nguMfo waKwaNomajalimane

nguMfo waKwaNomajalimane

UMfowakwaNomajalimane ungungoti wepolitiki nepolitiki yezomnotho. UnguMhleli Omkhulu noMshicileli weBayede.

538 Articles Published | Follow:
Uyisithebe esiphethe anonileyo

Udosi lokuqopha umlando oweNkosi lwamutinyela ngonyaka we-1968 okwathi  ukuqala kwakhe ukusebenza neSILO esidala kwamsiza Iqiniso…

Uzovuka UMahlamvana: Ukungena kweSILO esibayeni kuvusa emidala imilando

Kuke kwakhona isikhathi lapho kuke kwanokukhathazeka nokungabaza ukuthi lolu suku luyoke lufike. Lokhu bekudalwa wumbango…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umafungwase osenze sakholelwa kithi singaboHlanga

Kwake kwakhona imfundisoze eyayithi akukho okuhle okuvela e-Afrika. Iphinde iqhubeke ithi akukho okuhle nokuphumelelayo okwenziwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Lithathe osemsamo lambeka emnyango, kwathi osemnyango lambeka emsamo

Ukwesula kwabaphathiswa akwethusanga Abanye abayizwisisi eyokubuyisa uKhuzeni Ukukhuluma okuthi ‘usuku isikhathi eside’ kupolitiki ifakazelekile kulokhu.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
U-Eskom iva okuselukhuni ukulibangula

Ukufika kukagesi empilweni yabantu kwasho isahluko esisha nesabe sizokwambula okuningi nokusha. iNingizimu Afrika yaba ngelinye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Indlala izosabalalisa iminyakazo engaginga omengameli nababusi

Kukhona ukukhuluma okuthi abantu kwenye inkathi bafana nezimbongolo. Yona engabekezelela ukuhlukunyezwa ithwaliswe umthwalo kanzima iminyaka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umfo kaSombila, impepho exhumanisa abalele nabaphilayo

Ubalula ubumqoka benhlanhla abayithola ngokuba seduze kweSILO esidala bancela umlando ozodlulela kwabanye Kuleso naleso sizukulwane…

I-Amnesty International nenselelo kuHulumeni ngezikhukhula

Emuva kwezinyanga ezintathu izingxenye ezehlukene zesifundazwe iKwaZulu-Natal zakhahlanyezwa yizikhukhula ezashiya kukhalwa, kubonakala kusazothatha isikhathi ukuthi…

UHulumeni waseNingizimu Afrika, usephenduke omabhajwa bazikhiphe, abakholwa yizagila

Izigameko ezenzekile zishiya imibuzo ngezobunhloli Ongqongqoshe baphawula selidume ledlula Kuleli sonto  bekuphela isikhathi esingunyaka kwenzeka…

Utwayi lomhlaba wonke

INingizimu Afrika njengamanye amazwe emhlabeni ibhekene nenkanankana yokwenyuka kukaphethroli nentengo yokudla. Akukho ukungabaza ekutheni lesi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinyosi ezihlokozwe yiNtshonalanga sezitinyela kwasani

Umnotho womhlaba uyaguqa, ukukhula kwamanani kukhomba ingcindezi  Kulabo abaqonda ipolitiki yesimomazwe bekungekho ukungabaza ukuthi okwenzeka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AmaNgisi asondela mawala kungqingetshe kuHulumeni kaNdunankulu

Ngalesi sikhathi injolozela isempini eqhubeka e-Ukraine kanye nomthelela wayo emazweni ehlukene izwe elithathwa njengelinye eliyinsika…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umbhekaphasi okhuluma kancane enze kakhudlwana

Umnikelo wakhe usezinhlanganweni eziphathelene nolimi kanye nezisebenzisa lolu lwimi. Ubelokhu engamile ukunikela ekubhalweni kwesichazamazwi sesiZulu …

Ukuguquguquka kobuso be-Inkatha Freedom Party koHulumeni Bendawo

Ingcika ngabathile abanamava komasipala Ukuhlela kwayo imicimbi kungayenza ifane nabanye Lingelinye lamaqembu athole ukwesekelwa okhethweni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMsuthu uyintonga yethusi yaboHlanga ekulondolozeni ifagugu

Ngisho eselilungu leSishayamthetho KwaZulu-Natal umfo kaMaphalala ubetshakadula ngesiZulu kuthi ongezwa abuze kwabazwile noma alekelelwe ngotolika…

I-USA ingena ngenxeba le-Ukraine ukuguqula isimomazwe entshonalanga

Uma kusuka uthuli e-Ukraine ngesikhathi iRussia ingena ngebhuzu kuleliya lizwe iyodwa into okwabe kungeke kuphikiswane…

Ngabe iSouth African Communist Party isiyaphenduka inkunzi ebovu edla ngandoda

Ukugagaza ukuphuma inxiwa sekwaba yisisho NamaKhomanisi kawasolwe angagcini ngokuba nezikhundla Akulona ihaba ukuthi umlando womzabalazo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngale kokuba liciko, ungubufakazi bokuthi abesifazane bangaphatha

Umculo lo uwuyele esikoleni wafunda wagogoda iminyaka eyisishiyagalolunye emazweni aphesheya Inkulumompikiswano ethi ngabe abesifazane sebekulungele…

Mkhulu umonakalo owenziwe ngumgolo kuzimiso zomzabalazo

Kuleli sonto ngesikhathi loyo onguMehluleli Omkhulu kuleli kanye noSihlalo weKhomishini ebiphenya ngezinsolo zokugwamandwa kwamandla ombuso…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ichilo i-ANC ivela njengabakhapheli baboHlanga ngenxa yezingqoko

Kabashongo lutho Amadlegwavuma ezenzela.  Uphakamisa ukuba kuguqulwe isimiso sezwe Njengoba kusuke kunjalo manxa umuntu egula…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umele ukuba isikhuni sentsha yaboHlanga singalothi

Uhola ibutho lentsha yabeNguni elajutshwa yiSILO esidala nathi alikazukuphela Ungomunye wabantu abahlonishwayo ekukwazini ukuhlaziya nasekubekeni…

ISILO sithi ekuqoshweni kwemidlalo yomlando nemiphakathi kayihlomule

Akuvamile ukuthi indulo lihlangane nenamuhla noma lihlangane nekusasa ngesikhathi esisodwa. Lokhu kwenzekile ngoLwesibili ngesikhathi ISILO…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uyinkosazane ekulingiseni nasemsebenzini yesihe

Ubonga ukuba abakhiqizi bakubone kumqoka ukuba kube nguye oyisithebe esiphatha amanoni ngempilo yeNdlovukazi uNandi Ukukhuluma…

Sukuma ‘Mangobe’ bakubone

Ezinyangeni ezedlule kuke kwaba nemibuzo ngesimo sempilo yakhe kanjalo nangokuthi ngabe sisamfanele yini isikhundla akuso.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now