nguMfo waKwaNomajalimane

nguMfo waKwaNomajalimane

UMfowakwaNomajalimane ungungoti wepolitiki nepolitiki yezomnotho. UnguMhleli Omkhulu noMshicileli weBayede.

330 Articles Published | Follow:
EzeGumbi-13 eNkosibomvu ziphumelele zingaphelele

Ukubulawa komfundi uBobo akubanqindanga ukuba benze kangcono egameni lakhe Ngesikhathi elaboHlanga lihambele esikoleni samabanga aphezulu,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkinga ekuphekweni kwemidlalo ethinta amaqhawe nomlando

Kunokuvumelana ukuthi kumqoka kubaqondisi ukukala ngokuyikho ubuqiniso kanye nelungelo lokunonga umdlalo Eminyakeni eyedlule ngike ngaba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Zibhajwe kweziludlayo: Kuthiwa usehungwe yisibunge samaNdiya

Bathi noMkhize usekhalakathele njengabanye. Kwenzeka eqhakaza njengomholi ezweni  Kubantu abehlukene uyizinto ezahlukene kuye ngokuthi ukhuluma…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iqembu elibusayo liwaphosa nxazonke yini amehlo?

Ukungahlonishwa kwamanye amaqhawe avela kwamanye amaqembu alwela inkululeko yakuleli kuyoba nomonakalo oyobulala izingane zethu nezizukulwane…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Liyazihlonza: Ngabe abeNFP bakhokha isikweletu kuZuma?

Uhambo lobuholi oluya kwaDakw’dunuse luvuse imibuzo kunezimpendulo  Kungakapheli isikhathi esingangesonto kwenzenke okungejwayelekile lapho umholi weqembu…

IMPAMBAKWICI: Bangobani abaphethe izindawo ezingamafagugu kuleli?

Ukusina nokuxoxa ngomlando akwanele manxa kungalethi mnotho kwabohlanga Uma sizwa ngongoti iNingizimu Afrika ingelinye lamazwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izigungu eziphezulu sekwaba yigama nje kwamanye amaqembu

Umbhali uthi kumaqembu amaningi abaholi sebaphenduka omantolombana balabo ababaxhasa kusayiwa okhethweni, azithathwa izinqumo kuyadudulwana Igama…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuzehlisa okunenhloso: Umdlalo wezitoyitoyi

Lona ngumdlalo wezingcwephezi kanti zombili zizozuza kuwo Lawa ngamadoda amabili okungelula ukuwachiliza nokungakhulumi ngawo manxa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inyanga yaboHlanga: Izizukulwane zezigqila seziyizinkanyezi

Minyaka yonke kusuka lu-1 kuNhlolanja kuya lu-1 kuNdasa kunomgubho owaziwa ngeleBlack Month Umlando wabo ugcwele…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Awungaziki ekhona amaqembu aphikisayo

Impela kuliqiniso ukuthi lapha eNingizimu Afrika izinto zenzeka ngenye indlela. Bheka nje isibonelo nxa ubuka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Mdlokombana vuka ume ngentaba… udle amadoda!

Isizwe  sisawulindele  umkhombandlela weSILO. Nonyaka sigubha iminyaka engama-50 siseSihlalweni KuZulu oseSihlalweni uyikho konke. ISihlalo ahleli…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imigubho yeminyaka engama-50 siseSihlalweni

Kwenzeka konke lokhu aseqalile amalungiselelo okugubha iminyaka engama-50 eSILO siseSihlalweni. Le minyaka yenza iSILO kube…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ulwazi njengelungelo: Lisafelwa iqiniso kwabezindaba

Yize amazwe omhlaba amaningi esephila ngaphansi kwedemokhrasi, kwezinye izingxenye izintatheli zisazabalaza Bambalwa abangaphika ubumqoka kwabezindaba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UZuma ushisa izwe noma uphunga amazondo?

Ngonyaka we-1996 iNingizimu Afrika yaqopha umlando ngesikhathi yethula uMthethosisekelo omusha nowabe uncike ekuhlonipheni amalungelo abantu,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iyanda imvubelo yamabhuku angelwethunga

Kuletha ithemba ukubona ababhali abasebasha bengena ngokugcwele emkhakheni wokubhala amabhuku ngolimi lwesiZulu. Lokhu kuphinde futhi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Yini ehlanganisa ipolitiki, osopolitiki nabantu abahluphekayo?

Ukuphela kwenhlupheko nabantu abahlwempu kuyosho ukuphelelwa yiphalishi kosopolitiki abaningi  Ngihlale ngisho kulabo abafisa ukungilalela ukuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngezikhathi zembubhiso: Kulokhu kudilike imithangala

Kuleli binza umbhali uthi izibalo okwakukhulunywa ngazo seziphenduke ubuso babantu esibaziyo lapho ukufa kugasele ngesikhathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iciko lomzabalazo: Isizwe sizokwenza okufanayo nakuGwangwa

Balila nje kwabakwabo ubengelutho kubo kepha ubedume ezizweni  Ezweni elisheshayo ukukhohlwa ngomlando kanjalo nangalabo abadela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abangcweki: Lishone isibhonga nenxeba eyaKwaDakw’udunuse

Yize isolwa iKhomishini kepha isinqumo siyivunile. UZuma kuthiwa akayoziphendulela kuZondo Kukhanyela noma ngubani ukuthi sekufike…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuxhumana kwezepolitiki: Uyaqhubeka nokuduka umyalezo weqembu elibusayo

Njengomholi womphakathi ngabe i-ANC ithathisela nokuthi ikhuluma nini nabantu baseNingizimu Afrika? Umhla ziyisi-8 kuMasingana awukho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Cosicosi: Iphelile inganekwane nge-USA

Kule minyaka ecela ema-200 bekunezinganekwane nge-United States of America (USA). Lezi zinganekwane zenze abaningi babuka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ulwandle olungumaminzela lumbizele kulo uKhumalo

Enye yezinsika zelaboHlanga iwile kepha ihambe seyanelisekile ukuthi ibambe ngakho Ngingaka nje sengakwamukela ukuthi abantu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Simanxebanxeba: Izizwe nabantu obishini oluwukhuvethe

Nsukuzaphuma kwanda izidumbu nezikweletu. Umthelela kwezokubuswa kanye nesimomazwe Kule minyaka engamashumi amabili eyedlule beziningi izinguquko…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Owezi-2021: Akwaziwa uyozala nkomoni unyaka ozayo

Ukhuvethe aluyindawo ngozayo. Alikho ithemba ngomnotho nokungazinzi enhlalweni  Umhlaba nokuyindawo esikhule sazi ukuthi iyikhaya lethu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now