nguMfo waKwaNomajalimane

nguMfo waKwaNomajalimane

UMfowakwaNomajalimane ungungoti wepolitiki nepolitiki yezomnotho. UnguMhleli Omkhulu noMshicileli weBayede.

375 Articles Published | Follow:
Noma siyakhuluma sekungamahubo

Akuyona imfihlo ukuthi ubuciko bokucula kuleli sebuyakhalisa. Lokhu kulishwa ngoba kwake kwakhona isikhathi lapho sabe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isihlangu lesi akumgexe kepha ngumlando

Siphila ezikhathini zengqephu. Enye ngeyomdabu kanti enye ngeyokufika eyabe ifike nabo oMposoyethafa.  Akukhathali ukuthi wena…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kwamanye amazwe umlando uqoshwe ngamatshe nemifanekilso

Injengohlanga olugcatshwa emqondweni nasemphefumulweni wezizukulwane zokuthi oyise nonina bake baphila Umlando wabantu nezizwe wehlukahlukene. Kanjalo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ziyekeleni lezo nkomo aziseluswe yini: Kayiqokwa nguhulumeni nezinkantolo

ISILO esisha nenselelo yokuma lapho kwakumi khona uyise. Kulokhu uhulumeni ufakwe yiNdlunkulu Akukaze kube yimfihlo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngale kukaShenge kuneNdlovukazi uGwabini

Njengoba kuhlale kuvela emlandweni weSihlalo kukhona owesifazane oludondolo eNdlunkulu Ngesikhathi yonke imilomo ivunana ezweni ngoholo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Phezu kwezivunguvungu: UZulu unqobile futhi usamile

Okwenzekile bekulindelekile ngokwesimiso soBukhosi bukaZulu Unyaka esikuwo wezi-2021 uyongena emlandweni njengomqoka. Okokuqala lona bekuwunyaka lapho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuhlangana kwemihlathi eyazanayo ezwenikazi i-Afrika

Kwenye yezinkulumo zakhe ezinobuhlakani, uMarcus Garvey uthamunda kanje “Uma ufuna ukuqonda inamuhla ukuze uqondise ikusasa,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INQOLOBANE

Kwake kwakhona inkolelo yokuthi konke okuhle nokuhlelekile lapha emhlabeni kwafika nomlungu. Lokhu kwabe kungamanga kanti…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AMABHUKU

Ebhukwini lakhe ‘Amava Ohlanga” (1995) umbhali uJ.B Hlongwane uthi ngenkathi abamhlophe bengakafiki kuleli abantu boMdabu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INkatha endaweni engayejwayele

Okwakamuva kwenzeka lapho sekumele lizilungiselele ukhetho oluyingqophamlando Bambalwa abangaphikisana nomlando othi kule minyaka eyedlule iqembu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ayakhuluma amathambo: Nakulokhu ubufakazi buthi i-Afrika ngumama wesintu jikelele

Ukuthi ezazini zomlando kukhona ukuvumelana ekutheni ubufakazi obuqandula ikhanda ngomlando womuntu, yithuna. Empeleni udaba lwethuna…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Asike sixoxe ngenqubo esiyifunayo nesifanele singahaleli okungale

Ekubusweni kwethu sinelungelo lokukhetha indlela okumele sibuswe ngayo Ukutolika igama ulisusa olimini oluthize kuya kolunye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UKUVALWA KWESAHLUKO: IGwalagwala elahlanganisa uZulu namaSwati

Umlando kaZulu njengalowo wezinye izizwe uhlobe ngobuqhawe namashwa. Kuba khona isikhathi lapho kunenala, kubuswa. Lapho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izifundazwe zihloniphe iNdlovukazi noZulu

Nakulokhu kubhalelwe umhlaba incwadi ukuthi uyini uZulu Umhlaba ubuke ngokulangazelela lapho uZulu ebhala incwadi isibili.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Noma ayigezelananga phakathi kwaboHlanga namadlagusha kwaba ngenxa yabaholi bonke

Kumqoka ukuthi uma sikhuluma ngoholo olwenza saba lapha sikhona sikukhulume konke futhi singanyanyalati Kuleli sonto…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ikhambi kuDA ukuvuma inkinga

Izigemegeme zakamuva zikhomba ukuthi intabamlilo iyabila futhi ingadubula noma yinini Ezinyangeni ezedlule sibhale kabanzi ngezinto…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umlomo yishoba lokuziphungela: URamaphosa uyavuma amaphutha

  Uhlelo lokutshalwa kwezikhuphekhuphe zeqembu lunogcobho. Uzihlangule kumabibi Usuku obelukade lulindiwe lugcine lufikile. Lolu bekuwusuku…

USexwale uthi umile kulokhu akwaziyo ngezigidigidi

Kuqale isonto kukhona ukuwumuzela ngodaba oluthinta izigidi okuthiwa zabe zinikelelwe kuleli ngenhloso yokwelekelela abampofu kanye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
YINI LE ESEGAMENI?

Kwabanganaki lolu wusuku nje olwejwayelekile kepha kumalungu kaKhongolose nalaba abadlelana nawo wusuku olumqoka nathe ngobuchule…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sezincijo izimpondo zenyathi: Umkhankaso wehlandla lesibili

UMfo kaSamuel uzihlela kabusha. Kanti nomfo kaNgcinamazwi uyala ukuguqa  Kulabo abaqaphela umgqigqo wepolitiki yakuleli kuyacaca…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Incwadi kaMntwana iveza isidingo sokuvumelana ngokuqoshwa komlando

ElaboHlanga ligqugquzela umhlangano lapho izinhlobo ezine zosomlando zizocobelelana khona ngolwazi, noMtwana akakwazi ukusala “Amaqhawe abantu”…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imizamo yeSILO yokugeza ibutho kukhucululeke ipolitiki yamaqembu

Ekutshalweni kweSILO ibutho ligqame ngobunye obabunqindwe yipolitiki Igama ibutho noma amabutho like lanukubezeka kule minyaka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IMBUBE IBIYISISHABASHEKI SEMIKHANKASO EYAHLUKAHLUKENE

Ephawula ngobumqoka beSILO ngesikhathi sethu, uMntwana wakwaPhindangene wathi: “Siyaziqhenya ngobuZulu bethu uphawu lwabo olumelwe yiNgonyama…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Lesi bekuyisangoma ebesibhula ngomthandazo

Inkolo njengesiko bekuyinto  emqoka empilweni yeSILO. Ngaphandle nje kokuthi sona luqobo sabe siyilungu leBandla lamaSheshi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now