nguSolwazi uJabulani Maphalala

USolwazi uMaphalala ungungoti womlando kaZulu nama-Afrika nombhali wamabhuku.

21 Articles Published | Follow:
Izicathulo zasendulo: Amathrekhi olwandle lwaseNingizimu Afrika anobufakazi

Okhokho bethu baqala nini futhi kuphi ukugqoka izicathulo zemfashini? Asikwazi ukubheka ebufakazini obuphathekayo bezicathulo ukuze…

Impi yaseNdondakusuka kuZibandlela 1856

Impi yaseNdondakusuka ngokuchaza kwembongi yeNgonyama uCetshwayo yabangwa ngabelungu oMantshonga [Captain J Walmsely] benoGqelebana [E F…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ISilo uShaka nokuxhumana nesizwe sakwaMthethwa

Isizwe sakwaMthethwa saduma kakhulu ngemuva kokuba iNgonyama uSenzangakhona kaJama ifihle khona indlalifa yayo uShaka. Lokhu kufihlwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMkhosi WoMhlanga: Cakulela kwelakho ishungu lolwazi yathiwe

Unyaka wezi-2020  uqopha iminyaka engamashumi amathathu nesikhombisa ISILO savuselela uMkhosi WoMhlanga namuhla osudume umhlaba wonke…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AbakwaGwala babethembele kakhulu enqabeni yabo

Isizwe sakwaGwala eMaphephetheni Abantu baseMaphephetheni, kwaGwala, babeyingxenye yakwaDlamini ngesikhathi kufi kwa eHlathini likaDlamini ePhakwe kuqhanyukwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umlando wakwaMabaso ulumbaniseka nabakwaKhumalo

Umuntu esizwa ngaye uma sikhuluma ngesizwe sakwaMabaso nguye uMabaso. Wayeyindlalifa yasendlunkulu kanti uKhumalo yena wayeyindlalifa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AbakwaNtuli bazinza naseNkandla nakwaMaphumulo

ABANTU bakwaNtuli bayizigaba ezintathu, ezimbili zazo zakhe esifundeni saseNkandla. Isigaba sesithathu sisesifundeni sakwaMaphumulo okuyindlu kaGobizembe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iqhaza likaSikhobobo waseZibiyeni embusweni kaZulu

WATHI entathakusa yangakusasa amaBhunu abe segcwele amaqele egibele amahhashi ehlome ephelele. Nabo abaQulusi babegcwele izinkalo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isizwe sakwaMngomezulu eNgwavuma sidala kakhulu

Mngomezulu! Mdluli! Mafu! Malinga! Dlakadla! Zondiwe! Msuduka. Lubelo! Mbikiza, Zombizwe, Ntunja, Khethwayo, Mndeni. Isizwe sakwaMngomezulu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amazinyo abushelelezi emaNgisini ngoMamonga woSuthu

Baningi kakhulu empini yabashokobezi eNkandla abathi akulwelwe ukufa nokuphila ukuze kuzokhululeka iNgonyama uDinuzulu. Kwathi iMpi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imizamo yamaNgisi yokubopha iNgonyama uDinuzulu

Isizathu sesithathu sokwenza iMpi Yemali Yamakhanda ibhebhezeleke kwaba yimizamo kaHulumeni wamaNgisi aseNatali yokuba kuboshwe iNgonyama…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UNdlela wakwaNtuli usinda ekufeni aze alwe eyaseNcome

UNDLELA kaSompisi noHlathi bavukuza imizwa yeNgonyama uShaka yathi makuphikelelwe lapho babesale khona nayo kwazise yona…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukwanda nokusabalala kwabakwaNzuza kwelakwaZulu

Nzuza! Nongweni! Mthila, Ndlovu, Ndlovu Mbekelo, MGIDI Nondumo, Sodubo, Nonhlangano, MAHLOBO Mshazi, Msongane ozala uQwabalanda,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
USigananda wazibandakanya kokuningi embusweni kaZulu

UDangazele kaSodidi! UMnguni ongafi imikhonto, uCacaca ongukudliwa kwenyama yomphakathi, uNomahlofuhlofu, uMlil’ osh’ izintaba zonke, uGaqa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UNtobolongwana kaSigananda welekelela uMbuyazwe

IsiZulu sithi: “ukhamba lufuze imbiza.” Lokho kushiwo uma ingane ifuze uyise noma unina ngezenzo zayo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UDlaba uzalwa uninakhulu weNdlovukazi uNandi

UDlaba-dludlu! Odl’ imhlambi yabantu. Abadliwa uDlaba bayaceba, Waceb’ uJani wakwoMadango. Odl’ ezikaNodumehlezi kaMsoco, uMpunga nkonyeni,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INkosazana uMkabayi kaJama embusweni kaZulu

INKOSAZANA uMkabayi kaJama wakwaZulu kwabaningi waziwa njengowesifazane owayenganaluzwelo ngezinqumo zakhe. Kodwa okuhlalukayo ngaye ukuthi ukube…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Usendo lwakwaNgcobo lwaba yizibongobongo

Indlalifa kaSihayo kaMapholoba nguDubuyana. Wakha umuzi wakhe eduze kwasoThongathi okulapho ithuna lakhe likhona. Kwathi ngemuva…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amanye amadodana kaMbuzo nenzalo kaQwabe

Umbuzo wazala uNtshingwayo, uNtshingwayo wazala uKlwana ozala uMuntumuni. Nayo le ndlu ingeyaseGazini   UMUNTUMUNI nabalandeli…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuqolwa kwendawo yasebaQulusini

Indawo yasebaQulusini okuyindawo yakwaZulu enhle ukuzedlula zonke ngokwamadlelo emfuyo yaqolwa ngamaBhunu ngemuva kwempi yaseTshaneni eyalwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Mude umlando wesizwe sakwaButhelezi kwaZulu

Phungashe! Mthwal’ uSolwalisa! Mthwal’ usinda amadoda! Wena kaMevana waseMcakwini! Wen’ ongangenqe laseMbizankulu. Nhlamvu kazimshayi! Zishay’…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now