nguMehluleli u-Isaac Madondo

UMehluleli uMjabuliseni Isaac Madondo oyiPhini likaMengameli WamaJaji KwaZulu-Natal nongumbhali wencwadi ethi: Umsuka Nemvelaphi Yomuntu Omnyama. Ngaleli bhuku ungashayela ku: 082 6952800.

29 Articles Published | Follow:
Umlando kafushane nemvelaphi ngezimo ezithile kuZulu

ISihlalo soBukhosi sedluliselwa eNgonyameni elandelayo. Kunenduku yoBukhosi eyaziwa ngokuthi isimiso soBukhosi, iNkosi iyaye iyiphathe uma…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Akuyona neze into elula ukukhulisa ingane yentombazane

Amantombazane asemancane ayeebhinca izigege ezabezisitha nje lapha ngaphambili kuphela kuze kube yisikhathi lapho esenamawolamlotha. Lokhu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
KwaZulu mine imikhosi ehlanganisa isizwe

Lapha KwaZulu sinemikhosi emine ehlanganisa isizwe sonke neqinisa uBukhosi nezinhlaka zabo okunguMkhosi Woselwa noma Wokweshwama,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ziningi izinto ezifundwa ebuncaneni bomfana okhulele emakhaya

Abafana kwakuthi cishe beneminyaka emine kuya kweyi-6 baqale ukwelusa amathole izinkomo sezikhishiwe zaya edlelweni. Uma…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umthetho Wesintu akumele wehlelwe isithunzi

Abaholi bomdabu bangachazwa ngokoMthetho Wesintu namasiko njengababambe izikhundla zokuphatha futhi ezibanika amandla ezizweni zabo. Lezo zizwe esifundazweni KwaZulu-Natal kungaba eziyingxenye yesizwe samaZulu.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umlando omfushane wamathongo nowoBukhosi

Incazelo ebambekayo yokuthi yini ithongo nokuthi livela kanjani ayitholakali ngokweBhayibheli nokuba uJesu akhuluma ngalo walichaza…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Zaphela sekuvalwe ngisho nemizi izimpi zombango eMsinga

UNkulunkulu emuhle izimpi zombango zaphela ngowe-1999. Nokho-ke kufanele kuqondakale ukuthi aziziphelelanga nje kodwa zabe zikhuzwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izimpi zombango zazisuswa imingcele nobunsizwa

Ngesikhathi sokubusa kweNkosi uMahlokohloko kwaba nezimpi zemibango eziningi phakathi kwezigodi nemihlathi kubangwa imingcele nezinye nje…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ONgubane abayindlu yobuKhosi abakwaMatomela

UMntwana weNkosi uBhongo wazala uMbethekazi, uMkhubukeli noGilo. UMbhethekazi wazala uNduluzana yena wazala uSibindi. UMkhubukeli wazala…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuncane okusemlandweni ngeNkosi uNdlovu kaMyaluza

KuMaJali uGcugcwa wazala uBuzani owendela kwaKhumalo, uGxumshane, uMboneni, uDamu uSithe noMpondi. USakhephi waganwa uMaMkhize, uMaMthonti…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ujulile umlando woBukhosi besizwe samaBomvu

Imvelaphi yesizwe samaBomvu Umlando uveza ukuthi isizwe samaBomvu singamaNtungwa-Nguni saqhamuka ngaseNyakatho. Safika sazinza eQhudeni ngalapho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ujulile umlando woBukhosi besizwe samaBomvu

Imvelaphi yesizwe samaBomvu Umlando uveza ukuthi isizwe samaBomvu singamaNtungwa-Nguni saqhamuka ngaseNyakatho. Safika sazinza eQhudeni ngalapho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uyiguduzile i-ANC waze waphuma inxiwa uLekota

UMosiuoa Gerard Patrick Lekota ungusopolitiki wazalwa zlyishumi nantathu kuNcwaba ngowe·1948 eKroonstad. Wayeyingane yokuqala yabazali bakhe,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukusunguleka kophiko lwabesifazane kuKhongolose

Kusukela ekusungulweni kwe-African National Congress (ANC) ubulungu obuqondile babantu besifazane babungavumelekile. Babengavunyelwe ukuthi bakhethe abaholi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukusunguleka kukaVukayibambe nokukhula kukaLembede

Ngowe-1943 u-Olivier Tambo, uWalter Sisulu, u-Anton Lembede noNelson Mandela nabanye basungula uphiko lwentsha lukaKhongolose (African…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umlando kaMatamela Cyril Ramaphosa kuya kudemokhrasi

UCyril Ramaphosa isishoshovu esasilwa nobandlululo, umholi wenyunyana nosomabhizinisi. Wazalelwa eSoweto, eGoli, mhla ziyishumi nesikhombisa kuLwezi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Impilo kaJacob Gedleyihlekisa Zuma

UJacob Gedleyihlekisa Zuma wazalwa mhla zilishumi nambili kuMbasa ngowe-1942 eNkandla kunkosikazi wesibili kaGcinamazwi uNobhekisisa Zuma.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umlando kaThabo Mvuyelwa Mbeki

UThabo Mvuyelwa Mbeki wazalelwa endaweni yaseMbewuleni edolobhaneni laseDutshwa e-Eastern Cape mhla ziyishumi nesishiyagalombili kuNhlangulana ngowe-1942. …...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
URolihlahla uyazalwa aze angene emzabalazweni

UNelson Mandela ungumholi ohlonishwa umhlaba wonke owachitha impilo yakhe yonke elwela inkululeko kubandlululo ngokobuhlanga nengcindezelo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMnquhe uyaziphendulela kubagxeki bakhe

Lesi sihloko sisuse umsindo saba yindaba egudwini kuyinhlolokhono yabehluleli ebeyenziwe Goli ngempelasonto yomhla ziyisi-8 kuMbasa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Intshisekelo kaDube yaba nemiphumela encomekayo

UJohn Langalibalele Dube wazalelwa eNanda Mission zilishumi nanye kuNhlolanja ngonyaka we-1871. Wayezalwa nguJames kanye no-Elizabeth…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umzabalazo wenkululeko waboHlanga

Empeleni ubandlululo lwaqala ukufakwa ngumthetho we-1910 kuyo yonke imikhakha nenhlalo yabantu nasezintweni zomphakathi ezinjengemfundo, imisebenzi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umthetho Womhlaba we-1913 waphenjwa ukuze kudede aboHlanga enhlabathini

ULord Alfred Milner waqoka uGodfrey Lagden ukuba ahole iKhomishini eyayizophenya ngekusasa lenqubomgomo mayelana nezindaba zaboHlanga.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Luqala ukuba mahlikihlikana uNdi

Abelungu bansondo bamkhahlela, bamshisa nangogesi, bamshaya ngezidunu zezibhamu zabo bethi “Khipha loKhethswayo, wena yazi lapho fihlile khona”.

This content is for subscribers only.
Login Join Now