nguVelenkosi Hlabisa

UHlabisa nguMengameli we-Inkatha Freedom Party.

5 Articles Published | Follow:
INkatha Yenkululeko seyiyophila kuze kube sekugcineni kwesikhathi

Leso naleso sizukulwane siyaphiwa uhlobo lwabaholi abaqotho nabanombono ojulileyo. Isizukulwane sethu sinikwe INkosi uMangosuthu Buthelezi,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amazwi okubonga abavoti ngokwethemba iqembu i-Inkatha Yenkululeko

Nina njengabavoti eNingizimu Afrika seniyidlalile indima yenu ngokuba nivote nigunyaze iqembu i-Inkatha Yenkululeko ukuba liniphathele imikhandlu yomasipala, manje sekuyithuba leqembu i-Inkatha Yenkululeko ukuba lenze njengoba ithembisile.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Nembala isitsha esihle kasidleli, nxese Zwide – Hlabisa

Impela isisho sesiZulu esithi ísitsha esihle kasidleli', lokhu sikubonile kuhamba uZwide sisabheke lukhulu kuye okuyizithelo ezinhle.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iphakamisa ukuhlehliswa kokhetho i-IFP yize isimi ngankomo

Simi ngomumo ukuya okhethweni kodwa izizathu zezempilo zonke zisho ukuthi ukhetho loHulumeni Basekhaya kumele luhlehle

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukulwa nodlame nokuhlukunyezwa okubhekiswe kwabesifazane nezingane umsebenzi wethu sonke

Ikloba lomlilo ebese libonakala lilanguka liwubuhanguhangu licekela phansi insika nomgogodla wesizwe, abesifazane kumele sonke sisukume…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now