Mthokozisi Mdlalose

18 Articles Published | Follow:
Isiqephu sesibili: Kungenzeka yini ukuthi aboHlanga badabuka kuNotshezi?

Kuthiwa uMoromudzi wayenenhliziyo enhle, engenanzondo ngabantu besimame, kodwa wayefisa ukuba kube nokuthula phakathi kwabo. UMoromudzi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ingosi yokuqala: Ngabe kube kungenzeka ukuthi aboHlanga badabuka kuNotshezi (Mars)?

U-Elon Musk, ongumsungili weSpaceX, uhola ithimba loSolwazi noNjiniyela abakha izithuthi zomkhathi ezizothatha abantu la emhlabeni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuhlehlela enyova kwaNomjubane kwenzeka kane ngonyaka

Ukuhlehlela enyova kwaNomjubane (Mercury) kwenzeka kane ngonyaka. Iningi labantu likholelwa ukuthi lesehlakalo sokuhlehla kwaNomjubane sinomthelela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukujula kabanzi kungakulekelela ekufuneni ulwazi ngawe uqubo

Endulo umuntu nomuntu ubenenkayezi yakhe ekuthiwa  imulo. Usomlando uNdabenhle Myeze, uthi ngisho negama ethi “umphefumulo”…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isigaba sesibili: Ubumqoka bomlando waboHlanga ekuxazululeni izinkinga zeminyaka ezisabambathile

Kwavuka imibuso emisha emva kokuhlasela kwamaPutukezi lapho singabala imibuso yaRovzi. Kwathi ngowe-1652 AD, emva kwemiNyaka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umsusa wenzondo: Ukungangenelani kwaboHlanga kwaqala ngama-Hyksos nge-1500 BC

Kuvamisile ukuthi njalo uma kunento ethinta aboHlanga ayipheli kungazange kubekhona ukulwa phakathi kwethu. Imindeni eminingi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuncipha kwesibalo sezilwane eziphila ngaphansi nangaphandle kwamanzi

Isibulalasithombo singezinye sezibulalasithombo ezisetshenziswa kakhulu emhlabeni.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isiqephu sesithathu: Ngabe amagama ezinsuku zeviki zekhalenda iGregorian asuselwaphi?

Nina beSilo kwisiqephu sokuqala nesesibili siwulandile umlando womsusa wamagama ezinsuku zeviki ngokwekhalendaiGregorian, manje ake sibheke…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isiqephu sesibili: Ngabe amagama ezinsuku zeviki zeGregorian Calendar asuselwaphi?

Kwingosi eyedlule, sibheke umsusa wamagama ezinsuku zeviki ngokwekhalenda iGregorian Kule ngosi sizoqedela umlando ngomsusa wagama…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isigaba sokuqala: Ngabe amagama ezinsuku zeviki zekhalenda leGregorian asuselwaphi?

Ngaphambili sike sakuveza ukuthi ikhalenda esilisebenzisayo lasungulwa uPapa uGregory  XIII, nge-1582 zikaMfumfu. Leli khalenda libazwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngabe kuyahambisana nomlando waboHlanga ukugubha uNcibijane zingama-31 kuZibandlela?

Uncibijane usuku oluyindumezulu emazweni amaningi aseAfrika nasehlabeni wonke jikelele. Ngokwekhalendela lombuso wahulumeni wakuleli, lolu suku…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Igalelo elabajwa abesifazane boHlanga ekusungulweni nasekuthuthukisweni kweSayensi

Ucwaningo lwangowe-2020 lweSTATS SA luveza ukuthi kunama-23% wabantu besifazene kumkhakha weSTEM (science, technology, engineering and…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Igalelo labesifazane boHlanga kwezeSayensi

Ugcwaninga lwa-2020 lwe-STATS SA luveza ukuthi kuna-23% wabantu besefazene kumkhakha we-STEM (scinece, technology, engineering and…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iqhaza elabanjwa aboHlanga ekusungulweni kwesayensi

Ucwaniningo lwezinkanyezi nomkhathi kwaboHlanga alusiyo into entsha kubo. Okumangazayo ukuthi uma ufunda izincwadi esikoleni ezikhuluma…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UKhisimuzi waboHlanga unini kahle kahle?

Izinkathi zonyaka zine onyakeni ukubala intwaswa hlobo, ihlobo, ikwindla nobusika. Zonke lezi zinkathi zonyaka zisitshela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubumqoka bezinkanyezi nomkhathi kwaboHlanga

Kusukela emandulo aboHlanga bebezazisa  izinkanyezi nomkhathi. Indlela yokuphila kwaboHlanga ibincike emvelweni nokujula kwayo. Ngangokuthi imikhosi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukudaleka kwezulu nomhlaba ngokwaboHlanga

Umlando ngokudalwa komhlaba  nezulu kujulile kakhulu. Kule ngosi sizogxila emlandweni osuswelwa encwadini Indaba My Children…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubumqoka bezinkanyezi nomkhathi kwaboHlanga

Kusukela emandulo aboHlanga bebezasiza izinkanyezi nomkhathi. Indlela yokuphila kwaboHlanga ibincike  emvelweni nokujula kwayo. Ngangokuthi imikhosi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now