EZIQOKWE NGUMHLELI

Inqabakutholwa: Isithunywa ngendulo

Akakufihli ukuthi  kuyokwehla kahle kuye ukujabulisa abantu bangakubo yingakho exoxisana nabobonke abantu emikhakheni ehlela imicimbi nomasipala INingizimu Afrika inamaciko ehlukene kanti wonke eza nokwehlukile. Nokho insizwa yakwaZulu-Natal eShowe ize nokwehluke isibili. Lona…