Ufunde ezikoleni zezinhlanga kodwa akazenyezi ngesiZulu uMgabadeli

Esikhathini esiningi intsha yakuleli efunde ezikokeni okwabe kungezezinhlanga ezithile kuphela lapho kuvetezwa khona isilungu lize…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukujula kabanzi kungakulekelela ekufuneni ulwazi ngawe uqubo

Endulo umuntu nomuntu ubenenkayezi yakhe ekuthiwa  imulo. Usomlando uNdabenhle Myeze, uthi ngisho negama ethi “umphefumulo”…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Namuhla nabobulili obehlukene sebedlubha izicathulo ezifanayo

Kunezizathu eziningi ezenza unyawo lugqokiswe, kubhala uMuntu Xulu.

Ukucikoza ngolwebele nokuba ingcwephelezi ukuzwa egazini

Emidlalweni  eminingi alingisa kuyo kusuka kweyeshashalazi, eyethelevishini neyomoya akukho lapho eshiya khona kungakhalwa ngenxa yekhono,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izicathulo nanamuhla awukwazi ukuzihlukanisa nonyawo

Izicathulo! Yebo, izicathulo. Ngisho izicathulo ezigqokwa kumbe ezifakwa ezinyaweni. Angisho izicathulo okuphuzwa ngazo, lezi okuthungwa…

Ukuqala ukulingisa emncane kwafana nokuthi unqobile uNunu

Umlingisi uNqobile “Nunu” Khumalo  wazalwa zili-15 kuMbasa we-1992 esifundazweni iMpumalanga. Umndeni wakhe udabuka eSwatini. Ngesikhathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinyoni angeke uzehlukanise nempilo yokukhula kwabafana

lnyoni yalapha ngegabisa ngamabala. Kungezinkulu nezincane. Kusukela enqeni nokhozi, ingududu, ingwababane emnyama nengwababane emseka, unogolantethe,…

Ukubhala nokucikoza akakufuniseli umfo kaMakhulukhulu

Uma ekhuluma ngokubhala uthi kumele ujule futhi ube ngumuntu okufundayo okubhalwe ngabanye ngoba kumele ukuqonde…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ulimele leli umzwilili waseMkhonde olilizela kuzwakale emhlabeni wonke

“Intokazi yaseNingizimu Afrika eshaya ngezwi elipholile nohleko olungelinganiswe nalutho ifika kuzwakale uma isingene esiteji noma…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
“UBra Qhash” usebalwa nezinkakha ezimbalwa ezisadla anhlamvana

Ungambiza ngoLaqhasha, uMhlongo, uDavid, uZebedee Matabane, uDlomo, uJohn okanye uPrince Moseki Kwena. Ekugcineni lokho kumkitaza ngaphakathi uDon…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izimpi zombango zazisuswa imingcele nobunsizwa

Ngesikhathi sokubusa kweNkosi uMahlokohloko kwaba nezimpi zemibango eziningi phakathi kwezigodi nemihlathi kubangwa imingcele nezinye nje…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kwasuka omkhulu umsindo kubekwa iNkosi uBhokwe

Kuthe sekulungiselelwa ukubekwa kweNkosi uMntwana uBhokwe, bathi washisa umlilo ethi uzigezela umuzi. Lowo mlilo wamhlubuka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sekuyimfana iyefanana uma sekugqokwe amabhulukwe

Amabhulukwe sekwaba yinto ejwayelekile nakwabesimame, kubhala uMuntu Xulu.

Ukushiywa nguyise esemncane kwamenza waqina kunakuqala

Ukushiywa nguyise emhlabeni eneminyaka emine vo kwamqinisa empilweni uNelisa Mchunu okumanje umphakathi waseWartburg neKwaZulu-Natal yonke…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Muva nje abantu sebevame ukuqamba izingane ngamagama esiNtu njengomlando

Uthini-ke ngalana aqala ngesiqalo sika“Maso-”, okungamagama afundwa ohlelweni lwesiZulu, ukuthi ibizo nebizo linesiqalo, njengelikaMasogobokazi, uMasotshitshi,…

Ingqephu yamfaka ezintweni uMxakaza osengumlingisi

Ukuqala ngokuba umkhangisi wengqephu yikhona okwamvulela amasango ekulingiseni u-Andile Mxakaza.  Baningi abalandeli bakhe nababukeli bethelevishini…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ILembe laliyiciko lokwetha amagama ngezigigaba

Ukwetha into igama ezokwaziwa ngalo, kwaqala mhlazane uMvelinqangi ayedala izulu nomhlaba. Yena owaVela Kuqala, kuthiwa…

Wakuqala echitha ngakho isizungu ukulingisa

Ukulingisa kumele kuhambisane futhi kwesekelwe nayimfundo. Lawa ngamazwi kaBongani Gumede owazakhela ugazi kubabukeli bethelevishini elingisa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umcabango ngamadolobha namabutho eLembe

Wena weNdlovu Wena weNdlovu Bayede! Bayede! ILembe eleq’ a many’ amalembe, UDlungwane kaNdaba; Odlung’ emanxulumeni,…

Intokazi yaseMadundube ithobekile yize ivelele

Nawe Madundube awumncinyana. Lesi sisho sivamise ukuzwakala lapho kusuke kutuswa indawo thile umuntu ovelele okanye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ahlukahlukene amaphupho abantu

Lasho iculo kumbe yona ingoma yezinsizwa zesiCathamiya zikaCothoza Mfana, ezishaya ingomabusuku, isikhwelajo, ezazizibiza ngokuthi ziyiMpembeni…

Ngetafula likangamulana

Wake waya yini eKibhithawini, wafika wabona izinhlobo zamatafula akhona? Amatafula emvelo namatafula okwenziwa? Kumatafula emvelo,…

Kuba sengathi nguwe wedwa oququdwa umzwangedwa

Uma ukhungethwe okukukhungethe namehlo kuba sengathi afinyele Umuntu ngokumilwa yinsumpa ekhaleni uye aphatheke kabi ecabanga…

Amazinyo ayisitha kumuntu kepha yiwo futhi angaveza ubuyena

Nasendulo abantu babekhathazwa yilesi sitha abasifuye emlonyeni. Nanamuhla abantu basakhathazwa yiso. Amazinyo adalelwa umsebenzi omkhulu…