Ngqondobukhali

UNgqondobukhali yisithunywa seZinyandezulu

17 Articles Published | Follow:
Ubuciko buyaba ngumduduzi nomalamulela kokhubazekile emoyeni

Siphila ezikhathini ezinzima. Ngalesi sikhathi ukungena nje komyalezo nocingo sekuyethusa. Angikhulumi-ke uma uthe ushayela ucingo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umuntu kwaboHlanga akapheli uyaziphindaphinda

Ukuhlonipha ukuthi umuntu kapheli kubonakala lapho izindaba zokuwodloka kwedokodo elingumzimba kubikwa. Abantu bomndeni nomphakathi bayamhlonipha umuntu ngoba kusuke kungaphelile

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Yindaba ende ukuxolisa ngesintu

KwaboHlanga oxolisayo akathi uyaxolisa bese kwedlulwa kepha usho nokuthi wenzeni

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ISihlalo singesabaphilayo nabafabengafi

Kulezi zinsuku kube kuningi ukukhuluma ngoBukhosi beNdlu kaZulu. Lokhu kukhuluma bekunomunyu kanye nentokozo. Umunyu ubugxile…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inhlabathi lena ngumzali kithi thina boHlanga

Bafa nje abantu befela inhlabathi ngoba iyikho konke kwaboHlanga Sekukaningi sifunda ngezimpi lapho amadoda nabafazi,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Impendulo ekuceleni kuyaba ngu‘Cha!’

Singabantu siyaba naso isidingo sokucela. Empeleni lesi sidingo size sedlule leso sokubonga ngoba uma sesicela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kolwabesifazane, aboHlanga bagqoka ibhantshi okungelona elabo

Kukhona ukukhuluma osekwanda lapha phandle. Empeleni angithi sekukhona ijazi eselisilingana kepha kungelona elethu.  Lapha muzi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Yigceke elabe likulolonga ukuze ube ngumuntu

AboHlanga sebahlulwa wukwetshisa, baphawula ngisho singekho isidingo Siphila esikhathini lapho abantu bengenasikhathi, bayagijima. Kugijinywa kuvukwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuseyizo izangoma nezinyanga noma sekuyimikhuba?

AboHlanga labo mina nawe esiyinzalo yabo bangabanye abantu. Konke kukubo. Baphiwe ingcebo ebonakalayo naleyo engabonakaliyo,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Okunye akubona ububi kepha zithunywa zokusisondeza

Kulezi zinsuku ngiqaphele ukukhala kwabantu ngezinga lokufa kwabantu bedliwa wukhuvethe lesi sililo siyaqondakala kanjalo nezinto…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuncelisa amawele kwaboHlanga akupheli

Kwabanye impikiswano ngamaqiniso yenzeka ngisho emathuneni Emlandweni aboHlanga bahlale njalo bezabalaza. Ngaphandle kokuzabalazela umhlaba, umnotho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Impendulo yimpendulo noma ingavumi

Kukhona iphutha elihlale lenzeka lapha phandle. Cishe lenziwa ngabantu bazo zonke izinkolo ngisho nalapha kwezesintu.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubuciko buyaba ngumduduzi nomalamulela

Emiphakathini eminingi ukuhlabelela nezinkondlo kuyamthokozisa odabukileyo Siphila ezikhathini ezinzima. Ngalesi sikhathi ukungena nje komyalezo nocingo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Yinhlambani ukuthi sikhonza amadlozi?

Enye yezinto abacindezeli bethu abaphumelela ukuyenza ukusibhixa ngawo wonke amabibi ngenhloso yokusifenyisa. Ngaphandle kokusinika ibala…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Igama lokuxolisa akulona elokwedlulisa udaba

KwaboHlanga ukuxolelana kugqabula ifindo kwabaphilayo nabangasekho INingizimu Afrika ike yaqhamuka nohlelo  olwabe luyinqabakutholwa nolwatuswa umhlaba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
KwaboHlanga onguNkulunkulu uyikho konke, kalingani nalutho

Siphila ezweni nasemhlabeni lapho uSimakade abantu sebamfaka ekopini thizeni bamenza owabathile. Babodwa abathi unguKhrestu, abanye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngabe uhambo lomphefumulo luphelelaphi?

Indlela yomphefumulo ingenye yezinto eziyimfihlakalo emqondweni womuntu. Empeleni ulwazi oluphelele lucashela ngisho okuthiwa nabakholwa wukuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now