Iziko

Indlela ewubuhlakani yokuheha izingane ukuthi zidle izitshalo

Bambalwa kakhulu abantu abangasho ukuthi kwakulula kubona ukudla izitshalo beseyizingane. Lokhu kudla akuvamile ukuthandeka ezinganeni.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amamafini kashokoledi

Izithako Amakota amathathu (3/4) enkomishi kafulawa. Ingxenye (1/2) yenkomishi yecocoa powder, engenashukela Amakota amathathu (3/4)…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isitshulu esiconsisa amathe

Akukholakali ukuthi sesishoshele ekupheleni konyaka wezi-2020. Lesi sikhathi yisikhathi sokuphumula, kuhlanganwe njengemindeni, kujatshulwe. Abaningi bayavala…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isinamoni yisinongo esinezinzuzo eziningi emizimbeni yethu

Isinamoni isinongo esiphuma esihlahleni esibizwa ngeCinnamonum. Sekunesikhathi eside saqala ukusetshenziswa njengesinongo emlandweni. Ngezikhathi zasemandulo, kwakuyisinongo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amaqebelengwana kashokoledi wobisi

Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, sike sacobelelana ngendlelakwenza yamaqebelengwana kashokoledi onsundu.  Njengomuntu ongawukhonzile kakhulu ushokoledi onsundu, nganquma…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UNGAKWAZI UKUBHAKA AMABHISKIDI AZOYIZAYO

Amabhiskidi uhlobo lombhako noma ngubani angakwazi ukulwenza. Akukhathalekile ukuthi ungumbhaki omdala noma umusha kule ndima.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukubhaka ngaphandle kukaflawa

Ngike ngaba nengxoxo nomunye obalule ukuthi unyaka wezi-2020 kube unyaka omude kunayo yonke empilweni yakhe,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
USU

Ukuhlatshwa kwezilwane ezifana nezinkomo, izimbuzi, izimvu njalo njalo kuyinto evamile kakhulu emindenini eyahlukene. Ngiyakhumbula nje…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Utshwala besintu – umqombothi

Sekuze kwaba amahlandla amabili uMengameli wezwe uCyril Ramaphosa ememezela ukuvalwa kokudayiswa kotshwala eNingizimu Afrika selokhu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Utamatisi nezinhlobonhlobo zawo

Kunokuphikisana nokudideka okukhulu ngotamatisi – ingabe isitshalo noma isithelo? Lokhu kudideka kuvela ezindleleni utamatisi osetshenziswa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ikhekhe likabhanana elizoyizayo

Ekukhuleni kwami, ngangingumuntu olikhonzile kakhulu iziko. Ziningi izinhlobo zokudla engangizizama ngisakhula. Kodwa ukubhaka kwakungakaze kungifi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amasu okugcina amapani okubhaka ehlanzekile

Sekukaningi ngizwa ababhaki bekhala ngokwehluleka kwabo ukugcina amapani okubhaka ehlanzekile. Kujwayelekile ukuthi amapani okubhaka abukeke…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amabhisikidi emfologo

Namhlanje sizocobelelana ngendlelakwenza engicabanga ukuthi ingelula ukwedlula zonke ezikhona. Ngezithako ezine nje kuphela, noma ngubani…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amasu okugcina amapani okubhaka ehlanzekile

Sekukaningi ngizwa ababhaki bekhala ngokwehluleka kwabo ukugcina amapani okubhaka ehlanzekile. Kujwayelekile ukuthi amapani okubhaka abukeke…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Yazi kabanzi ngezinhlobo zikaflawa

Iqiniso ukuthi iningi lethu aligqizi qakala ukuthi lisebenzisa nhloboni kaflawa uma libhaka (nami ngike ngaba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukungabi nezithako ezidingwa indlelakwenza, makungakuvimbi ekubhakeni kwakho

Emavikini amathathu edlule ngathola incwadi evela komunye wabalandeli bale ngosi, ecela ukuthi ngicobelele ngolwazi lwami…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukubaluleka kwebuttermilk embhakweni

Uma unezingane ekhaya, uzokwazi ukuthi ziwathanda kangakanani amamafini, kanye namaqebelengwane. Ngiyacabanga isizathu salokhu ukuthi kulula…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umlando wokubhaka usukela emandulo

NgokoSolwazi bezokudla, amakhekhe ayebhakwa ngezikhathi zakudala ayehluke kakhulu kwesiwabona namhlanje. Ngalezo zikhathi, ikhekhe lalenziwa libukeke…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukudla kwesintu nosikompilo lwama-Afrika

SEKUKANINGI abantu bakithi begqugquzelwa, ikakhulukazi ngosompilo, ukuthi abatshale futhi badle ukudla kwesintu ngoba kunempilo futhi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now