Bayede News

1124 Articles Published | Follow:
UKhongolose uhlaba isenzo se-IFP eKing Cetshwayo

Ngifisa ukuqala ngokudlulisa amazwi okuzithoba kwiSILO uMisuzulu, Indlunkulu, amakhosi onke aseNdlunkulu, izinduna, amabutho kanye nomphakathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inqubo yomthetho: Incazelo ngesinqumo senkantolo odabeni ngePhalaphala

Inkulu imvunge ezinkundleni zokuxhumana emuva kokuchithwa kwecala likaMengameli uCyril Matamela Ramaphosa. Kubalulekile emacaleni awundabamlonyeni afana…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imbewu yaseLamontville iyahluma iniselwa ezizweni

Ilokishi iLamontville lidume ngokuningi. Leli yikhaya labantu abafana nobaba uThokozani Mandlenkosi Nene uGxaba lembadada, umama uFlorence Mkhize, umama uManto Madlala nabanye abaningi. 

UBukhosi: Siyini iSihlalo, siyini thina kuSo?

Sikwethulela inkonyane uBukhosi ngolimi lwakho....

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuvulwa Kwesishayamthetho Ngezithombe

Amalungu eSishayamthetho sesifundazwe othe iNdlulamithi kuvulwa iSishayamthetho eMgungundlovu izolo. Umcimbi ubuthanyelwe nangu Ndunankulu kaZulu, iNkosi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubethuleleni aze abhoboke  esesemnyango uDe Ruyter

Amanyundululu awaphahlaze ekugcineni enza kwehle ukwethenjwa kukaKhongolose ngo-Eskom NgoLwesithathu ekuseni kuvukwe nezindaba ezithi obeyiSikhulu Esiphezulu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IMbube ithi enethunga ayingasengeli phansi

Enkulumweni yaSo yokuqala eSishayamthetho saKwaZulu-Natal, ISILO sithe sesifikile isikhathi sokuba aboHlanga bazuze ngefagugu labo. Lokhu…

IKhokhasi: INdlulamithi ivule iNdlu yeSishayamthetho

Sikwethulela inkonyane iKHOKHASI elikufundisa ngokusebenza kwePhalamende nesiShayamthetho. Khona lapho sichazelana nangokushaywa nokweluswa kwemthetho ngale kokhetho.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukukhulisa umntwana: Isandla siqine noma sithambe?

Ukukhulisa ingane yoHlanga eNingizimu Afrika kunezingqinamba eziningi. Kepha futhi kunezifundo eziningi. Sekuphele iminyaka engama-27 kwaphela…

UPhama nohlamvu lommbila

UPhama wayenohlamvu lommbila. UMama wayengazi ukuthi kwakuwuhlamvu olunomlingo. “Ngelinye ilanga, lolu hlamvu luzokondla isizwe,” kusho…

Inkulumo iyaphambana njengoba iPosi lidiliza nje

UMengameli ukhuluma ngamathuba emisebenzi ngapha, engxenye abasebenzi bahleli ngokuminca.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kubalandeli be-IFP ne-EFF: Ningavumi nina boHlanga

Kunobungozi obukhulu obungavusa udlame.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imiphumela yokubambisana kweSihlalo noHulumeni waseGauteng

Eminyakeni yokugcina yokuphila kweSILO esidala uBhejane, Omdala  wakhe ubuhlobo nohulumeni waseGauteng. Lobu buhlobo buqhamuka nezinhlelo…

Ingqalabutho uBaba u-Amilcar Lopes da Costa Cabral

UBaba u-Amílcar Lopes da Costa Cabral wazalwa zili-12 kuMandulo kowe-1924. U-Amilcar Cabral usangomunye wochwepheshe bezemfundiso…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UHulumeni akasukume alungise  eyamanzi ingafiki ezingeni likagesi

Ukungena ngenxeba kwabezepolitiki sekusho khona ukuthi isiqalile ukuphuma esandleni Isisho esithi, “Amanzi Ayimpilo” siyisonga yonke…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
EleNdlovukazi uMthaniya liphokophele esicongweni

UMphathiswa uthi okuyobenza baphumule wukuthola amaphesenti ali-100.

Ukuvulwa kwePhalamende likaZwelonke nemithetho yakhona

Njalo ngoNhlolanja eNingizimu Afrika kuvulwa ngokusemthethweni iPhalamende likaZwelonke. Ngesikhathi izwe Lisandro kuthola inkukuleko kusuka ngowezi-1994…

Yilungelo ukuba yingxenye yokwakhiwa kwemithetho

UMthethosisekelo ukwenza kube yilungelo, hhayi igunya ukuthi imiphakathi ibe yingxenye yokushaywa nokweluswa kokusebenza kwemithetho kuleli, kubhala uLuvuyo Thahla

Ubanzi umlando kanye nomsebenzi kaSomlomo

Emazweni aqhuba ngedemokhrasi iHhovisi likaSomlomo lineqhaza elimqoka ekuqinisekiseni ukuzinza kwentando yabantu kanye nokusebenza kwePhalamende noma…

INdlulamithi izovula iNdlu kulokhu

ISILO esiseSihlalweni okokuqala ngqa sizokhuluma eSishayamthetho

INGQALABUTHO: uBaba uThomas Isidore Noel Sankara

UBaba uThomas Isidore Noël Sankara wayeyisikhulu samasosha saseBurkinabé futhi wayengumholi wamavukelambuso owayesebenza njengoMongameli waseBurkina Faso…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuzogqobhoka iphakethe ngophethiloli nangowe-2023

Emhlabeni jikelele ukuqala konyaka kuba isikhathi esilukhuni satshe lapho kubuyiselwa izingane ezikoleni. Inkece abantu abasuke…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IKhokhasi: Zibandakanye Ngale Kokhetho

INKONYANE: Sikwethulela inkonyane i-KHOKHASI elikufundisa ngokusebenza kwePhalamende nesiShayamthetho.

Khona lapho sichazelana nangokushaywa nokweluswa kwemthetho ngale kokhetho. Konke ngolimi lwakho.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ISandlwana – Inkonyane yelaboHlanga

Ushicilelo oluyisiphesheli ngomlando weMpi yaseSandlwana yangonyaka we-1879, sikubekele okulikhethelo nenqabakutholwa ngokwenzeka. Lolu shicilelo oluyisipesheli lwenziwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now