nguBheki Khumalo

UKhumalo ungumeluleki ozimele kwezomthetho wabasebenzi.

48 Articles Published | Follow:
Isinqumo ngensangu asiguquli uMthetho Wezabasebenzi

Kuyabadida abaningi okudalwe yisinqumo seNkantolo Yomthethosisekelo ecaleni leMinister of Justice and Constitutional Development and others…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isivumelwano sokuqashwa kwesikhashana sinezinselelo nxa zonke

NgokoMthetho Wezobudlelwano Kwezokuqhashwa uNombolo 66 we-1995 kuvumelekile ukuqashwa kwesikhashana esinqunyiwe uma lokho kulawulwa yisehlakalo esithile…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukujeziswa kabili ngesono sesehlakalo esisodwa kuvumelekile ngokomthetho wezabasebenzi

Esiqeshini sangeledlule sigqine lapho umqashwa esefaka eMkhandlwini elinye futhi icala lokuxoshwa okungenabulungiswa. Okukhulu, umqashwa wayekhala…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukujeziswa kabili ngesono sesehlakalo esisodwa kuvumelekile ngokomthetho wezabasebenzi

Ngokwejwayelekile emthethweni akwamukelekile ukugweba umuntu kaningi ngecala noma ngesenzo esisodwa. Kodwa emthethweni wezabasebenzi kuvumelekile uma…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izingxoxo zamaholo neziteleka kuyahambisana

Kusukela kuNhlaba kuze kusondele kuZibandlela minyaka yonke, yisikhathi sokuxoxisana kuhlanganyelwe kubaqashi nezinyunyana zabasebenzi. Phela isihloko…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isiqephu sesibili solwazi: Umthetho wenqubo Ezinkundleni Zamacala Ezabasebenzi

Siqhubeka engosini yangeledlule lapho sicathilisa aboHlanga ngolwebele ngamacala ezabasebenzi. Sakuveza ukuthi kusemqoka ukuthi  wena ofaka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sihlomisana ngolwazi ngolwebele: Umthetho wenqubo ezinkundleni zamacala ezabasebenzi

Iningi laboHlanga bayazimela bona Ezinkundleni Zamacala Ezabasebenzi neMikhandlu yezimboni eyahlukene enelungelo lokuthetha lamacala. Onyakeni wezi-2019…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uthele izithelo ezinhle umzabalazo wezisebenzi zasezindlini

Masikhumbuzane ukuthi Kwelabohlanga lomhla zingama 27 kuLwezi kuya zi 3 kuZibandlela kowe 2020, sabika sachaza…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ulwazi lutholakala kangcono ngolimi lwebele: Sihlaziya umthetho wabasebenzi nabaqashi

 ‘Sihlaziya umthetho wezabasebenzi nabaqashi’ Akusho ukungahlakaniphi noma ukungafundi; ukukhuluma nokubhala nganoma yiluphi ulimi lomdabu. Kuyishwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuxosha ithimba lezisebenzi eziningi kunezinselelo kumqashi nakuzo izisebenzi

Sihlaziya umthetho ngaphansi kwalesisihloko, sibheka isinqumo seNkantolo eNkulu Yokwedlulisa Amacala Ezabasebenzi.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izindlela ezingalandelwa ukuvimbela ukuhlukunyezwa emsebenzini

Kowandulela lona umbhalo, sasethembisile ukuthi sizoqhubeka nalesisihloko. Siqhubeka nokuchaza izinhlobo zokuhlukemeza emsebenzi njengoba zichazwe ngumthetho.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuvimbela ukuhlukunyezwa emsebenzini

Kowandulela lona umbhalo, sasethembisile ukuthi sizoqhubeka nalesi sihloko. Siqhubeka nokuchaza izinhlobo zokuhlukumeza emsebenzini njengoba zichazwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuvimbela ukuhlukunyezwa emsebenzini

Mhla zili 18 kuNdasa kophezulu lwaqala ukuba ngumthetho uHla Lwezibophezelo Zokuziphatha Kahle Ekuvimbeni Nokuqeda Ukuhlukunyezwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umthetho wokhuvethe usugxilile emthethweni wezobudlelwano bezokuqashwa

Kufanele siqale ngokuxolisa kubafundi bale ngosi ngokunyamalala kwemibhalo izinyanga eziningi ezedlule. Sithi yobe, nina boHlanga.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umthetho wokhuvethe uqinisa amaxhama kumqashi nakumqashwa emsebenzini

Kufanele siqale ngokuxolisa kubafundi ngokunyamalala kwemibhalo izinyanga eziningi ezedlule. Sithi yobe, nina boHlanga. Kwesinye isikhathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukhuvethe lubuguqulile ubudlelwano bokuqashwa

Izilawulo zokuphepha nokugwema ukuhaqwa ukhuvethe, ezashicilelwa nguNgqongqoshe Wezokuqashwa Nezezisebenzi mhla zingama-28 kuMandulo kowe-2020 ziqondisa ukuziphatha…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umthelela wesinqumo seNkantolo ezisebenzini zasezindlini

“Zingamaqhawe kuleli lizwe nasemhlabeni wonke, kodwa zibe zingahlonishwa ngokuzifanele. Ziyithimba labesifazane elinamandla amakhulu, elinekhono lokuphumelelisa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INkantolo Yezabasebenzi namazwi ahlakaniphile

“Izimo abazithola sebekuzo abaqashi nezisebenzi azinamlando, ziyahlukumeza futhi zenza kungabi nasiqiniseko. Izimpendulo azinakutholakala emlandweni, akunamhlahlandlela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uchazwe kabusha umthetho wokwedlulisa isivumelwano sokuqashwa

Njengoba umnotho wezwe ukhungethwe ukhuvethe nje, kwandile ukulahlekelwa yimisebenzi ngokudilizwa, okwenzeka ngokuhlelwa kabusha kwezinkampani, ngokuwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Mkhulu umthelela weCovid-19 kwezokuqashwa

KwelaboHlanga lomhla ziyisi-6 kuNdasa kwabikwa ukuthi “asengene amanzi endlini” kuchazwa ngomkhuhlane iCoronavirus nomthelela wawo eminothweni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Nomqashi unelungelo lokuteleka elwisa isiteleka

Iziteleka ezivamile zabasebenzi, besebenzisa ilungelo labo lokuteleka, sezaze zadala ukuthi sikhohlwe ukuthi nomqashi naye unalo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinselelo emacaleni amayelana nezimali ezisemthethweni

Ziya ngokujiya izinselelo emacaleni aphathelene nezimali ezisemthethweni. Sikhuluma ngezimali ezilawulwa yimithetho emibili okuwuMthetho Womholo Kazwelonke…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMthetho mayelana nokuhlukumeza ngokocansi

INkantolo Yezabasebenzi ikhiphe isinqumo mhla zili-14 kuNcwaba kophezulu. Uma ususifundile lesi sinqumo kuyacaca ukuthi umthetho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Akuqashelwe imibandela yokuhlomula ngenxa yokudilizwa

UKUDILIZWA emsebenzini kungukuxoshwa ngaphandle kwephutha lomqashwa nomqashi, kodwa kungenxa yesimo somnotho webhizinisi.ISigaba soMthetho Wezobudlelwano Kwezokuqhashwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now