Kade aliqala ibhizinisi lokuthengisa imishanelo uNokhwela

Uyaziwa ngephimbo lakhe ekuseni njengoba abanye sebevuswa uyena uma ethi; “Mshaneeeelo!!”. Ungacabanga ukuthi kukhala imbuzi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uguquko lukaHulumeni lugcina luyizindleko ezichaphazela ibhizinisi

Kucacile ngempela ukuthi izinguquko zesine emkhakheni wezimboni [4IR] ziphoqa izinguquko eziningi emikhakheni eyahlukene. Kulabo abasebhizinisini…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sekusele iminyaka elishumi sifike kowezi-2030

Emasontweni ambalwa edlule iStats SA ikhiphe umbiko oveze isithombe esibi sokuphela kwamathuba emisebenzi, okuthe abahlaziyi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ikhansela lisola uzakwabo ngokulisenga imali yezingane

Ngesikhathi isithunzi sosopolitiki kuleli siphansi ngenxa yezinsolo zokubandakanyeka kwabo ezenzweni zenkohlakalo, izinsolo ezishaqisayo ezithinta osopolitiki…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kubalulekile ukubuka izigaba zempilo yebhizinisi

Selikhulile ibhizinisi lakwa-Edgars. Inkampani ebala iminyaka esondela ekhulwini iphila singayithatha njengenkampani enamandla. Nayo leyo nkampani…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ugwayi wumkhiqizo ongaphelelwa ngamandla

Ukuba ugwayi ngolunye uhlobo lwemikhiqizo ejwayelekile nje kulo mhlaba ngabe sesikhuluma ngawo njengomkhiqizo ophelelwe yisikhathi,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
OwamaKhomanisi uthi abakaKhongolose kufanele balindele ukutabalasa

UNobhala wenhlangano yamaKhomanisi esifundazweni iKwaZulu- Natal, uMnu uThemba Mthembu, uthi kusekuningi ukugoloza nokungahloniphi  i-African National…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sekunenkunzi entsha esibayeni sepolitiki

Ngesikhathi kusekhona ukubuzana ekutheni ngabe ukhuvethe luzoba nawo yini umthelela okhethweni oluzayo koHulumeni Bendawo nokuhlelwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umsindo ngokusebenza kwegama laMambazo

Kusolwa uMasipala waseMnambithi okuyi-Alfred Duma KwaZulu-Natal ukusebenzisa igama lomholi weqembu leSicathamiya okuyiLadysmith Black Mambazo ukuzixebulela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isigaba semvalelwakhaya asilethi mehluko kwawaboHlanga

Izinkampani eziningi kubonakala zizokuthola kunzima ukuphinde zisimame emva kokuthwala kanzima ngenxa yobhubhane oselwengamele umhlaba wonke,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kukhona okungenziwa ngezinselelo kwezolimo

Sikhule sivuka ekuseni sibophele izinkabi, sibheke emasimini uma sekuyintwasahlobo. Omunye ebambe igeja kanti omunye uyashayela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Zithelana ngodaka: UMphathiswa udiza ngamathenda oMnyango

Inhloso wukuhlelembela isikhundla seqembu. Uthe izinsolo uyoziphendula nxa lisombuluka La masonto amabili abe ngalukhuni eqenjini…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Lesi yisikhathi sokuqinisa ezokuhweba e-Afrika

Eminyakeni ebalelwa eshumini eyedlule iNhlangano Ubumbano Lwe-Afrika phakathi kwezinhlelo zayo yaqhamuka nohlelo lweminyaka eyishumi olwabizwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ibukeka inejubane namasu inyamazane ehujwa aboHlanga

Eminyakeni engaphezu kwamashumi amabili nesihlanu kwabuya ithemba lokuthi le nyamazane ebeyixoshwa iminyaka ngeminyaka seyibanjiwe. Phela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kumele ihlolisiswe imikhiqizo esetshenziselwa ukhuvethe

Ngabe isesimweni esilungele ukusetshenziswa ngabantu imikhiqizo edingeka kangaka muva nje, esetshenziswa ubuthaphuthaphu? Sekubonakala kuyinto asebeyamukele…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umgoga kwelikaSibiya nesixebe

Kukhalwa ngababizwa ngezimpungushe ezintathu okuthiwa zizingela njengeqoqo kanti khona lapho kusolwa ukuthi kunetulo lokuzigudluza embangweni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuthiwa uyimbulu enyathela ngamanyikwe

Owayeyilungu eliqavile kuDemocratic Alliance uyaqhubeka nezinsolo ngomholi weqembu KwaZulu-Natal Kwake kwakhona isikhathi lapho ayengaconsi phansi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Awachithwe amanzi: OkaMsuthu uthi asikhohlwe

Ipolitiki isidunge ezokuphatha. Izisebenzi sezibangisana nosopolitiki ngenkohlakalo Ezitheni zakhe ubizwa ngohlanya, ugedegede olungakwazi ukuthula. Kanti…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukukhangezwa kunobungozi ekwakheni isizwe sakusasa

Kwezindala zembongi uMnu uMzwakhe Mbuli kunale nkondlo ethi “Ukulimala Kwengqondo, Wukulimala Komuntu”. Ingqondo yomuntu yiwona…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Intsha ikwazile ukubona intuba yomnotho

Nakuba izwe nomhlaba wonke kubhekene nesimo esinzima sokhuvethe kodwa bakhona abasebenzise lesi sikhathi ukuzithuthukisa ngokuvula…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IMatatiele isiphenduke umnqakiswano wepolitiki

Uphenyo lweBAYEDE selungakudalula ukuthi ingqikithi yokungacaci ngekusasa ledolobha iMatatiele ukuthi liyogcina liwele kusiphi isifundazwe kulezi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isikhumulo iKing Shaka nemigomo yokhuvethe

Njengoba ezinye izikhumulo zezindiza kuleli sezivuliwe ukuba zisebenze kulandela ukuvalwa kwazo ngenxa yokubhebhetheka kokhuvethe, esinye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isekude ukubuyela esimweni imboni eqashisa ngezimoto

Iwa libheke umoya kwabaqashisa ngezimoto njengoba ukhuvethe ludla lubi, luhlangene nemvalelwakhaya. Ukuqala kwemvalelwakhaya okuhambisana nokumiswa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Utwayi lweDemocratic Alliance luyavumbuka

 Ngalesi sikhathi ngaphandle liziveza njengeqembu elibumbene nelinehloso eyodwa vo okuwukwelusa iqembu elibusayo, iqembu elikhulu kwaphikisayo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now