Babonga bayanconcoza osomabhizinisi abancane ngohlelo olubafukulayo

NgoLwesibili KwaMashu esigcemeni u-C bekunomcimbi lapho kade kuzonikezelwa ngamasheke nezinsiza kosomabhizinisi abayiminsinsi yokuzimilela.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
UNgqongqoshe ukhathazekile ngempatho yezinkampani zaseNingizimu Afrika eCameroon

UNgqongqoshe Wezobudlelwano Namazwe Angaphandle, uNaledi Pandor, usephinde wazwakalisa ukukhathazeka mayelana nempatho yezinkampani ezithile zaseNingizimu Afrika eCameroon.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ukuzitapela nodlame kumabhizinisi – Umonakalo Mukhulu!

Udlambedlu nokuzitapela kumabhizinisi okusanda kwenzeka esifundazweni sakwaZulu-Natal kube nomthelela omubi kakhulu kumabhizinisi kanye nezakhiwo ezixhaswe…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Mhlawumbe ibhizinisi lamabhasi selifike ekugcineni kulelizwe

Abahlaziya ezamabhizinisi balichaza ibhizinisi njengento enempilo, enesikhathi sokuzalwa nesikhathi sokuphela. Lokhu kukhula kwebhizinisi akubalwa ngeminyaka,…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Lisekhona isasasa langesikhathi kuqalwa ibhizinisi?

Uma ukhuluma nosomabhizinisi ngokwamheha ebhizinisini akulo uyokutshela izizathu ezithile, ezinye zazo ezingase zingakugculisi. Kungenzeka ukuthi…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Umuntu uzihlela kanjani emhlabeni ongavumi ukuhleleka?

Isikhathi sokuqala konyaka siyisikhathi esibalulekile ebhizinisini nasempilweni yomuntu ozimisele ngenqubekelaphambili kwakwenzayo. Kuyaye kube yisikhathi esihle…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ukuvalwa kotshwala kuthikameza amanye amabhizinisi

Isifundazwe iWestern Cape yiso esisakhiqiza kakhulu izithelo ezisawolintshi (citrus fruits) lapha eNingizimu Afrika, kanti leli…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Kuyingozi empilweni ukuthanda imali ngokweqile

Iqiniso elingephikiswe ngelokuthi akekho umuntu ongayithandi imali, kumbe ongafisi ukuba nayo. Wonke umuntu usemkhankasweni wokufuna…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ukhuvethe luphambamise izinhlelo kubangcwabi

Kuyiphupho likasomabhizinisi ukuba kwande abathengi. Ubuningi babathengi buvamise ukusho ukungena kwemali eningi ebhizinisini nokufezeka kwezinhloso…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Kuningi esingakufunda ezimweni esedlula kuzona

Ukufika kokhuvethe kwenze abantu baqala phansi bafuna izindlela zokuziphephisa. Njengoba selubuye isibili luza kabi, kangangokuba…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Mkhulu umqansa obhekene nosomabhizinisi kulesi sikhathi

Uma kudlalwa umlabalaba kuba nethuba lapho omunye wabadlalayo ayaye athathe isinqumo sokuzibutha izinkomo adlala ngazo,…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Umbhalo nezimpawu kuqukethe umyalezo obalulekile ngomkhiqizo

Angazi ukuthi kwakuyokuba njani ukuba imikhiqizo yayigoqwa ngamaphepha angabhalwe lutho, umuntu ehlukanise ngombala wephepha ukuthi…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
AboHlanga bagqokiswe ibhantshi abalithatha bengalilinganisanga

Sesihambe ibanga elide kulungiswa amaphutha obandlululo kodwa kokuningi kubonakala kusafana nalapho kusukwa khona. Kungenzeka yini…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Athwala nzima amabhizinisi engakhokhelwa esesebenzile

Kunezinto ezigcina sezithathwa njengendlela yokuphila, osomabhizinisi bakwamukela nje ukuthi uHulumeni nezinkampani ezinkulu ziyephuza ukukhokhela imisebenzi…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Imali itholakala kudlalwa iphinde ihambe kudlalwa

Sikhule kunemidlalo enhlobonhlobo, esemthethweni neminye eyayithathwa kancane nje, kodwa inamandla okujwayeza umuntu indlela ethile yokuphila…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Kunezinhlelo ezigcina zilawula ukuhleleka komnotho

Isikhathi esiningi siyaye sijwayele ukubona siphunyukwa noma izinto zedlula sisale ngaphandle singazi ukuthi sisale kuphi…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Kade aliqala ibhizinisi lokuthengisa imishanelo uNokhwela

Uyaziwa ngephimbo lakhe ekuseni njengoba abanye sebevuswa uyena uma ethi; “Mshaneeeelo!!”. Ungacabanga ukuthi kukhala imbuzi…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Uguquko lukaHulumeni lugcina luyizindleko ezichaphazela ibhizinisi

Kucacile ngempela ukuthi izinguquko zesine emkhakheni wezimboni [4IR] ziphoqa izinguquko eziningi emikhakheni eyahlukene. Kulabo abasebhizinisini…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Sekusele iminyaka elishumi sifike kowezi-2030

Emasontweni ambalwa edlule iStats SA ikhiphe umbiko oveze isithombe esibi sokuphela kwamathuba emisebenzi, okuthe abahlaziyi…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Kubalulekile ukubuka izigaba zempilo yebhizinisi

Selikhulile ibhizinisi lakwa-Edgars. Inkampani ebala iminyaka esondela ekhulwini iphila singayithatha njengenkampani enamandla. Nayo leyo nkampani…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ugwayi wumkhiqizo ongaphelelwa ngamandla

Ukuba ugwayi ngolunye uhlobo lwemikhiqizo ejwayelekile nje kulo mhlaba ngabe sesikhuluma ngawo njengomkhiqizo ophelelwe yisikhathi,…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Isigaba semvalelwakhaya asilethi mehluko kwawaboHlanga

Izinkampani eziningi kubonakala zizokuthola kunzima ukuphinde zisimame emva kokuthwala kanzima ngenxa yobhubhane oselwengamele umhlaba wonke,…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Kukhona okungenziwa ngezinselelo kwezolimo

Sikhule sivuka ekuseni sibophele izinkabi, sibheke emasimini uma sekuyintwasahlobo. Omunye ebambe igeja kanti omunye uyashayela…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Lesi yisikhathi sokuqinisa ezokuhweba e-Afrika

Eminyakeni ebalelwa eshumini eyedlule iNhlangano Ubumbano Lwe-Afrika phakathi kwezinhlelo zayo yaqhamuka nohlelo lweminyaka eyishumi olwabizwa…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here