nguMbuso Khoza

UKhoza ungungoti kwezomculo wesiNtu abuye abe ngumsunguli weMbuso Khoza Centre for Arts for and Heritage.

21 Articles Published | Follow:
Ukusithela kweLembe kwenza kwavuka abasimbambatha amakhanda

Impela noma ngabe ukhonza kuliphi ibandla, kubalulekile ukuthatha umzuzu uncome utuse igalelo lomuntu onsundu noma…

Ukwazi imilando kuzosizuzisa inhlakanipho yabasandulela

Bandla lakwethu ngicela ke sibhekisane lapha ngoba enhle ithungelwa ebandla ofisa ukuya phambili empilweni ngokucophelela…

Ukuncindisana singaboHlanga yikho okuyosiweza ngelibanzi

Akukho sithutha sindlebende kwabo kanti futhi akekho umthakathi owedlula owasegcekeni esiqhephuka naye kuvele elomhlathi kuthi…

Asiqaphele ukuthi abefundisi singabenzi bathathe indawo yabazali

Bakwethu lesi yisinyikanyika sendaba. Bengakafiki abezizwe nezindonga zokukhonzela ezibizwa ngamasonto, indawo yomzali yayicace bha ingenachashaza.…

UMaskandi wakwazi ukuchuma ngobugagu bamaciko angaphambilini

Uma sithi nhla endulo! umlando uwelakanya ngocwaningo olunzulu, kusukela ngezikhathi esezadlula lapho abantu besahuba belingisa…

Iqiniso lithi singabandawonye kepha kasazani singaboHlanga

Lomuntu owathi libunjwa liseva wembulelwa isibonakaliso esijulile futhi esimi ingunaphakade, njengoba siphila esikhathini sentando yeningi…

Asicophelele ukuthuthukisa imvelaphi yethu zisuka nje

Bandla eliphakathi nakhu sekushayeke ibuya lapha exhibeni lakwethu phela ekhaya akuvaleliswa, yingakho noma sekuphele konke…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Intsha mayigxile esikweni layo nasemikhubeni yakwabo

Kuhle intsha ikwazi ukuthathisa kwabadala ithathe okuhle ukuze nayo ikudlulisele ezizukulwaneni ezizokwazi ukuqhuba isiko.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Asingayekethisi sifekethise okwethu ngokuphambanisa ukuhuba – uMkhathini

UMnu uMbuso Khoza ulandisa ngokuqhakambisa amahubo ethu, iqhaza lawo kanye nokuwasebenzisa ngendlela efanele. Bandla lakwethu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uyenaba uMkhathini ngegama lokwebuza kweNgonyama

Bandla lakwethu anike ningivumele ngenanele amazwi ensizwa ezalwa KwaNomajalimane athi: “Yebuzile” iNdlondlo enophaphe ekhanda kaMenzi.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Liguqile iqhawe lentombi

Kumele ashayelwe ihlombe elinanelwa ngamawa nemihosha ngobuciko abukhombisile kwezomculo lapho esebenzisa iphimbo labasentshona egqizela amasoka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imikhosi namadili aboHlanga akungagutshezelwa awezizwe

Ake singavumi kushabalale okwethu okucebe kangaka futhi okungasikhandli ephaketheni. Nina beNgwazi mangiqale ngedlulise ubuhlungu enginabo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kufanele bazihlambe ngokuthemeleza aboHlanga

Sizithola sesibhekene nezinkinga siyisizwe ingoba silahle indlela yakwethu yokukhuleka salandela eyabanye esesibabona bona nezinto zabo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Mawunakwe umlayezo wemvelo

Sekukaningi ngizwa abantu bekhala ngokuthi sekuyizinsuku zokugcina ngenxa yesimo sezulu esiguquguquka umzuzu nomzuzu, abanye baze…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Madoda ake nithathe izanca niyibambe ekhaleni

Sibuya kuNhlangulana hhiya inhle ngalokho imvelo ngoba iyazihlangula bese ishanela ngoNtulikazi. Kuyisibusiso ukuba ngowoHlanga ngoba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iyichilo eyezingane ezingondingasithebeni

Okhokho bethu kanye nokhulukhulwana bethu baqhamuka ngezinkalo ezahlukene bevela enkabeni yalesi saguga esisizala sonke thina…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inzotha, ukuzithoba nentobeko akubuse kofihlwayo

ISIZUKULWANE esilandelayo masingathezi amabunga nezinkuni zedungamuzi nina beNkosi! Angazi noma sekwasiphulwa izikhonkwane yini zagxunyekwa kabusha.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Indulo malingathathwa njengophawu lobuqaba

ALIDUME libathathe nina beSidlukula Dlwedlwe!! Sisagangada yona lenyathuko emizila miningi ngokubhadulwa ngokhokho bethu, madala juteni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Masiqaphele esikushoyo nesikwenza egameni lesiko

NANKU umkhumiso Ndlu kaNtu! Sisesikhathini esibucayi, sisengcupheni silenga ngentambo yolwembu. Lesi sigaba esikuso siyisizwe siyefana…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Asibe ngamavulandlela ezindaweni ezingamafagugu

NINA bakaHlabahlungu bazoshumayezana! Sisabathe mpongo lala nansi ima ngezinyawo zangemuva. Ziya ngokwanda izihibe amafindo nezibopho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UZibandlela udala umzizizi emakhanda abantu

NINA baka Bhid’elimathetha asithokoze! Ngicela ukuphambana nale nkunzi yehlombe yobhuklaba lwefu lwezinhlekabayeni. Njengoba sikuZibandlela asikhumbule…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now