nguCelani Sikhakhane

nguCelani Sikhakhane

USikhakhane yintatheli emnkantshubomvu egxile ekuphenyeni izindaba zepolitiki.

76 Articles Published | Follow:
Izigemegeme zepolitiki nezosopolitiki nonyaka

Ubukhulu beqembu bulingane nezinkinga kuKhongolose, kanti nakwaphikisayo bekumantwenguntwengu Ipolitiki yaseNingizimu Afrika ihlale ihlabahlosile ngaphandle nangaphakathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abafundi abadlelana ne-IFP bathi phezu komkhono

Ukufika kwe-Economic Freedom Fighters (EFF) kuphonse inselelo ewumqansa ezinhlanganweni zabafundi ezindala okuyiSouth African Democratic Student…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ufuna kwenzeke ubulungiswa ngezinsolo zomkhonyovu eCopesville

Iyaqonga ingcindezi kuHulumeni waKwaZulu-Natal ngezinsolo zenkohlakalo yezigidi zamarandi ethinta izindlu zaseCopesville eMsunduzi ezazakhelwe abantu abangenawo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abasolwa kwelikaBobo bafuna kuxegiswe imibandela yebheyili

Kukhalwa ngokuthi abasolwa bavele bayazicanasela emphakathini begijimisa izimoto  Kungakapholi maseko kuqubuke ukudideka emphakathini waseHambanathi, oThongathi,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uphenduke isekisi owokufungiswa kwekhansela eMtuba

Kuthiwa kucishe kwaqhuma iqupha amakhansela aseMtubatuba ebambana ngesidlozana, ejikijelana nangamazwi kubangwa ukufungiswa kwekhansela le-Inkatha Freedom…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
I-EFF ayihlehli ngolwemithetho yobandlululo

Iqembu i-Economic Freedom Fighters (EFF) lifuna kunekwe ezithebeni zePhalamende udaba lwemithetho eyashaywa ngobandlululo neyayicindezela aboHlanga.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Intokazi kaGubhela izimisele ukuhola uVukayibambe kulokhu

Ozongenela ukhetho uthi sekuyisikhathi sokuthi uKhongolose uholwe ngabesifazane   Indawo yaseNkandla abaningi bacabanga ukuthi bekungokokuqala…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ayingangamlomo: Basabambe udwadwa osomabhizinisi boHlanga

Uhlelo olwethulwa ngesasasa nguHulumeni selufadalele. AbeNjeje namaqembu bakha umkhanya Sekucela eminyakeni emibili uHulumeni waKwaZulu-Natal asungula…

Isililo sisodwa eMgungundlovu naseThekwini kutheleka uMashaba

Kukhalwa ngabokufika nxazonke ngemikhuba nangokuqashwa kwabo. Inhlangano kaMashaba ithembisa ukulusukumela lolu daba. Ukuziphatha kosopolitiki sekudale…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ipolitiki yamaqembu: UKhuzeni uyinqume amanqindi yayizinqindi

Abanye beqembu nabahlaziyi bakubuka njengesinqumo esingaphusile ukususwa kukaMaDube Kungakapheli zinyanga zingaki ElaboHlanga libike ngokuzazelana phakathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ipolitiki yobuso esifundazweni iKwaZulu-Natal

Ngemva konyaka kuqokwe uMphathiswa omusha Wezokuthutha, Ukuphepha Nokuxhunyaniswa KoMphakathi KwaZulu-Natal, uMlonishwa uBheki Ntuli, nosebalwa nabanye…

Imibhikisho ye-ANCYL isiqubule inkombankombane eMkhandlwini

Sekuwongaphansi nongaphezulu kubaholi be-African National Congress (ANC) ngenxa yenkombankombane yenkohlakalo eyenzeka kuMasipala wesifunda uMkhanyakude nokudalwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isimomqondo esiseka ubuholi besifazane esiyolamula

Izibalo ezikhishwe iKhomishana ebhekele ukhetho okuyi-Independent Electoral Commission (IEC) ngesibalo sabesifazane abangenele ukhetho lokuchibiyela obelungoLwesithathu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Zilubuke ngokwehlukile izinkantolo olwebheyili kwelokubulawa kukaBobo

Isiya ngokuphenduleka imibuzo ebixake umphakathi waseHambanathi oThongathi nomndeni womfundi kamatikuletsheni owabulawa endaweni yokuzithokozisa okuyiMagagula Lounge…

Imidlalo yezikole igcine isiyisiqalo semigulukudu

Umphakathi waseNewcastle usuzama ukuqhamuka nekhambi lokuqeda  amaqembu ezigebengu ahlalise kabi izakhamuzi njengoba sekuze kwabulawa abayisishiyagalolunye…

Imizamo ephunzile ebaQulusini ngeMeneja yoMkhandlu

USomlomo kaMasipala AbaQulusi usola inhlese yezepolitiki ngemizamo youchitha iMeneja ekhona njengamanje okunguMnu uBonga Evert Ntanzi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umndeni waseFairbreeze ukhala ngezethembiso zosizo ezingafezwa

Umndeni wowesifazane owabulawa ngokugencwa ngumzukulu oneminyaka yobudala eli-13 usola uHulumeni waKwaZulu-Natal ngokuwusebenzisa ukufeza izinhloso zawo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukufa komfana: Amathemba ashabalale njengamanzi

Ukufa komfundi kushiye umndeni ulahlekelwe yikho konke nesimomqondo singesihle. Lokhu akuthintanga umndeni kuphela,  nomphakathi nabafundi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Usizi lomzali womsolwa owaveza ubufakazi

Kukholakala ukuthi ukube wayengekho ngabe abukho ubufakazi ngokwenzeka kuBobo “Ukuba khona kwale ndawo kwaba yisilingo, …...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umphakathi waseHambanathi aweneme ngesiteshi samaphoyisa

Umphakathi waseHambanathi oThongathi usakhala ngokuthi kuze kubemanje awakakhishwa “amazambane abolile” emaphoyiseni esiteshi sasoThongathi   ukuze…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umzabalazo kaMsizi Dube usaqhubeka

Nanamuhla akekho ongabaza uthando lwakhe ngomphakathi ayephila nawo. Yilolu thando olwenza wabulawa khona emphakathini ayewulwela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isikole siyalila: Asiphelelanga ngoba uBobo akekho nathi

Usuku athi  uyobe engufulathela zimbuke kwaba wusuku okwatholwa ngalo isidumbu sakhe  Kubafundi isikole siyikhaya lesibili.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Olwezindlu luhlukanisa phakathi iLamontville

Ilokishi iLamontville lidume ngokuba nobuholi kanye nomphakathi ongathuli uma kunento ephazamisa amalungelo awo. Leli yilokishi…

Ongoti bayathimula ngohlelomnotho lukaMengameli uRamaphosa

Ongoti  bezepolitiki nomnotho sebekhulume ngokungahlonizi ukuthi inkulumo kaMengameli wakuleli, uMnu uCyril Ramaphosa ifana nenganekwane ukuthi…