nguDkt uVusi Shongwe

UDokotela Vusi Shongwe, Emgungundlovu, kwisiFundazwe saKwaZulu-Natal

12 Articles Published | Follow:
Amagalelo oMntwana uZeblon Zulu

Ngiyafisa ukuchoma uMntwana uZeblon Zulu uphaphe lwegwalagwala ngomsebenzi omuhle awenzele iNdlunkulu ngisho esaphila uMdlokombane. Ukuqoqa umlando waseNdlunkulu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imidanti ehambisana namasiko ngoMkhosi Woselwa

Ezinyangeni ezingengakhi kuzoba nomcimbi obalulekile ngeshwa imidanti yakhona eyimfihlo ngokuvikela isizwe. Kunokudideka nokukhathazeka kwabanye ukuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sekuyisikhathi sokuba iNdlunkulu kaZulu ibumbane njengakuqala

Uma kukhona isikhathi lapho iNdlunkulu kaZulu okumele ibumbane ngaso ukuze ikwazi ukunikeza uholo nomhlahlandlela ngobuqotho,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMntwana ubengumholi wezombusazwe onohlonze

Isifundiswa saseMelika uBenjamin Franklin, weluleka athi ‘uma ungeyukufa ubole qede ukhohlakale, kuphakathi kokuthi ubhala izinto…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukukhuluma okuthi “kwamukelekile” ngokwepolitiki mkhulu umonakalo okuwenzile

Siqhubeka engosini yangeledlule. Umbuzo uthi uma insakabulo kungesona isikhali sikaZulu, yafika kanjani eSilweni? Yafikiswa yilenqubo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukukhuluma okuthi “kwamukelekile” ngokwepolitiki mkhulu umonakalo okuwenzile

Engosini yangeledlule esithembise ukuyiqhuba kuleli sonto ngiyobe angibenzi ubulungiswa uma ngingaphefumuli ngodaba engicabanga ukuthi alugcini…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukukhuluma okuthi “kwamuklekile”ngokwepolitiki mkhulu umonakalo okuwenzile

Indlela yokucabanga ethi “kwamukelekile ngokwepolitiki mkhulu umonakalo omkhulu ewudalile ukubhedisa kanye nokuhlanezela indlela umlando wethu,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukugcinwa kwamasiko namagugu kumele kuholwe umphakathi ulekelelwa uhulumeni

Siqhubeka engosini yangeledlule osekuyibinza lokugcina. Isimo esikhona njengamanje lapha edlinzeni siyadabukisa. Umuntu angaphika lapha kutshalwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukugcinwa kwamasiko namagugu kumele kuholwe umphakathi ulekelelwa uhulumeni

Siqhubeka engosini yangeledlule. Okubuhlungu kakhulu okungisukumisile ukuba ngibhale lomnikelo ukucekelwa phansi kwamatshe uHulumeni awafakile ukubungaza…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukugcinwa kwamasiko namagugu kumele kuholwe umphakathi ulekelelwa uhulumeni

Kunesikhathi lapho ngangike ngigqugquzele abasebenzi bakahulumeni ngobumqoka bokushayela izimoto zikahulumeni ngendlela efanele. Kunomkhuba ongemuhle wezinye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukugcinwa kwamasiko namagugu kumele kuholwe umphakathi ulekelelwa uhulumeni

Kunesikhathi lapho ngangike ngigqugquzele abasebenzi bakahulumeni ngobumqoka bokushayela izimoto zikahulumeni ngendlela efanele. Kunomkhuba ongemuhle wezinye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukubungazwa kolimi lwebele emhlabeni wonke jikelele

NgoMsombuluko zingama-21 kuNhlolanja bekuwusuku lapho umhlaba wonke jikelele ubungaza ukubaluleka kolimi lwebele. Incithabuchopho yezwekazi lase-Afrika…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now