nguSanele Gamede

UMnu uSanele Gamede: UMqeqeshi WezeMpilo Yabantu Abasha Nezemisebenzi

70 Articles Published | Follow:
Awekho amabhizinisi aboHlanga azodala amathuba omsebenzi

Sesiphetha inyanga yabantu abasha, kukhulunywe kaningi, kukhuthazwa abantu abasha ngamathuba akhona kanye nezimali ezibekwe eceleni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imfundo yethu kumele engabe iwudondolo lokusiphumelelisa kokuningi

Uma ucabanga ukuthi izwe ngelethu, siyalibusa, nokuthi sisazolibusa, kumele ucabange kabili ngoba kuningi okusamele kulungiswe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukhiye ongenangidi: Intsha iphethe isinqindi lutho ijozi

Sisabungaza inyanga yentsha, kusemqoka ukuthi sibonisane ngezinkinga ezibhekene nabantu abasha. Kubalulekile ukuthi singakhohlisani futhi singenzi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Siyibungaza kanjani inyanga yabantu abasha iningi labo lihlupheka

Ukuqala kwenyanga uNhlangulana, kwamukelwe ngokukhulu ukujabula ezinkundleni zokuxhumana, ikakhulukazi kuTwitter. Akungithusi ukubona abantu abasha bejabulela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Akungagcinwa ngokuyihalela imfundo

Izinga labantu abangibhalele ezinkundleni zokuxhumana kanye nabangishayele ucingo besho ukuthi bayafuna ukufunda kanye nokuqhubeka nezifundo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Wenzani ngolwazi olutholayo?

Bengikhuluma nabantu abasha ezinsukwini, sixoxa ngezinkinga ezikhungethe umuntu omusha kuleli kanye ne-Afrika yonke. Kungijabulisile ukubona…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukukhethwa kwemikhakha yezomsebenzi kulesi sikhathi

Ukhuvethe alubulalanga abantu kuphela kodwa ludale usguquko ezintweni eziningi umhlaba wonke jikelele. Ukuvalwa kwamazwe kanye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ingane ibikhuliswa umphakathi wonke

Kushaqisile ukubona izingane zintongela isidana umthunzi wezinkukhu esikoleni Engikubone kwenziwa yizingane phakathi emagcekeni esikole esifundazweni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izikhukhula zisikhumbuze ukubaluleka kobudlelwane nomakhelwane

Izimvula  ezidlule nemphefumulo, zashiya abantu besele dengwane, zingifundise isifundo esibalulekile. Ngivele ngakhumbula iNcwadi Engcwele uma…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isibonelelo sama-R350 asisoze nanini saba isixazululo semisebenzi

Bengilalele inkulumo kaMengameli ezinsukwini lapho echaza ngesinqumo sikaHulumeni kanye noMnyango Wezempilo sokususa imithetho yokhuvethe evula…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukufunda ngolimi lwebele akuhambisane nezinguquko ezinqala kwezemfundo

Ngisishayela izandla futhi ngiyasincoma isinqumo soMnyango Wezemfundo emazingeni aphansi sokuqhubeka nokwandisa uhlelo lokusetshenziswa kolimi lwebele…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Siyisizwe esikhuluma kuphela singenzi

Uke wazibuza ukuthi kungani uguquko esilulangazelela kangaka lungenzeki eNingizimu Afrika? Ziningi izinto esikhala ngazo futhi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Incazelo yokungamukelwa esikhungweni semfundo ephakeme

Ukungaphumeleli umatikuletsheni kuza nobukhulu ubuhlungu kanye nenkulu ingcindezi ezinganeni  nakubazali. Njengomfundi ongaphumelelanga kukwenza uzibone uyisehluleki…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Intsha izibulala sekukudala yabulawa ngenxa yokunganakwa

Njengoba kuyiviki lokuqwashisa intsha kanye nokukhuza umkhuba wokuzibulala kwabantu abasha kuleli, kubalulekile ukuthi singagcini ngokukhuluma…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ihlulekile imfundo ukuguqula impilo yaboHlanga

Ngicabanga ukuthi ukuvinjelwa kanye nokwenqatshelwa kwabafundi, ikakhulu aboHlanga, ukuthi bazifikele bona nqo ezikhungweni zemfundo ephakemi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuvalwa kwezikhungo zemfundo ephakeme kulimaza aboHlanga

Kungumsebenzi wethu sonke njengesizwe ukuqinisekisa ukuthi ukhuvethe alwedluleli kwabanye abantu ngokufaka izifonyo uma siphakathi kwabanye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubungozi bokukhetha umkhakha wezemfundo ngaphansi kwengcidezi

Iningi lentsha yakuleli iphelelwe yithemba futhi ayisenawo nomdlandla wokufunda ngenxa yezinga labantu abangasebenzi.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imilayezo ephathiswa izinhlaka neminxa ethintekayo kumatikuletsheni

Singabazali kanye nomaphakathi sivamise ukufakela izingane zethu ingcindezi ngalesikhathi sonyaka.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uphetheni Esandleni? Zilungiselele ngalokho onakho

Kulesi sikhathi sonyaka abantu abaningi babhala imigomo abazibekela yona kulonyaka njengoba bayibhala ngonyaka odlule.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukhuvethe alufani nokubulawa nokuhlukunyezwa kwezingane nabesifazane

Bengilalele omunye umsakazeli womphakathi ezinsukwini lapho ngizwe kudlala khona isikhangiso sikaNdunankulu waKwaZulu-Natal, uMnu uSihle Zikalala…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ayifuneki inhliziyo engaphandle kulesikhathi sonyaka

Sesibala izinsuku ngaphambi kokuthi sifike emaphethelweni onyaka. Angifuni ukusho lutho ngawo kodwa ngifuna ukusika elijikayo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imiqondo ayingahambi uma kucisha ugesi

Abantu abaningi badumele futhi baphonse ithawula ngenxa yesimo esibhekene naso. Abanye ungaze ucabange ukuthi imiqondo yabo ihambe uma kuhamba ugesi.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kushaywa edonsayo eMnyangweni Wezemfundo Ephakeme

Isiphakamiso somnyango womfundaze kaHulumeni iNSFAS sikucacisa ngokusobala ukuthi kushaywa edonsayo kwelaseNingizimu Afrika.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Elakuleli lidinga osopolitiki abafundisekile

Kusukela kwaphuma imiphumela ezinsukwini ezedlule, ezinkundleni zokuxhumana, abantu baveze ukujabulela abantu abasha abafundile abasezikhundleni

This content is for subscribers only.
Login Join Now