Bayede News

Bayede News

1047 Articles Published | Follow:
Intombazane eyagcina ishada nendodana yeNkosi

Kwakukhona indoda nomkayo okwase kuphele isikhathi eside befisa sengathi ngelinye ilanga bangathola umntwana. Lo mndeni…

UHenny Penny nabangani nomyalezo wesibhakabhaka

Ngelinye ilanga uHenny-penny wayethatha ummbila lapho wawugcinwa khona. Ngokuphazima kweso kwaba khona into emshaya ekhanda.…

Isikhathi sikaKhisimusi siyisibusiso ezinganeni

Kwase kungasekho ukulala ezinganeni ezingenamantombazane zandawonye ngoba sase sisondela isikhathi sikaKhisimusi. La mantombazane ayazi ukuthi…

UKatie nomngane wakhe omkhulu, isidawana

UKatie wayehlala ezizwa sengathi akekho noyedwa umuntu axhumene naye. Akekho umuntu ayembona njengomngani empilweni yakhe.…

ULittle Tuk uqhubeka nokuba wusizo

Umfanyana uLittle Tuk wayengumuntu oweyenza izinto ezingajwayelekile njengoba kwavela esigabeni sokuqala sohambo lwakhe. Ngelinye ilanga…

Kungani amahlamvu ebomvu ekwindla

Eminyakeni eminingi edlule, kwakuyizilwane kuphela ezaziphila emhlabeni futhi zinemikhandlu yazo. IBhele lalingasali lapho nezidladla zalo…

Ukupenda ngeminwe

Okudingayo Amashidi amaphepha amaningana Upende oshubile Isipuni esidala Indishi enamanzi anensipho Ithawula Sebenzisa isipuni ukwapune…

INkosi eyayicebile kodwa inganelisekile ngenakho

Siqhubeka nesiqephu sendoda eyayicebile izalwa eBukhosini.  Le ndoda yayiqhelelene kakhulu nabantu ngoba yayikholelwa ekutheni njengoba…

Ufudu olwalusaba ukuduma kwezulu

‘O wen, kuzomele uphumele nagaphandle ukuze sikwazi ukuqhubeka!” Naphezu kokuba u-Owen wayazi ukuthi udadewabo usho…

Izindlovu ezaqala ibhizinisi zayeka ukusebenza endaweni yokugeza izimoto

‘E than, Angazi ukuthi ngizokwazi yini ukumelana nokwenza le nto. Izinyawo zami ziyaqaqamba kumanje.” “Kuyafana,…

Intombazane uBhulibhuli owayethanda izinganekwane

E ndaweni eyabe iyihlathi nelincanyana e-India kwakuhlala intombazane encane ogama layo okwabe kunguBhulibhuli. Wayehlala kule…

Ungakuthola okufunayo ngokubekezela empilweni

Lena yimpicabadala yendaba enezigatshana ezinodlame. Sixwayisa kubazali ukuthi bayifunde kuqala ngaphambi kokuba bayifundele izingane Siyaqhubeka…

Isigqila sentombazane nemfihlo yekewu

UHu-lin kwakuyintombazane encane eyabe iyisigqila. Ukuze azithole eseyisigqila nje, wayedayiswe ngubaba wakhe esemncane. Kwase kuphele…

Umfana owayethanda ukwazi ngomlando

Umfana omncane igama lakhe okwabe kunguBamboo wasala ekhexile emuva kokubona into ayengakaze ayibone selokhu aba…

#SinguMdlokombana: Phansi iNgisi, akuphakame iMbube eSishayamthetho

ElaboHlanga liqala umkhankaso wokuba kuhlonishwe Omdala • AMakhosi nezifundiswa bayaseka Enye yezinto ezabe ziluphawu lokunqoba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izwe likalwa ngani, ingqalasizinda noma ngabantu balo?

Uma kukhulunywa ngamadolobha amakhulu izindawo zakobantu kaziphathwa

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kulokhu onqobile ku-AFCON yi-Afrika ngobubanzi

UGomes uphakamise ifulegi neNingizimu Afrika kowe-Afcon yize iBafana Bafana ibingabonwa

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukufa kukaNozishada kaMaqhoboza

Phela kwase kukhona ukuqonelana phakathi kwaZulu namaBhunu okwaze kwadonsela empini yaseMaqongqo. Kungakho-ke uNozishada ebongwa kanje:Ubehlangabez’…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iziphicaphicwano ZikaNono

Lolu chungechunge luhlelelwe ukuthuthukisa izinga lokufunda, ukukhuthaza uthando lokufunda kanye nolwazi ngezilwane zasekhaya.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Philisana nomakhelwane: Ikusasa alaziwa

Asifani nezilwane zona ezenza lokho okufika egazini lazo ayi thina, thina sinamandla.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AbakwaShuter and Shooter izikhukhukazi zolwethunga

Ubuhlobo babo nelaboHlanga sebuqalile ukuchamisela okuhle kodwa ezinganeni nakubazali

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imiphumela emihle yezemfundo ngephumelelisa nomphakathi

Emuva kwemiphumela ngabe ndlelani esiyisebenzisa ukuthola ukuthi umphakathi uthinteka kanjani?

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Asikhulise ingane yowoHlanga njengomphakathi

Okokuqala ngqa emaphephandabeni abhala ngolwethunga, IBayede iphephandaba laboHlanga lethula amakhasi azogxila kubafundi abasebancane

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umthombo uwumthombo inqobo ukuphethuka kwawo

Umthombo ubonakala usushile ukuthi ububaluleke kangakanani. Iso liyanqindeka, linqundeke ukuyophuza esizikithini sezinzulu zale njula, uma nje usaphethuza uphethuka esiphethwini.

This content is for subscribers only.
Login Join Now