Bayede News

Bayede News

985 Articles Published | Follow:
Okwenzeka ePalestine kuyisibuko sesimomazwe

Njalo uma kufa abantu i-United Nations yembuleka izinqe, ilokhu isho izimemezelo Imibiko evela eGaza kayimihle.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sithi mabuchume ubuhle obenzeka eNdlunkulu

Yize kuseyisiqalo kepha abeNdlovu benzengakhona ukuthatha eliya phambili Aluyona imfihlo uthando esinalo ngoBukhosi base-Afrika. Asinamahloni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imibono eyahlukene ngevidiyo kaRamaphosa enikwa imvilophu

Abanye bathi bekudayiswa izwe Indawo esesidlangalaleni kanjena iyona kanye okulula ukwenza kuyona inkohlakalo ngoba akukho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
URamaphosa uyavuma amaphutha kepha yena uyazihlangula

Bagxeka uRamaphosa Lo muntu ubekuTop 6 futhi esePhalamende. Bekuba nemihlangano yeTop 6 ebimayelana nendlela uZuma…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umbono wephephandaba: Ezimpini zaseNdlunkulu thina asicheme neSihlalo!

Lokhu okwenzeka kwethu kusilulaza sonke ngisho kakhulu iSILO esingasekho phakathi kwethu  kanye neSihlalo Nonyaka awuqalanga…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iminyaka engama-27 yenkululeko, ngabe ukuvota kwasiweza noma kwasiyala

Bathi kwabaweza Ngokwami kwasiweza ngoba ezindaweni zasemakhaya sinogesi namanzi okuhlelekile. Sase siyaleka ngokuvulwa kwemingcele kungabi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sethula iFagugu kwaboHlanga

Lokhu sikwenza ngoba siyakholwa ukuthi izolo lingakhanyisela izolo nekusasa Iphephandaba laboHlanga liyaqhubeka nokwenza izinguquko njengengxenye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kulokhu asisebenzise ilungelo lokujezisa nelokuklomelisa

Imiphakathi isinikwe amandla amangalisayo okuzibangula iva njengoba ikhansela selaphenduka unkulunkulwana nje endaweni Useziqhathile umfo kaRamaphosa.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
‘INingizimu Afrika isingenile odakeni, akusekho ukubuyela emuva’

Bavuma eyokubisha kwezwe Le ngxaki esikuyo kade sayibona futhi kade kwakuxwayiswa ngalesi simo kungebona ongoti…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ayixoxwe eyokhetho loHulumeni Bendawo

Ukhetho luyisikali esimqoka ngaphansi kwedemokhrasi. Yilo olunika abantu ithuba lokuba bajezise noma baklomelise abaholi. Nonyaka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Okwenziwa uLeon nezakhe ukushinga kwaphela

Le nhlamba ingale kukaMaimane kepha ibhekiswe kubo bonke aboHlanga Kwamukelekile ukuthi osopolitiki bangolunye uhlobo lwabantu.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngabe isiko noma umkhuba uma indoda isinqunu esibayeni?

Abanankinga nalokhu Uma umnumzane womuzi eseshaya ngesudi yesele kusuke sekunzima egcekeni lomuzi. Kusuke sekwenziwa izinto…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kambe kungani sinendaba ngomsakazo u-Ukhozi?

Umsakazo lona ungowethu ngakho konke yikho sikwelusa okwenzeka kuwona Kunezinto ezimqoka emphakathini nasesizweni jikelele. Lezi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Nakulokhu iPhasika alibe wukutshaleka kwethemba

AbangamaKhrestu njengazo zonke izinkolo kukhona abangakwenza Emakhulwini ngamakhulu amaKhrestu kuleli nasemhlabeni jikelele lena yimpelasonto engcwele.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kwehlukene imibono ngokuxoshwa komqeqeshi weBafana

Bazwelana noMolefi Ntseki Uzame kakhulu sengifisa u-Ernst Middendrop manje ngiyazi iBafana Bafana ingehluleka kowamanqamu, siwabonile…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Alulingani ulwazi ngokubuyiswa komhlaba

Ulwazi oluningi lusabukeka lukosopolitiki kunomphakathi waboHlanga othinteka ngqo Kulabo abazi ngomlando wepolitiki wakuleli bayazi ukuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
KweleNkosana kaZulu nathi siyingxenye

UZulu wonkana awube yingxenye yokuthola ilahle emlotheni Selidume ledlula. ISILO sesebuzile sesilinde kuzo iZinyandezulu ukuba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abaholi boHlanga kwawabelungu bakwazile ukwenza uguquko?

Akukho abakwenzile Akekho okwazile ukuguqula abelungu bahlula uMashaba, bathi akathathe imali alungisele abamhlophe wanqaba kwabe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ISILO nephephandaba laboHlanga, iBAYEDE

Akuyona imfihlo ukuthi igama lethu labukela kokuhle ngeSILO Samabandla Kusuka nonyaka uNdasa uyoba yintwasa esinika…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bukhona ubuwula ekushayweni yinduku eyodwa kuphindelela

Enye yezinto emqoka ekuthuthukeni kwezwe ngezemfundo. Ngenxa yalokhu umnyango obhekene nezemfundo ungomqoka. Ubumqoka bawo buyabonakala…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Besekungayiphutha yini ukungafiki enkomeni kutshalwa iSILO?

  Bathi bekufanele kungasetshenzwa Kona uZulu kumele azile wonke. Ukube uZulu ubenabagqugquzeli bekufanele kube nombuthano…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UNgcolosi uvule isigcawu uthi iBhayibheli labekelwa ukugqilaza aboHlanga

  Bathi uNgcolosi uyihlabe esikhonkosini Uqinisile libe nomthelela omubi kakhulu kusikompilo lomuntu. Ukukuqonda lokhu kudinga…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umnikelo we-Ithala uyancomeka

Ukuswelakala kwamathuba omsebenzi yinto exoxwa nsukuzaphuma kuleli. Lena yinkinga exake hhayi uHulumeni nohlale njalo ubalisa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinduna zingumzimba woBukhosi kwaZulu

Kumele kukhathaze noma ngubani ukubulawa kwezinduna nembangela yakho Umlando wabeNguni abanguZulu uyasivezela ukuthi uBukhosi lobu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now