Now Reading
Usizi lwaboHlanga: Inja emnyama isadonswa ngeketanga
Dark Light

Usizi lwaboHlanga: Inja emnyama isadonswa ngeketanga

Kuningi okwenziwa kwaboHlanga njengengxenye yokubacindezela nokubehlisa isithunzi. Yize ukugwamandwa komhlaba waboHlanga ngamadlagusha kuyikho okungubuso bomzabalazo kepha okunye okusobala nokuyisibazi kwaboHlanga emhlabeni jikelele yindlela izizukulwane zababengabacindezeli zisaqhubeka ziphatha noma zibuka aboHlanga nanamuhla.  Eminyakeni eyedlule aboHlanga abaziwayo ngokuqopha ezinye izigameko ezimpilweni zabo ngokucula baqhamuka nehubo elabe lithi: Inja emnyama idonswa ngeketanga . Leli hubo labe liqopha impatho aboHlanga ababe yithola ngaphansi kwabelungu namaBhunu ngangaphansi kombuso wamadlagusha.

Ukuphathwa kwaboHlanga nokubandlululwa kwabo kwakwenzeka kuleli kuphela kepha emhlabeni jikelele lapho kukhona aboHlanga.  Okwakamuva nje kufakazele lokho okade kwaqashelwa ekuthenini phezu koMthethosisekelo ohlonipha amalungelo abantu, aboHlanga emhlabeni jikelele basabukwa njengezilwane zokuzingelwa, abantu bokusolwa ngakho konke okungalungile , empeleni kabathathwa njengabantu.  Kusuka eCharleston  kuya  e-El Paso, kusuka  ePittsburgh kuya  eSan Diego, kuya kwaNgqondonkulu eFree State nakamuva kwaNqondonkule eStellenbosch abaHlanga bayaqhubeka nokukhunjuswa ukuthi ‘kabalutho’.

Muva nje eBuffalo e-United State of America (USA) ithimboxo lomfana oneminyaka eli-18 okudalulwe ukuthi igama lalo nguPayton Gendron  lidle ngenhlamvu aboHlanga konke lokhu likuqopha bukhoma ezinkundleni zokuxhumana.  Uphenyo lwakamuva lukhomba ukuthi inhloso bekuwukuqotha inqwaba yabantu nokubonakala ngohlobo lwesikhali abebhubhisa ngalo. Kulabo abafile kubalwa abathengi, iphoyisa ebeliqaphe ibhilidi, kanye nabasebenzi base sitolo lapho kugaselwe kuso.  Siye koshicilela beli-10 abasale enkundleni.

Ukubandlululwa kwaboHlanga kuyabikwa ngisho emazweni ama-Arabhu lapho kuthiwa ibala elimnyama liyisiqalekiso . Muva nje endaweni enempi e-Ukraine kuvele ukuthi kuthe wonke umuntu ebaleka ngenxa yempi kwabonakala aboHlanga bebandlululwa ngamaphoyisa abehliznekela usizo kwezinye izizwe. NaseChina ngezikhathi zokuqala kokhuvethe kwaba nemibiko yokuthi aboHlanga bayabandlululwa basolwa ngokuthi yibo abananyathelwa yilo mkhuhlane kakhulu noma abazoyifaka kuleli yazwe.

Inhlalayenza

Njengenhlalayenza nakulokhu kulindeleke ukuba wonke umuntu ‘ashaqeke’ ngokulwa kwabantu. Kulindeleke ukuthi abaholi baqhamuke nento abayibiza ngesixazululo ekuqinisekiseni ukuthi ‘lobu bubi nodlame’ luyaqedwa.  Khona lapho aboHlanga bazokwenza okulindelekile, bazogcwala izitaladi beqhuba imikhankaso ethi “Black Lives Matter”.  

Kepha sebekwenze konke lokhu abukho ubufakazi obuthi ngakho ukufa kwabo kuzo.  Ngonyaka owedlule aboHlanga eThekwini endaweni iPhoenix baqothwa ngenhlamvu kwangaba ndaba zalutho. Nalapho njengase-USA abaholi bababaza kepha kwefana.  

Ngonyaka wezi-2018 kwaNqondonkulu eFree State kwavela ividiyo yabafana babelungu ababegila imikhuba kwaboHlanga. La mabhobhodleyana okungoRoelof Malherbe, uSchalk van der Merwe, uDanie Grobler noJohnny Roberts balivuma icala lokuthunaza isithunzi somuntu ngokungemthetho nangabomu. Ummeli obamele uKemp J Kemp, ukuvumile ukuthi ngesikhathi kunomcimbi mbumbulu wokufikisa umsolwa wathola ukuthi kubehlise isithunzi. Kodwa uKemp uphikelele ekutheni ababengabafundi abazange bachamele engxubeni eyaphuzwa yizisebenzi. Uthe basebenzisa ibhodlela base belifaka emabhulukweni okwenza ukuthi kubukeke kube ngathi bachamele ingxube ye-Oros (okuyisikwashi), ugalikhi nempuphu eyiphrotheni.

See Also

Okwakamuva kwenzeke kwaNqondonkulu eStellenbosch lapho kuthiwa umfundi uThenuheus du Toit uchamele impahla yomunye umfundi uBabelo Ndaywana.  Kuthiwa lokhu kwenzeka ngesonto ezindlini zokuhlala abafundi iHuis Maraise. UNdwayana nowenza unyaka wokuqala kwezolimo washutha uDu Toit echamela izimpahla zakhe zokufunda. NgokukaNdwayana, ngesikhathi kuma ukuqopha uDu Toit umtshele ukuthi; “okwenziwa ngabafana babelungu” akuhumusha ngokuthi “lokhu okwenziwa abafana babelungu ebafaneni boHlanga”. UDu Toit waba esephuma endlini. Ividiyo yasabalala yabhebhetheka ezinkundleni zokuxhumana kuvula amanxeba okucwasa ngobuhlanga esikhungweni.

Izigameko ezinjengalezi aziqali eNingizimu Afrika ikakhulukazi ezindaweni ezifana nasemapulazini nayilapho kukhona ukukhala kokuthi aboHlanga basahlukunyezwa. Phezu kwalokhu abaphehli bazo bayaqhubeka kokunye udaba luze luyongena enkantolo. Kwenzeka lokho nje isuke isivele iphakeme imimoya emphakathini sekukhona ukunukana ngokuthi kukhona ubandlululo.  Kwezinye izigameko izinkantolo ziyafakwa ngoba udaba selubekwe ezithebeni zayo. Izinqumo ezivela lapho zivame ukungawanelisi umphakathi waboHlanga noveza umuzwa wokuthi izinkantolo lezi zisavikela abelungu.

Ukwenzeka kwalezi zigameko kuvame ukucijisa imikhonto ezweni kuphinde kuphithanise nosopolitiki nezinhlangano zabo njengoba kusuke sekukhonjwana ngeminwe. Kokwakamuva e-USA nalapha eNingizimu Afrika kulindeleke ukuba kube nje ngumlilo wamaphepha izinsukwana kuthi ngokuhamba kwesikhathi bese kuyalibaleke kuze kube kuqala okunye futhi okufanayo.

Scroll To Top