nguDkt uVusi Shongwe

UDokotela Vusi Shongwe, Emgungundlovu, kwisiFundazwe saKwaZulu-Natal

1 Articles Published | Follow:
Ukubungazwa kolimi lwebele emhlabeni wonke jikelele

NgoMsombuluko zingama-21 kuNhlolanja bekuwusuku lapho umhlaba wonke jikelele ubungaza ukubaluleka kolimi lwebele. Incithabuchopho yezwekazi lase-Afrika…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now