Kade aliqala ibhizinisi lokuthengisa imishanelo uNokhwela

Uyaziwa ngephimbo lakhe ekuseni njengoba abanye sebevuswa uyena uma ethi; “Mshaneeeelo!!”. Ungacabanga ukuthi kukhala imbuzi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uguquko lukaHulumeni lugcina luyizindleko ezichaphazela ibhizinisi

Kucacile ngempela ukuthi izinguquko zesine emkhakheni wezimboni [4IR] ziphoqa izinguquko eziningi emikhakheni eyahlukene. Kulabo abasebhizinisini…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sekusele iminyaka elishumi sifike kowezi-2030

Emasontweni ambalwa edlule iStats SA ikhiphe umbiko oveze isithombe esibi sokuphela kwamathuba emisebenzi, okuthe abahlaziyi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kubalulekile ukubuka izigaba zempilo yebhizinisi

Selikhulile ibhizinisi lakwa-Edgars. Inkampani ebala iminyaka esondela ekhulwini iphila singayithatha njengenkampani enamandla. Nayo leyo nkampani…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ugwayi wumkhiqizo ongaphelelwa ngamandla

Ukuba ugwayi ngolunye uhlobo lwemikhiqizo ejwayelekile nje kulo mhlaba ngabe sesikhuluma ngawo njengomkhiqizo ophelelwe yisikhathi,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isigaba semvalelwakhaya asilethi mehluko kwawaboHlanga

Izinkampani eziningi kubonakala zizokuthola kunzima ukuphinde zisimame emva kokuthwala kanzima ngenxa yobhubhane oselwengamele umhlaba wonke,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kukhona okungenziwa ngezinselelo kwezolimo

Sikhule sivuka ekuseni sibophele izinkabi, sibheke emasimini uma sekuyintwasahlobo. Omunye ebambe igeja kanti omunye uyashayela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Lesi yisikhathi sokuqinisa ezokuhweba e-Afrika

Eminyakeni ebalelwa eshumini eyedlule iNhlangano Ubumbano Lwe-Afrika phakathi kwezinhlelo zayo yaqhamuka nohlelo lweminyaka eyishumi olwabizwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ibukeka inejubane namasu inyamazane ehujwa aboHlanga

Eminyakeni engaphezu kwamashumi amabili nesihlanu kwabuya ithemba lokuthi le nyamazane ebeyixoshwa iminyaka ngeminyaka seyibanjiwe. Phela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukukhangezwa kunobungozi ekwakheni isizwe sakusasa

Kwezindala zembongi uMnu uMzwakhe Mbuli kunale nkondlo ethi “Ukulimala Kwengqondo, Wukulimala Komuntu”. Ingqondo yomuntu yiwona…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Intsha ikwazile ukubona intuba yomnotho

Nakuba izwe nomhlaba wonke kubhekene nesimo esinzima sokhuvethe kodwa bakhona abasebenzise lesi sikhathi ukuzithuthukisa ngokuvula…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isikhumulo iKing Shaka nemigomo yokhuvethe

Njengoba ezinye izikhumulo zezindiza kuleli sezivuliwe ukuba zisebenze kulandela ukuvalwa kwazo ngenxa yokubhebhetheka kokhuvethe, esinye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isekude ukubuyela esimweni imboni eqashisa ngezimoto

Iwa libheke umoya kwabaqashisa ngezimoto njengoba ukhuvethe ludla lubi, luhlangene nemvalelwakhaya. Ukuqala kwemvalelwakhaya okuhambisana nokumiswa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kungabe wonke amabhizinisi azosizakala ngoxhaso?

Lungene ukhuvethe kungalindele muntu. Kwaba sengathi yiphupho ukuthi abantu bonke baseNingizimu Afrika bazohlala lapho bekhona…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Lenza njani ibhizinisi uma umhlaba umile

Ngalesi sikhathi semvalelwakhaya (Lockdown) ngingakusho ngiqiniseke ukuthi kunezingxenye zomhlaba ezisemqoka ezime nse, okuyokuba nzima ukuphinda…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kukhalwa ngezibalo zabahlomula kuB-BBEE

NgoLwesihlanu olwedlule zili-13 kuNdasa bekuhlangenwe eThekwini kuxoxwa ngokusebenza kohlelo lweBroad- Based Black Economic Empowerment (B-BBEE)…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kungakhuliswa imali ezinhlelweni ezahlukene zokonga

Izindlela ezintsha zokonga imali esitokofeleni sakho, ukubaluleka kokonga ngokwezidingo nezimiso zakho kuyinto eyaziwayo. Sesiside isikhathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Indidane yokwehlukanisa uphethroli nentela

Bambalwa abantu abathi uma bethenga babale behlukanise phakathi kwenani eliyilo lempahla nentela. Uma sizithengela nje…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IVodacom izokwehlisa amanani

Sekuyiminyaka kukhulunywa ngokuthi amanani amadatha aphezulu lapha eNingizimu Afrika uma kuqhathaniswa namanye amazwe. Yinto okungelula…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umlando namasu okulwa neCoronavirus

Ngenxa yokwanda kokukhathezeka ngokuqubuka kweCoronavirus, kusemqoka ukuthi sonke siqonde ukuthi sikhuluma ngani nokuthi sikuphi njengamanje.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isikhathi nobungozi yizithako ezibalulekile ekutshaleni imali

Umbuzo osemqoka ukuthi, ‘Uluqala kanjani utshalomali?’ Ngaphambi kokuthi sikhulume ngokutshala imali, sizoqala ngokubeka umhlahlandlela, imbangela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ogade uheshane yena ugadwe ngubani?

Yileso naleso sigodi sinezinkunzi ezikhonyayo kuso. Inkunzi ivamise ukukhonya iminyaka ethile bese kukhula enye. Emabhizinisini…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Limelwe ukuphila ledlule izizukulwane ibhizinisi

Indaba enkulu akusikho nje ukubhalisa ngokomthetho noma ukusungula ibhizinisi, kodwa isekusebenzeni kwalo laziwe liphile ledlule…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kumnyama ebusweni benkawu!

Isimo somnotho sibheke phansi futhi azibonakali izimpawu ezethembisayo zokuthi lizophenya izulu. Kuletha ubumnyama obedlulele ebusuku…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now