Mpilenhle Faku

80 Articles Published | Follow:
Kungani umlilo nemvula kuyizitha?

Kudala kwakukhona inkosi eyayinendodakazi enhle. Izinsizwa eziningi zazifuna ukumshada. Kodwa induna yacabanga, “Ayiyinhle kakhulu indodakazi…

Yenza ipulazi

Vumela izingane zijabule ngokwenza ipulazi lazo liphelele ngezilwane, uthango, izindawo zokudla, izinqolobane nezinye izakhiwo zepulazi.…

Amaqiniso ayi-5 aphezulu ngoSuku Lwentsha eNingizimu Afrika

Kunamazwe emhlabeni jikelele agubha uSuku lweNtsha. Nokho, iholidi laseNingizimu Afrika lamhla zi-16 kuNhlangulana lihlukile ngenxa…

Usuku lwemvula

Kwakuwusuku oluhle libalele futhi le ntombazanyana uTina yayilungele ukuphuma iyodlala nabangane bayo. Kodwa ngokuphazima kweso…

Inyanga yamagugu: Izimpawu zikazwelonke zaseNingizimu Afrika

uMandulo yinyanga yezokuvakasha eNingizimu Afrika – inyanga egxile ekubungazeni kokubaluleka kwezokuvakasha emnothweni wezwe. INyanga Yezokuvakasha…

Indlela yokwakha ishongololo ngobuchule

Lapha izingane zizozithola zimatasa kodwa zibe zidlala. Nakhu ozokudinga:   Induku yeglue   Izikele  …

Unodoli wepigogo odle ngemibalabala

Ukwenza lokhu uzodinga izinto ezilandelayo:  Induku yeglue   Ipensela   Izikele   Iphepha le-Cardstock  …

Iminenke nayo inemizwa!

Iminenke eyayihlala esivandeni sikaNkk Mondliwa yayingajabule neze neze. “SENGICIKEKILE!” kuvungama uMnenke uSlimy. “Nami futhi,” kuvuma…

Usuku Lukazwelonke Lwabesifazane eNingizimu Afrika luwusuku olunamandla lwamalungelo alinganayo

ENingizimu Afrika, uNcwaba yiNyanga Yabesifazane. Usuku Lukazwelonke Lwabesifazane lubungaza amandla nokuqina kwabesifazane kanye negalelo labo emphakathini nasezweni. 

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ukuqamba amanga kwenza ungalalelwa ngisho usukhuluma iqiniso

Endulo, kwakunomfana ongumalusi owayenesithukuthezi ebuka umhlambi wakhe wezimvu entabeni. Ukuze azijabulise, wamemeza, “Impisi! Impisi! Izimvu…

Indaba engabagijimi abathathu 

Ngezinsuku lapho abelungu babebusa iNingizimu Afrika futhi ubandlululo kuwumthetho wezwe, abantu abamnyama babehlangana endaweni yabamhlophe…

Waguqula izimpilo zabaningi uMadiba 

Wayengomunye wezishoshovu zamalungelo abantu nesigomagoma somzabalazo.  Waba nguMengameli wokuqala woHlanga kuleli. UMnu uNelson Rolihlahla Mandela…

Qaphela ungaweli emgodini owumbele omunye

Igundane nesele kwakungabangane. Njalo ekuseni isele laliphuma echibini lalo livakashele umngane walo owayehlala emgodini oseceleni…

Isifundo ngomoya nelanga 

Kwake kwaba nokuxabana kweLanga noMoya. Bobabili babethi banamandla.Ekugcineni bavumelana ngokuthi bazovivinywa amandla. “Nangu umhambi. Ake…

Izizathu ezi-5 zokuthi kungani ubuchopho bakho bushaya ingqondo

Gcwalisa ikhanda lakho kulawa maqiniso amangalisayo Ubuchopho nokusebenza komzimba Ukuze wenze umzimba wakho wenze izenzo…

Ukungcolisa Kwepulasitiki: Yini inkinga ngepulasitiki?

Okokuqala, ake sibe ngokoqobo: Akuwona wonke amapulasitiki amabi. Izigqoko zamabhayisikili, ama-airbag emoto, nezinto eziningi zokwelapha…

Imisebenzi yasendlini ongayidlala ebusika

Imisebenzi yasendlini ezokwenza uhlale umatasa kulobu busika noma sekuphume isikole okanye ngezimpelasonto Masibhekane nakho, akuthina…

Kungani ilulwane lindiza ebusuku

Kwesukasukela, eminyakeni eminingi eyadlula, kwakukhona igundane lehlathi okwakuthiwa uLegotlo. ULegotlo wayengumngani omkhulu kaMamanthwane – ilulwane.…

Amaqiniso ajabulisayo ngotshani!

Utshani buyingxenye ebalulekile ye-ecosystem yethu, futhi bubalulekile empilweni njengoba sibazi. Kodwa, kukhona amaqiniso ajabulisayo mayelana…

Isayensi Yoqobo: Ongakwenza ngotshani

UNobenguni usikhombisa ukuthi yini ongayenza ngokusebznisa utshani okuyinto ongayithola kalula. Qoqa izinto ezingezansi futhi ulungele…

USosibhakabhaka

Lalina ngalelo langa, kanti uJosh wayehlezi etafuleni lasekhishini enza ikhayithi. Wayenokusazinswazi okuthile ayekusebenzisa ukwenza uhlaka…

Umlando weNdlovukazi uHatshepsut

Igama uHatshepsut, eliphinde libhalwe ngokuthi nguHatchepsut, kwakuyindlovukazi yaseGibhithe eyabusa ngeminyaka yowe-c. 1473–58 BCE eyazuza amandla…

Zishintshe wena kuqala hhayi umhlaba

Kudala abantu babephila kamnandi ngaphansi kokubusa kwenkosi. Abantu bombuso babejabule kakhulu njengoba babephila impilo echumayo…

Isipho sikaSisanda

Usuku zonke uma intombazanyana eneminyaka eyisishiyagalolunye enguSisanda ibuya esikoleni, ikhumula umfaniswano wayo, idle isidlo sayo…