nguBheki Khumalo

nguBheki Khumalo

UKhumalo ungumeluleki ozimele kwezomthetho wabasebenzi.

35 Articles Published | Follow:
Umthetho wokhuvethe usugxilile emthethweni wezobudlelwano bezokuqashwa

Kufanele siqale ngokuxolisa kubafundi bale ngosi ngokunyamalala kwemibhalo izinyanga eziningi ezedlule. Sithi yobe, nina boHlanga.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umthetho wokhuvethe uqinisa amaxhama kumqashi nakumqashwa emsebenzini

Kufanele siqale ngokuxolisa kubafundi ngokunyamalala kwemibhalo izinyanga eziningi ezedlule. Sithi yobe, nina boHlanga. Kwesinye isikhathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukhuvethe lubuguqulile ubudlelwano bokuqashwa

Izilawulo zokuphepha nokugwema ukuhaqwa ukhuvethe, ezashicilelwa nguNgqongqoshe Wezokuqashwa Nezezisebenzi mhla zingama-28 kuMandulo kowe-2020 ziqondisa ukuziphatha…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umthelela wesinqumo seNkantolo ezisebenzini zasezindlini

“Zingamaqhawe kuleli lizwe nasemhlabeni wonke, kodwa zibe zingahlonishwa ngokuzifanele. Ziyithimba labesifazane elinamandla amakhulu, elinekhono lokuphumelelisa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INkantolo Yezabasebenzi namazwi ahlakaniphile

“Izimo abazithola sebekuzo abaqashi nezisebenzi azinamlando, ziyahlukumeza futhi zenza kungabi nasiqiniseko. Izimpendulo azinakutholakala emlandweni, akunamhlahlandlela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uchazwe kabusha umthetho wokwedlulisa isivumelwano sokuqashwa

Njengoba umnotho wezwe ukhungethwe ukhuvethe nje, kwandile ukulahlekelwa yimisebenzi ngokudilizwa, okwenzeka ngokuhlelwa kabusha kwezinkampani, ngokuwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Mkhulu umthelela weCovid-19 kwezokuqashwa

KwelaboHlanga lomhla ziyisi-6 kuNdasa kwabikwa ukuthi “asengene amanzi endlini” kuchazwa ngomkhuhlane iCoronavirus nomthelela wawo eminothweni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Nomqashi unelungelo lokuteleka elwisa isiteleka

Iziteleka ezivamile zabasebenzi, besebenzisa ilungelo labo lokuteleka, sezaze zadala ukuthi sikhohlwe ukuthi nomqashi naye unalo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinselelo emacaleni amayelana nezimali ezisemthethweni

Ziya ngokujiya izinselelo emacaleni aphathelene nezimali ezisemthethweni. Sikhuluma ngezimali ezilawulwa yimithetho emibili okuwuMthetho Womholo Kazwelonke…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMthetho mayelana nokuhlukumeza ngokocansi

INkantolo Yezabasebenzi ikhiphe isinqumo mhla zili-14 kuNcwaba kophezulu. Uma ususifundile lesi sinqumo kuyacaca ukuthi umthetho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Akuqashelwe imibandela yokuhlomula ngenxa yokudilizwa

UKUDILIZWA emsebenzini kungukuxoshwa ngaphandle kwephutha lomqashwa nomqashi, kodwa kungenxa yesimo somnotho webhizinisi.ISigaba soMthetho Wezobudlelwano Kwezokuqhashwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umthetho wesikhwama sokuhlinzeka abalahlekelwa umsebenzi

  UKULAHLEKELWA umsebenzi kwandile ezweni ikakhulukazi entsheni yaboHlanga.  Ngokwezibalo abaswele babalelwa kumaphesenti angama-30. Nezinga lokukhula…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukumelwa emacaleni asezinkundleni ezabasebenzi kuseyindida

UMA ubuka ukuvuthwa nokuthuthuka kwezabasebenzi, izinyunyana nezinhlangano zabaqashi, kanjalo nezinga lomthetho omayelana nalokhu, akufanele ngabe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Zijulile eziphathelene nokuhlukumeza ngokocansi

SESIYAZI ukuthi kunamiphumela mini ukuhlukumeza ngokocansi emsebenzini. Mhlawumbe okumele sikuphindaphinde sikhumbuzane ngakho ukuthi kuyini ukuhlukumeza…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Siphendula imibuzo yabafundi ngezithinta ezabasebenzi

NAMUHLA sigxila ekuphenduleni imibuzo yabafundi. Umbuzo: Inkampani engangiqashwe yiyona yavalwa. Yayingaphansi kwemboni yezimoto okuthiwa yiMIBCO.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Zehlukahlukene futhi zibanzi ezimayelana nabasebenzi

Makulungiswa embonini yamatekisi: Isinqumo Semboni Yamatekisi unombolo 11, ngaphansi koMthetho Wemibandela Yokuqashwa silawula ukuqashwa kule…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukulwa, ukushaya, nokushayana kuyaxoshisa emsebenzini

  UMTHETHO awukuvumeli ukulwa, ukushaya noma ukushayana emsebenzini noma ngabe kungazizathu zini. Kungabe kwenziwa ngumphathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abenza umsebenzi obucayi banezibopho ezehlukile kwabanye

AMALUNGELO  okuteleka nokujoyina inyunyana aqinisekiswe nguMthethosisekelo. Yiwo la malungelo ayisisekelo sokuvikela amalungelo abasebenzi. Ngaphansi kwala…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abenza umsebenzi obucayi banezibopho ezehlukile kwabanye

AMALUNGELO  okuteleka nokujoyina inyunyana aqinisekiswe nguMthethosisekelo. Yiwo la malungelo ayisisekelo sokuvikela amalungelo abasebenzi. Ngaphansi kwala…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inqubo yokuxazulula izingxabano kumqashi nabasebenzi

ININGI labasebenzi boHlanga bayazimela emacaleni aqulwa ezinkundleni zezindaba zokuqhashwa. Imvama lana kusuke kungamacala aphathene nomsebenzi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umthetho wokuqikelela ubunye nokuvimbela ubandlululo

Yize ungaqondisiwe kwezokuqashwa kuphela, lo Mthetho nawo uyagamanxa ebudlelwaneni bezokuqashwa. Okubuhlungu wukuthi abamele abasebenzi nabaqashi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abasebenzi kabavikelwa ngumqashi ekuhlukunyezweni

NGOKWEJWAYELEKILE  umqashi uphoqelekile ukuthi aqikelele ukuphepha nokuvikeleka kwabasebenzi  ezingozini nasebugebengwini obungenzeka uma abasebenzi besemsebenzini. UMthethosisekelo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izivumelwano zokwehlukanisa ukuqashwa zisemthethweni

KASISEBENZI emshadweni wabaganene kuphela isivumelwana sokwehlukanisa. Kodwa siyasebenza naphakathi komqashi nomqashwa. Ilukhulumile lolu daba iNkantolo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
KuneZigaba zemithetho okumele iqashelwe ngabasebenzi

AKUVUMELEKILE ukubandlulula okungenabulungiswa nasemiholweni yabasebenzi. ISigaba 6(4) soMthetho Wezobulungiswa Emsebenzini uNombolo 55 wezi-1998 (EEA) sithi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now