nguSanele Gamede

nguSanele Gamede

UMnu uSanele Gamede: UMqeqeshi WezeMpilo Yabantu Abasha Nezemisebenzi

26 Articles Published | Follow:
Ukufaka isicelo sokufunda makuhambisane nomkhakha okhethwayo

Akuve kubuhlungu ukuzwa ukuthi usuphuthelwe ithuba. Kuzwisa ubuhlungu kakhulu uma lelo thuba likwedlule ukhona ngenxa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuzisika insumpa: Intsha ayifunde emaphutheni ewenzile

Uma sisahlulwa ukufunda emaphutheni esiwenzile kusho ukuthi kusekude phambili. Angeke siye phambili uma sisagidagida ndawonye,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Intsha inamandla okuguqula yakhe ikusasa leNingizimu Afrika

Kuyajabulisa ukubona intsha yakuleli ihlanganyela ekugubheni usuku lwenkululeko ikakhulu ezinkundleni zokuxhumana.  Kungenze ngacabanga kaningi ukuzwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abazali abangayekethisi kodwa ababambisane kukhuliswa izingane

“Njengenjwayelo, uthe uma engena endlini ebuya esikoleni ngambuza ukuthi belunjani usuku lwakhe kanye nokuthi ufundeni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abafundi abaningi bafunda ngemali yokwebolekwa

Kuzwisa ubuhlungu ukubona aboHlanga bengene shiqe ezikweletini ezidalwe ukubolekwa kwemali ukuze kukhokhelwe imfundo ezikhungweni zemfundo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kukhulu ukubaluleka nezindlela zokusebenzisa isikhathi

Ukubaluleka kwesikhathi kuyinto enganakekile kwabaningi, ikakhulu kubantu abasha.  Kulula kwabaningi ukudlala ngethuba nesikhathi abanikwe sona.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
SingaboHlanga sicindezelana sodwa ngezindlela eziningi

Impi phakathi kwaboHlanga iyadabukisa futhi iyethusa. Bengithi isitha sowoHlanga ubunzima kanye nenhlupheko abhekene nayo. Angikholwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imitapo yolwazi iyizizinda zolwazi hhayi amabhuku

Esikhathini lapho khona imfundo ibonakala sengathi ayibasizi aboHlanga, ngifisa ukuveza ukubaluleka kolwazi. Enye yezinto ezenza…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izethembiso ezingafezwa ziyimbangela enkulu yemibhikisho ezikhungweni

Eminyakeni eyela eshumini ngisenyuvesi kuyadabukisa ukubona abafundi, ikakhulu aboHlanga, bebhikisha njalo ngaphambi kokuba baqale izifundo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abazali banesibopho sokunakekela impilo yengane njengomfundi

Lokhu akuvamile kwaboHlanga sijwayele ukukubona kwabamhlophe ingakho imfundo yabo ibukeka engathi ingcono  Siphila esikhathini esinzima…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Okungenziwa abafundi bakamatikuletsheni wezi-2020

Lisekhona ithuba kulabo bafundi abangaphumelelanga kanjalo nabangayitholanga imiphumela emihle ngowedlule  Angiqale ngokuhalalisela bonke abafundi abebefunda…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ungazibulali Mfundi: Umyalezo ngemiphumela yebanga leshumi nambili

Ukuze imfundo yethu iphumelele kudingeka ukubambisana nokubekezelelana phakathi komfundi, uthisha nomzali. Lokhu kungasiza ukugwema inhlekelele…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Intsha iphiwa izeluleko ngokuphokophelela phambili

Ubunzima kanye nengcindezi yokungaphumeleli kumatikuletsheni idlule nemiphefumulo eminingi eminyakeni edlule.  Abantu abaningi, ikakhulu abazali, bayehluleka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Impilo enenjongo iqala ngaphakathi kumuntu

Ngicabanga ukuthi isikhathi esifanele sokuthi ngikukhumbuze ukuthi unyaka uqalile. Iningi lethu siye sibone ngokuphela kukaMasingana…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Indlela yokuphila ngeke isefana ngenxa yokhuvethe, asamukele

Ezibuhlungu azipheli futhi ziyadabukisi. Ukwedlula kwabantu esibaziyo emhlabeni kubuhlungu kakhulu futhi kuyethusa. Ukhuvethe aludelanga ukubulala…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukubuka impumelelo ngeso lomqondo oqinile, osimeme nozinzile

Kuyindida futhi kuzwisa ubuhlungu ukubona umphakathi wakithi uhluleka ukuhlukanisa nokuchaza ukuthi iyini impumelelo. AboHlanga bangene…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Intsha mayisebenzise ithutshana eliqhamukayo, ingalindi

Uma kunento engiyifundile empilweni nengifisa ukuthi uyifunde nawe, ukuthi amathuba afikela noma ngabe ubani kodwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkulu kakhulu ingcindezi ebhekene nentsha eza noZibandlela

Akusasele zinsuku zingakhi ngaphambi kokuthi singene kuZibandlela, inyanga edume ngesiphithiphithi. Inyanga lapho khona wonke umuntu,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ikhambi lokugqashula amaketango enhlupheko likuwena muntu

Okwenzeka kwaboHlanga kulezi zinsuku, ikakhulukazi kubantu abasha, kuyadabukisa kakhulu. Abantu bakithi bakhethe impilo yokucela kanye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Qala kusemanje ulungiselele izinhlelo zonyaka ozayo

Ukhuvethe lushabalalise amaphupho abantu abaningi. Ngisaba nokubuza ukuthi unyaka wezi-2020 ubukuphethe kanjani ngoba ngizobonakala njengomuntu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ulwazi lweqiniso lutholakala ekhaya nakubantu abadala

Esikhathini lapha ulwazi luthe chithi saka, ngizithola ngiphendula abantu abasha abaningi mayelana nokubaluleka kokuba nomuntu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuzifundisa ukwenza izinto nokuhlonipha kungalakha ikusasa lomuntu omusha

Ngike ngaba ngomunye wabantu abazibona behlupheka isikhathi eside futhi kwesinye isikhathi ngangizibona impilo yami ingesophinde…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinto ezibambe inqubekela phambili yentsha

Abantu abasha abaningi, ikakhulu kuleli, bakhala ngokunganakwa kanye nokungqongqoza eminyangweni eminingi yamathuba kungabi namuntu obavulelayo.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuzibeka ethubeni lokuqashwa emakethe yemisebenzi ngale kwezi-2020

Ingijabulisile into engiyibone ezinkundleni zokuxhumana evikini eledlule, lapho abantu abasha bengenele umkhankaso wokusizana ekufuneni umsebenzi.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now