Injula Yobu-Afrika

Ubuciko buyaba ngumduduzi nomalamulela kokhubazekile emoyeni

Siphila ezikhathini ezinzima. Ngalesi sikhathi ukungena nje komyalezo nocingo sekuyethusa. Angikhulumi-ke uma uthe ushayela ucingo…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Imindeni yakhiwa ngenhlonipho nangezimfundiso eziqamathekile

Abantu bakithi iningi labo lubhalwe ebusweni usizi abanye abasazi nokuthi kumbe ungumuntu uyaphila, ukudideka kuningi.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
ISihlalo singesabaphilayo nabafabengafi

Kulezi zinsuku kube kuningi ukukhuluma ngoBukhosi beNdlu kaZulu. Lokhu kukhuluma bekunomunyu kanye nentokozo. Umunyu ubugxile…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Isihlangu lesi akumgexe kepha ngumlando

Siphila ezikhathini zengqephu. Enye ngeyomdabu kanti enye ngeyokufika eyabe ifike nabo oMposoyethafa.  Akukhathali ukuthi wena…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
INQOLOBANE

Kwake kwakhona inkolelo yokuthi konke okuhle nokuhlelekile lapha emhlabeni kwafika nomlungu. Lokhu kwabe kungamanga kanti…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ayakhuluma amathambo: Nakulokhu ubufakazi buthi i-Afrika ngumama wesintu jikelele

Ukuthi ezazini zomlando kukhona ukuvumelana ekutheni ubufakazi obuqandula ikhanda ngomlando womuntu, yithuna. Empeleni udaba lwethuna…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Igama lokuxolisa akulona elokwedlulisa udaba

KwaboHlanga ukuxolelana kugqabula ifindo kwabaphilayo nabangasekho INingizimu Afrika ike yaqhamuka nohlelo  olwabe luyinqabakutholwa nolwatuswa umhlaba…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Isizathu sokugxila kweyobuNazaretha KwaZulu

KUNGABE yini le ehlanganisa uZulu nenkolo yakwaShembe? Yini uShembe abemningi esizweni samaZulu kodwa abe yingcosana…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Lusenzima olomcebo wase-Ethiopia nowe-Afrika

INTSHONALANGA ayigcinanga ngokukucindezela abantu boHlanga base-Afrika kodwa yaqhubeka yantshontsha izinto eziningi ezazingamagugu abo. Isibonelo ngumbiko…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Kunesidingo sokuqala iBhayibheli laboHlanga

YINI ebanga ukuthi kuleli lizwe kungahlalwa phansi kwakhiwe iBhayibheli lethu thina ma- Afrika, esingeke silibize…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ukulingana ngokobulili kwakwaziswa eKhemethi

NGOKOKUQALA ngqa emhlabeni iKhemethi yiyo eyaqala ukwazisa nokuhlonipha imbokodo njengoba kwaziwa ukuthi iKhemethi yake yaphathwa…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ukufika kwabelungu kwaqeda imibuso yaboHlanga

NOMA usikompilo lase-Afrika laphekwa eKhemethi, kodwa akusiyo eyakha imibuso eyahlukahlukene yase-Afrika. Namhlanje akesibuke imibuso eyisishiyagalombili…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Imithetho yesintu midala futhi miningi kuneyeBhayibheli

UMSUKA wosikompilo lwenhlonipho yabeNguni itholakala ezimisweni zoBuntu, abase-Khemethi abakubiza ngeMaat. Le mithetho icashunwe encwadini ebizwa…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
OSomlando abasitholi isitsha okungesamaHebheru eGibhithe

SITHANDA ukungabaza iNcwadi eNgcwele nobuqiniso ezintweni ezishoyo ngofuduko lwamaJuda. Ngenxa yokuthi sesihlala nezinsizwa zase- Egypt…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
IBhayibheli lasetshenziswa ukugqilaza aboHlanga

Izinkoleloze ezikhungethe abamhlophe ngaboHlanga ziqondaniswa neNcwadi Engcwele   UKULWA nokuvika ingcindezelo kumuntu ongumAfrika emhlabeni jikelele…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Isizwe samaKush nemvelaphi yaso

Ekuqaleni komhlaba u-Abraham wayeyisizukulwane sikaKush noNimrod. Inzalo  ka-Abraham yayikhonza uHorus, ababemthatha ngokuthi yiNdodana kaNkulunkulu. Kukhona inzalo…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ukuguqulwa kwamaqiniso ngempucuko yase-Afrika

Ubunjalo bom-Afrika abusamile ncimishi ezimpandeni zase Afrika kuphela, kodwa sebugxamalazile: unyawo olulodwa lume e-Afrika olunye…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Izakhiwo zendabuko zixoxa indaba ejulile

Isakhiwo sendlu yomdabu, yesintu, sixoxa indaba kanti futhi sinikeza incazelo mayelana nenjula yosikompilo laboHlanga, okuyinto…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here