Umdlandla Wokufunda KwaboHlanga

Kuleli binza sihlonipha umufi uDez Khumalo ngeqhaza lakhe elikhulu alibamba ekubhaleni nasekuhlaziyeni ubuciko

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Nanamuhla usasithwele isicoco sokuba ngumkhulumeli wabantu

Yize isigqi somculo siguquka namanye amaciko amasha evela, kepha umfo kaMnyandu usasibambile isicoco sokuba yiciko elingumkhulumeli wabantu ngakho belu ukucula ngezinto ezidla umuzi

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Likhula mawala ikhwelo lokubuyisela eyeshashalazi emalokishini

Lo mbhalo uhlonipha umufi uDez Khumalo ngeqhaza lakhe elibalulekile alibamba ekubhaleni nasekuhlaziyeni ubuciko

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukubaluleka kokweseka imibukiso yobuciko ekhokhelwayo

Ukuvilapha kwaboHlanga ukuhambela imibukiso yobuciko obukhokhelwayo kulambisa amaciko akithi.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izibongo zaMakhosi akwaMandlakazi nokuhuba kukaZibhebhu

Kwathi ezinsukwini zakhe zokugcina simthola esephila impilo enokuthula noxolo neSilo uDinuzulu, ukulwa sekwedlulile.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AmaNgisi abeka imithetho eyayizolawula uZulu

Kwakukubi ngokwanele ukuthi amaNgisi ayesephendule uZulu ohlala phesheya koThukela izimpabanga kodwa lokhu kuhlanjalazwa okunjena kwakungakaze kubonwe nanini.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ungayini umlando weshashalazi ngaphandle kwakhe?

Inqubo yobandlulo yabe inezinhloso ezisobala okwabe kuwukunqinda intuthuko yaboHlanga kuyo yonke imikhakha yempilo. Yebo bakhona…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
KwaZulu mine imikhosi ehlanganisa isizwe

Lapha KwaZulu sinemikhosi emine ehlanganisa isizwe sonke neqinisa uBukhosi nezinhlaka zabo okunguMkhosi Woselwa noma Wokweshwama,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isilinoni imibukiso yobuciko kwabasha boHlanga

Kusaseyinselelo enkulu kumaciko amaningi ukubeka amanani emisebenzi yawo, ukuzakhela igama, ukusebenzisana nezinkampani ezinkulu nokusayina izivumelwano ezizozuzisa wona isikhathi eside.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AmaNgisi akhetha ukubopha ISILO uCetshwayo ngoba yiso esasiphake impi

Kwathi labo abakwala ukufunga amaNgisi asethi amazwe abo azofakwa ngaphansi kwamaKhosi afungileyo ngoba akakho muntu oyozimela lapho ahlezi khona ngobas izwe lonke selenganyelwe yiNdlovukazi yamaNgisi.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuboshwa kweSILO uCetshwayo kwasho ukushintsha kwezinto KuZulu

Ukumehlisa isithunzi ngokwedlulele, bamphoqa ukuhlala ethendeni elinamagumbi amabili kuphela namalungu esifazane amane asebukhosini.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ISILO uCetshwayo amaNgisi asibheka aze asithola ehlathini laseNgome

Kwathi uma izikhulu zonke zikaZulu seziphelele eNkantolo amaNgisi asememezela ukuthi izwe likaZulu asezolibusa ngamakhosi ayishumi nantathu, athi asezolingana neNkosi uCetshwayo.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INtokazi Ye-Afrika: UMama uMargaret Singana wasiweza ngamanoni akhe

Leliciko elasishiya emhlabeni ngowezi-2000 lakhombisa okukhulu ukuzinikela endimeni yomculo, nokwathi noma lihlasewa ukugula kepha laqhubeka nokwenza amanoni ayethakaselwa ngabaningi ngenxa yokunotha kwawo ngokwakwenzeka kwezepolitiki ngalesi yasikhathi.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uhulumeni wamaNgisi eNgilandi waqala ukuzwelana noZulu

AmaNgisi ayengakholwa ukuthi ayenganqotshwa isizwe somdabu e-Afrika. Base bejezisa uhulumeni kaDisraeli ngokukhetha iLiberal Party yomdodovu uWilliam Gladstone ngoMbasa we-1880

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ISILO uCetshwayo sabeka uMagasa ukuthi adidiyele amabutho empi ukuvikela umbuso kaZulu nesigodlo sasOndini

Kwathi uma amaNgisi ezibopha kwatholakala ukuthi izikhulu zonke zisho igama elilodwa lokuthi zazilwela iNkosi yazo uCetshwayo zivikela uBukhosi bukaZulu. Lokhu kwawakhanyela amaNgisi ukuthi kanti uMbuso ayebhekene nawo owawunamandla amakhulu kwakungoweNgonyama uCetshwayo

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMagasa wahlabana kakhulu ngamaNgisi ngemuva kweyaseSandlwana

Kuqhubeka kushicilelo oludlule: Wahlehla akabe esavela kubo, qede waphuthuma wayohlela amabutho ayegade nawo eMfolozi. Wawahlela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bakonyeliswa abalekelela amaNgisi ekunqobeni uZulu ( Kuqhubeka oshicilelweni olwedlule)

 Kanti abanye abanikezwa “ imibuso” yize babebhekene namaNgisi ngokuzikhandla kwakunguMgojana Ndwandwe ( owayeganwe nguMntwana uMbixambixa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umlando waseSandlwana uyokhumbuleka kwizizukulwane eziyolandela

UTshingwayo yiqhawe elingasoze lalibaleka emlandweni nasezizukulwaneni ezizayo ngokunqoba kwempi eyayiholwa nguye eSandlwana.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AmaNgisi abeka imithetho eyayizolawula uZulu

UWolseley wabatshela ukuthi kwasekuzobusa imithetho yomnqamulajuqu nokuthi umbuso wakwaZulu wawungeke usaba njengoba bewazi. Waseqhubeka wathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubuciko bokukhangisa kwabezemidlalo bunethonya eliqavile kubalandeli

Esikhathini esedlule, ezemidlalo ikakhulu leyo ekhokhelwayo beyaziwa kakhulu njengento yabesilisa. Bewungeke nje ubone kunabesifazane abazibandakanya…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngeshwa ngokomlando obhaliwe abesifazane bayizindibi zamadoda

USUKU LWABESIFAZANE: Iqiniso lithi phezu kwemizamo neziphakamiso iqiniso lithi akukalungi ukukhuluma.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuluhambo olude ukuthatha umakoti, ukulobola nomgcagco

Ukulobola kwenzeka lapho insizwa ibone yathanda intombi efisa ukuthi ibengumkayo. Uma intombi isiyiqomile insizwa ibikela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
OwakwaMandlakazi wahola ibutho elalekelela uSuthu linqobe iZigqoza eMpini yaseNdodakusuka

ilobo buhlakani bakhe obamenza walwela iSilo uCetswhayo izimpi ngenkulu impumelelo. Walwa wazinqoba iZigqoza sezilwehlule uSuthu.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AmaNgisi azama ngazo zonke izindlela ukuhlambalaza iSilo uCetshwayo

Uhambo lokuya ejele leNkosi uCetshwayo aluphelanga oNdini. Bamhambisa ngezinyawo ibanga elalingamakhilomitha cishe ayeyi-140 ukuyofika ogwini lapho ayelindwe khona umkhumbi.

This content is for subscribers only.
Login Join Now