitiki nezisebenzi…

Umvundla ozikhundlakhundla: UNkk uMakhosi Khoza kwelinye iqembu

Abaqonda ipolitiki bathi ikusasa alaziwa njengoba izitha namhlanje zingabangane kusasa. Lokhu kufezeke ngesikhathi owayeyilungu lePhalamende…

Kosala oyedwa: URamaphosa, uKhuzeni noKaMajola esitikini

Umhlangano weNEC uzonquma ujuqu. UKhuzeni angase athelwe amachaphazelo Kwabanye umlando uyaziphinda. Lona ngumlando lapho isinqumo…

Sihle silothisiwe isidumbu sikamalugaju waseMthwalume

Sizoshiswa isidumbu sikamalugaju waseMthwalume okuthiwa uzibulale ezitokisini zaseScottburgh ngemuva kokuboshelwa ukubulala ngesihluku inqwaba yabesifazane endaweni…

Ukubola kwe-ANC kade kwabakhona sekugqanyiswa wukhuvethe

Njengoba siqala sibona ukuthi ubhubhane ukhuvethe seluqalile ukukhombisa ukwehla eNingizimu Afrika, ngapha sibona olunye uhlobo…

Basola ipolitiki ngomsebenzi wokondla abafundi

Ukungezwani kwabantu baseNquthu nabaseMsinga KwaZulu-Natal ngenxa yokuhlale besolana ngokwebelana imfuyo, sekuyinto esifana neyayizolo njengoba sekukancane…

Abamatekisi bayinqoba kudala ekagwayi kubagibeli

Uhlale ugqibeka umlando womvusi wenyamazane okwaqala ngaye kwasunguleka into noma izinto ezahlukene. Bese kugcina sekugqame…

Isishiphi sizosulelwa kubafokazana: Osopolitiki kungenzeka bangaboshwa

AbaHlonishwa bathi bona abangeni emidantini. Zizokwanda izisebenzi ezizoboshwa   Izwe liyanyakaza kanjalo nabaholi babhula imililo.…

Izinwele ziyipolitiki kwaboHlanga

Selokhu kwathi nhlo izinwele kwaboHlanga zixoxa indaba yomuntu, umphakathi nesizwe “Ungawasusi amaqhakuva ezinweleni zakho! Wasuse…

KwaboHlanga onguNkulunkulu uyikho konke, kalingani nalutho

Siphila ezweni nasemhlabeni lapho uSimakade abantu sebamfaka ekopini thizeni bamenza owabathile. Babodwa abathi unguKhrestu, abanye…

UBUCIKO: Ukuhlobana kwengqayi nengqephu

Njengoba abalingisi besuke benza, ingqephu nayo iyakwazi ukukuthatha ikubeke ngengqondo Ingqephu, imisiko, njengakho konke okuveza…

Isingangathi, seluyadlanga ukhuvethe kweleNdlovukazi uMthaniya

Ongoti bathi isifundazwe iKwaZulu-Natal  sizophenduka isikhuphe somkhuhlane odla kwasani  Itende labe ligcwele phama. Kwakukhona osopolitiki…

UMhlonishwa, izimpelesi nomkhankaso wokunyunda nokuziphungela

ElaboHlanga liphinde langena obishini nakulokhu. Lapha kulandela ukuphuma kodaba obelusola umholi weDemocratic Alliance (DA) KwaZulu-Natal,…