nguMfo waKwaNomajalimane

nguMfo waKwaNomajalimane

UMfowakwaNomajalimane ungungoti wepolitiki nepolitiki yezomnotho. UnguMhleli Omkhulu noMshicileli weBayede.

409 Articles Published | Follow:
Inkanyezi yakwaMashu igalele kwezwakala ekhaya nangaphandle

Kusizukulwane samanje udume ngokudlala indawo kaMaNdlovu emdlalweni iMbewu kepha kasiye umafikizolo. Loyo ngumama uThembi Mtshali-Jones.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngabe le bekuyimizamo yokuvukela umbuso?

UHulumeni kaKhongolose uyavuma ukuthi kungenzeka ukuthi ushaywe zinduku zakhe

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Nakuwo amaciko nobuciko ubuhle busemehlweni aloyo obukayo

Enye yezinto eyinqaba ngathi sintu wukuba namaciko. Laba ngabantu besilisa nabesifazane, abadala nabancane abaphathiswe okwehlukule…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ungabazane ngokhetho: Kulokhu abe-IEC bayesaba ukukhomba inxeba

Kwake kwakhona isikhathi lapho inhlangano eyengamele ukhetho kuleli i-Independent Electoral Commission (IEC) yabe ingumlomo ongathethimanga…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sidinga uHulumeni okhuluma kancane enze kakhudlwana

KuHulumeni umkhakha wezokuxhumana umqoka kakhulu ekuhambiseni imiyalezo kubantu. Esimweni esejwayelekile lona ngumkhakha oqashelwa abantu abanamava…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMandela washiya iNingizimuAfrika neqembu kumantwenguntwengu

USUKU lwangomhla zili-18 kuNtulikazi lwaziwa njengolokugubha impilo yaloyo owayenguMengameli wokuqala wezwe elibuswa ngenqubo yedemokhrasi, uDkt…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkululeko yangempela yaboHlanga ilele ekwazini okusifikise lapha

Phezu komzabalazo owaliwa ngezingazi zamadoda nabafazi, aboHlanga basayizicelankobe, abafo bona basasendaweni engcono Ezikhathini ezehlukene ngibalulile ubumqoka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukushabalala kwephupho lezwe oluwuthingo lwenkosazana

“Ngeke kuphinde mpela mpela ukuthi leli lizwe elihle kangaka lizithole kunokucindezelwa komunye ecindezelwa ngomunye.” “Singena…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Igula lomnotho waseNingizimu Afrika lichitheke unomphelo

Umnotho wendawo uhangulekile ngumlilo okhona

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Liphephe kangakanani elakuleli ekuqhunyisweni ngama bhomu?

Ukuqhuma kwamabhomu emazweni ase-Afrika kushiya imibuzo yokuthi iNingizimu Afrika yona ngabe iphephe kangakani, kubhala abahlaziyi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMPE ENDLEBENI: Umzwilili waseChesterville ovunywe yizizwe

Ekhuluma neNew York Magazine mhla zingama-25 kuNhlolanja we-1991 ongumzwilil weTheku uLinda Bukhosini wagcizelela ukuthi yena…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isiqephu esilandelayo: Ngabe enye indodana yaKwaZulu-Natal izosala othulini?

AbeSIU banike uRamaphosa abanye abangakubiza ngesikhali noma umjovo odabeni lukaMkhize

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imizamo yeSILO yokugeza ibutho kukhucululeke ipolitiki yamaqembu

Ekutshalweni kweSILO ibutho ligqame ngobunye obabunqindwe yipolitiki Igama ibutho noma amabutho like lanukubezeka kule minyaka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Nakulokhu iNkandla iyinjolozela yomlando

Ezinsukwini ezingengaki izwe nomhlaba bazothola impendulo engaguqula umbusazwe nokubukwa kweNingizimu Afrika Kubantu abaningi indawo iNkandla…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Utavatava: Selibuswa yizinkantolo ngoba ipolitiki yehlulekile

Osekwahlula osopolitiki kufezwa yizinkantolo. Amandla evoti ngeke asasho lutho ukuya phambili Ukubizwa kwegama elithi Jacob…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ingozi yokushabalala kwefagugu lomlando wezindawo

Ngeshwa umlando okhona noqhakanjiswayo ngowabaholi namaqhawe ezwe kuyekwe lo wabantu bendawo abenza isithombe somlando siphelele…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ishoshozela laboHlanga elaliyiphela endlebeni

Emkhakheni wezobuciko kukhona abantu okubukeka sengathi kabayidingi inhlolokhono ukuze balingise ezindaweni ezithize. Omunye ongena khaxa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umlilo wamaphepha? Olomhlaba selukuvuthondaba

Inkulumompikiswano yenzeka ngaphansi kwezimo ezingezinhle kwezempilo nomnotho wezwe nowamazwe

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isiphiwo sakhe satshala ithemba lenkululeko ezayo

Yize kwabe kungeyona inhloso yabenzi kepha ingcindezelo yaboHlanga yakhiqiza izinto namakhono ehlukene. Ngaphandle kwezifundiswa, osopolitiki,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Aphi amadoda? Lapho iNdlunkulu kaZulu izigwaza ngowayo

Umdonsiswano ubhidliza konke okwabe kwakhiwe

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Nani maNdebele kanibancinyane

Ngesikhathi lapho umhlaba uqhahakambisa ubukhazikhazi. Lapho lokho okuhle nokuligugu kuguquguquka ngenxa yesikhathi, kunoyedwa obekelwe ukuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngeshwa ngokomlando obhaliwe abesifazane bayizindibi zamadoda

Abesifazane mababukwe njengabantu, abenzi bezinto hhayi abafazi babaholi ngoba kakade nabo benza lukhulu. Nabo bakufanele ukuba yingxenye yomlando nefagugu lezwe

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isililo: Ukugoduka kukaMbimbi kuhlubule i-Afrika

Usuku lwayizolo (ngoLwesine) luphele kabi emveni kokuzwakala kwezindaba zokugoduka kwesinye sezigomagoma zomzabalazo waboHlanga e-Afrika, uDkt…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Impendulo isekuqondeni ukuthi yini inkinga

Umbhali uthi uHulumeni uyikake lapho ingalele khona odabeni lwentsha kuleli

This content is for subscribers only.
Login Join Now