nguMfo waKwaNomajalimane

UMfowakwaNomajalimane ungungoti wepolitiki nepolitiki yezomnotho. UnguMhleli Omkhulu noMshicileli weBayede.

584 Articles Published | Follow:
Umkhokha wokuphuka kwamakhosana kaKhongolose uyaqhubeka

Usuku kwakungumhla zili-8 kuMasingana ngowe-1912. Lapha kwabe kuhlangene abaholi boHlanga ngenhloso yokwakha umkhumbi wempi wenkululeko…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinsuku ezili-100: Ngabe eleNdlovukazi uMthaniya lisezandleni ezifanele?

Isifundazwe iKwaZulu-Natal singesimqoka kwipolitiki nepolitiki yezomnotho. Lobu bumqoka kusobala njengoba manxa lesi sifundazwe sikhwehlela iNingizimu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UThabizolo: Wakhiwa ukuxabana kwesiko nobuKhrestu

Ukuthi unguSolwazi kuyiqiniso olithola ngokuzwa ukujula nokusabalala kolwazi analo kusuka kwezomthetho afunde wagogoda kuwo, umlando namasiko esizwe samaZulu osondele kakhulu enhliziyweni yakhe umculo nokubhalwa kwezincwadi.

Uhulumeni wabanqobi, imuva nephambili

Umbuzo uthi ngabe uHulumeni oholwa nguMaDube uza nezinguquko ezinqala noma uzoqhubeka kulokho okwabe kuqalwe nguKhuzeni naye owayejutshwe yiqembu?

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Asedungeke okokugcina amanzi odabeni lukaRamaphosa noMkhize

NgoMandulo ElaboHlanga ngaphansi kwesihloko esithi: ‘Ngubani ozoginqelwa kwinkomfa phakathi kukaMkhize noRamaphosa?’ lushicilele udaba oluphatha izinhlaka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kulokhu unokufa uphetsheziwe sasinda isihlangu seSILO

Kuvuke iminjunju ebisithobeka. Kucweba iziziba ngemibiko yamaphoyisa.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ISILO sikhomoza abesilisa ekuvikeleni izingane nabesifazane

Esikhathini nje esingamasonto amabili ISILO siphuma eMabhida sesingena emgwaqeni nomkhankaso wokuvikela abesifanaze nezingane kuleli.

Osomabhizinisi, umphakathi nezinhlangano zomphakathi zilisabele ikhwelo leSILO lokulwisana nokuhlukunyezwa kwabesifazane.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uyobongwa esethule: Insizwa eyajuluka yangafuna dumo

Usekuxoxa sahlaya ukuthi akubanga lula beqala ngoba wafika umfana womlungu wakhuphuka ngesilungu kwaxabana ubendle ngoba wayengezwa nokuthi kuthiwani umfo waseMakhabeleni.

Ichashaza ezweni sakhile

Imibiko yacishe nsuku zonke mayelana nokuhlukunyezwa kwezingane nabesifazane iyakhathaza. Osekungumkhuba muva nje yikuthi kabandlwengulwa nje…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ucu alukahlangani ku-ANC neZitoyitoyi: okwaseGoli kube umazihlonze

IsiZulu sithi izinkunzi ezimbili kazihlalelani esibayeni sinye. Lokhu kucaca bha ngalokhu okuqhubeka phakathi kweqembu elibusayo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukubhala nokucikoza akakufuniseli umfo kaMakhulukhulu

Uma ekhuluma ngokubhala uthi kumele ujule futhi ube ngumuntu okufundayo okubhalwe ngabanye ngoba kumele ukuqonde…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kungethuse nokubuyiselwa kukaTrump e-USA uma kunje

Akukho ukungabaza ekutheni ipolitiki kanjalo nepolitiki yomnotho yamazwe kuyaguquka.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Unyaka okwahamba ngawo abazali bethu

KuMzulu oqaphelayo okwenzekile ngonyaka wezi-2021, okuhle nokubi kube nezifundo.

Kungani kuyiSilo esiphahlwe ngamalanga amabili

ISILO esibusayo njengoyise sixhumene noBukhosi obunomlando ojulile. Uyise ngasohlangothini lukanina iNdlovukazi uJezangani wabe exhumene nabakwaNdwandwe abavela eNkosini uZwide kaLanga.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isenzo esavusa emidala imilando

Buningi ubufakazi bokuthi endulo enye yezindlela yokwandisa ubuhlobo kubantu bemiphakathi noBukhosi obehlukene kwakuba wukuganiselana. Lokhu kwabe kuyindlela ejulileyo yokugwema izimpi yakhe namaxhama okuxhumana kubantu.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ISILO esiphahlwe ngamalanga amabili: Isinqumo esenziwe ngale kwethuna

Iva elabe selihlabe uZulu isikhathi eside labangulwa iNkantolo Enkulu yaseMgungundlovu ngomlomo kaMehluleli uMadondo iNkantolo ihlukanise inhloko nesixhanti ecaleni elinguNombolo: 2751/2021P.

EMabhida kuhlangana indulo nedemokhrasi

Ukuqokwa kosuku lwakusasa enyangeni ephezulu ukuba kwenziwe ingqophamlando yomcimbi kaHulumeni wokubungaza iSILO kudluliselwe nesitifiketi esiwubufakazi bokuthi yiso uqobo iNkosana kaZulu akubanga yiphutha.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umgonqo weSILO wandulele iMabhida

INdlunkulu kaZulu isondelene kakhulu noMdali lokhu kubuye kwacaca ngosuku lwangesonto lapho bekunenkonzo yomndeni ebiyingxenye yomgonqo.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UBukhosi: Kuyobe kugcagca indulo nedemokhrasi eMabhida

Intwasa kaMfumfu ingemqoka emlandweni kaZulu. Ngomhla zili-18 eminyakeni eyehlukene ngoMfumfu kwedlula iziNgonyama ezimbili, iNgonyama yakwaNodwengu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuphakama kweLembe kube yiSenzangakhona

Ukwakhiwa kwesikhumulo esisha sezindiza eThekwini kwaletha injabulo ngakwezomnotho. Okunye okwathokozelwa yigama lesi sikhumulo esethiwa ngalo.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
“UBra Qhash” usebalwa nezinkakha ezimbalwa ezisadla anhlamvana

Ungambiza ngoLaqhasha, uMhlongo, uDavid, uZebedee Matabane, uDlomo, uJohn okanye uPrince Moseki Kwena. Ekugcineni lokho kumkitaza ngaphakathi uDon…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Okuzibophile kuyoziqaqa: IDemocratic Alliance emlenzeni wokugcina?

Amaqembu amancane asola ubuholi be-DA ngokuwadelela nokuwenze ayijezisa.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukushiywa nguyise esemncane kwamenza waqina kunakuqala

Ukushiywa nguyise emhlabeni eneminyaka emine vo kwamqinisa empilweni uNelisa Mchunu okumanje umphakathi waseWartburg neKwaZulu-Natal yonke…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umzukulu kaMcijo: Umqulusi olubhaqa lwezizukulwane

Uma esethe ‘mhobo wami’ awukwazi ukungancibiliki ngoba okulandela lapho wukugeleza kolwazi  nezaqheqhe zolimi. Izikhathi zokugwamandwa…