ngu-Ayanda Msweli

27 Articles Published | Follow:
Izwe ligcwele amanzi ngabashayeli abasanuka inkohlakalo

Ngonyaka we-2017 ngaqala uhlelo lokulwa nokuhlukumezana kwabantu embonini yezokuthutha. Lolu hlelo ngaluqala namanososeshini aseGauteng. Ngahambela…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ukunganakwa kwengqalasizinda kudala izingozi

UMfumfu wahlonzwa njengenyanga yezokuthutha umhlaba wonke. Njalo uma kuzoqala lenyanga kuye kube nemigubho ethize lapho…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Izinga lokuhlukumezeka kwezingane kwaCeza

Lubuhlungu udaba lokubulawa kukaFezile Sangweni emuva kokunukubezwa ngokocansi, umntwana obeneminyaka emihlanu. Umngcwabo wawubuhlungu ngendlela emangalisayo.…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ingxenye Yesibili: Uhulumeni usihlanganyela nokuhlupheka

Usuku nosuku ziyaqonga izinkinga lapho kubonakala khona uHulumeni esihlanganyela nokuhlupheka. Kuleli phepha ndaba sike sabhala…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Namanje izibazi zoKhuvethe zisabhibha

Kweminye imizi zisabhibha izilonda zoKhuvethe. Sekuyinsaka vukela umchilo wesidwaba ukuthi uma zibhibha, azibhibhi emzini owodwa kuphela, kodwa kuba imizi emibili nangaphezulu.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ezezithuthi: Kunempi eliwa buthule oPhongolo

Impi ebizwa ngeCold War yaqala ngemva kokuhlulwa kwe Germany ngowe- 1945, eyayiphakathi kwe Amerika ne…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ezezithuthi: Injula ngenhlekelele yasoPhongolo

Inhlekelelo yasoPhongolo asiyethe siyihlinze siyikhiphe amantshontsho, siyabe ngokwezitho zayo. NgoLwesibili, zingama-20 kuMandulo sithole ucingo oluvela…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ezezithuthi: Usuphenduke umalugaju umgwaqo onguthelawayeka

Usuphenduke umalugaju umgwaqo onguthelawayeka ohlanganisa izifundazwe ezine, iWestern Cape, iEastern Cape, iKwaZulu-Natal neMpumalanga, kodwa lapho…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Usizi lwaboHlanga: Sivalelwani isikole?

Khonamanjalo! Isigodi iSouth Africa, umholi uSolwazi uMngomezulu, sisho ngoba uyena osisuse phansi wathi inhlangano yethu…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Izinyembezi zendoda kaziweli phansi

USimon Mthethwa wahlangana nomkakhe eMandeni wamlobola waqeda, bachitha iminyaka engaphezu kwamashumi amane bendawonye. UMnu uMthethwa…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Usizi lwaboHlanga: Igazi lomuntu liyakhuluma

Isisho sesiZulu sithi alikho itshe eliyohlala phezu kwelinye kuze kube ngunaphakade akukho okufihlakele okungeyo kwembulwa,…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Usizi lwaboHlanga: Amanye amadoda anonya

Sekukhulunywe kakhulu ngokuhlukumezeka kwabantu ezweni sakhile kodwa ikhona ingxenye engakathintwa. Lapha ngikhuluma ngokuhlukumezeka komuntu wesifazane,…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ezezithuthi: Abanye abammeli bazokuhlanganyela nokuhlupheka

Kungekudala kulo leli phephandaba sike sathinta udaba lokucindezeleka kwabantu abasuke belimele emgwaqeni esihlokweni esasithi ‘Ingozi…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ezezithuthi: Itshe lisahlezi phezu kwelinye embonini yezokuthutha

Umsebenzi wamatekisi, umsebenzi ocishe ube ama-100% okanye ongama-99% aboHlanga lapho beziphathele khona umsebenzi wabo. Umsebenzi…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ezezithuthi: Umgwaqo omkhulu uN3 unezingozi eziningi

UNational Road Number 3 (N3) umgwaqo ophuma eThekwini odlula eFree State uthinte enye ingxenye yeMpumalanga…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Usizi lwabohlanga: Sisengasibuyisa isithunzi sowoHlanga ezweni lakithi uma sisebenza ngokubambisana

INingizimu Afrika yizwe eligqugquzela imfundo, utshelwe nangamathuba eza nayo. Izwe elinemali eningi kodwa abaphathi bezwe…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Usizi lwaboHlanga: Ubuqola ngaphakathi egaraji buzoqeda abaningi uma akunqandwe

Impicabadala yokuthenga imoto eyebiwe egaraji kunzima nokuyichaza kumuntu ongena egaraji ezothenga imoto ngokuthemba Kule ngosi…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Usizi lwaboHlanga: Ingozi yokuthenga imoto ezinkundleni zokuxhumana

Sebephelile abantu bakithi begetshengwa ngezikhangisi zezimoto ezisezinkundleni zokuxhumana. Umuntu ubona imoto ayithandayo esikhangisweni esisezinkundleni zokuxhumana,…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Usizi lwaboHlanga: Ukuphepha emgwaqeni kuhambisana nolwazi ngesithuthi

Into eyenza ukuthi ungaphephi uma uvelelwa yingozi okufika kuqala ukugcwelezwa ngenxa yokwanda kobugebengu Asikhulume ngokuphepha…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Usizi lwaboHlanga: UHulumeni usibopha ngasibhamba sinye nokuhlupheka

Isikhathi sokuvala ngenxa yokhuvethe sikhuphule isibalo sezigameko zokuhlukunyezwa ngokobulili ikakhulu abesifazane UHulumeni usihlanganyela nokuhlupheka, lokhu…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Usizi lwaboHlanga: Insila yobandlululo ayikapheli

Ngesikhathi sobandlululo izinto eziningi ezisiza umphakathi zazizinze ePitoli, namanje kusenezinto okusenzima ukuzithola Uma kukhulunywa ngenkululeko…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Usizi lwaboHlanga: Kunesidingo esinqala sokutholakala kwesiphetho ngezikhukhula

Kukhona ababhubhile, ababhujelwe, ababhubhile batholakala, ababhubhile abangatholakala kwaguguleka amathuna kwalimala impahla Izikhukhula ezihlasele isifundazwe seNdlovukazi…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Usizi lwaboHlanga: Ziphelile izimoto yimigodi yomgwaqo ngenxa nenkombankombane

Ngokujwayelekile kuba yizimoto ezingekho emthethweni kodwa indlela isimo semigwaqoesiyiso sekuyiyona engekho emthethweni Sisempini yale migodi…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Usizi lwaboHlanga: Abagilwa bezikhukhula sebebishe obhukwini lwepolitiki nomgolo

Abanye basebenzisa ipolitiki ukugxibha amakhansela kube sengathi awenzi lutho ngoba nakhu kungelinye iqembu eliphethe Isifundazwe…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here